Tichá radost

Poselství - duben 2014

Poselství - duben 2014

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

19. dubna 2014 v Norimberku

 

Bílá sobota

 

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, ticho se šíří, věnujete Mi svou pozornost a otevíráte Mi, svému Nebeskému Otci a Bratru Ježíši Kristu, své srdce. Ciťte teplý proud, který jsem ve vašem srdci! „Mír ať je s tebou, Mé dítě“, tak vás zdravím z věčného domova. „Mír ať je s tebou, Mé dítě“, je onen pozdrav, který jsem dal Svým učedníkům. „Mír ať je s tebou, Mé dítě“ je také Můj velikonoční pozdrav a skutečně, mír a ticho se nyní šíří.

 

Je to teplý proud, který pojmul stvoření. Je to teplý proud, který teče z Mého Otcovského Srdce, ano vyráží, aby všechno smířil. Ano, Můj mír obaluje všechno a paprsek světla rozjasňuje stvoření. Tento paprsek světla vede do nejhlubších hlubin, tam, kde si temnota vybudovala pevnost, a bude na své cestě šířit světlo.

 

Světlo je tak jasné a proud lásky tak silný, že knížata podsvětí, knížata temnoty ustupují. Již při Mém ukřižování tušili, že jejich plán získat vládu nad Mým stvořením přece jen nevyšel. Stál jsem před 2000 lety před nimi, abych získal Svou dceru Sadhanu pro obrácení. A vy víte, jak zápas s ní dopadl, a víte také, že se obrátila, že odložila svůj tmavý šat, a světlo v jejím srdci, světlo, které jsem jí dal, v ní opět začalo zářit. Přičemž nikdy zářit nepřestalo, ale bylo jen zakryté. Jednou projde jako poslední dítě za jásotu všech andělů a se Mnou za ruku „bránou z růží“.

 

Víte také, že nekonečně mnoho duší se mohlo obrátit na tento paprsek lásky a světla, když jsem skrze Svoji smrt a při Svém zmrtvýchvstání postavil most do věčného domova. Proto, Moji milovaní, vás zdravím s „Mír ať je s vámi“, neboť onen paprsek světla způsobil mír, a Mé dílo Spasitele – otevřít opět bránu k věčnému domovu dokončil.

 

Tak jste nyní obaleni do Mé lásky a do Mého milosrdenství, ano, jste úplně blízko na Mém srdci. Cítíte lásku v sobě, nechávejte tuto lásku proudit dále, dávejte ji stvoření, dávejte ji všem těm, o kterých jste dnes mluvili, ano, dávejte ji těm všem, kteří vám přijdou na mysl, ne jen nyní, nýbrž neustále!

 

Vzpomeňte si na to, že každý paprsek světla, který vychází z Mého Otcovského Srdce, šíří světlo také vždy tehdy, když ke Mně přijdete a prosíte Mě, abych vašemu bratrovi, vaší sestře, pomohl při určitém dění! Světlo ze Mě je tak silné, že mu nejsou postavené žádné hranice. Tak je temnota, kterou často pociťujete, stále více rozjasňována a do vás a do vašich myšlenek vstupuje se světlem láska.

 

Postupně rozumíte hnutím ve vašich srdcích. Hranice vašeho rozumu se rozšiřují a ustavuje se jistota, že s Mou láskou se vše uzdraví. Ano, již se nedíváte na to, jak se zdraví uskutečňuje, jak je zdraví možné, nýbrž víte, že jsem zdraví a každému, kdo Mi je položen na srdce, se zdraví dostane.

 

Vezměte si tyto myšlenky sebou do vašeho všedního dne, že všechno je vedeno ke zdraví, že všechno bude v pořádku a že vám je pomáháno! , váš Nebeský Otec, vím o každé cestě, kterou jdete a která vás nakonec opět přivede zpátky na Mé Otcovské Srdce. Ano, jsem ten zmrtvýchvstalý plný lásky, plný světla a plný smilování. Proto jsem ještě volal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co dělají!“ Nebe a země jsou usmířené a viďte to jako znamení, že při Mém zmrtvýchvstání bylo i Mé tělo zjasněné. Toto zjasnění Mého těla je znamení pro to, že s Mou láskou je materie také vedena ke zdraví a veškeré materielní stvoření bude opět dovedeno zpátky tam, kde je pravý domov.

 

Nyní, Moji milovaní, všechno toto bude také trvat svůj čas, neboť respektuji svobodu vůle každého jednoho ze Svých dětí. Poznejte ale, že je vykonán ne jen začátek, nýbrž že již kus cesty je projitý. A pro tuto cestu, po které my všichni společně jdeme, vás prosím dále o vaše odevzdání se, abyste mohli svým sourozencům, celému stvoření a sami sobě skutečně v lásce a v milosrdenství pomáhat. A tak jako pomáháte svým sourozencům, tak pomáhají také oni stojí při vás, a tak se často nevědomky navzájem podporujete a láska působí tímto způsobem ve skrytu a vede nakonec všechno k dokončení.

 

Tak se zcela vědomě dívejte na všechno dění ve světě! Dívejte se zcela vědomě na své sourozence, dívejte se zcela vědomě do jiných zemí a všechno, co vidíte, obalujte do Mé lásky a do Mého světla! Můj kříž stojí ještě i nyní vysoko vztyčený a tento kříž vymaže všechno utrpení a všechnu vinu. Skrze Můj kříž bude všechno spaseno a všechno bude v Mém kříži zdravé.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, v duchovní oblasti není ani prostor ani čas, což pro vás v lidském šatě je těžko srozumitelné. Golgata je nyní, v tomto okamžiku, a sice všude tam, kde Mé děti trpí nemocemi, hladem, skrze války a mnoho dalšího. A je to také stále kříž, který se Svými dětmi v hlavní tíži nesu, a ne jen , Moji věrní, nýbrž všichni poslové světla, kteří jsou na zemi, nesou se Mnou společně nynější utrpení na zemi.

 

Není žádné východisko z tohoto utrpení? Je! Každý jeden z vás má duchovní sílu a moc, ode Mě na vás přenesenou, aby se toto utrpení, bolest mezi Mými lidskými dětmi, ale i ve stvoření, chýlily ke konci. Učil jsem vás vždy znovu: „Žehnejte, vysílejte mír do světa, obalujte všechno a všechny do Mé lásky!“

 

Nyní zcela konkrétně vyberu příklady: Když ve svých médiích slyšíte nebo vidíte, že vaši spolusourozenci musejí utíkat, protože by jinak zemřeli hlady, a tlačí se do lodí, aby se dostali do bohaté Evropy, tak je to nejen jejich osud, nýbrž to je i vaše bolest. Co proti tomu můžete udělat? Velmi mnoho! Můžete finančně pomoci nebo také přímo, tím, že např. navštívíte příjmové tábory ve vaší zemi a pomůžete dětem a jejich rodinám. Můžete tedy pomoci, ale zároveň je stejně tak důležité ony utíkající obalovat do Mé lásky, která je doprovází na místo, kde najdou práci. Na základě vašich modliteb, vašich myšlenek požehnání se mohou pak o své podvyživené a vyhublé děti a sami o sebe postarat.

 

Modlete se za utíkající, aby se jejich lodě, přetížené Mými dětmi, nepotopily a oni by musely změnit rovinu. Když ke Mně natáhnou svou ruku, tak jsem vás učil, jsou okamžitě v bezpečí na Mém srdci, utrpení je pro ně osobně pryč, ale není to jen jejich osobní utrpení, které nesou, nýbrž to je také utrpení národa, které jimi ještě hýbe, když již spočívají na Mém srdci a ptají se Mě: „Otče, proč musejí děti umírat hladem a v jiných zemích jsou tak bohaté, že již v dětském a mladickém věku někdy nevědí, co by si všechno měly koupit? Proč jde v národě, ze kterého pocházím, jen o přežití?“

 

Říkám vám, jejich utrpení je i vaše utrpení, neboť vy jste spolunosiči. Když nesete i jen jednu třísku Mého kříže, tak jste přesto přišli jako Moji spolunosiči na zem, abyste zde působili jako poslové světla a z moci svých myšlenek spolupomáhali, aby utrpení na této zemi ubývalo. Proč skrze myšlenky? Myšlenka je mocná a silná, vytváří kruhy a stále širší kruhy. A když zpočátku budou vaši bližní těmito myšlenkami plnými světla ještě úplně jemně dotknuti, tak toto jemné dotknutí již stačí, aby se sebe ptali: „Jakým právem se mi daří tak dobře a mými bližním ze vzdálených zemí tak špatně, že musejí umírat hlady?“ Tyto myšlenky se budou stávat stále mocnější a povedou nakonec také k činu, k pomoci, jak to je pro daného jednoho možné.

 

Nejde ale jen o hlad v tomto světě, nýbrž také o nenávist mezi národy, o války. Ano, velmi často jsem Své učedníky zdravil pozdravením míru: „Mír ať je s vámi!“ Uchováváte tuto větu ve svých srdcích a vyzařujete také vy jako Moji poslové světla mír do světa? Tím že se vašich sourozenců v dalekých zemích, tam, kde se dějí válečné střety, dotkne pozdrav „Mír ať je s vámi všemi!“, se postupně myšlenka míru uchytí a povede k míru mezi všemi národy.

 

V jednom z posledních projevení jsem řekl: Až bude mír mezi Izraelem a Palestinou, tak bude tento mír také vyzařovat na všechny další národy. Je to mír mezi náboženstvími, neboť v mnoha střetech jde právě o náboženství, Moji milovaní. A přitom je jen jeden Bůh, který jsem , a miluji všechny Mé děti stejně. Vy jste Moji pomocníci na zemi! Inkarnovali jste se jako poslové světla, abyste proti nemíru vystoupili s mírem ve svých srdcích, nejprve kolem vás a pak zářící dále s pozdravem pokoje: „Mír Boha ať je s vámi všemi, kteří proti sobě navzájem ještě stojíte v boji!“

 

S obavami se díváte na Ukrajinu. Říkal jsem vám: „Bude ještě docházet ke střetům mezi východem a západem.“ Nebojte se ale, nakonec nastane mír. Tento mír může být navozen dříve, když i tuto zemi a velkou zemi Rusko stále znovu budete obalovat do Mého pozdravu míru. Síla myšlenky je vámi ještě ohromně podceňována, Moji milovaní, neboť myšlenka se stane činem!

 

Přes všechny sféry je momentálně ještě ticho, ticho Velkého pátku a Bílé soboty, neboť ve věčnosti není žádný čas. A až budete jednou zase doma, tak bude navěky vám a celé nebeské říši stát před očima Má cesta po zemi. Vzdálit se malý krok od lásky již stačí k tomu, aby před Mým dítětem stála Golgata. Zářící kříž, který varuje, ale zároveň také obaluje do Mé lásky a milosrdenství, které ani Moji nejvyšší andělé nemohou pochopit v celé jeho hloubce.

 

, váš Nebeský Otec, jsem ve Své lásce šel na zem, abych Své děti opět přivedl domů. Bolest Velkého pátku se bude také navěky dotýkat nebe, ale ne již v hlubokém smutku, nýbrž ve chvále, v radosti, že skrze vykoupení byla Má Sadhana přivedena domů a s ní všechny Mé děti. Všechno temné se skrze Mou lásku a milosrdenství rozpouští. To vás bude naplňovat, až jednou budete opět doma, vždy znovu nevýslovnou radostí. Tím, že jste Mě následovali, abyste na zemi byli světlem, jste i vy přispěli k vykoupení. To platí pro každého jednoho zde v kroužku, ale i pro vás, kteří Má slova čtete a jste tím ve svém nitru dotknuti. Zahrnuji do toho ale také všechny ty, kteří v minulosti šli na zem, aby Mě následovali, a kteří ještě přijdou, aby nesli třísku Mého kříže na svých ramenou. Všechny nebeské světelné bytosti pomáhají, aby se následky pádu chýlily ke konci, a tím také skončila bolest ve stvoření.

 

Také zvířata již nebudou proti sobě navzájem bojovat, neboť ve věčném domově je mír mezi všemi zvířaty. Slyšíte venku zpívat ptáky? Zpívají i v domově, ale mnohem krásněji než jak to nyní zažíváte ve zpěvu kosa. Mladí kosi jsou ale ohroženi kočkou, která jen čeká na to, že je bude moct chytit. Je jedno pořekadlo: „Kočka nenechá chytání myší“, to ale platí jen pro zemi. Již v další sféře se mají zvířata navzájem ráda. Kočka leží klidně vedle myši a ptáci hopsají u jejích nohou a zpívají podle libosti.

 

Ale i na zemi jsou stále znovu příklady, že zvířata, která spolu bojují, se stanou přáteli. Na čem to záleží? Na vyzařování Mých dětí, kteří chtějí zvětšit světlo na zemi. Lev žere trávu, již nebude lovit, když žije vedle mírumilovného mnicha, protože mír mnicha se přenese na tohoto lva.

 

Vím, Moji věrní, že to není vždycky jednoduché, být v každou chvíli plný míru. Vždy znovu jsou okamžiky, ve kterých se rozzlobíte nad svými bližními, ale v momentě, kdy si toho všimnete, můžete agresi okamžitě přeměnit v mír, tím, že svého bližního obalíte do Mého požehnání, do Mé lásky. A když se vám to nepodaří, protože jste se příliš rozčílili, pak stačí jediné zvolání o pomoc ke Mně: „Otče, pomoz!“ A Má síla vás naplní, sporu a hádce najednou již nemůžete rozumět, protože se Můj mír dotkl vašeho nebeského míru, který v sobě nesete.

 

Podívejte, mohu vám ale pomoci jen, když ke Mně přijdete a poprosíte Mě, neboť nezasahuji do vaší svobodné vůle. To vám říkám ještě k Mé prosbě, že máte nejdříve vytvořit mír kolem sebe, dříve než vyšlete mocně mír do světa. Světlo nezná žádné oddělení. Světlo osvětluje prostor, temnota může být ještě tak velká, světlo ale vždycky prostor osvětlí, i kdyby bylo ještě tak malé, a když se toto světlo spojí s dalšími světly, tak bude prostor stále jasnější. Přeneseno na zemi to znamená, že se země stává stále jasnější, čím více se spojujete se světlem svých sourozenců a tím nacházíte cestu k velké jednotě všech poslů světla. A tak ustoupí jakékoli válečné nebezpečí, a národy nebo náboženství, které proti sobě navzájem vedou válku, dojdou postupně k poznání, že jen mír mezi náboženstvími a národy a všemi žijícími na zemi může pomoci překonat přicházející dobu, která se stává těžší.

 

Víte o změně klimatu. Vy sami jste přispěli k tomu, že se klima na zemi zhoršuje. Proto byste také měli spolupomáhat, aby ti, kteří musí posunem klimatu trpět, u vás najdou přijetí, a ne jen to, nýbrž také skrze jakoukoli pomoc. Stále ještě stojí Můj kříž na Golgatě. Dokud jen jedno jediné dítě nebo Mé stvoření trpí, je Golgata. Až když všechno utrpení a bolest a jakákoli válka bude ukončena, i skrze vaši pomoc, pak přijde den, kdy se kříž, který již nyní mnohým duším slouží jako schody do domova, se i pro všechny ostatní promění, neboť je doba Mého návratu, ve které vedu Své děti domů a všechno materielní pomine.

 

Tak vás vyzývám, spolupomáhejte, aby se doba zkrátila! Můj velikonoční pozdrav je s každým jedním z vás, i s vámi, kteří Má slova čtete a uchováváte ve svých srdcích. Můj velikonoční pozdrav je také s vámi, vy duše! Podívejte, Můj kříž se vám má stát schody do domova, když budete litovat, prosit o odpuštění a hluboce se skloníte před každým z vašich bratrů a sester ale také před stvořením. Pak vás obalí Má láska a kříž jako pomoc pro návrat domů se vám stane darem. Tak žehnám všechny Své děti ve všech náboženstvích a ve všech sférách.

 

Amen.

 

 

Děkovná modlitba:

 

Milovaný Nebeský Otče, Ježíši Kriste, velmi bohatě jsi nás obdaroval Svým Velikonočním požehnáním, jako proud nebeské síly skrze nás teklo a žehná také všechno stvoření na matce zemi, v matce zemi a ve vzduchu. Všude jsi přítomen ve Tvé nádheře, všechno se sklání před Tebou a všechno Ti jásá vstříc.

 

A my se nyní vciťujeme do nádherného rána zmrtvýchvstání, do Tvého blaženého, jásajícího triumfu, který nechal celé stvoření se zachvět v radosti, od nejhlubších hlubin až po nejvyšší výšiny. Všichni se v hluboké radosti, hluboce dotknuti a zasaženi, sklonili před Tvou nádherou. Nic, žádné stvoření nezůstalo nedotčené Tvou spasitelskou jiskrou, Tvou silou lásky, Tvým nebeským mírem. A my Tě prosíme, Otče, pošli nám Svůj mír hluboko do našich srdcí, abychom mohli tento mír z našeho srdce, ve kterém přebýváš, rozdávat k blahu všech Tvých dětí!

 

Mír, nebeský mír, ať sestoupí na nás všechny a klesne hluboko do našich srdcí. V duchu jsme všichni jedno, ruku v ruce s Tebou, naším Otcem. Všichni poslové světla na této zemi jsou jedno s Tebou, v míru, ve zdraví a v požehnání. Tak nám dej, Otče, milost Tvého božského slunce lásky, Tvého nebeského míru, Tvé radosti zmrtvýchvstání a proměň nás ve Tvé pravé Boží děti, které spočívají ve Tvém srdci. Z této plnosti a v Tvé nádheře kéž vydáváš uzdravující lásku do celého světa, aby se utrpení ve všem stvoření, ve všech Tvých dětech proměnilo v nebeskou radost zmrtvýchvstání, proměnilo v božské světlo, aby Tvůj mír vytvořil usmíření mezi národy, mezi rodinami, mezi všemi, kteří putují na zemi a v říších duší.

 

Žehnáme také všechny duše, Otče, v Tvém jménu, které jsi nám přivedl, a i je zaléváme Tvou radostí zmrtvýchvstání, Tvým vítězstvím nad temnotou, nemocí a smrtí, nade vším, co je proti Tvé lásce. Vše proměňuješ v každém ze Svých dětí v dobro, neboť Ty nám podáváš ruku, i když jsme ještě tak hluboko spadli. Každé dítě dostává možnost se poznat, litovat a dát se Ti.

 

A tato láska Golgaty, tento velký zázrak Tvého zmrtvýchvstání chceme ráno společně s Tebou oslavit v radosti a v důstojnosti. Nech nás mít podíl o Velikonoční noci na Tvém jásotu, na Tvém vítězství!

 

Žehnej a ochraňuj nás na našich cestách! Při všem, co děláme, buď Ty, Otče, u nás! Veď nás v našich myšlenkách, při našem cítění, v našem mluvení, v našem konání! Nech Své milosrdenství k blahu všech být v nás a téci přes nás, o to Tě prosíme! Žehnej nám, zůstávej u nás! Navěky Ti chceme sloužit. Jsme maličké jiskřičky z ducha, Ty jsi ale velký Duch ve všem bytí, vládce nad kosmem, Všemocný, věčný Jeden, který se tak hluboko sklonil dolů ke Svým dětem, aby se s nimi stal jedno, odpustil jim a aby jim otevřel bránu k nebi. Mír, mír ať je se vším bytím! Díky, Otče, za Tvou lásku!

 

Amen.

 

zpět