Tichá radost

Poselství - červenec 2003

Poselství - červenec 2003

zpět

26. července 2003

 

Zatínáme své ruce v pěsti, napínáme paže, svalstva zad, tiskneme nohy pevně proti podlaze, celé tělo je nyní napnuté. Nyní uvolňujeme všechny svaly, padáme do uvolnění a vdechujeme do ní. Přesto sedíme ještě zpříma. Cítíme svojí temenní čakru zaměřenou nahoru k duchovnímu světu, naše nohy stojí pevně na podlaze.

 

Nebeský Otče, prosíme Tě, připrav nás, uvolni nás a očisti, abychom mohli zcela hluboce vejít do meditace, provázej a veď nás.

 

Své vědomí nyní vkládáme do chodidel. Cítíme, jak se všechny malé vedlejší čakry v nohách otevírají a tryská z nich záření, které vkládáme hluboko do Země. Všechny naše paprsky jsou spolu v jednotě spojené, větví se a klesají stále hlouběji do Země. Posíláme matce Zemi láskyplné, žehnající myšlenky až do jejího srdce, neboť ona nás ze své hojnosti drží, nese, živí a obdarovává.

 

Naše nohy jsou teplé. Teplo stoupá přes naše nohy, klouby, holeně, přes naše kolena, naše stehna a rozšiřuje se po celé sedací ploše. Přichází k prvnímu principu pořádku, centru pořádku v oblasti kostrče. Energie v tomto centru vědomí intenzivně září. Vystupují obrazy dnešního dne, které mají co do činění s vnitřním i vnějším pořádkem. Vdechujeme a vydechujeme ve vědomí božského pořádku a kmitáme tak do pořádku božího.

 

Po krátkém setrvání v tomto principu cítíme, jak teplo dále stoupá a přichází k centru božské vůle (pod pupkem). Kmitáme do vůle boží. Když se objeví obrazy naší svévole, pohlížíme na ně klidně, v poznání, a svoji vůli předáváme vůli boží.

 

Energie proudí dále do centra moudrosti (solar plexus). Dýcháme klidně v tomto centru vědomí. Vidíme naši cestu ve světle božské moudrosti a poznáváme, že náš člověk neví nic, navzdory všemu vědění, které si snad osvojil, a prosíme: „Otče, dej, ať poznáme ve všem, co se děje, Tvoji moudrost, a ukaž nám, jak stvoření kolem nás v Tvé moudrosti k nám hovoří a chtělo by nám daroval v četných obrazech poznání.“

 

Energie stoupá dal a naplňuje teplem naše centrum srdce, vědomím božské vážnosti, centrum krista a současně duchovní místo našeho vnitřního chrámu. Poznáváme v tomto centru, s jakou vážností nás Bůh vede ve velkých i malých věcech. Poznáváme vážnost naší zodpovědnosti, působit jako posel světla na Zemi. Vidíme rozpor mezi naším lidstvím a naplněním našeho duchovního úkolu. V našem vnitřním chrámu se skláníme před Ježíšem Kristem, láskou Boží, vzhlížíme k Němu v hluboké oddanosti a prosíme, aby při nás stál při plnění toho, co jsme si předsevzali. Chceme žít světlo vážnosti s milostí Boží se slovy: Pane s Tebou!

 

Cítíme, jak teplo dále stoupá hrudníkem. V oblasti brzlíku lze cítit tep až do krční čakry. Obrazy trpělivosti z dnešního dne vystupují, trpělivosti s námi samotnými, trpělivosti s našimi bližními. Denně se učíme být trpěliví a současně být v pokoře. Dýcháme v tomto centru božské trpělivosti rovnoměrně a klidně a kmitá v nás božská trpělivost.

 

Teplo táhne dále přes naše čelisti, náš nos, a my pozorujeme jemný tlak v centru lásky mezi obočím. Cítíme v tomto centru světlo božské lásky, jak jasně září. Vdechujeme božskou lásku a vydechujeme tuto lásku do celého stvoření. Člověk stojí mezi duchem a hmotou. Je schopen přijímat nejvyšší duchovní energii a dále ji vést do hmoty. Naše světlo lásky tepe v božském vědomí lásky a tato energie lásky zahrnuje nyní také centrum milosrdenství. Jsme zapojeni do velkého koloběhu duchovního světa, které nyní září do sedmé čakry, a hmotného světa, který nás dostal skrze matku Zemi. Všechna centra vědomí jsou teple proprouděna, jasně ozářena a pohybují se ve vůli Pána.

 

Jsme ve vědomí stále ještě v čakře temene a nadechujeme se a vydechujeme. S nadechnutím přijímáme a s vydechnutím jdeme stupeň za stupněm po centrech vědomí dolů, při nadechnutí táhneme energii zpátky vzhůru přes centra pořádku, vůle, moudrosti, vážnosti, trpělivosti, lásky a milosrdenství a vydechujeme zase přes všechna centra dolů. S pomocí našeho Pána proudí tok harmonicky nahoru a dolů. Náš výdech je provázen láskou, světlem a požehnáním pro stvoření. Centra vědomí se otevírají podle vůle Boží.

 

Nyní bereme své světelné kořeny zpátky z matky Země do svých nohou. Cítíme se jako otevřená, nádherně zářící, svítící růže, jsme celí jako růže, která pokládá svoji krásu, svoji zář a svoji vůni k nohám Pána. Tak jsme připraveni přijmout řeč našeho milovaného Pána:

 

Mí milovaní synové a dcery, Má radost je s vámi, kteří jste sem přišli navzdory době prázdnin, abyste naslouchali Mému slovu. Ale také ti vaši bratři a sestry, kteří zde nemohou být, přijímají ve vibraci Můj dnešní proslov pro vás.

 

Skutečně, nebyli jste Mnou svoláni v začátečnické třídě, ale směřuji Své slovo na vás jakožto Své posly světla a Mé slovo nechť je přijato nejen vašima ušima, ale nechť pojme vaše srdce a celé vaše bytí. Vězte, vaše duše jásá, když cítí Moji blízkost. Člověk ještě někdy nechápe moji milost ve své nejúplnější hlubině nitra. Přesto se raduji z vás a ze všech Svých dětí, k nimž znovu mohu hovořit od „Ty“ k „Ty“, neboť to je Mé největší přání, neboť jen tímto „Ty, Mé dítě“ můžete pojmout Moji lásku alespoň z části.

 

Rád bych vám položil k nohám nebe, rád bych pozvedl vaše bytí, takže byste viděli otevřené nebe a to nejen dnes, ale vždy, když se ponoříte do ticha, obrátíte do nitra, vstoupíte na nejposvátnější místo ve vás, chrám ve vašem srdci, kde jsem se usídlil Já.

 

Znamení doby ukazují bouři. Díváte se po Zemi, jako v modlitbě na začátku. Vidíte mnohá zpustošená místa nejmocnějšími bouřemi, lijáky, zemětřesením, vidíte zoufalé lidi a scházíte se v nitru, abyste nechali zářit sílu modlitby do proměny vaší planety. Jsou to bolesti, které nyní zažíváte, bolesti, které vám už dlouho byly zvěstovány. Bolesti, které ještě budou mocnější. Pro tuto dobu jste se inkarnovali na Zemi jako Mí poslové světla, abyste spolupůsobili světlem na této proměně.

 

Ještě před sto lety nebylo možné, abyste spatřili obrazy takovýchto zpustošení ve vzdálených zemích. Vaše dnešní komunikační prostředky vám zprostředkovávají inferno přírodních sil do vašich domovů. Pokud se vás zrovna netýká žádný nečas, díváte se na tyto obrázky, promítáte si je ve svém srdci a často ke Mně stoupají myšlenky modlitby. Ale Mí synové a dcery, to nestačí.

 

Prosím vás, a respektuji přitom vaši svobodnou vůli, o ještě větší oddanost k vašemu pověření, být poslem světla a spolupomáhat při proměně. Ptáte se Mě, jak; na to vám chci odpovědět. Bylo to dnes v kroužku řečeno: Máte dva úkoly. Pozemským úkolem je vyplnit místo, kam vás život postavil, tedy v kruhu rodiny, vašeho povolání, kdekoliv. A druhý úkol je duchovní pověření. Když se tomuto úkolu věnujete se vší oddaností, protože poznáváte vážnost situace, Mí milovaní, bude na vašem pozemském místě Mými anděly vše tak dobře uspořádáno, že pozemské záležitosti si vyžádají minimum času, a vy budete moci během naplňování svého pozemského úkolu současně působit duchovně jako posel světla.

 

Hovořili jste o zahradě, v níž stojí stromy, které byly napadeny bezpočtem škodlivého hmyzu, a tím jsou plody celé červavé. Nadto, co jste v kroužku vypracovali – s tím zcela souhlasím, existuje ještě jiný způsob pohledu: Plody této Země už nemají kvalitu, jako kdysi, protože člověk, Mé dítě, kolem sebe vše otrávil, ať už vodstva, ať už vzduch, ať už samotnou Zemi, půdu. To vše musí být proměněno a proto jste se vydali na cestu.

 

Proměna probíhá duchovně, a vy máte duchovní podporu, nikoliv např. pohledem na škůdce, ale pohledem, který se dívá do hlubin duchovního dění: „Otče, má vzniknout nové nebe a nová Země, Ty skrze nás, Otče, Ty skrze mě! Volal jsi mě, zde jsem, Otče,“ tak můžete myslet, „zde jsem, Otče, tvé dítě, a rozšiřuji své ruce a Tvé požehnání, Tvá láska nechť skrze mě proudí do stvoření, do Země, která mi leží u nohou, do vod, které jí prosakují, do vzduchu, který mě obklopuje a navíc do všeho, co žije.“

 

Tato myšlenka nechť vás provází vašimi dny. Stále znovu vám má být přítomná, připomínat vám v době proměny, že jste poslové světla, připomínat, že jste Mé nástroje. Člověk, Mé dítě, zneužil dárek – Zemi – a člověk, Mé dítě, pozvedne také znovu tuto Zemi do světla. Tak jako se Země svévolí stala vaší obytnou planetou v nejhlubším kmitání, tak má být božskou vůlí, která by chtěla skrze vás proudit, znovu pozvednuta ke světlým a čistým výšinám. Nejen tato Země, ale veškerá hmota zažije pozvednutí. Tak jste jako poslové světla pro tuto Zemi spojeni se všemi svými bratry a sestrami na hmotných a částečně hmotných sférách, kteří stejně jako vy pracují na proměně své sféry, kteří se jako vy vydali na cestu, aby zase vše přivedli domů na Mé otcovské srdce. Je to doba návratu domů – tak jsem vám řekl!

 

Kdybyste dokázali vnímat touhu života ve všem bytí, pocítit touhu po božském bytí, které kmitá ve veškerém životě, a ke kterému se veškerý život, jež se přetransformoval směrem dolů, cítí mocně přitahován, vaše srdce by neslo bolest, bolest, která kmitá také ve Mně, která je nepopsatelná. Nechejte Mě to vysvětlit v podobenství:

 

Představte si život na louce a všechen tento život nese vzpomínku na život ve věčném domově, neboť život je ze Mě. Tento život pije otrávenou vodu, dýchá otrávený vzduch, roste na otrávené Zemi nebo v ní. – Život trpí! – Nyní přichází lidské dítě, které kolem sebe šíří světlo nebe, protože je vyslancem nebe, a toto lidské dítě nyní nechává nebeské světlo proudit na tuto louku, do trávy, do květin, do broučků, do motýlů, do všech kořínků a do vzduchu. Dokážete si představit, jaký jásavý dík vystoupí ze všeho života, poněvadž život zase konečně kolem sebe cítí nebe?

 

Nyní to je jen malá louka, ale vy v sobě nesete ještě mnohem více síly, nesete v sobě nebeskou sílu k prozáření celé Země. Jste ti, kteří vezmou svoji matku Zemi do svých duchovních rukou a pozvednou ji ke světlu.

 

Nechejte Moji sílu lásky skrze vás proudit, láska je to, co znovu vše promění ve světlo, a je to Má láska, která by ráda proudila skrze vás, abyste dokončili velké dílo vedení zpátky domů. Podívejte, Mí synové a dcery, když jen příležitostně pomyslíte na svůj úkol jako posel světla a tedy jen příležitostně skrze vámi poproudí Mé světlo, tak je vaše kapacita přijímat Moji lásku malá. Vy se však máte stát nádobou, která může přijímat a předávat dále velmi vysokou míru lásky. K tomu je zapotřebí postupného zvyšování schopnosti lásky.

 

Stále znovu jsem vám říkal, že při tomto zvyšování vaší schopnosti milovat ustoupí vaše chyby a nedostatky do pozadí, neboť láska rozpustí vaše nedostatky, popř. je přezáří alespoň do té míry, že neopustíte tuto zemi nehmotní, protože byste se stali příliš lehkými – pochopte můj humor. Tedy myslete na to, slabosti a chyby patří k lidství. Je důležité, abyste znali své slabosti, ale nezůstávejte na nich lpět, ale myslete vždy na svůj úkol, být poslem světla a stupňovat svoji schopnost přijímat lásku-světlo.

 

V nadcházející době vám budou darovány, podle vaší oddanosti, duchovní schopnosti, abyste mohli poznat svoji činnost posla světla až do posledního detailu v Mém světle, tj. abyste prohlédli vše duchovní kolem vás. O jasném slyšení vás poučuji už nyní, ale máte zvýšit také jasnocit, abyste například ucítili, jaké léčivé rostliny nebo výživné látky váš strom potřebuje vedle léčivého záření, aby ovoce už nebylo červivé a ovoce mohlo zrát na stromu zdravé. Zdravý strom přináší také zdravé plody, ale jak může být zdravý, když země, voda a vzduch už nejsou dobré? Ještě jednou zdůrazňuji, že také hmotné věci mohou být duchovně proměněny, tak můžete také jedovaté substance neutralizovat zářením požehnání, ale chybějící živiny musíte půdě zase přidat.

 

Na příkladu vody jste mohli prostřednictvím vašeho bratra (Masaru Emoto: Poselství vody), který se věnoval výzkumu záření vody, zažít, že se vodní krystaly samy žehnající silou proměnily z ohyzdně poničených a temných v nádherně zářící, geometrické. Poznejte v tom také, jak vaším žehnáním působí skrze vás Má uspořádávající síla. Rozličným způsobem inspiruji Své děti, aby stále více poznávaly, jakou sílu a moc jsem do nich vložil, jak s Mojí silou mohou názorně proměnit hmotu, ale také rovněž s destruktivní silou dále ničit planetu Zemi.

 

Právě tak jako ve vodě, působí Moje síla světla, která skrze vás proudí v Mé milosti, v Zemi a ve vzduchu. Tedy oddejte se ještě mnohem hlouběji úkolu být Mými nástroji. Přesto, vaše svobodná vůle je Mi svatá, neboť jsem vám ji daroval, daroval jsem vám ale také cítění vaší duše, s tímto cítěním se můžete ponořit do bolesti života na vaší planetě. Když tato bolest komunikuje s životem ve vás, nemůžete už jinak, než sloužit v lásce veškerému životu.

 

Ještě jednou zdůrazňuji, vaše osobní záležitosti na vašem pozemsky hmotném místě budou anděly, kteří vám stojí po boku, uspořádány, a čím více se obrátíte ke svému duchovnímu pověření, tím více pomoci zažijete ve svém pozemském životě. To je slib, který vám dávám, a který jste také mohli už vyzkoušet v minulosti. Potřebujete např. něco nutně, jedete do obchodu, přímo před vchodem do obchodu je pro vás uvolněné parkovací místo – nyní se můžete pousmát, ale je to tak – vy jdete do obchodu, s jasným cílem najdete zakrátko přesně to, co jste hledali a během 10 minut máte obstarané to, k čemu vaši bratři a sestry ze světa potřebují půl dne. Jste šťastní a spokojení, vracíte se a věnujete se zase duchovnímu úkolu.

 

Pociťte Můj úsměv, Moji lásku, kterou vám daruji a která by vám ráda stále znovu dodávala odvahu dostát svému pověření na Zemi. Tak vám žehnám, vám zde v kroužku, ale také vám všem poslům světla na všech sférách, žehnám všem Svým dětem a všemu životu.

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, Mé láska-světlo nyní mocně září na vás a na všechny Mé posly světla. Pociťte Můj obrat k vám, pociťte Mé proudění! Rozdávám se vám, tak jako Se rozdávám v každém okamžiku věčnosti Svému veškerému stvoření.

 

Možná se ptáte: „Otče, proč Tě cítíme právě teď tak intenzivně a pak, kdybychom Tvoji pomoc potřebovali, si připadáme často malí a bezmocní?“ Cítíte, že jen těžko se Mnou navazujete kontakt. Ale odpověď znáte. Nyní jste se Mnou spojeni, vaše celé bytí je ke Mně obrácené, tak k vám může proudit hojnost Mé síly, hojnost Mé lásky, hojnost Mého požehnání a hojnost Mé léčivé síly.

 

Učte se ponořit do okamžiku! Jděte pak také zcela vědomě do ticha, když zpozorujete, že jste se svými myšlenkami v budoucnosti nebo se pohybujete se svými myšlenkami v minulosti, ale také když jste ponořeni ve hmotě a trápí vás např. strach, starosti, pak se ponořte a vstupte do chrámu ve vás. Je to jen ve vašich rukách, nikdo za vás nemůže přerušit tok vašich myšlenek, jen vy sami jste toho schopni. Proto se učte kontrolovat myšlenky! Koncentrujte se na okamžik, koncentrujte se na Mě, na svého Otce a stvořitele!

 

Daroval jsem vám tento život na matce Zemi a skutečně jsem vám s sebou dal hojnost vlastností, s nimiž tento život můžete zvládnout. Největším dárkem, který jsem vám dal, je, že jste části Mě, tím jste Mé děti, jste Duch. Proto můžete jako Duch také spolupůsobit při proměně hmoty, při proměně matky Země, při vedení zpět do duchovna.

 

Jestliže žijete v okamžiku a jste se Mnou spojeni, můžete vše pozorovat očima lásky, můžete slyšet ušima lásky, můžete cítit vnímáním lásky, můžete mluvit v lásce a s touto láskou je také možné zacházet se vším utrpením a vší bolestí v tomto stvoření, a vaším zářením lásky, které je posíleno Mojí láskou, je zmírnit nebo rozpustit.

 

Ve spojení s Mojí láskou nezůstanete stát na stupni soucitu, ale můžete ujít velký krok dál, tím že budete v činu aktivně pracovat na léčení utrpení. Můžete se také obrátit v lásce na stvoření. Tento obrat jistě pro vás není problém, pokud se jedná o události, o věci, které pro vás jsou příjemné. Když se ale podíváte do světa, víte, že je na této Zemi mnoho problémů, mnoho konfliktů, mnoho bolesti, mnoho utrpení. Také to jsem připustil a je na vás, jak jste dnes a také už v dřívějších projeveních slyšeli, abyste znovu přivedli pozemské stvoření zpátky do světla.

 

Žijte okamžik, spojujte se se Mnou, a uvidíte, že váš úkol se bude dát zvládnout stále snadněji! Učte se používat lásku! Žádný učený z nebe nespadl, jen ve cvičení, jen v konání můžete dosáhnout mistrovství. Je to jen na vás, neboť pro to jsem vám daroval svobodnou vůli. Přemýšlejte moudře o Mých slovech a prosím vás důrazně: „Spolupůsobte na léčbě stvoření, potřebuje vaši pomoc, potřebuje Moji lásku, potřebuje vaši lásku!“ Vysílejte Mé požehnání, Moji božskou lásku k blahu celého stvoření!

 

Ještě jednou vám žehnám a s vámi žehnám také ještě jednou všem Svým poslům světla. Má ruka spočívá pevně na vaší hlavě. Můžete nyní cítit proudění. Jestliže chcete, a jestliže je to vaše svobodná vůle, povedu vás nadcházející dobou za vaši ruku.

 

Amen

 

 

Já, Ježíš Kristus, paprsek lásky bych takto rád ukončil toto dnešní projevení. Jsem s vámi, cokoliv se stane, důvěřujte Mi! Odložte člověka, aby se duše zesíleně ve Mně probudila, pak budete neomezení. Co se vám může stát lepšího, než toto. Žehnám vám a toto nyní už trojnásobné požehnání naplňuje vašeho člověka, vaši duši a vašeho ducha.

 

Amen

 

Modlitba: Ó, milovaný Ježíši, náš Otče, rád bych Ti poděkoval za všechno to úžasné, co znovu pojalo naše srdce, naše hlavy a vše kolem nás. Dnes jsem se znovu naučil něco nového. My lidé máme bohužel tu vlastnost, že v průběhu doby se stáváme nedbalými, tu a tam se to už děje, ó Pane. Proto jsme šťastní, když nám tak pevně jako dnes promlouváš do duše, potřebujeme to, a přijímám to a děkuji Ti ještě jednou za tyto hodiny. Amen.

 

Také já bych Ti ráda poděkovala za bezmeznou důvěru, kterou máš ke Svým lidským dětem. Víš, že dříve či později poznají Tvůj hlas. Víš, že dříve či později se probudí k lásce. S nevýslovnou trpělivostí nás stále znovu poučuješ. Můžu jen žasnout nad touto trpělivostí a jsem dojatá Tvojí láskou.

                                                                                                                                                             

Amen

 

zpět