Tichá radost

Poselství - květen 2007

Poselství - květen 2007

zpět

Poselství z 26. května 2007

 

Meditace:

 

Utišujeme se v sobě a pohybujeme se k věčně svatému prazákladu všeho bytí. Jdeme do hlubin k našemu Pánu a Otci, Ježíši Kristu.

 

Šíří se v nás ticho. Cítíme, jak nás Jeho proud lásky zcela pohlcuje. Cítíme se v bezpečí a neseni a cítíme, jak něžně námi Jeho láska v našich srdcích hýbe.

 

Stále znovu tluče v našich srdcích, právě tehdy, když stojíme uprostřed svých každodenních povinností. Jeho klepání nás vyzývá, abychom se otevírali Jeho proudu lásky také ve všedním dni. Otevíráme se Jeho lásce aby nás a vše a všechny mohla naplnit.

 

Tak činíme podle písně, kterou jsme právě zpívali, odevzdáváme všechny své starosti, vše, co nás znepokojuje, našemu nebeskému Otci:

 

Milovaný Otče, abychom se pro Tebe osvobodili, abychom se v sobě utišili a mohli pocítit Tvoji lásku, oddáváme se Tvé lásce. Snažíme se pociťovat proud Tvé lásky stále déle a častěji, abychom ho pak nechali proudit dál ke všem našim bratrům a sestrám, ano, k veškerému stvoření, ke všemu bytí, tak jako nás to stále znovu učíš. Přicházíme k Tobě a prosíme o Tvé projevující slovo.

 

 

Projevení z vážnosti

 

Skutečně, Mí synové a dcery, váš Otec je s mocí a vznešeností mezi vámi. Velké události se již blíží – jak říkáte vy lidé –, a není tomu tak?

 

Všude, kam se vaše oko a vaše ucho obrátí, narážíte na rozpad tohoto světa. Vcházíte do doby loučení se vším světským; neboť Já, stvořitel nebe a Země, vytvořím tuto Zemi a nebe nově.

 

Když se rozhlédnete, Mí milovaní synové a dcery, uvidíte na všech místech strádání Mého stvoření. Uvidíte ji současně připoutanou na pranýř a bez slitování trápenou lidským jednáním. Křik vaší Země zaznívá do nekonečna a prosí o slitování.

 

Rozhlédněte se mezi svými bratry a sestrami! Jsou otřesení ve své víře, vydaní lži a klamu, které šíří mezi masami temnota, aby je tak řídila a využívala pro své temné plány.

 

Mezi vámi lidmi vzniká skoro nová kněžská kasta – zvaná: vědci – která s pošetilým, bezduchým věděním podniká pokus přerušit, zabránit běhu tohoto světa, ano, „zachránit“ běh tohoto světa.

 

Ale kdo, Mí synové a dcery, ji může skutečně zachránit, ti snad, kteří ve své nebržděné pýše sní sen světské a lidské všemohoucnosti? Skutečně, říkám vám: „Má všemohoucnost je smete!“

 

Mí synové a dcery, když toto všechno slyšíte, když toto vše, co se ve vnějším světě děje a s čím jste dennodenně konfrontováni, na sebe necháte působit, jak se vám při tom vede? Bojíte se? Pokud ještě z toho ve svém nitru pociťujete strach a starost, dokud vás toto vše ještě znepokojuje, vězte: Jste ještě na cestě zakořenit se ve Mně, ve svém Otci.

 

Tak jako temnota se vším tímto děním a se všemi zprávami, kterým vystavuje lidi, chce rozpoutat nejhlubší strach Mých dětí, tak chci Svým dětem ukázat, kde stojí. Tak se přezkoušejte: Jak se vám vede? Cítíte ještě strach a starosti, nebo jste už schopni přijít ke Mně, vašemu Otci, do svého nitra a vložit Mi svoji nouzi do rukou a požádat Mě o pomoc, milost, lásku a smilování?

 

Máte ke Mně důvěru, abyste, cokoliv se stane, byli ve Mně v bezpečí, a jste v této důvěře pevně zakotveni? Každý den, který je vám darován, může být pro každého z vás krokem do této důvěry. Vězte, Mí synové a dcery, jestliže je ještě vaší starostí chránit, ubránit se před nebezpečím, zachránit vaše příbuzné, vaše majetky, a cokoliv nazýváte „svým“ a na co je vaše srdce vázáno – do té doby, Mí synové a dcery, nebudete ještě použitelní pro Moji lásku a všemohoucnost v plném rozsahu a tím také ne v plném rozsahu pro pověření, které vás vedlo na tuto Zem.

 

Po době velké proměny budou pozemskou říši vlastnit milující a podmaní si se Mnou v duchu lásky a bratrství Zemi a Nová Země jim dá v hojnosti, co jsem jí přenechal, aby jim dala.

 

Vy, Mí synové a dcery, jste všichni připravovatelé na tuto dobu; připravujete cestu pro všechny ty, kteří se na Mě ochotně napojili a následovali Mé kroky.

 

Mí věrní, nakonec nejde o vás. Jste zde, abyste zachraňovali a léčili. Jste zde, abyste v Mém jménu shromáždili své bratry a sestry, seskupili je kolem sebe a vedli je k Mému otcovskému srdci.

 

Jste již oproštěni od mnohého, tak vám to nečiní takové potíže, ale věřte Mi, když vám Já, váš Otec, stále znovu říkám: „Jděte s odvahou a radostí, jděte s jistotou a důvěrou svoji cestu denně se Mnou ke Mně a ožiji ve vás a budu skrze vás působit, abyste dále zářili a byli záchranou pro ty, pro které jsem vás vyslal.“

 

Na vašich světových mořích jsou lodě, které nazýváte záchranné křižníky. Podívejte, vaším úkolem je pospíchat na pomoc lodím v nouzi a lidem na palubě. Ale dokáže mužstvo takové záchranné lodi dostát zcela svému úkolu, když je vysláno nouzové volání, a oni se musí ještě starat o své zájmy, musí ještě vyřítit to a to? Mí přátelé, pak budou ti, jež se nacházejí v nouzi, už dávno vydáni zkáze. Ne, aniž by váhali, si nasadí své záchranné vesty a vydají se na cestu běsnícími vlnami k těm, kteří doufají v záchranu.

 

Tak jste, Mí bratři a sestry, Mí synové a dcery, Mí věrní, mužstvem na moři, které zvládne splnit svůj úkol tehdy, když se jeden může spolehnout na druhého a když bez váhání poznáte, kde je člověk v nouzi – jak říkáte. A když Já, váš Otec, ve vás a skrze vás mohu být mocí a silou, stěžeň ani pádlo se nezlomí a nikomu z vás se na této misi nezkřiví vlásek; neboť nad vámi držím Své ruce a Mé perutě jsou nad vámi vždy rozprostřené.

 

Vážná a přísná slova, Mí synové a dcery, tak jak Můj Duch zvěstoval Svoji vůli mezi Svými dětmi ve všech dobách přísně a vážně, avšak nesen láskou jako esenci pobývající ve všem. Tak vězte: Jste ve Mně v bezpečí po všechny dny, které před vámi ještě leží a na věky věků.

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

Já Jsem skutečně proud života. Jsem nekonečná energie, která je láska a která udržuje stvoření. V tomto proudu života se nachází vše. A také vy, které jsem poslal a kteří dobrovolně přijali toto pověření, jste v tomto proudu.

 

Mí poslové světla, označuji vás jako Mé učedníky a učednice, protože doba je pro to zralá. K Mým vážným slovům chci ale také vložit do vašich srdcí sílu a povzbuzení, důvěru a radost a znovu vám objasnit, kým jste, jakými schopnostmi vládnete a jaký potenciál z Mé lásky všichni v sobě nesete.

 

Kdo chce pokročit kupředu, musí být svobodný; neboť v proudu, v němž vše plyne, se nemůže natrvalo nic udržet v klidu. Kde se to však krátkodobě stane, tam to zaostává a proud se všemi ochotnými se pohybuje dále kupředu.

 

Mí milovaní, podívejte se, zda je něco, co vám překáží, co vás váže na břeh, co vám ztěžuje, abyste stanuli uprostřed proudu života. Vy všichni máte svoji minulost a tato minulost je často zatížena osudy, zkušenostmi a událostmi, které vám to ztížily. Ale viděno z dnešního pohledu, je toto vše minulostí a také pro vás by to mělo být minulostí a už nepronikat do budoucnosti, nemělo by vás to brzdit, zatěžovat. Jestliže něco takového ve vašem životě je, podívejte se na to! Tam, kde je zapotřebí, učiňte nutné kroky, abyste se osvobodili a pak nechejte to, co bylo, za sebou v hluboké a plné důvěře, že Já vaši minulost očistím.

 

Pak se otočte o 180 stupňů a dívejte se dopředu! A uvidíte zemi, do níž se budete pohybovat v proudu života. Je to země svobody, hojnosti, radosti a míru. Je to Má a vaše země, zde je váš domov. Jestliže chcete, vykonejte nyní tento krok! Vstupte do této prosluněné země, jejímž všeobjímajícím nebem je láska! Rozhlédněte se, všude jen světlo a harmonie, všechno to, po čem ve svých srdcích toužíte, to před vámi leží a co vám bude patřit, když tento krok uděláte. Ještě jednou: Zde je váš domov. Zde je vaše pole působnosti a zde vzniká Nová Země, jejímž králem Jsem Já se Svými věrnými učedníky a učednicemi po Svém boku.

 

Nechejte tento obraz na sebe působit a když své srdce zeširoka otevřete a budete připraveni, pak vám říkám, že budete mít přání vstoupit do této země, ve které na vás čekám.

 

Tato hodina je svatá hodina, je Mnou požehnaná. Mnohé bylo v duchovnu připraveno, co se nyní snaží ve hmotě projevit. I když časy, které před vámi leží, jsou vážné, budou přesto – když tyto časy strávíte se Mnou – časy míru, pozitivní změny a radosti.

 

Radujte se, Mí milovaní, velké se začíná otevírat a ještě slovo k těm, kteří tomu porozumí: Matka zrodila dospělé syny a dcery a společně zvítězíme!

 

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Mí milovaní synové a dcery, Mé učednice a učedníci, Jsem se Svým mírem uprostřed mezi vámi a Můj mír naplňuje vaše srdce. Vaše srdce přetékají láskou ke Mně, vašemu nebeskému Otci: „Pojďte, pojďte, dejte Mi svoji lásku, dejte Mi svoji lásku do Mých rukou!“

 

Ó Mí milovaní, otevřel jsem Svoji náruč a všechnu vaši lásku, kterou Mi vložíte do rukou, nechám proudit dále do hlubiny stvoření. Říkáte zcela právem: Mé stvoření je nekonečné a věčné. A Já vám říkám: Proto bude Má láska existovat na věky a do nekonečna. Dostane se do každého zákoutí stvoření a všeho se dotkne. Ty, kteří Mě znají, bude Má láska s radostí vždy naplňovat, ano, bude je pozvedávat k milosrdenství. Těm, kteří pochybují, bude Má láska pomáhat přenést se přes jejich pochyby. A u těch, kteří jsou proti mně, kteří vybudovali temná mračna, nesou na Zemi tíhu, utrpení, nepokoj a temnotu, Má láska jako blesk proletí jejich říší a Svým hromovým hlasem jim utrží přítrž, takže se leknou. Ano, chci jim ukázat, že se jim postavím s Mojí mocí, s Mojí silou, s Mojí mocností a s Mojí vehemencí.

 

Ale pak jim také ukážu, že Jsem láska a že láska existuje navěky. Před jejich očima postavím most, most, který bude zářit v nejkrásnějších barvách, krásněji než duha a ozdobený diamanty. A vůně nebeské růže povede srdce těch, kteří ještě pociťují ve svém nitru zlobu a vztek, k pokoji, k míru a k lásce.

 

Tak se otevře mocný zástup, nejdříve ještě nevěřící v srdci, co se bude dít, a pak ale stále jistější v kroku, aby započali cestu domů.

 

Mí milovaní, kteří stojíte na kraji cesty, kteří jste jako učednice a učedníci následovali Mé volání lásky, kteří jste nechali proudit lásku a milosrdenství, také tehdy, když se vám vůbec nedařilo, také tehdy, když jste museli nejdříve překonat své obavy, budete plní radosti, když uvidíte zástup těch, kteří se budou vracet domů.

 

Budu skutečně na obláčku a z Mých očí nechám proudit věčný proud lásky a řeknu: „Podívejte, toto jsou všechno Mé milované děti!“ Vždycky jsem je miloval. Neříkal jsem vždy: „Milujte také ty, kteří jsou ještě v temnotě a zažijete zázrak obrácení, zázrak návratu domů“?

 

Ano, uvidíte, jaké divy Má láska dokáže. Když zvon odzvoní konec dne lásky, uvidíte, co všechno Má láska zmůže. A jak milosrdenství, které jste plní nutkání jednat rozdávali, proniklo každou sebetemnější hodinu ve vašem životě a jak jste viděli v temnotě vždy Mé světlo.

 

Když bude nebe zatažené temnými mraky, postačí myšlenka: „Otče, s Tebou!“ a uvidíte Mě pře sebou, s otevřenou náručí, rukama pozvednutýma k požehnání. Z nich bude proudit síla lásky a vy nebudete moci jinak, než také pozvednout své ruce – v srdci pevně spojení se Mnou – a říct: „Otče, ano, Ty skrze Mě, s Tvojí všemocnou láskou!“

 

Pocítíte pak, jak skrze vás bude proudit Má síla lásky. Uvidíte světlo, bude to Mé božské světlo, které poproudí z vašich rukou a společně vše znovu rozjasníme, společně zmírníme utrpení a nouzi a radost a mír se budou společně stále více dostavovat naším činem lásky, který vykonáte se Mnou, Mé učednice a učedníci.

 

Tak si s sebou vezměte radost, kterou vám daruji! Chovejte ji jako cenný poklad ve svých srdcích. Toto všechno vám dodá odvahu překonat vaše obavy, vaši bázlivost, abyste společně se Mnou dokončili spasení, společně se Mnou; neboť Jsem vždy při vás. Jak bych vás také mohl opustit! Dokonce tehdy, když se cítíte opuštění, Jsem u vás a dodávám vám odvahu a vy pociťujete tuto odvahu ve svých srdcích. Odvážně, ale také pokorně, budete pokračovat na věky věků ve své cestě spolu se Mnou, Který jsem váš Otec a váš Bratr, Ježíš Kristus.

 

Amen

 

 

Projevení z vůle

 

Skutečně, skutečně, skutečně, Já Jsem nebeský kníže míru, Jsem Duch Krista Božího, Jsem váš nebeský Otec, Jsem váš Stvořitel a Bůh od věčnosti k věčnosti. Kde Jsem Já, je mír. Přes Moji ztělesněnou lásku jsem vám řekl: „Dovedu dílo vykoupení do konce.“

 

A tak volám do celé temnoty: „Zástupy, které následujete Mého protivníka, obraťte se; neboť Já Jsem váš Pán a Bůh, a on, temný, vás uvádí jen v omyl! Ukazuji mu Své vítězství, ale on se to zdráhá poznat a sklonit se před tím. Ale Já jsem odebral z jeho rukou moc; neboť Já Jsem, Který Jsem od věčnosti k věčnosti! Já Jsem cesta, pravda a život.

 

Já Jsem světlo ve vás, vy jste ze Mě vyšli, nyní si už na to nevzpomínáte. Zářím však vším světlem a vší silou do temnoty do vás a vy se ve Mně probouzíte. Já Jsem váš stvořitel, váš Bůh. Jsem váš pravý pán a vůdce. Tak se obraťte, obraťte se ke Mně!

 

Rozhlédněte se! Jsou kolem vás světelné bytosti; každý jeden z vás má možnost se Mi vyznat. Je potřeba jen povzdechnutí směrovaného na Mě a Já přijdu se vším Svým milosrdenstvím k vám. Já Jsem láska, Já Jsem síla a vznešenost, všechna moc je Má.

 

Nebojte se Mého světla; neboť Mé světlo je Má láska. Mé světlo je Mé milosrdenství! Volám k vám: „Nenechte se dále uvádět v omyl, nenechte se už klamat a oslabovat! Já Jsem při vás. Chci vás mít po Svém boku. Chci vás k sobě přitáhnout a vést vás domů do vašeho skutečného domova, ven z temnoty, utrpení, bolestí a útrap.“

 

Amen

 

 

Projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, Má radost je velká; neboť už nebylo potřeba třetího buzení. Když jsem vám ve vašem nitru vám řekl: „Pojď, Můj synu, Má dcero, naplň, pro co jsi se vydal na cestu,“ rozhodli jste se obnovit své „ano“ a přijmout pověření.

 

Nyní stojíte na skále, Kterou Já Jsem, a dávám vám oporu a sílu a nic vás už nedokáže převrhnout. Z Mé lásky vám všem říkám, že všechno to, co teď pozorujete jako své vlastnictví, jste ode Mě dostali darem; a máte se z toho radovat. Nikdo nemusí prodávat majetek, aby Mě následoval. Ale jedno vám ještě jednou vkládám do vašeho srdce: Když přijde hodina, zazní Mé volání, Země se zachvěje a vaši bratři a sestry, kteří se dostali do nouze, budou nutně potřebovat pomoc, pak máte být připraveni nechat všechno za sebou, s radostí Mě následovat a plnit svoji službu zde na Zemi zcela a úplně.

 

Prostřednictvím Mého nástroje lásky do vás zářím radost nebe a z hojnosti Mé milosti, která nad vámi stála jako světelné znamení, každý přijal to, co v tomto okamžiku dokázal přijmout.

 

(Vysvětlení: Přímo nad námi se zablesklo. Viděli jsme nad sebou na okamžik skly zimní zahrady zářivě jasnou kouli o průměru ca. půl metru a poté hned následovalo mocné zaburácení. Jeden bratr spontánně řekl: „To bylo amen Otce.“ Všechny ostatní hromy následovaly nějakou dobu po blesku, tzn. že bouřka nebyla přímo nad námi.)

 

Proto k vám putuje ještě jednou Má prosba: Jděte svými dny s požehnáním! Nechejte proudit lásku, mír, požehnání a zdraví jako světlo, aby se vaše nitro mohlo stále více rozšiřovat a vy byli schopni přijímat ještě více hojnosti Mé milosti.

 

Skutečně, Mé amen se událo jako hrom: „Tak budiž!“

 

Tím vás znovu upozorňuji na věci, které se dějí ve vaše denním životě. Dávejte na ně pozor a uvažujte: „Co mi chce událost říct?“ Když ke Mně přijdete a řeknete: „Otče, vysvětli mi, na co mám teď dávat pozor, co mi chtěla událost ukázat“, pak budu z Mé lásky moci dát takový odkaz, abyste dospěli k učedníkovi, k učednici, který v den Mého „Staniž se“ bude pro Mě moci působit v plné síle.

 

Všichni, kteří Mé slovo čtou, přemýšlejí o něm ve svém srdci a cítí se, že patří ke společenství Mých učedníků a učednic, jsou rovněž osloveni, jako vy zde v kroužku.

 

Tak jde Mé slovo lásky a milosrdenství po Zemi a také mnoho pobídnutí z Mé vážnosti a z Mé vůle, které jsou stále nesené Mojí láskou-milosrdenstvím. Z Mé moudrosti vám vysvětluji události, které vás potkávají, aby vám pomohly vklouznout do bot, které vám jsou nyní ještě trochu velké, boty Mého následníka, který s mocí a silou naplňuje své pověření a který pak vykoná více, než jsem vykonal Já. Nyní nedokážete pohnout ani zápalkou, ale pak, Mí věrní, budete hýbat trámy a – v přeneseném smyslu slova – přenášet hory.

 

Ale říkám vám: „Už teď se pevně zbudované ohrady sypou, ohrady, za nimiž jsou Mé ovečky, které, tak jako vy, se kdysi vydaly na cestu, aby byly světlem na Zemi.“ Zdi se rozdrobí, ploty padnou, zkamenělá srdce se obměkčí; neboť Mé světlo pronikne všemi ploty, všemi zdmi, všemi pevnostmi a povolá znovu Mé syny, Mé dcery k naplnění jejich slibu, který Mi dali, sloužit Mi v lásce, aby prostřednictvím lásky byl jeden pastýř a jedno stádo.

 

To může být ve všech náboženství, ve všech společenstvích. Ještě jednou opakuji Své slovo. Neboť vždy tam, kde se ještě odděluje, není Můj Duch lásky; Můj Duch lásky zboří také ony zdi, ony ploty. – Ploty a zdi, které budují náboženství, protože si myslí, že jsou jediným pravým náboženstvím. Má láska pronikne vším.

 

Kde proti sobě ještě v nenávisti stojí náboženství, tam zvítězí láska skrze vás, Mé syny a dcery, na celé Zemi, skrze vás, kteří se nazýváte křesťané. Ne tím, že se chopíte zbraní, ale tím, že složíte zbraně a přistoupíte ke svým bratrům a sestrám v lásce. Znám vaše otázky: „Máme se nechat zabít?“ Říkám vám: „Když se postavíte svým bratrům a sestrám v lásce beze strachu spočívajíce ve Mně, nebudou moci pozvednout kámen, aby ho po vás hodili, nebudou moci vzít do ruky hůl, aby vás zbili, a složí zbraně před láskou, která z vás bude zářit.“

 

Jen tímto způsobem Má láska zvítězí a bude jeden pastýř a jedno stádo. Na tuto dobu se nyní připravujete.

 

Nyní vám daruji Mé svatodušní požehnání. Přijměte, Mí učedníci a učednice zde v kroužku, ale také všude, kde se cítíte osloveni, Moji duchovní sílu, která do vás bude zářit v okamžiku, kdy řeknete: „Otče, ano, jsem připraven přijímat z Tvé hojnosti milost, kterou můžu snést.“; pak do vás ve vznešenosti zazáří Má sila. Posílí vás a učiní vás zralými pro Mé následnictví.

 

Žehnám vám všem. Avšak Mé požehnání září také jako láska do oblastí, které jsou ještě temné, také k tobě, který proti Mně chceš povstat. Pociť lásku jako sílu, před kterou se skloníš, ano, budeš muset sklonit, podle své svobodné vůle budeš muset, neboť nebudeš moci jinak.

 

Duše, které slyšíte Mé slovo, Má výzva zažehla ve vašich srdcích bouři: „Pojďte, nechejte se uchopit Mojí bouří! Spatřete ruce, které k vám Mí andělé natahují, a přijměte milost, kterou vám daruji, abyste se obrátili a nastoupili cestu domů. Spatřete zářící kříž, který nesl na Golgatě Mé tělo, nyní je natažen nad celou Zemí a sahá současně přes všechny sféry až před nebeskou bránu. Vidíte stupně, po kterých můžete vystoupat na tomto kříži? Vaše cesta jde přes tento kříž, domů na Mé otcovské srdce.“ Mé požehnání v hojnosti proudí.

 

Amen

 

zpět