Tichá radost

Poselství - červen 2007

Poselství - červen 2007

zpět

Poselství z 30. června 2007

 

Meditace: 

 

Pojďte se mnou do ticha! Zavřete své oči! Jděte do nitra a naslouchejte dechu! Dech je náš život. S tímto životem se díváme do srdce a srdcem se usmíváme na naši duši. A naše duše se usmívá na srdce. Všechny naše orgány mají radost z našeho obratu, z náklonnosti a z naší lásky.

 

Tím že se usmíváme na naše orgány, v nás vzniká radost. Jsme radost, protože víme, že Bůh je nám zcela blízko. Je vedle nás a nad námi. Dívá se na nás z každé tváře našich spolubratrů a spolusester, usmívá se na nás z každé květiny. Cítíme jeho přítomnost z lásky, s níž nám slouží stvoření kolem nás.

 

Vyhazujeme svoji radost jako ptáky do nebe a náš Pán se z nás raduje. Radost se šíří, pohlcuje nás všechny v této místnosti, pohlcuje anděly, kteří stojí vedle nás. Jsme plní radosti, protože víme, že Ježíš Kristus je s námi a při nás.

 

Co nás ještě naplňuje radostí? Jedna sestra dnes vyprávěla o tom, jak se zastala jednoho cizího člověka. Radost nám tedy přináší jednání v lásce. Pán by chtěl, abychom šli tímto životem a tímto světem s otevřenýma očima, abychom poznali, kde jsme potřeba. Tím, že něco uděláme pro své sestry a bratry z lásky a náklonnosti, v nás vzniká radost. Jestliže máme zaměstnání, v němž můžete žít pro službu, jsme také během práce v neustále radosti, i když je sebetěžší.

 

Cítíme, jak vlny radosti procházejí místností a jak, spojené s naší láskou, s našimi žehnajícími myšlenkami a mírem, který je v nás, vyzařují do tohoto světa, do stvoření.

 

Milovaný Otče, toto stvoření přijímá lásku a požehnání. Vlny požehnání všemu životu stoupají k nebesům, očišťují atmosféru, rozjasňují tmu. Slyšíme zvuky, které k nám přicházejí z kosmu. Na nejrůznějších sférách zpívají duchovní bratři a sestry na počest všeho života, pro radost Boha a také pro radost našich duší. Vše kmitá a zpívá.

 

Jsme spojeni se svými bližními, se svými rodinami, se svými přáteli, ale také se zvířaty, které s námi žijí. Radost, láska a blaženost kmitají také k nám a naplňují naše srdce.

 

Ó, dobrý, nade vše milovaný Otče, víme, že když se otevřeme pro Tvoji přítomnost, budeme žít v dimenzi nepřetržité radosti s Tebou. Vše je dobré tak, jak to je. Dobro, láskyplnost zvítězí.

 

Naše srdce, naše duše zůstávají otevřená a těší se na slovo našeho Otce.

 

 

Projevení z vážnosti

 

Já Jsem Pán po věky a věčnost. Jsem Bůh všech zemřelých lidských pokolení. Jsem milující Otec všech Svých dětí, které v budoucích generacích osídlí tuto planetu Zemi v duchu lásky a budou ji vlastnit a obdělávat v jednotě se Mnou.

 

Ale nyní, Mí milovaní synové a dcery, se nacházíte v době přechodu. Přechodu od temné hodiny vlády vzdálené od boha, nenasytné touhy po moci, majetku a blahobytu, do oné zvěstované světlé doby, ve které se stane Má přítomnosti pro Mé děti živoucí pravdou a skutečností.

 

Vše, co je zřízeno na hliněných základech sebelásky, vše, co je postaveno v písku sobectví, se zřítí, ano, musí se zřítit. Vše, co je založeno na lidské pýše a marnivém šílenství, musí prasknout; ale veškerá pravda, která kdy byla vylita lidským pokolením, vystoupí ze skrytých hlubin, prosta závoje lži a klamu a současně utiší žízeň žádostivé duše, jako pramen v poušti.

 

Rozhlédněte se, Mí učedníci a učednice! Rozhlédněte se bdělým duchem a poznáte, že moc temnoty je zlomena a mizí a že nádherný úsvit nového rána již přemohl duchovní noc!

 

Skutečně, říkám vám, světlo božství vynese vše na světlo, vynese vše na povrch a osvobodí vše skryté, vše potlačené, půjde cestou odhalení a osvobození.

 

Skutečně, Mí milovaní synové a dcery, je čas, kdy se láska ujme své moci. Nebude vyznačena rysy sobectví, nebude vzdálena od Boha, ale bude vládnout moudrostí a dobrotou, milostí a slitováním a veškerá hořkost ustoupí blaženosti ze Mě.

 

Mí milovaní, ještě jste postavení do bláznivého opojení a do drásavé vřavy tohoto umírajícího světa. Doprostřed převratu, jak ho ještě žádná epocha nezažila, a také boj se sebou samotnými je vám dán a není z toho vyňat. Všichni jste s tím kdysi s radostným srdcem souhlasili.

 

Tak, jako jsem vám urovnal cestu do vašeho nitra, tak rovnáte nyní také vy svým bratrům a sestrám cestu do jejich nitra, aby Mě mohli potkat. Když se tedy postavíte do vřavy tohoto světa, do mocenské oblasti protivníka, do mocenské oblasti chladu a temnoty, tak přesto vězte, Mí milovaní, že jste v bezpečí v hřejivém světle svého Otce a obaleni do nepřekonatelné, vše proměňující síly lásky.

 

Skutečně, do rukou každého z vás je vložena část díla vedení domů. A každý z vás je povolán, aby nechal toto velké dílo stát se nejsvatějším smyslem a cílem svého života, aby splatil svůj díl a tím své „ano“. Mí bratři a sestry, Mí učedníci a učednice, Mí milovaní synové a dcery, neustávejte tedy v dokazování Mé lásky, v pokorné službě z Mé síly, v žehnání v Mém jménu!

 

A tak, Mí věrní, putujte cestami tohoto bouřlivého světa a nebojte se! Buďte veselé mysli a nezatíženého srdce! Já, váš nebeský Otec, Jsem svatý život ve vás a neporazitelný na vaší straně.

 

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Ano, Mí milovaní, Já Jsem pravé slunce ve vašem životě, v celém vašem bytí. Neboť Mé světlo naplňuje čas a prostor od celé pravěčnosti. Mé světlo šíří lásku a radost, rozjasňuje nejtemnější noc. Mé světlo, které vysílám, má osvítit vaši cestu. Má vám pomoci poznat, jak vypadá vaše další cesta.

 

Vaše srdce jsou zcela otevřená. Proudí z vás nyní Mé světlo. Mé světlo září ze všech těch, kteří mi darovali své „ano“. A s tímto světlem se temnota oddělí od světla.

 

Mé Já Jsem zaznívá již nyní jako aleluja v času a prostoru. Má láska se pokládá jako ochranný šat kolem všech těch, kteří jsou na cestě, aby Mi sloužili. Mé milosrdenství nechává do Mého stvoření proudit proudy a proudy milosti a tak může být zmírněno mnoho z následků, které Mé děti, které se ode Mě odvrátily, stále znovu zapříčiňují.

 

Tuto planetu jsem daroval všem Svým dětem; neboť je to planeta, která je školou pro všechny, kteří se chtějí vrátit domů ke Mně. Je to ale také planeta poznání. Je to planeta, na níž ukazuji Svým dětem, že hmota je omezená. Je to ale také místo, kde učím Své děti, že tyto hranice budou překonány vždy tehdy, když půjdou do svého nitra a budou Mě následovat.

 

Když Mě budete následovat ve svém nitru, když budete připraveni spojit se v lásce se Mnou, tak vám ukážu vše, co potřebujete k pomáhání. Když půjdete cestu lásky, posílíte proudy milosti, které v každém okamžiku nechávám proudit ze Svého milosrdenství. V lásce ke Mně dospějete také ke skutečné lásce ke všem vašim bratrům a sestrám.

 

Všechny hranice které se vybudovaly mezi Mými dětmi – řečmi, konflikty, násilím, válkou – všechny tyto hranice zmizí ve světle Mé otcovské lásky. To myslím, když říkám, že vše bude nové. Neboť sami uvažte: Když všechno to, co je nyní temné, když všechno to, co překáží Mým dětem na cestě k lásce, když toto vše bude odstraněno, nezazáří pak vše v novém lesku?

 

Jste pozváni pomoci Mi nechat zazářit vše v novém lesku. Má ruka se nyní snaží každého uchopit. Tak vás dnes zvu, abyste se Mnou šli cestu lásky, obnovili „ano“, které jste Mi dali, a abyste splnili své úkoly ve světle lásky.

 

Vysílejte lásku, buďte milosrdní ke všemu, co vás potkává! Zmírňujte utrpení a nouzi a pomáhejte, i když to jsou jen malá gesta, jako např. milým slovem! Tato malá gesta způsobí v prostoru a čase velké zázraky. Neboť jsou to vlny lásky, které jsou těmito malými gesty vysílány, a tyto vlny lásky se sejdou a stanou se velkou vlnou. A tato velká vlna dá vzniknout všemu v novém lesku. Důvěřujte Mi! Důvěřujte Mému vedení!

 

Vím, že mnoho z vás často přemýšlí, jak to teda má pokračovat, proč se to či ono děje. Ale říkám vám, zůstaňte u Mě a jděte svoji cestu se Mnou! Buďte přitom láskou a milosrdenstvím, pak Budu vaší pomocí, vaší oporou a Mé světlo vám dopomůže k poznání!

 

Mnohému pak porozumíte. Mnohému pak neporozumíte. Ale spolehněte se na toto: To, čemu nyní nerozumíte, se vám objasní později. Objasní se vám to tehdy, až na to přijde čas; neboť Má moudrost vás řídí, řídí všechny Mé děti touto těžkou dobou, kterou nyní procházíte.

 

Není náhodou, že žijete právě teď. Není náhodou, že jste postaveni na to či ono místo, ale vše má smysl ve velkém celku, kterým Já, váš nebeský Otec, jsem. Tak Jsem při každém z vás a tak obaluji také každého z vás do Své lásky. A v tomto lesku lásky zazáříte už nyní a tento lesk rozjasní už teď vše, co je tmavé.

 

Pojďte do Mé náruče a nechejte Mě, ať vás posílím! Podívejte, podávám vám kalich lásky. Je naplněn chutným, osvěžujícím nápojem. Přijměte ho z Mé ruky a vypijte kalich až do dna! Tak budete posíleni Mojí silou a také novou důvěrou ke Mně, abyste dále putovali v Mé lásce.

 

Mé požehnání je s vámi, Moji lásku, Můj mír vkládám do vašich srdcí. Odmlčím se nyní skrze tento nástroj, ale Mé slovo je ještě mezi vámi.

 

 

Slovo skrze jednu sestru

 

Skutečně, skutečně, říkám vám: Jdu s každým jedním z vás. Nechejte svoji ruku v Mé, povedu vás! Nedivte se, když vás potkají věci, které jsou pro vás nezvyklé! Mějte ke Mně důvěru, neboť znám vaši cestu!

 

Dívám se do vaší duše a vidím to, čeho se duše už dávno chtěla oprostit, a pomohu vám s tím, jestliže Mi stále znovu budete dávat své „ano“. Povedu vás do situací a povedu vás situacemi, do nichž pak budete postaveni, abyste pronikli k lásce, abyste se rozvili v lásku.

 

Mějte důvěru a mějte odvahu a proste Mě, když váháte, když máte strach, když už nevíte, jak dál! Jsem přítel na vaší straně. Posiluji vás a bude ve vás zase světlo a uvidíte jasněji cestu, která se před vámi odkrývá. Je to cesta lásky, která bude každou zvládnutou situací se Mnou a Mojí silou ozářena jasnější.

 

Mějte odvahu a pojďte ke Mně! Putujte po Mém boku! Miluji vás a čekám přetoužebně na každého z vás.

 

Amen

 

 

Projevení z lásky

 

I když teď vystupuje do popředí Má vážnost, provázená Mojí božskou vůlí, tak jsou přesto Má láska a Mé milosrdenství stále s vámi a vedou vás dále z Mé moudrosti cestami do vašeho nitra, do chrámu vašeho srdce, kde Jsem přítomen a dotýkám se každého Mého dítěte, když se bojí kvůli věcem, které nyní stojí před lidstvem a Zemí.

 

Není to Má božská vůle, která posílá přírodní katastrofy a podobné, aby Mé lidské děti procitly. Ne! Dal jsem Svým dětem svobodu a z této svobody šly v minulosti své cesty a téměř zničily tuto planetu. Přesto září Má láska z každého plodu, který vám darují stromy a keře, z každého květu, který potěší vaše srdce, z každé písně, kterou vám zazpívá pták, a tak tomu bude také pak, až po Zemi půjdou mocné změny.

 

Ale co jsem řekl prostřednictvím Své vážnosti, opakuji prostřednictvím Své lásky: Nebojte se! Neboť stane se jen to, co pomůže Mým dětem procitnout z temného snu moci a vlády, k lásce, která slouží. Tedy Já neposílám přírodní katastrofy, ale jsou to příčiny, které způsobily Mé děti, které se nyní musí projevit v následcích.

 

V této době jsem vás poslal ze Své lásky na tuto Zemi. Jste spojeni se všemi posly světla, jedno jaké víry, a cokoliv se stane, může být Mými posly světla v následcích zmírněno. To je Má láska.

 

V knize knih jsem byl zobrazen jako hněvivý Bůh, protože Mé lidské děti si nedokázaly spoustu věcí vysvětlit. Jestliže nastal nečas, byl to rozzlobený Bůh, kdo je poslal. Ale Já vám říkám: „I když jdu nyní ve vážnosti a v božské vůli po Zemi a zvěstuji slovo, jsou vůle a vážnost uloženy do Mé lásky a korunovány Mým milosrdenstvím.“

 

Vkládám do srdcí Mých dětí moudrost, aby poznaly, že to, co se děje, jsou vytvořené příčiny, které se nyní stávají následky. A když sledujete vědecké příspěvky ve svých médiích, všimnete si, že mnoho Mých dětí chápe kdysi vytvořené příčiny, které teď musí dospět k následkům.

 

I když Mé děti už nemohou nic udělat se změnou klimatu, protože je už příliš pozdě, bude Má láska-moudrost zářit do obdařených vědců, a sice do těch, kteří otevřeli svá srdce a přiznávají, že vše, co vám říkají, pochází z božské milosti, ze které smějí čerpat.

 

Tedy také oni jsou poslové světla a pomohou vám Zemi na mnoha místech zase vyléčit. Pomohou vám novými technikami jednat s ohledem na životní prostředí. Přijde k vám zcela nová doba, v níž Mí synové a dcery přinesou nebe na Zem. V malých enklávách se to již děje.

 

Nyní vám říkám: „Ještě stojí vaše stromy v nádheře a hojnosti darů, které Svým dětem daruji, ale nikdo tyto dary nechce.“ Přijde však doba, kdy půjdete před svými bratry a sestrami, budete jim dávat příklad a živit se tím, co vám strom a keř dobrovolně darují. Jediný plod přijatý a snězený ve vděčnosti vám daruje tolik síly, že z toho budete sytí celý den.

 

Vaši bratři a sestry vás budou pozorovat a budou se vás ptát: „Jak můžete být sytí z jediného jablka? My hladovíme a strádáme, jsme zvyklí na jinou stravu.“ A vy půjdete se zářící tváří a Mé světlo bude zářit nad vámi a skrze vás a podáte plody stromů a keřů a vyzvete své bratry a sestry: „Zkuste to přece jen! A vezměte si příklad, který vám dáváme, a uvidíte, že všechno to, co jste do sebe cpali v divokém obžerství, už nepotřebujete.“

 

Ještě s brbláním přijmou podané ovoce, mají hlad a nic jiného jim nezbývá. Nad vámi zazáří žehnající síla a Má láska a tato láska obalí vaše bratry a sestry s takovou něžností, že s kousnutím – například – do podaného jablka pocítí blaženost nebe.

 

Také až časy ještě nebudou tak vážné a jedna špatná zpráva nebude střídat druhou, budou přesto Má láska a milosrdenství stále s Mými dětmi, a povedou všechny, kteří budou chtít, na Mé srdce.

 

To je také odpověď na otázku, kterou Mi jeden či druhý z vás položil: „Otče, jak mám dojít k jednomu pastýři a k jednomu stádu? Podívej přece, jak se ještě žije na Zemi, jak lidé proti sobě ještě stojí v nenávisti, kolik konfliktů ještě je, jak mocní rozhazují, nevědouce kam se vším tím nakupeným zlatem. Pomine, jako všechny pozemské tretky. Ale stromy a keře, ano, také klasy zrní ponesou vždy plody, aby živily Mé děti.

 

Dojde k velkému stěhování národů; neboť širé oblasti, které jsou dnes ještě obydlené, se stanou pouští. Ale také tady vám říkám, že to rovněž musí být; neboť kdyby tyto osudové rány, které zapříčinily samy Mé lidské děti, na ně nyní nepůsobily, tak by nepochopily, že teď nesou to, co lidstvo jako celek zaselo.

 

Sklizeň začíná, to vám zvěstovala vážnost a Má vůle to posílila. Ale současně se koná sklizeň na Mé vinici. Jsem vinný keř a vy jste réva a budete dávat, dávat, dávat z lásky a milosrdenství. A toto dávání nás naplní takovou radostí, že vším projdete beze strachu, ano, v postoji, z něhož bude zářit Má božská láska.

 

Z Mé moudrosti budu skrze vás hovořit ke Svým dětem, které musely opustit svoji zemi, svá pole, vše, a vy jim budete pomáhat, i když se všichni budete muset semknout ještě více než dosud, abyste našli potravu pro všechny.

 

Otázka potravy zatlačí všechny ostatní problémy do pozadí. Kdo ještě bude chtít vést válku, když bude hladový, když mu budou chybět finanční prostředky? Kdo bude chtít vyhazovat do povětří, aby s sebou strhnul do smrti ostatní, když na Zemi půjde o holé přežití?

 

Rozum, který jsem vložil do Svých lidských dětí, zvítězí. A v každém náboženství povstanou ti, kteří působí jako Mí poslové světla a budou učit lásku. Ještě jednou říkám po tomto výhledu, který jsem vám daroval: „Nebojte se!“

 

Také otázka „Přijde Antikrist nebo ne?“ vás nemusí zneklidňovat. Když zahrnete – tak jak vás učím – své bratry a sestry, kteří jdou ještě také pro vás temnotou, do vroucí modlitby lásky, světlo dále způsobí, že ten, který chce proti Mně povstanou, to nebude ještě pořád a dále moci udělat.

 

Vše tedy leží v rukách Mých dětí: Způsobené příčiny, následky, ale také opatření prostřednictvím lásky a milosrdenství. Nedělejte si starosti z toho, co bude! Myslete vždy na Můj výrok: „Podívejte na ptáky nebe, nesejí, nesklízejí a přesto je živím. Podívejte na lilie na poli, nejsou snad oděné krásněji než Šalamoun ve svých nejkrásnějších šatech?“

 

Také v nejtěžších dobách bude Má láska uprostřed mezi vámi a povedu vás dále ve slově a dám vám ze Své hojnosti všechny dary, které potřebujete, abyste pomáhali Mým dětem.

 

Pochopte, že Má vážnost musí třást, že Má božská vůle burácí! Pochopte, že andělé, kteří dosud zadržovali velkou těžkost účinku způsobených příčin, nyní zkříží své ruce před hrudí a skloní svoji hlavu a stane se to, co se musí stát; a stane se to, co Mým dětem pomůže dospět k jednomu stádu, k lásce, kterou Já Jsem, ke Mně, Který jsem jako Ježíš šel po Zemi.

 

Nyní jsem znovu otevřel Svoji náruč, abych vzal na Své srdce všechny Své ovečky a vedl je domů. Jste Mí pomocníci, buďte si toho vědomi, i když v denní jednotvárnosti stále se opakujících činností bude hrozit, že upadnete. Myslete na to, že mocnými myšlenkami můžete změnit Zemi a že činem lásky – kde je vám dáno – stojíte nápomocni po boku Mým dětem, abyste jim urovnali cestu do jejich vlastního srdce, ke Mně, Dobrému pastýři, Otci všech dětí.

 

Tak vám žehnám ze Své lásky. Můj mír je s vámi.

 

zpět