Tichá radost

Poselství - červen 2006

Poselství - červen 2006

zpět

Poselství z 24. června 2006

 

 

Projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, pojďme v duchu podniknout malé putování! Já, váš nebeský Otec, vás povedu. Opouštíme tuto místnost a vy před sebou vidíte široký, mocný proud. Pozvolna plyne, vstříc svému ústí.

 

Díváme se do této vody. Je jasná a čistá, Mé děti? Ne! Nemůžete dohlédnout na dno, neboť tato řeka přijala mnoho špíny. I když se lidé sebevíc snaží toto vodstvo vyčistit, odfiltrovat, je přesto z chemických továren do vody přiváděno tolik zbytků, že řeka s sebou nese náklad, který omezuje život rostlin a zvířat.

 

Co vám tím chci říct? Podívejte, když poplujete stále s proudem, přizpůsobí se vaše pohyblivost proudu a bude právě tak unavená a pozvolně líná jako ona voda. Je snadnější plout s proudem. Necháte se nést klidnou vodou a nemusíte se namáhat. Ale kolik čisté vody je ještě v této řece? - - -

 

Putujeme podél řeky lehce do kopce a překonáváme – jak byste řekli – sedmimílovými botami vzdálenost od bodu, který jsme právě sledovali, k čilé vodě, která skáče po skalinách, tryská dolů jasná a čistá a sice tak jasná a čistá, že byste se jí mohli napít. Vidíte na dně potoka písek, vidíte oblázky, jak září ve všech barvách. Ale pořád to ještě není čistý pramen.

 

Tak stoupáme ještě pár kroků vzhůru. Cesta není snadná, je strmá. Tak jako Moje cesta, kterou vás učím, také není vždy snadná, ale příkrá a úzká. Nyní jsme dorazili k pramenu. „Pojďte, Mé děti, usadíme se tady, a vy se ke Mně těsně přivinete, budete Mi, svému nebeskému Otci, zcela blízko. Andělé kolem vás vytváří kroužek. Vidíte nyní z dálky mnoho duší, které přicházejí k tomuto prameni, doprovázené anděly.

 

Tímto pramenem Jsem Já. Má být pastýř a má vzniknout stádo. Jak se to může stát? Jen tehdy, když jako pastýř povedu každé Své dítě, povedu ho samotné po jeho pozemské cestě, budu s ním hovořit od „ty“ k „ty“, podám mu tedy jasný doušek z Mého pramene.

 

Není vždy snadné uvědomit si Moji všudypřítomnost a pak také žít v přítomnosti; neboť Já Nejsem ani minulost ani budoucnost, jsem tady a teď. A také vy nemáte žít ani v minulosti ani myslet do budoucnosti; neboť když čerpáte z Mého pramene, čerpáte z „tady a teď“, v přítomnosti. V přítomnosti se nachází následnictví – a jen v přítomnosti. Když stále znovu sklouzáváte do minulosti, nemůžete Mě následovat.

 

Jak chcete prostřednictvím svých myšlenek vyzařovat do světa mír, lásku, požehnání, blaho a světlo, když s nimi žijete v minulosti? Totéž platí rovněž pro budoucnost. Svými myšlenkami vymezujete budoucnost, tzn. vytváříte si svoji vlastní budoucnost. Tato budoucnost je pak ale v a š  e budoucnost a ne to, co jsem pro vás zamýšlel Já. Jestliže putujete jako Mí poslové světla po stezce „tady a teď“, netrápí vás už předpovědi a proroctví, pak vás už ani netrápí budoucí osud, ale tím, že jste v „tady a teď“ láskou, mírem, požehnání a zdarem, vyzařujete to a působíte tak jako Mé světlo v přítomnosti.

 

Jak často jsem s vámi už o tomto tématu hovořil. A přesto ještě nepadlo u každého tak hluboko do srdce, abyste se zavolali zpátky do „tady a teď“, do všudypřítomnosti se Mnou.

 

Inkarnovali jste se na Zemi za dvou aspektů. Jeden aspekt je zdůvodněn v předešlých inkarnacích. Je to osud, který jste si přinesli s sebou, vaše životní okolí. Jsou to vaši příbuzní, vaši přátelé, vaši známí. Je to také vaše pracoviště. Tam, kam vás osud postavil, máte povinnost to přijmout a splnit. Jestliže půjdete tomuto osudu z cesty, nesplníte část svého životního úkolu a v další inkarnaci vás opět potká stejný úkol.

 

Druhý aspekt je, že každý z vás pro Mě působí na Zemi jako posel světla. Každý, nikoho nevyjímaje! I kdybyste snad necítili, že patříte k tomuto kroužku, je přesto posel světla tam, kde má svůj okruh působnosti. Činnost posla světla vyžaduje, abyste žili v přítomnosti. K čemu je, když přemýšlíte o zítřku, i když máte starosti, jste bez práce, tlačí vás dluhy, když jste nemocní. Přemýšlet o těchto problémech není k ničemu, neboť tím se nevyřeší. Když vědomě přijmete svoji činnost posla světla v „tady a teď“ a kdykoliv se stále znovu budete vracet do přítomnosti – poněvadž pro člověka je těžké, žít v přítomnosti –, pak hodíte všechny své starosti na Mě a Já, váš nebeský Otec, se o vás budu moci postarat. A nemyslíte, že se o vás postarám lépe, než byste se kdy o sebe dokázali postarat vy?

 

Slyšíte, jak ve vás vyvěrá pramen? S každým úderem srdce vám obětuji Svoji lásku. S každým úderem srdce tě volám, Mé dítě, tebe a tebe. Tento úder srdce není omezen jen na tebe, ale může vyzařovat do tvého okolí, například na místo, kam jsi byl postaven, do tvé rodiny, se kterou nevycházíš. Přijmi úkol a buď láskou, i když ti to připadá těžké!

 

Podívej, Mé dítě, tento tlukot srdce lásky tepe celým Mým stvořením, neboť je to tep života. Jestliže budeš žít v přítomnosti se Mnou, otevřou se ti světy, který jsou dosud ještě zavřené. Nebudeš se už cítit oddělený od Země u tvých nohou. Nebudeš se už cítit oddělený od vzduchu, který tě obklopuje, od lehkého vánku, který tě něžně hladí po tváří. Nebudeš se už cítit oddělený od ptáků vzduchu, kteří zanotují píseň, ani od žádného zvířete; neboť budeš jedno se vším bytím, budeš jedno se vším životem.

 

Mé dítě, toto ti daruje tolik slasti a blaženosti, že půjdeš dnem, jako by ses vznášel na oblacích, a přesto budeš mít pod svými nohami pevnou půdu a budeš co do svého původu láskou, neboť láska je život. Budeš žehnat a Má síla poproudí skrze tebe, Mé dítě, a budeš měnit svět kolem sebe ve světlo. Jistě neuvidíš jen slunce, ale uvidíš také mraky. Ale budeš vědět, že za mraky přesto září Mé slunce. A toto vědění tě nechá jít s radostnou myslí také temnotami; temnotami, které ve skutečnosti znamenají pro tvůj osobní vývoj nejjasněji zářící světlo.

 

Neboť kolem tebe nemohou být jen radost, světlo a sluneční svit, v temných hodinách se osvědčíš. A když budeš v těchto úsecích přesto plný lásky a budeš vyzařovat požehnání, neztratíš se v sebelítosti, ale budeš myslet na své bratry a sestry, na stvoření, pak budeš jako pochodeň uprostřed temnoty, která v lásce září jasně do dálky. Nechtěl jsi být láskou, než jsi šel na tuto Zemi?

 

Připomínám ti ještě jednou, Mé dítě: Začni nejdřív u sebe. Jestliže v tvé rodině není mír, pak tento mír ještě nevyzařuješ. Jakkoliv těžké to je, vztahovat vše na sebe, ale nevyhneš se tomu. Neboť jestliže budeš absolutním mírem, může být kolem tebe jen mír. Nevěříš Mi? Zkus to! Zpočátku jistě ucítíš odpor. Ale neříkáš snad sám stále znovu to, co jsem už tolikrát projevil: Láska zvítězí! Tedy zvítězí také skrze tebe. Láska daruje mír.

 

Projevil jsem ti, že vedle andělů strážných, které jsem ti dal s sebou jako doprovod na Zemi, jdou po tvém boku také bratři a sestry z temných oblastí. Jejich cílem je stáhnout tě na svoji stranu a proto nenechávají nic náhodě a zkoušejí tvoji lásku. Skrze ty, kteří jsou ještě proti mně, je ti kladeno do cesty mnoho obtíží. Jestliže tyto obtíže zvládneš a zůstaneš v lásce, budou oni bratři a sestry ponořeni do světla lásky a bude pro tebe jasné vítězství; neboť je tím vezmeš za ruku a povedeš je ke Mně, svému Otci.

 

Takže proč tě trápí tma, kterou tu a tam ještě vidíš, když víš, že láska zvítězí? Ještě jednou zdůrazňuji: Jestliže utečeš z místa, kam jsem tě postavil, tj. kde jsi chtěl také podle své svobodné vůle stát, zůstane část tvého úkolu nevyřešená. Podívej, milované dítě, pramen, u kterého nyní navenek obrazně spočíváme, je hluboko uvnitř v tobě. Rád bych s tebou mluvil. Chci tě vést, přičemž si stále uchováš svoji svobodnou vůli, neboť to je největší bohatství, které jsem Svým dětem daroval. I když ti neřeknu „Jdi doprava nebo doleva“, vydáš se přesto vždy správnou cestou, neboť neexistuje špatná cesta. Jakoukoliv cestu zvolíš, bude to nebeská cesta, když budeš se Mnou spojen v jemném „ty“ mezi Otcem a dítětem.

 

K této všudypřítomnosti tě povolávám, k životu zevnitř ven. To je Mé dnešní slovo ke každému z vás.Cílem je věčný domov a tento cíl leží také v přítomnosti, neboť nebe je uvnitř ve vás a uskutečňuje se v celé své nádheře a vznešenosti zde na Zemi. Pak to je skutečně nebeský život v jednotě se Mnou, ve světelném bytí uprostřed temnoty.

 

Žehnám Ti, Mé dítě. Jdu řadami a pocítíte, až Budu u vás. Má pravá ruka spočívá na tvé hlavě, Mé dítě a Svoji levici ti pokládám na tvoje ramena. Pojď do „tady a teď“ se Mnou a buďme jedno, Otec a dítě jednoho ducha! – – –

 

Odmlčím se nyní skrze tento nástroj, Jsem ve slově ale ještě mezi vámi

 

Amen

 

 

Poznámka:

 

 Jedna sestra nás všechny viděla v duchovní vizi sedět u pramene, Pán uprostřed mezi námi. Když byly přivedeny duše, poklekly před Ním v hluboké pokoře a úctě. On povstal, sehnul se k jasně vyvěrajícímu prameni a zachytil do Svých rukou život darující vláhu a podal každé duši osvěžující doušek.

 

Tato sestra také viděla stát Pána v našem kroužku a vyzařovala z něj nepopsatelná dobrota. Když šel od dítěte k dítěti a s požehnáním pokládal Svoji pravou ruku na hlavu bratrů a sester a Svoji levou ruku na jeho/její rameno, splynuli Otec a dítě v jednotě, obaleni do světelného obalu.

 

 

 

Projevení z moudrosti

 

Já, Ježíš Kristus, Jsem láska Otce. Žiji jako láska v každém Svém bratrovi a sestře. Žiji ve stvoření, ano, celé stvoření je vybudované na lásce. Tak činím lásku středem Svého dnešního projevení. I když to, co vám zprostředkuji, pochází z moudrosti, kmitá ve všem, co vám projevuji, také Má nekonečná láska, i když to hned každý nepozná.

 

Vše, co vás potká, vše, co vám je skrze Mě řečeno, má jediný cíl: přivést vás zpět k čistému prameni, k životu ve vás, k lásce. Tak chci Svým dnešním projevení vyzvednout a prohloubit jeden bod pohledu, který má pro vaši cestu rozhodující význam. Jde o poznání, o rozhodnutí a o uskutečnění. To jsou tři pilíře, na nichž spočívá cesta zpátky na Mé otcovské srdce.

 

Právě jste slyšeli, že existují dva základní důvody pro vaši inkarnaci. Jednak zpracování vašich chyb a slabostí a jejich proměna, které na vás ještě leží z dřívějších inkarnací a jednak vaše „ano“ pomoci při vedení domů všech padlých duší do jejich nebeského domova. Tento plán, s nímž jste souhlasili, má gigantické rozměry a bude uzavřen, až i ten poslední padlý projde růžovou branou a stvoření bude opět v jednotě.

 

Už často jsem vám to vysvětloval, že cílem sil protistrany je zabránit tomuto vedení zpátky domů. Tak útočí u každého, kdo šel na Zem jako posel světla. Žádný člověk nemůže ve hmotě dosáhnout dokonalosti. Nesete tedy v sobě nutně svá odpovídající zatížení, bez nichž nemůžete na této Zemi žít. Současně musíte bojovat s chybami, které jste učinili v dřívějších inkarnacích, které leží ve vaší duši a které je potřeba s Mojí láskou překonat.

 

A zde, Mí přátelé, útočí temnota. Když mluvíte o tom, že zakopáváte, že jste padli do léčky, že jste podlehli pokušení, je to sice správné, ale je to jen polovina pravdy. Celá pravda zní: Úmysl protistrany spočívá v dosažení změny vaší bytosti, která je vyvolaná sice vaším pádem, který s sebou ale ponese nakonec změnu vašeho charakteru, když budete opakovat stále a stále znovu stejnou chybu a – ačkoliv to víte – nepřistoupíte ke zpracování svých chyb a slabostí.

 

Zakopnutí a upadnutí je tedy jedna věc, dosáhnout změny vašich charakterových vlastností a tím vaší bytosti je věc druhá. Chci vám k tomu uvést praktický příklad, na který často ve svém lidském soužití narážíte. Myslím žárlivost.

 

Zakopnete o žárlivost, poznáte svoji chybu, poprosíte o odpuštění a když nebudete dávat pozor, protože jste sami sebe nevysvětlili a nepoznali se, zakopnete znovu. A budete zakopávat stále a stále znovu, až se tato žárlivost stane částí vašeho charakteru, což ve svém důsledku s sebou přitáhne nedůvěru, pochybnosti, strach, možná agresi a tím mnohem více.

 

Jestliže budete slepí a stále a stále znovu budete padat do této léčky, dosáhne temnota svého cíle a okrade vás o část vašich duševních sil. Nebudete už tím, kým jste byli předtím, a to, Mí přátelé, je velké nebezpečí. Toto nebezpečí je třeba ohodnotit významně víc, než říkáte: „Zakopl jsem, padnul jsem, ale zase jsem vstal.“ Zde leží ten zásadní bod; neboť každý posel světla, který tímto způsobem ztratí své duševní síly, nemůže už dospět k využití v míře, jak si to sám předsevzal. Ano, není ani schopen z vlastního rozhodnutí a vlastních sil pustit se do vnitřní práce, protože už ztratil část svých duševní sil.

 

Hovořil jsem o tom, že do středu Svého poselství postavím lásku, která obaluje a chrání každé dítě, které se odevzdá Mně, zákonu lásky. Tři části cesty zpátky do nebes: poznání, rozhodnutí a uskutečnění, jak jsem vám už řekl, nesené láskou. Při poznání vám někdy připadá těžké tomu uvěřit, neboť často vám život, takzvaný osud, předkládá situace, jejichž poznání je pro vás bolestné, pokud jste upřímní. Ale nemá smysl se této cestě poznání vyhýbat.

 

Srovnejte tyto tři fáze se situací na poli medicíny. Nejdříve musí být stanovena diagnóza. Na základě této diagnózy se musíte rozhodnout, co je třeba udělat a pak přichází terapie. Ve fázi poznání Jsem vždy a bezprostředně na vaší straně, neboť na jedné straně musíte dojít k poznání, abyste chtěli a mohli něco změnit, na straně druhé vám to usnadním tak, jak to jen bude možné, i když mnohé v srdci zabolí. Ale Má láska k vám je příčinou toho, že stanovím diagnózu, popř. vám pomohu s tím, abyste diagnózu stanovili sami.

 

Když vám budou známy jednotlivé kořeny vašeho negativního chování, následuje druhá část, totiž rozhodnutí, jak nyní chcete pokračovat a také v tomto rozhodování působím Já, láska, neboť mám jen jedno přání: Jako dobrý pastýř přivést každou ovečku zpátky na srdce otce.

 

Když věnujete pozornost impulsům své duše a učiníte správné rozhodnutí a řeknete „ano“ práce na sobě samotných, přijde třetí část, terapie. V terapii k vám proudí síly a síly, bez nichž byste nemohli jít po cestě. Neboť jestliže jste ztratili část svých duševních sil, jak byste své duševní síly mohli znovu vybudovat vlastní snahou bez Mé pomoci? Potřebujete k tomu Moji lásku a ta k vám poproudí a vytvoří ve vašem životě situace, otevře vám oči a nechá vás jednat ve smyslu lásky. Připraví vám cesty. Jiným myšlením a jednáním budou posíleny síly vaší bytosti, které byly dříve omezeny.

 

Tak se, Mí přátelé, dostanete ze svých potíží. Sice i pak budete ještě zakopávat a padat, ale budete mít před očima cíl, už se nepustíte Mé ruky, cokoliv se stane, a Má láska vás obalí v nepředstavitelné míře. Této terapii nedorostlo žádné protivníkovo pokušení, neboť s absolutní jistotou – když se budete pevně držet Mé ruky – vás povedu po této cestě k prameni.

 

Tyto tři kroky diagnóza, rozhodnutí a terapie se nedají obejít; přesto i když máte vysvětlit sami sebe a své chování, neznamená to, že máte proto spočívat v minulosti. Podívejte, co vás podnítilo jednak tak a tak a s tímto poznáním přijďte ke Mně! Diagnóza naplnila svůj smysl a to, co před námi pak bude ležet jako společná práce, je důležitější a podstatnější. Ale spoléhat se jen na terapii, bez znalosti diagnózy, vám nepřinese nic. Neboť co chcete změnit, když nevíte, co je potřeba změnit!

 

Abych pomohl každé duši a každému člověku s touto vnitřní prací, přisel jsem Já, láska, na svět a stále a stále znovu a ve stále větších detailech zvěstuji cestu, která vede zpátky k čistému prameni. A stále znovu vám objasňuji, že láska jde po vašem boku, že láska vás změní k dobrému, že z vás znovu učiní zářícího syna a zářící dceru, když Mi řeknete „ano“ a svým jednáním dáte znát, že toto „ano“ berete vážně. 

zpět