Tichá radost

Poselství - červen 2005

Poselství - červen 2005

zpět

25. června 2005

 

Modlitba:

 

Milovaný, nebeský Otče, jsi uprostřed mezi námi a vidíš, že Tvé slovo má jít do světa prostřednictvím techniky, která nám je jistě darována z Tvého světla.

 

Dal jsi nám pro tento svět jméno „Kroužek lásky a světla“ a Tvé slovo jde do světa pod tímto jménem (www.liebe-licht-kreis.de) – po spuštění těchto stránek. Prosíme pro to o Tvé požehnání.

 

Otče, víme, že v každém slovu, které k nám proneseš, jsou obsaženy také Tvé požehnání a Tvá láska pro všechny Tvé děti. Nechť tedy tímto médiem proudí také Tvá láska a nechť se dostane ke všem těm, kteří po Tobě touží a hledají Tě. Otče, děkujeme Ti za Tvoji pomoc, kterou jsi daroval našemu bratru Rainerovi, našemu bratru Oliveru a našemu bratru Lotharovi, aby dokázali převzít a zvládnout tuto rozsáhlou práci. Děkujeme našim bratrům a sestrám za všechnu jejich snahu. Daroval jsi našemu bratru Rainerovi Svoji sílu a Svoji intuici, aby mohl být projekt, tak jak je nyní na Internetu, Tebou požehnán.

 

Všichni se spojujeme v lásce, takže v textu, který je od Tebe, milovaný Otče, kmitá také naše láska, a sice naše láska ke všem bratrům a sestrám na této Zemi. Když kliknou na stránky na Internetu, nechť ke každému září také naše láska a pocítí: „Ano, patřím do tohoto duchovního společenství.“ Jméno není rozhodující, Otče, ale je to společenství srdce všech Tvých dětí, které Tě hledají ve svém nitru a ve svém srdci k Tobě dospějí.

 

Ať tedy také zní naše radost, později také v našich písních, takže se budou naši bratři a sestry cítit osloveni a přidají se v absolutní svobodě s námi do nebeského sboru, do aleluja, čest buď Tobě a dík, ó Otče, na věky věků.

 

Amen

 

Z lásky

 

Já, Otec pra, žehnám vaší práci. Skutečně z každého slova vyzařuje Moje síla a především Moje touha po každém dítěti a naplňuje srdce těch, kteří si na Internetu přečtou Mé slovo, připojí se k němu a budou Mě hledat ve svém srdci.

 

Ať tedy Má láska-touha vyjde po spuštění stránek do světa, nejdříve ve vaší mateřské řeči. Ale říkám vám: Ještě se na vás obrátí mnozí ve své mateřštině a budou překládat Mé slovo, aby všechny Mé děti po celém světě dospěly ke stádu, jehož pastýřem jsem Já, Otec pra, a Který jsem šel ve Své lásce po Zemi jako Ježíš.

 

Žehnám Internetu a Ty, milovaný synu, můžeš nyní stránky spustit a slovo půjde do světa s požehnáním, Mým světlem, Mojí láskou a touhou po každém dítěti. Děkuji vám všem, kteří jste Mi sloužili v oddanosti a lásce, aby se stalo to, co už dávno bylo připravováno: Mé volání všech Mých dětí jde do světa s poselstvím, že Já, jeden Bůh, mohu být nalezen v srdci každého dítěte.

 

Amen

 

 

Píseň: Otče můj, ó, jak moc po Tobě touží Mé srdce

 

Výběr z našich rozhovorů o 61. školení: Zůstali jsme všichni v srdci našeho nebeského Otce. To je význam kruhu na knize „Cesta k jednotě skrze lásku“. Tento emblém nám daroval Otec, ale teprve v tomto školení nám byl vysvětlen pravý význam.

 

Jsme v srdci Otce, to je ten kruh. Je bez začátku a bez konce, jako je také Bůh bez začátku a bez konce. Paprsky jsou naše vědomí, které vysíláme ze srdce Otce. Díváme se, jak se paprsek ztrácí v temnotě. Ztotožnili jsme se s tímto paprskem a řekli: „Ó Otče, jak je tady ale všechno tak tmavé.“ A náš Otec nám odpověděl: „Otoč se, Mé dítě, a pohlédni znovu do světla.“

 

Vyslali jsme tedy své vědomí, zatímco naše skutečné bytí, náš duch, zůstal v Otci.

 

Až zase budeme doma, přijde nám na mysl spousta zkušeností, které jsme všichni udělali. Je to tak, milí bratři a sestry, což v pozemském rouchu těžkou chápeme, že jsme všichni nádherně světlé bytosti, andělé. A právě tak těžké pak pro nás bude, až zase budeme ve věčném domově a budeme se pozorovat v lidském rouchu, život rozložený na jednotlivé „sny“ a řekneme: „Můj Bože, jak jsme se tady dole na Zemi často chovali.“

 

A přesto to patří k naší zkušenosti, aby už nikdy znovu nemohl být pád. Prozkoumali jsme nejen výšiny našeho nebeského Otce a také šíři Jeho lásky, ale také hlubiny. Vyčerpali jsme naši svobodnou vůli a prozkoumali vše, k čemu nám Otec daroval svobodu.

 

Otázka: Může se to pak tedy chápat tak, že celý pád je jen hra, která se hraje, aby bylo vidět, jak pád probíhá, který však ve skutečnosti vlastně vůbec neproběhl?

 

Odpověď: Není to hra; neboť naše vědomí zažívá cestu do hlubin se všemi rolemi, které přijal v jednotlivých inkarnacích.

 

Jsou divadelní hry, které mají hloubku, jako např. dramata; pokud je to vůbec možné, pak lze naši pozemskou cestu srovnat s nimi. Když to tak pozorujeme, oblékáme si pozemské roucho, je to naše tělo a hrajeme svoji roli, s milostí a silou, kterou nám daruje náš Otec, tak dobře jak to dokážeme, ano, vkládáme celé své bytí (vědomí) do této role.

 

Otázka: A bratři a sestry pádu?

 

Odpověď: Když se bratři a sestry pádu inkarnují na Zem, je to už první malý krok ke světlu. Neboť s každou inkarnací na sebe berou bezděčně utrpení, poněvadž jsou pod zákonem Otce, který zde na Zemi platí: Co sejete, budete sklízet.

 

Někteří démoni proto nejdou na Zem, protože ví, co se pak stane. Ale jednoho dne stane – symbolicky jako v šachu – před posledním černým králem bílý, Ježíš Kristus. A řekne: „Můj synu, obrať se a pojď domů!“

 

Ani jedno dítě se neztratí; neboť kdyby to tak bylo, náš nebeský Otec podle Svého zákona lásky by znovu vdechl celé stvoření a tím ho rozpustil.

 

Ve slovech našeho Otce, že naši bratři a sestry pádu zkoumají temnotu, nespočívá odsuzování, ale výzva k nám, abychom jim byli vděční; neboť jdou nejčernějšími hlubinami také pro nás. Jejich zkušenosti nám všem přijdou vhod.

 

 

Projevení z lásky

 

Já, Otec pra, Se skláním k vám, Mým dětem. Roztahuji Svoji náruč a beru každé jedno z vás vroucně na Své srdce.

 

Jste připraveni následovat Mě na Mé cestě jakožto Ježíše a o tomto následnictví bych s vámi dnes rád mluvil.

 

Když jsem před 2000 let začal učit, hledal jsem Své učedníky a vy víte: Mnozí z nich byli rybáři. Znamení ryby nemá v tomto vztahu žádný astrologický význam, ale z Mé moudrosti jsem volal rybáře, aby se stali rybáři lidí. A také vy všichni jste rybáři lidí. Co tedy detailně znamená následnictví?

 

Stále znovu se Mě Mé děti ptají: „Ó Otče, chci Tě následovat, chci být všude tam, kam mě zavoláš . Řekni mi: Jak mohu naplnit své pověření?“ Někdy nechápete následnictví správně. Proto se vrátím do doby, kdy jsem šel jako Ježíš po Zemi. Opustili Mí učedníci své rodiny, aby Mě následovali?

 

V knize knih vám je toho dochováno jen málo. Ale Moji podrobnou cestu po Zemi jsem později zvěstoval skrze Svého písaře. Přesto, jak často čtete v knize knih poselství, že Mí učedníci, kteří byli povoláním rybáři, vypluli se svými čluny na jezero Genezaret, aby chytali ryby. Pro koho? Pro své rodiny, neboť v žádném případě nenechali své ženy a své děti na pospas.

 

A toto poselství platí také pro vás. V minulosti se stalo mnohé, co ve společenství, které jsem povolal do života, nebylo správné. Aby se to znovu nestalo, hovořím k vám jasně. Jeden či druhý z vás se ještě přestěhuje, ale na základě své svobody, ale jistě ne proto, aby nechal na pospas někoho, koho miluje.

 

Když jste se rozhodli pro život na této Zemi, pozorovali jste také možnosti své cesty a v záhrobním světě jste viděli různé křižovatky a věděli jste, že na těchto křižovatkách můžete učinit svobodné rozhodnutí, jít vpravo nebo vlevo. Ale do této svobody rozhodování jste, Mí synové a dcery, v záhrobním světě vložili svoji vůli do Mé s prosbou ke Mně: „Otče, když půjdu po Zemi a stanu na rozcestí a budu volit cestu, která pro mě asi není správná, pomoz mi, abych šel vždy Tvé cesty.“

 

Láskyplně jsem položil Svoji ruku na vaši hlavu a odpověděl vám: „Mé dítě, neexistuje špatná cesta, jsou jen cesty poznání. Když k tomuto poznání dospěješ, půjdeš po cestě, která se plná světla otevře, po cestě, na které budeš působit jako Můj posel světla.“

 

Působíte jako poslové světla také ve svých rodinách, na svém pracovišti, ano, kamkoliv jdete. Jak často jsem vám to už vysvětloval. Zda jste na cestě ve svých vozidlech nebo ve veřejných dopravních prostředcích, jste světlo. Je důležité, Mí synové a dcery, abyste si to stále uvědomovali, neboť pak vkmitáte do pravého následnictví.

 

 

Není těžké následovat Mě.

Když žijete v „teď a tady“, v přítomnosti,

spojeni se Mnou, pak Mě následujete.

 

 

Vyzařujete světlo, obalujete do lásky všechny, kteří vás potkají, jako vás do ní obaluji Já. Zapalujete světlo lásky ve svém bližním, kterého – jak se domníváte – vůbec neznáte, a přesto je každé setkání vedené, náhody neexistují. Není tedy jedno, kolem koho „proletíte“, když např. rychle nakupujete. „Ale Otče,“ slyším, „mám tak málo času a někdy se dostávám do hektiky, která na této Zemi vládne.“

 

A Já odpovídám: „Mé dítě, máš málo času jen proto, protože nekmitáš se Mnou ve věčnosti, v „tady a teď“. V okamžiku, kdy se Mi v „tady a teď“ oddáš, poproudí do tebe hluboký, nebeský klid. Má láska tě naplní, prozáří tvé tělesné bytí a tělo, které neseš jako roucho, se stane čestným rouchem, neboť jím poproudí Má láska, spojená s tvojí láskou, a zapálí tisíce a tisíce světel ve všech vašich bližních, kolem nichž projdete nebo projedete ve svých vozidlech. Tímto způsobem budete následovat Mé stopy.

 

Když spojeni se Mnou půjdete po nemocnici, poproudí láska-světlo ke všem nemocným. Radost vstoupí do jejich srdcí, hluboká, nebeská radost a Mé blaho/zdraví poproudí skrze vás k nemocným tělům nebo duším. A vy budete stát v Mém následnictví.

 

Ve vašich rodinách se názory od těch vašich zčásti liší. Ano, někdy máte potíže také se svými milými. – Slyšte nyní Můj humor! – Snažíte se je obrátit, aby konečně pochopili, jak úžasné je jít po Zemi se Mnou, Otcem. Mí milovaní synové a dcery, myslíte si, že ve vaší rodině jen jediný člen nejde po Mém boku? Každé slovo je zbytečné. Je to vaše vyzařování lásky, vnitřního míru, který sjednocuje rodinu.

 

Když zažijete z této rodiny kritiku, pak je to jen malá zkouška pro vás, do jaké míry jste schopní všechno přijímat v lásce; neboť kritika nejde přes vaše děti, přes vašeho muže popř. ženu, přes vaše rodiče nebo jiné příbuzné, ano, také přes vaše přátele, ale v přeneseném smyslu provádím kritiku Já. Stojím se Svojí láskou před vámi skrze váš protějšek a dívám se na vás, do jaké míry jste schopni v pokoře se sklonit a tiše říct. „Pane, rozumím Ti.“ Usmějete se, podíváte se svému příteli, svým dětem, svému partnerovi, svým sousedům – kdykoliv – plni lásky do očí. Váš protějšek mlčí, ve svém nejhlubším nitru dotčen láskou, která skrze vás navzdory kritice září. To je následnictví.

 

Slyšeli jste právě sirénu sanitky. Jak často slyšíte ve svých městech tento zvuk. Směřujete pak své myšlenky k tomu, kdo potřebuje pomoc? Žehnáte mu v Mém jménu: „Otče, Tvá láska je s ním a Tvé požehnání nechť je s ním.“ Tím se nemocný, který je v nejvyšší nouzi vezen na nejbližší kliniku, v nitru uklidní, utiší a pocítí útěchu, kterou mu pošlete. To je také následnictví.

 

Vidíte nebo slyšíte zprávy a dozvídáte se o válečných rozbrojích. Nebo se dozvíte, že v afrických zemích je velký hladomor. Sledujete řeči svých politiků. Co uděláte? Do každého z vyjmenovaných příkladů můžete vložit tolik světla, že děti a matky, kterým chybí denní chléb, vámi sice nemohou být nasycené, ale vaším soucitem a vaší myšlenkou požehnání, pozáří ke každému útěcha a podpora.

 

Kolik miliónů hladovějících dětí je na světě a každému jednomu pomůžete jedinou myšlenkou soucitu a požehnání. A nejen to: Necháte současně vyzařovat požehnání k politikům, neboť stodoly jsou až po strop naplněny potravinami, které jsou nesmyslně promrhány. Ne ve všech, ale v některých zodpovědných zaplane světlo lásky k bližnímu a ti, kteří sedí u kormidla moci, budou dotčeni Mým zákonem lásky. I když je také ještě poznáváte jako temné bytosti, jsou tito mocní přesto Mé děti. Také v nich plane Mé spásné světlo, které jsem jim dal na Golgatě jako oporu. Svým soucitem, svým požehnáním pro hladovějící bude zářit světlo také do mocných tohoto světa a zapálí plamen lásky k bližnímu, i když ne ve všech. Také to je následnictví.

 

Mí synové, Mé dcery, ještě si nejste vědomi sil, které skrze vás působí. Mé světlo, Má láska, Mé požehnání, Mé blaho do vás září v intenzitě, jak jste připraveni je přijmout. Jestliže na příkladech, které jsem vám předložil, poznáváte svoji cestu a jdete ji se Mnou v „tady a teď“, vaše kapacita přijímání se ve vás rozšíří a Já do vás budu moci vkládat stále více Mé lásky, Mého požehnání, Mého blaha, Mého světla, Mé síly.

 

Ale také nyní skrze vás proudí hodně světla, takže celá Země je tímto světlem obalena a sice ve vyšší sféře; pod ní se nacházejí ještě nějaké temné mraky. Ale když vy, Mí synové a dcery, společně se všemi, kteří jsou po Zemi stejně jako vy poslové světla, přijmete Moji sílu, Mé požehnání, Moji lásku, Mé světlo, tyto temné mraky se projasní, stanou se šedivými.

 

Spatřete v mracích obrazný symbol: Mnoho proroků předpovídalo Zemi a jejím obyvatelům strašné události. To jsou černé mraky, které obklopily Zemi. Ale vaším světlem bylo mnoho událostí zadrženo, hrozivé mraky se staly šedými až světle šedými. Nedošlo k prorokované 3. světové válce, nedošlo k prasknutí pólu, nedošlo k pádu komety na Zemi, přičemž by bylo mnoho zemí zaplaveno. To způsobila síla světla poslů, kteří tady byli před vámi a nyní také vaše, spojená se všemi posly světla, kteří jsou nyní na Zemi. Nemuselo se stát, co bylo prorokováno.

 

Když toho síla světla, která je nyní ve vás, už tolik způsobila, co způsobí teprve pak, až mocně zvýšíte schopnost přijímat jako Mí následníci? Ještě byste se pod sílou Mého záření zhroutili. Ale Já vám říkám: Ve velice krátké době – zde se nejedná o roky, nejedná se ani o měsíce, ale může se stát, že to budou jen dny, možná také jen hodiny – rozšíříte v oddané lásce ke Mně své srdce, takže do vás budu zářit jemně, ale pořád, hodinu za hodinou více z Mé síly světla.

 

Pak budete Mí následníci, neboť už nebude okamžik, v němž byste nebyli se Mnou spojeni. Vaše sestra s úsměvem vyprávěla o bezvýznamných věcech, které Mi přinesla. V Mém slovu jsem vám také vysvětlil, že jste každou sekundu se Mnou spojeni a se vším ke Mně můžete přijít.

 

Představte si: Vidíte nyní před sebou cestu světla a vidíte v dálce kruh, jak jste ho dnes mohli pozorovat na Internetu, kruh, který pro vás znamená: Jste doma u Mě. Dále vidíte, že z tohoto vašeho věčného domova vyzařuje rovnoramenný kříž přes roviny až do nejhlubších hlubin. Vidíte ale také svůj paprsek světla a nikdo z vás se nedívá do temnoty, kde se váš paprsek světla ztrácí. Ne, vidíte věčný domov, vaše bytí u Mě, ve Mně, Mí milovaní, takový význam má tento kruh na knize „Cesta k jednotě skrze lásku“.

 

Nebudete pak už daleko od domova, ale domov bude bezprostředně kolem vás; neboť se ztotožníte se svým skutečným vědomím, s vaším vnitřním Duchem, synem, dcerou z věčnosti. A Můj humor poproudí skrze vás jako radost a vy budete vnímat tělo, které nyní nesete jako roucho, skutečně jako čestné roucho. I když vám někdy něco těžce leží na vašich duševních ramenech, přesto je to čestné roucho a Má radost se stane vaší radostí, i když ponesete utrpení. A řeknete: „Otče, s Tebou, pro Tebe, aby Tvé děti rychleji dospěly domů.“ Mocně poproudí Má síla do vás, lidské roucho se zachvěje pod touto silou a přesto bude plné radosti. Vaše vědomí se zase vrátilo domů, vrátilo se na Mé srdce ve vašem nitru. Tam jsme vždy byli jednoho Ducha, neboť také vy jste bez začátku bez konce: Neboť jsem celou věčnost nosil každé Své dítě jako myšlenku v Sobě. Což pro vás lidi nyní není představitelné. Přesto to tak je.

 

Otevírá se ve vám pohled pro váš skutečný domov. V tomto okamžiku pociťujete blízkost domova, ano, vidíte dálky nebeského bytí v kráse, kterou můžete jen cítit, kterou nelze popsat. Vidíte světlo andělů a nyní se vidíte v pravém rouchu, syna, dcery. Jste světlem prozářené andělské bytosti. Vaše rysy jsou vykresleny nekonečně velkou láskou a dobrotou, v níž jste se vyslovili, že nastoupíte na Zemi následnictví.

 

Vzal jsem vás na začátku Svého slova na Své srdce a sice každé jedno dítě a nyní stojíte jako Můj syn, jako Má dcera z věčnosti v lesku a ve vznešenosti svého nebeského bytí přede Mnou; a znovu roztahuji Svoji náruč a beru syna, dceru do Své náruče, na Své srdce. Cítíte blaženost a vaše srdce tluče v rytmu lásky jako Mé, neboť vaše „ano“ v nebi a zde na Zemi k následnictví je jako daleko zářící meč lásky viditelné znamení na vašem čele. Neboť kříž je tímto mečem. Svatá síla naplňuje tento meč, který nesete jako symbol také v rukách: Je to zbraň oddané, absolutní lásky. Ve věčnosti jste touto láskou a v pozemském rouchu jste láskou v okamžiku bytí v „tady a teď“.

 

Amen

 

 

Skrze další nástroj

 

Volám do vašeho srdce: „Mé dítě, miluji tě.“ Tak jako jsem před 2000 let Svým činem lásky vložil spasitelskou jiskru do každé duše, tak opakuji volání: „Mé dítě, miluji tě.“ Mí poslově světla, vy jste této všeobsahující lásce v sobě řekli „ano“, lásce, kterou jsem do vás vložil jako Ježíš Kristus. Řekli jste „ano“, že toto následnictví nastoupíte a ponesete Mé světlo do tohoto světa činem lásky a žehnáním.

 

Řekli jste „ano“, že se dotknete svého bližního v nitru, což také symbolizuje tento kruh, který stejně vyzařujete k vašemu bližnímu ve vašem okolí. A ještě jednou volám: „Mé dítě, miluji tě.“ Tímto způsobem volám každé dítě. Láska vyzařuje v míře, jak se otevřete. Tak, jako maják ukazuje cestu lodím, tak září láska formou, že se můžete dotknout svého bližního a ukázat mu cestu ke Mně v jeho srdci.

 

Skutečně, říkám vám, moc a síla lásky je nekonečnost. Je to síla, která vše spojuje a drží pohromadě, která drží hvězdy na jejich drahách a je to síla, která vás vede do nitra, ke Mně, vašemu Otci.

 

Světlo lásky září a dotýká se všech duší a všech srdcí na tomto světě. Tak se spojte s paprskem lásky-světla ve vás k vašemu bližnímu a ke Mně a tento kruh se bude více a více zvětšovat. Stane se všeobjímajícím dílem lásky, bez hodnoty oduševněný lidmi lásky, dobroty a míru.

 

Nyní je doba milosrdenství a milosti z Mé hojnosti. Čím více bude láska zářit, tím více duší a lidí se k ní dostane. Neboť skutečně jsem vám řekl: „Učiním nové nebe a novou Zemi.“ Tato Země bude naplněna činem lásky a lidmi, kteří složí důkaz lásky, kterou jsem do nich jako Otec vložil.

 

Tak volám do vaše nitra: „Mé milované dcery, Mí milovaní synové, potřebuji vás na této zeměkouli a žehnám vám.“ Nebe září silou lásky a dobroty do vašeho srdce, abyste poznali, že v každém okamžiku jste schopni žít lásku. Otevřete své srdce pro lásku a požehnání, aby tato nová Země mohla vzniknout prostřednictvím lidí, kteří jste ve svém srdci dotčeni! A uvidíte, jak se vše kolem vás změní.

 

Skutečně, říkám vám: Dal jsem radost ze všeho. Pocítíte a ucítíte, jak Já, váš Otec, cítím a přijímám tuto hlubokou radost, za každé dítě, které se ke Mně vrátí. Velký dík směřuje k vám. Otevřete svá srdce pro lásku a dosáhnete výhledu, který jsem vám dal a dále dosáhnete hluboké radosti k životu ve Mně, k životu ve vás, k životu ve stvoření.

 

Amen

 

Z lásky

 

Já, Otec pra, vám tedy žehnám, Mí milovaní synové, Mé milované dcery. Žehnám všem Svým dětem na této zeměkouli, ale také vám, kteří jste v šatu duše. Vidíte ruce andělů, které by vás rády uchopily, když je natáhnete. Pojďte na Mé srdce, pojďte domů!

 

Tak září Mé požehnání přes všechny roviny a naplňuje všechny anděly, kteří byli postaveni na vaši stranu, ale také vaše milé ve věčném domově, jejichž blízkost pocítíte, když zavítáte do svého Vnitřního chrámu, do svého srdce, když zavítáte ke Mně.

 

Žehnám Mému stvoření, všemu, co jsem stvořil.

 

zpět