Tichá radost

Poselství - duben 2013

Poselství - duben 2013

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

27. dubna Norimberk

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, Já, váš Nebeský Otec, jsem uprostřed mezi vámi. Požehnal jsem vás, vzal jsem vás na Své srdce a něžně vám šeptám: „Mé dítě, miluji tě!“ Vy nasloucháte Mému Slovu, které s kmitáním lásky prochází celým vaším bytím: „Mé dítě, miluji tě! Miluješ Mě také?“, a vy radostně odpovídáte: „Otče, milujeme Tě! Toužíme po Tobě! Ty nás veď blíže na Své srdce! Ty nám ukazuj cestu lásky, jak jít v jednotě s tebou!“

 

Podávám vám Svou ruku: „Pojď, Mé dítě, dej svou ruku do té Mé a pak pojďme!“ Vycházíme ven do slunečného jarního dne. Jdeme přes louky a rosa je ještě na trávě, na listech. Slunce se třpytí, svítí a všechno kolem vás se leskne a třpytí.

 

Jste zabraní a udivení. Nasloucháte zpěvu ptáků a slyšíte bzučení včel. Plni odevzdání necháváte, abyste se ponořili do překrásné přírody, stvoření kolem vás, a cítíte, jak jste zapojení do všeho, co vás obklopuje. Dotýká se vás jemný vánek. Je to Duch Mé lásky, který je také ve vánku a vy ho vdechujete. Několikrát se hluboce nadechujete a vydechujete a čerstvost vzduchu vstupuje také do vašich plic.

 

Jdete pár kroků dále a odevzdáváte se dotyku slunečních paprsku na vaší kůži, na vašem obličeji. Usmíváte se. Všechno kolem vás je potichu. Příroda žije a chce vás téměř vyzvat: „Pojď, dítě, zpívej s námi, jásej a chval Pána!“ A Já, Ježíš, jsem po tvém boku, jdu plný radosti s tebou dále a dále, a ty se tulíš ke Mně. Díváš se ke Mně nahoru, a opět vnímáš ve svém srdci Mé Slovo: „Mé dítě, miluji tě.“

 

Všední den zapadl, cítíš Mě po svém boku, cítíš Mou moc a Mou sílu, které k tobě tečou. Nyní tě doprovázím zpátky do tvého všedního dne. Jdeš zpátky na své místo, na kterém žiješ a máš své úkoly. Potkávají tě sourozenci a ty se na ně usmíváš s radostí v srdci. Ano, tvé srdce je široké a Má láska se vydává přes tebe. Mnozí se usmívají zpátky, přijímají vděčně kmitání Mé lásky.

 

Mnoho se toho děje nevědomky, mnoho vědomě. Díváš se kolem sebe. Co vidíš, Mé dítě? Co tě ještě zaměstnává? Pojď, dej Mi to, polož to do Mé náruče a ti to mohu odebrat! Vidíš před sebou sourozence, tvé ruce jsou volné a můžeš je nyní obejmout a dát jim Mé požehnání.

 

Tak v duchu putuješ dále a dále a přicházíš přitom do nejrůznějších regionů, i zemí na této zemi. Žehnáš celým národům a bereš vždy znovu sourozence za ruku. Některé mi pokládáš do náruče: „Otče, prosím, Ty pomoz!“ Připojuje se stále více Mých dětí.

 

Tak putuji po této zemi skrze tebe, Mé dítě. Skrze každého jednoho, kdo pro Mě otevřel své srdce, se vydávám, sesílám lásku do srdcí vašich sourozenců a odebírám od nich to, co Mi dají za potíže a utrpení. I to beru do Své náruče, co Mi vkládáte za osudy, o kterých jste mluvili. Předali jste to Moři Mé lásky a Má láska působí!

 

Moře lásky se rozšiřuje po celé zemi. Má láska je jako hřejivé sluneční paprsky a ty se dotýkají nesčíslně mnoha vašich sourozenců. Někteří se probudí a pocítí touhu ve svých srdcích. Jiní jdou oblaženi dále, i když ještě zrovna byli smutní. Smutek se vytratil, starost, zármutek ustoupily do pozadí, neboť Má láska se jich dotkla v srdci a mnozí ze všech oblastí se na vás dívají.

 

Také duše vnímají ozařující lásku a učí se od vás, protože se ochotně otevíráte lásce a rozdáváte ji dále. Ukazujete jim, jak se láskyplně chovat k sourozencům, jak šířit lásku a být vděčný za všechno, co je vám dáváno. A není vám všechno dáno ode Mě, vašeho Nebeského Otce?

 

Radujte se z těch mnoha malých věcí, které vám také příroda dává. Vrátím se ještě jednou zpátky: Začalo jaro a všechno je v plné kráse kvetení, mnohé se zazelenalo a rozkvetlo téměř přes noc. I to je zázračné působení Mé lásky. Příroda se Mi odevzdává a následuje Mé zákony lásky. Když je její čas, tak kvete. Když je její čas, tak se z poupat stávají plody a na podzim se vám dávají ke sklizni a v zimě je pak opět přestávka k odpočinku.

 

I vy byste si měli během svého dne vždy znovu udělat přestávku k oddechu. Zvu vás k tomu, abyste se vždy znovu ke Mně přitulili, i kdyby to bylo i jen na krátký okamžik. Pocítíte, jak blízko vám jsem a jak vás láskyplně hladím Svou rukou po hlavě a něžně říkám: „Mé dítě, miluji tě!“

 

Ciťte ještě jednou, jak vámi Má láska prokmitává od temene až po chodidla, plní všechny buňky, protéká všemi orgány a přes váš trup a nakonec přes vaše paže a ruce, přes vaše nohy a chodidla vytéká k matce zemi. Silný proud Mého zdraví vás občerstvuje a vaše duše jásá: „Otče, miluji Tě. Otče, děkuji Ti a skláním se v pokoře před Tebou a jsem připravena sloužit Ti v lásce a úkoly, které jsem si předsevzala, plnit s Tvou pomocí. Těším se na to, neboť Ty jsi všechno, co je pro mě důležité. Otče, Ty jsi můj život a děkuji Ti za to.

 

Vracíte se opět do této místnosti a cítíte, jak vaše srdce tluče v rytmu Mé lásky. Přijměte Mé požehnání, Můj mír ať je s vámi! Jsem v tobě, Mé díte, v tobě a ve všech Svých dětech. Se Svým projevujícím se Slovem jsem stále ještě mezi vámi.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Skutečně, , Otec Pra, jsem se Svým projevujícím se Slovem uprostřed mezi vámi. Když jsem před dvěma tisíci lety utěšoval Své učedníky, řekl jsem jim: „Pošlu vám Svého Ducha.“ Toto říkám i vám, každému jednomu z vás, ale i všem Svým poslům světla, kteří jsou momentálně inkarnovaní na zemi.

 

Můj Duch je jedno s vaším duchem a tento duch je láska. V meditaci jsem vás vedl do přírody, vaše duše Mě následovaly, ale váš duch se již vznesl ke Mně, neboť ví: Velké věci se udějí v přicházející době! Sjednocený duch všech Mých poslů světla přinese nakonec mír na zem.

 

Duch je nadčasový, Moji milovaní synové a dcery, proto nepočítejte s vaším časem, nýbrž viďte vznešený, svatý úkol, který všichni společně mimo prostor a čas ve věčnosti plníte.

 

Nyní je lidem, kteří jsou na Mě nasměrovaní, dáno za úkol – pokud jsou ochotni ho přijmout – spojovat se stále více a stále silněji a intenzivněji se svým skutečným bytím, duchem. Buď vám ukázán jeden příklad: Odeberete se večer k odpočinku. Krátce před usnutím ještě možná řeknete: „Otče, do Tvých rukou pokládám svého člověka a svou duši – můj duch spočívá v Tobě.“

 

Zastavte se u tohoto posledního slova: „Můj duch spočívá v Tobě.“ a přestavte si, jak se tento duch vznese, spojí se s duchem všech poslů světla a se Mnou, vaším Bohem. Ještě to musím vyjadřovat tímto způsobem. Duch ví, že je jedno se Mnou a s duchem všech dětí ode Mě stvořených. Člověk ale rozlišuje ještě stále mezi Mým a jeho a duchem všech sourozenců. Proto se snažte s vašimi lidskými myšlenkami najít cestu k této jednotě! Nyní nastala nová doba, doba ducha, a v této době začínáte v nejsvětějším spojení se Mnou přinášet mír na zem.

 

Jak se to má dít? I zde vám řeknu příklad: Krátce před usnutím člověka vidíte zemi Sýrii. Jen co jste na jméno té země pomysleli, upadá již člověk do hlubokého spánku. Duch je volný a mocná síla všech duchovních bytostí, které momentálně působí na zemi, se vzmáhá, roztahuje nad zemí Sýrie paže a duchovní bytosti pohlédnou na Mě a všechny vás obklopí nebe a je to

 

nebe, které se sklání k zemi.

 

Dívám se do vašich srdcí a znám vaši otázku: „Otče, proč pak není ihned mír na zemi, např. v Sýrii?“ Odpovídám vám: „Podívejte, světlo nakonec zvítězí nad temnotou. Ale světlo musí tuto temnotu nejdřív prostoupit, neboť temnota je oblast kmitání země. Je to oblast vlády Mých dětí, které jsou od Mého srdce ještě daleko a jsou to silné boje, které jsou sehrávány mezi světlem, které je láska, a temnotou, která symbolizuje nenávist. Proto vždy znovu říkám: „Nepočítejte se svým časem, neboť duch je mimo prostor a čas!“

 

Protože ale nyní nastala doba ducha, budete vy, Moji věrní, a všichni, kteří slouží světlu, mocně, naplněni nejsvětější láskou, budete světlem uprostřed temnoty a nevynecháte žádnou zemi. Ano, budete plnit ještě i jiné úkoly, jak bylo např. dnes v modlitbě řečeno: Budete u těch, kteří pro bohaté Evropany vyrábí oblečení za hladovou mzdu, v budovách, které byly nezákonně zvýšeny a proto se zřítily. A tam působí duch a sice tím způsobem, že např. září do lidí a ti pak již nekupují žádné oblečení od firem, které své pracovníky vykořisťují a ženou do smrti, jak se to stalo. Již nic nezůstane skryto, ze svých médií se dozvíte, o které firmy se jedná.

 

Je ještě mnoho dalších příkladů, které vám jsou líčeny ve vašich médiích: Mnoho vašich sourozenců z chudších sousedních zemí hledá práci v bohaté Evropě. Jsou zaměstnáváni jako nádeníci [za denní mzdu] nebo jako samostatně vydělávající [živnostníci] bez zdravotního pojištění, a když se při práci těžce zraní, nenajdou žádnou pomoc.

 

Moji milovaní synové a dcery, v nadcházející době budete všichni narážet na podobné příklady a pak se podíváte ke Mně a řeknete: „Ano, Otče, víme, kde dnes v noci opět budeme jako síla, jako moc, jako moc lásky, která podněcuje, která všechno, co je ještě skryté pod povrchem, vynáší na světlo. Vy všichni se spolupodílíte na tom, aby podobně uložené případy, jako byly líčeny, již dále nemohly zůstávat skryté.

 

Váš ale největší úkol je – a nyní se vracím zpátky k začátku Svého projevujícího se Slova – přinášet na zem mír. Je důležité, aby člověk nesoudil a neodsuzoval žádný národ, žádného panovníka, neboť toto souzení a posuzování brání lásce, která chce přes duši vkmitat do ducha.

 

Dokud jste člověk, jste jednota: člověk, duše, duch. Tedy se také člověk musí změnit směrem k plnému světla, směrem k lásce, aby duše byla pojata touto láskou a tím se mohl duch, se kterým je duše velmi těsně spojena, vznést a plnit svoji službu přinášet mír na zem. Vyberu jeden příklad, abyste Mi rozuměli: Znáte vládce, který je vyobrazen v jednom z vašich časopisů, jak sedí na atomové bombě.

 

Toto vyobrazení ovlivňuje vašeho člověka, okamžitě to vyvolává soud: např. „Tenhle vládce se zbláznil!“ Soudíte, možná dokonce nevědomě, na základě článku, který jste četli, a člověk svazuje svou duši, neboť tento úsudek o onom vládci, i o všech vojácích, kteří mu jsou věrně oddáni a oslavují ho, se projevuje i na duši. Nemůže se povznést do vyšších sfér, nýbrž zůstává spojena s tělem člověka. Duch je život a přes ducha teče život do těla. Duše váže ducha na pozemské.

 

To jsou zákonitosti, Moji synové a dcery, kterým teprve postupně porozumíte. Proto jsem vás v minulosti vždy znovu prosil: „Žehnejte ty, kteří vás nenávidí, obalujte je do lásky, uzavřete ve svých srdcích s nimi mír a nechte mír, lásku, požehnání a zdraví proudit ven do světa, neboť to jsou myšlenky, které se světlem proměňují vašeho člověka, osvobozují duši a uvádějí ji do vyššího kmitání. Duše jásá a volný duch může plnit svůj úkol, pro který šel na zem.

 

Šel z nebes, tak jako jsem šel z nebes , abych přinesl na zem lásku, mír, požehnání a zdraví. Vy Mě následujete. Nyní toto následování vstoupilo do vyššího stupně. Mělo by to být tak, že jste jako člověk prodchnuti láskou, že přes vás neustále proudí požehnání, že ve vás a kolem vás je mír a že přes vaše nohy, vaše ruce, ano přes celé vaše tělo teče zdraví na zem a do země.

 

Mé milované děti, neděste se! Vím velmi dobře, že stále znovu musíte zápasit se svým člověkem a že máte ještě těžkosti dostát výše zmíněnému požadavku. Každý z vás má své vlastní problémy na zemi k řešení, a jsou to problémy člověka, to vím velmi dobře!

 

Když jste ale Mé prosbě, kterou jsem neustále opakoval, v minulosti vyhověli, tak jste udělali veliký krok a říkám vám: „Vy všichni, kteří jste se snažili Mé Slovo k vám plnit, tak jste udělali tento krok, neboť jste kolem sebe šířili lásku, vysílali jste požehnání, snažili jste se o mír, i když se vám to ne vždy podařilo, a přání ve vás je velké, aby se všechno kolem vás uzdravilo.“

 

Tak to vypadá ve vašich srdcích, to vám mohu říct, protože jsem váš Pán a Bůh a znám vaše hlubiny, ale především vaše výšiny. Neodsuzujte se, Moji věrní! Nesuďte se, Moji věrní! – nýbrž věřte tomu, co vám říkám: „Udělali jste velký krok a nyní před vámi stojí další úkol: Uznat, že váš duch je skrze váš vývoj výše volný a chce na zemi plnit svůj úkol!“

 

Ptáte se Mě: „Otče, co máme v budoucnu dělat, abychom tomu všemu dostáli?“ A vám odpovídám: „Pokračujte v tom, o co jsem vás v poslední době zesíleně vždy znovu prosil: Buďte láska, buďte plni míru, posílejte ven požehnání a zdraví, a když se odebíráte k odpočinku, pak pokládejte zcela vědomě svou duši do Mých milujících rukou, a váš duch se vznese a bude plnit to, spojen se všemi duchovními bytostmi, které jsou momentálně na zemi inkarnované, aby nastal mír na zemi!“

 

Jsou před vámi svatodušní svátky. Nemusíte se již skrývat, nýbrž s veselou myslí a ode Mě posíleni se dívejte do nadcházející doby do působení vašeho a Mého Ducha! Žehnám vás a všechny, kteří Mé Slovo čtou, ale i vás, Mí nespočetní poslové světla na zemi, kteří jste duchovně přítomní, ale i vás vy duše, které se z nejrůznějších sfér snažíte posílat světlo lásky na zem.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Ano, moji milovaní, tak jste nyní pohnuti Mým Slovem a naplněni Mou láskou. Je to Má láska, která rozšiřuje vaše srdce. Jen se tam vciťte! Vaše srdce se stává širší a širší, rozpíná se ve světle Mé lásky a milující srdce se dotýkají a přitom se stávají stále ještě širší.

 

I tak, Moji milovaní, se bude láska šířit. Vidíte, není to vůbec těžké. Jste se Mnou v lásce spojeni. Otevřete Mi své srdce a již jste uprostřed Mého mohutného paprsku lásky. Láska nenaplňuje jen vás, nýbrž naplňuje celé stvoření. Co myslíte, že se pak děje?

 

Ó, Moji milovaní, velmi různé myšlenky vámi nyní procházejí, ale všechno to, co se děje, má vztah k tomu, co jako hlubokou touhu cítíte ve svém srdci, touhu po světě, ve kterém je láska, mír a zdraví. Tedy se vás ptám: „Na co tedy ještě čekáte, když toho vůbec není potřeba tolik, abyste byli pomocníky, aby se tento svět mohl změnit tak, že láska, mír a zdraví se budou stále více šířit, stále silněji se budou objevovat, stále vroucněji budou působit. Promění všechno to temné, všechno to těžké, to, co spočívá na zemi a tím také i ve vás a na vás, ve světle Mé lásky.“

 

Jsem milosrdný Otec, plný dobroty a plný trpělivosti, a tak se dívám přece i na vás, kteří jste Mé děti. Ano, dívám se na všechny Své děti! Vidím váš zápas, když jde o cestu po zemi a poznávám vaše vnitřní boje, když jde o to najít cestu lásky.

 

Ó, Moji milovaní, v okamžicích jako je tento, se svým vědomím nejen že již nejste na této zemi, nýbrž jste své vědomí otevřeli pro sféry Mé Božské lásky a milosrdenství. A tak může i ve vás proběhnout proměna, proměna směrem k lásce. Ano, sbíráte zkušenosti, poznání, co má co do činění s Mou láskou a cítíte hojivé působení ve vaší duši a ve vašem duchu a také ve vašem těle.

 

Vaše duše se proměňuje, stává se více plná světla a může tím být ještě více prozářena Mým světlem. Tak se stáváte ještě jemnocitnější pro Mého Ducha lásky, pro Mé poselství lásky. Díváte se na své sourozence, díváte se jim do očí a vidíte lásku a světlo v hloubi jejich duše.

 

Díváte se do přírody, vidíte květy, barvy, plody, listy, vidíte zvířata a vidíte tmavou modř oblohy a cítíte slunce na své kůži. Také i tyto pocity, tyto vjemy se stávají více plné světla a tak rozumíte, že cvrlikání ptáčka představuje nádherné velebení Mě, Otce všeho, a poznáváte, že i takto malé zvířátko k vám přináší lásku. I jeho srdce kmitá v proudu lásky a je spojené s vaším srdcem. Tak bych vám mohl dát ještě mnoho příkladů.

 

Myslím, že jste porozuměli, o co jde, a vaši sourozenci, za které jste se tak vroucně modlili, i oni byli dotknuti ve svém srdci skrze vaši lásku, dokonce i ve vzdálených zemích. I zde nyní svítí Mé slunce lásky mnohem jasněji než ještě před vašimi modlitbami. Můžete změnit svět! Když žijete lásku, tak jej proměňujete směrem k lásce!

 

Když žijete lásku, tak mírníte také všechno utrpení, neboť také utrpení není nic jiného než něco tmavého a těžkého, co spočívá na duši. Nemusíte zkoumat, odkud toto utrpení přichází. Nemusíte to umět vysvětlit, a nemáte také posuzovat a soudit, proč se utrpení v té nebo jiné podobě ukazuje. Milujte, Moji milovaní! Milujte a žehnejte, jak jsem vám to řekl. Když jdete cestou lásky, tak je to cesta pro vás, ano přesně osobně na vás a na váš život střižená, a je to také cesta pro celé stvoření.

 

Tak jednoduché to je, Moji milovaní. Ano, tak se vás chci ještě jednou zcela vroucně dotknout. Stojím před každým z vás, Mé ruce jsou roztažené nad vaší hlavou. Ciťte, jak vás proud lásky prokmitává! Ciťte oheň lásky, jak vás zahřívá! Ciťte Mé milosrdenství, které vás chce udělat prostornými a vnímavými pro Mou lásku a Můj mír, které vám chtějí připravit cestu také pro to, abyste dokázali odpouštět, promíjet a také rozumět.

 

Ciťte světlo, jak zcela jemně a přesto tak silně svítí do hloubi vaší duše a vnímejte, jak nezměrné proudy zdraví vás nyní zaplavují. Všechno, co se nyní ve vás děje, děje se také kolem vás v celém stvoření, děje se pro všechen život a pro všechno bytí.

 

Ciťte Mou touhu, kterou cítím po každém jednom z vás a také za každým jedním z Mých dětí. Je to hluboké toužení, které z Mého otevřeného Otcovského Srdce k vám nyní proudí. Slyšte Můj hlas, slyšte ho ve svém srdci: „Mé dítě, Mé dítě, miluji tě! Toužím po tobě! Pojď teď na Mé srdce a nech se přitisknout na Mé srdce a ciť ten okamžik lásky!

 

Amen.

zpět