Tichá radost

Poselství - květen 2008

Poselství - květen 2008

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

31. května 2008 v Norimberku

 

 

Meditace: 

 

Milí bratři a sestry, vydechněte všechny myšlenky! Nadechujeme se zhluboka a utišujeme nervy při vydechování. Zklidňujeme se a necháváme dech vcházet a vycházet, tak jak nám to je příjemné.

 

Slyšíme zpěv ptáků a vnímáme jej jako vyznání lásky Pánu. Ztišujeme se a slyšíme tep našeho srdce. Spolu se srdcem se usmíváme na naši duši.

 

Nyní klademe vědomí do našich chodidel a cítíme, jak jimi naše láska proudí k matce Zemi. Vracíme se do našeho Vnitřního chrámu, ve kterém svítí světlo našeho Otce. Pouštíme člověka, náš duch je osvobozený, a my se přenášíme do jedné oblasti na této zemi, vysoko na sever.

 

Vidíme tající ledové kry a myslíme na zvířata, která tam žijí a která oteplováním Země ztrácejí svůj životní prostor. Náš duch kráčí volně po ledu. Pak se led láme a my vidíme mnoho ker ležících daleko od sebe. Míříme k jednomu samostatně plavajícímu kusu ledu a tam se usazujeme. Žehnáme ledové kry, moře i všechna ohrožená zvířata.

 

Jdeme s naším duchem dále k severským národům, kteří žijí v příbytcích z ledu. Mají potíže opatřit si vodu. Nemohou již jezdit se svými psími spřeženími přes led, aby si opatřili pitnou vodu. Pracně zachraňují ledové kry, aby z nich získávali zásoby pitné vody.

 

Přisedáme si k lidem této země a vidíme jejich starosti. Nacházejí jen málo ryb, které mají jako hlavní stravu. Soucítí s ledními medvědy, kteří již nemohou vychovávat svá mláďata. Opět se od pevniny odlamuje velký kus ledu a padá do moře, které do výšky pění. Kolem nás jsou tažní psi. Hladíme je a víme, že i oni hladoví.

 

Vidíme ale, že mnoho andělů je shromážděno kolem lidí a zvířat a pomáhají jim zde přežít. Zdravíme anděly a děkujeme jim za pomoc, útěchu a intuici, kterou tam lidem dávají.

 

Děkujeme Pánu, Který jediný ví, proč tito lidé žijí v této ledové pustině a jaké úkoly tak plní. Žehnáme, posíláme lásku, mír a zdraví lidem a do světa zvířat. Ukláníme se před našimi sourozenci a přejeme jim, aby dokázali splnit svůj úkol a vydrželi. Žehnáme delfíny a velryby, jejichž život je také ohrožen, stejně jako život lidí, kteří tam žijí.

 

Ještě jednou se ukláníme před stvořením, před našimi sourozenci a náš duch se vrací do našich zeměpisných šířek, zpět do Norimberku, zpět do této místnosti. Opět vnímáme své tělo, zhluboka se nadechujeme a vydechujeme a soustředíme se na Slovo našeho nebeského Otce.

 

 

Projevení z vůle

 

Vskutku, vskutku, vskutku, říkám vám, tak jako tomu bylo v minulosti, bude i v přítomnosti a budoucnosti: že se nebe sklání k zemi.  jsem váš nebeský Otec,  jsem Kristus-Bůh-Duch od věků na věky. Jsem milosrdná láska. Jsem vaše síla, Jsem váš duch, Jsem váš život, Jsem vaše srdce a kromě Mého není žádné srdce; neboť vše je ve Mně.

 

Otevřete se, Mé děti! Obraťte se na vašich cestách po zemi! Doširoka otevřete svá srdce, abych mohl nejvyšší silou vylít nad vámi Svého Ducha, když se oprostíte ode všeho pozemského. Předejte Mi tedy vše, co vás poutá, a  vám za to dám nebe. Není to fér výměna, Mé děti? Všechno, co vlastníte, nemá žádnou cenu, kromě toho, co jsem vám dal , abyste to opět vysílali zpátky ke Mně.

 

 jsem váš Pán, Já jsem váš Bůh, Já Jsem milosrdenství, a jen milosrdenství plyne z Mého Ducha; neboť Já jsem život ve vás, život je milosrdenství.  Jsem s vámi, nebe je s vámi. Nebe se jako plášť položilo kolem vás a vše, co se v něm nachází, je požehnané z Mého Ducha.

 

Já Jsem požehnání, a mimo Mě není požehnání. Proto vás volám, Mé děti, žehnejte bez přestání! Modlete se bez přestání! Posílejte světlo do světa neustále a nenechte si od nikoho říkat, že se nemůžete modlit celý den! Nenechte si od nikoho napovídat, že se nemůžete spojovat se Mnou po celý den, neboť  jsem váš spolucestující.

 

Chci být s vámi, 24 hodin denně, v každé sekundě vašeho bdění a také i v noci. Neboť pak Jsem u vašich duší a občerstvuji/posiluji vás pro vaší činnost, která spočívá v říši duše a pro to, co je nadále potřeba udělat na zemi.

 

Pro Mě jste přišli na zemi a volám vás, Mé nástroje: „Povstaňte pro Mě, svého Pána a Boha!

 

Vstaňte pro Mě, který Jsem život! Vstaňte pro Mě, který Jsem Spasitel; neboť Jsem přišel, abych přivedl všechny Mé děti domů. A vy jste pro Mě vyšli, abyste šli přede mnou, abyste připravili cesty, abych mohl všechny Své děti ze Svého milosrdenství a lásky přivést domů do Mého srdce.“

 

Neboť jenom ten, kdo žije v lásce a milosrdenství, se může se Mnou vrátit zpět do nebe, vrátit domů do Mého Otcovského Srdce. Pojďte tedy, odevzdávejte se Mi, hodinu po hodině, minutu po minutě, abych vás mohl úplně a zcela obsáhnout a mohli jste Mě trvale všudypřítomně vnímat! A  vám mohu dát vše, co pro vás má nebe připravené. A opravdu, říkám vám: „Nebe vám opravdu chce dát všechno; ale vy se každý den zříkáte nebe, abyste otročili člověku.“ Pojďte tedy a předejte Mi to lidské, od kterého vás osvobodím!

 

Mé děti, modlili jste se za hladovějící a  vám říkám: „Kdo nechává Mé děti strádat, bude jednou sám strádat.“ Volám vás, vládcové světa, vás, představitelé zemí, a říkám vám: „Jste v pýše a měli byste sloužit svému lidu v pokoře, neboť jsem vám k tomu dal prostředky. Prostředků je dostatek, ale vy jste je strhli na sebe a neodevzdáváte z nich Mým dětem nic, necháváte je ležet na zemi, necháváte je umřít hlady, žízní.“

 

Říkám vám: „Vy sami jste propadli smrti hladem a žízní, i když jste si toho ještě nevšimli.“ Tak nepovstáváte a neobracíte se a nevzdáváte mi úctu, neboť je jen jeden Bůh. Kdo tohoto jednoho Boha nechce uznat, bude žít v temnotě bez lásky, neboť Já Jsem světlo, Já Jsem láska.

 

Říkám vám, vládcové národů: „Kdo v tuto hodinu uvrhuje některé z Mých dětí z jakéhokoli důvodu do pout, sám sebe spoutal; a kdo v tuto hodinu mučí některé z Mých dětí, sám propadl mučení a bude mučen, dokud nepozná svou cestu obrácení.“

 

 Jsem milosrdná Láska, Já jsem vám všechno dal, tak aby to stačilo pro všechny Mé děti na zemi. Plňte tedy, co jsem vám uložil, Mé děti! Vstaňte pro Mě, pro jediného pravého Boha! Neboť ten, který přijde, vás bude klamat, mást a přesvědčovat vás, že vám dá blahobyt, aby vás podvedl, zranil, uvrhl vás do zoufalství a bolesti.

 

 ale jsem Láska a Můj Duch zná jen lásku, Můj Duch zasévá jen lásku a kdo je se Mnou a pro Mě, tak zrovna tak zasévá jen lásku a milosrdenství. Když se za Mé děti modlíte z milosrdenství, tak  Jsem ve vás toto milosrdenství.  jsem to milosrdenství, které se dívá skrze vaše oči.  jsem milosrdenství, které proudí z vašich úst, neboť  jsem vložil milosrdenství do vás. Nemůžete mít nic, co byste neměli ze Mě.

 

Obraťte se tedy, Mé děti, a dávejte vše. Když vidíte, že někdo nemá nic k obléknutí, tak mu dejte košili, dejte mu, co potřebuje, a když vás poprosí o druhou košili, dejte mu ji. I  jsem chodil po zemi jen s jednou dvěma suknicemi. Nevysílal jsem Své apoštoly, Své učedníky a učednice, a neříkal jsem jim: „Neberte si nic sebou“?

 

Jsem váš Pán a Bůh a svým životem na zemi jsem ukázal, jak máte žít! Skutečně, kdo Mi dá svou poslední košili – příslovečně řečeno – kolem toho dám plášť vznešenosti, bohatě zdobený perlami, a skutečně, toto dítě Mé lásky bude zářit daleko do vší temnoty, jako příklad pro všechny a v mém pověření, bude Mi sloužit jako ukazatel cesty pro všechny, kdo Mě hledají.

 

Obraťte se, Mé děti, neboť  Jsem váš Pán, váš Bůh, a chci vás a chci vás teď, ne zítra nebo pozítří! Chci, abyste pro Mě vstali, neboť jsem otevřel vaše srdce, aby Můj Duch do vás proudil, abyste mohli přijmout tolik Mé lásky, kolik je jen možné. Neboť Moje láska to je, co vás zcela proměňuje, co vás úplně a zcela posiluje a osvobozuje vás od všeho, co nazýváte lidské. Dejte Mi tedy vaše lidské, Mé děti, a  vám dám nebe.

 

Amen.

 

 

Projevení z vážnosti

 

Skutečně, kdo Mě miluje, ten mi svěřuje svůj život. Kdo Mě miluje, ten usiluje o to stát se opět zákonem, kterým kdysi byl a ve svém srdci navždy bude. Kdo Mě miluje, ten Mi říká ano.

 

Velké Ano dítěte Mně, Svému Otci, totiž způsobí, že začne působit ta nezničitelná přitažlivost mezi Mou a vaší láskou, přes kterou vám pak nebe poskytne sílu z Mé síly, světlo z Mého světla, vedení a pomoc, které vám budou zdravím pro duši i tělo.

 

V životě člověka není žádné důležitější Ano než toto, ve kterém člověk sebe a svůj život předává Mně, svému Otci, svému Bohu, odevzdává, aby poté všechny kroky a všechny stupně, které ještě jsou k zvládnutí a dosažení, vykonal vědomě v Mé přítomnosti a se Mnou za ruku. Nebojte se! Neváhejte! Co můžete ztratit?

 

Skutečně, říkám vám: „Když vás ta neklidná touha vašeho srdce a planoucí láska vašeho božského Já radostně nechá vyslovit toto velké Ano Mně, tak jste jako veslař uprostřed jezera, kterého přicházející vítr, nebezpečně tmavnoucí nebe a varovná znamení bouře kolem něj neomylně upozorňují na to, že se k němu blíží bouře, ve které bude v nebezpečí, pokud se okamžitě nestáhne zpět z těch temných tmavých vod. Veslař, který má moudrost srdce, udělá moudré rozhodnutí a ze všech sil se opře do vesel a bude se snažit dostat k záchraně břehu.“

 

Nemyslíte, že se spíše dokáže ochránit proti běsnění bouře a šlehání deště s pevnou půdou pod nohama, zatímco pěnící, bouřící vlny by příliš snadno převrátily jeho loď? Probuďte se, Mé milované děti! Poznejte, Moji milovaní synové a dcery, jak neomylně ukazují znamení této doby na bouři a že pro vás neexistuje žádný jiný bezpečný břeh, než náruč vašeho nebeského Otce.

 

 jsem vaše útočiště.  jsem vaše jistota a bezpečí.  jsem pokoj a mír.  jsem zdraví, světlo a láska.  jsem i pevná půda, na které můžete dobře chráněni a s jistými kroky všechno, co vás sužuje, nemoc, bída, strach a bolest nechat za sebou, a spěchat vstříc svému cíli.

 

Opravdu,  jsem cíl i pramen. Jste ještě zmítáni sem a tam větrem a vlnami, nebo máte již Mě, bezpečný břeh, cíl, který je vaším domovem, pevně na očích a veslujete k němu plní síly a beze strachu?  Jsem ta síla k rozhodnutí.  Jsem i síla ve vás pro správné konání. Neboť vás všechny, všechny, všechny přivede Má láska zpět do domova.

 

Amen.

 

 

Projevení z lásky

 

Slyšte, Moji synové a dcery, po Mém Slovu z božské vůle a z božské vážnosti, i Slovo z Mé lásky, které vkládám do vašich srdcí.

 

Na nebi vidíte znamení doby opravdu jako hrozivá a ohrožující, a přesto vás chci upozornit na světlo, které přese všechno to ohrožení Mé děti zahaluje, láká je a prosí, aby z lásky ke Mně spěchaly na Mé Otcovské srdce.

 

Když jsou pak Otec a dítě spojeni, když dítě jde se Mnou ve vroucím hovoru, pak mohu skrze Své dítě přinést nebe na zemi. Přes všechnu bídu, přes všechno zoufalství budou všude oázy míru a lásky. Místa, na kterých budou Mé děti vámi, Mými posli světla, utěšovány, budou dostávat posilnění a s novou odvahou půjdou svým životem; neboť každá duše se vydala do tohoto života vědomě.

 

Jak se rozdává naopak příroda Mým dětem? Jak moc chce země dostát svému úkolu sloužit všem Mým dětem, ale již nemůže. Skrze vás a skrze mnohé po celém světě ve všech náboženstvích, které jsem postavil jako světla na celé zemi, se může ještě žehnáním mnohé obrátit k dobrému.

 

Ale někteří Moji poslové světla ještě spí, i přes Mé zvolání: „Probuďte se!“ Přes Mé hřmějící volání, které ony duše přijímají, oddávají se stále ještě životu na zemi, který pro ně neznamená nic jiného než shromažďovat statky a poklady, které žerou rez a moli, jak Jsem již kdysi řekl. Proto Jsem ve Slovu Mé božské vůle řekl: „Kdo je připraven darovat svou poslední košili, tomu dám kabát lásky, bohatě zdobený perlami, které zde jsou jako symbol milosrdenství.“

 

Nyní žijete zde, Moji věrní, ještě v relativním klidu, ale tento klid je klamný; neboť opravdu, říkám vám: „Tak jako se stahují bouřkové fronty a špatné počasí postihuje i ve vaší zemi Mé lidské děti v dosud nepoznané míře, tak to není ještě vše, neboť to bude ještě mnohem horší, než co si dovedete představit.“

 

Anděly, kteří střežili Mé živly, Jsem již před nějakou dobou odvolal. Oheň, voda, vzduch a země se proměnily v mocnosti protichůdným jednáním Mých dětí od počátku dějin lidstva až do dnešního dne. Ale v tomto celém dlouhém období jsem vždy znovu posílal posly z nebes na zem, aby varovali Mé děti.

 

Tak se vám mnohé dochovalo skrze proroctví. A nyní jste jako Moji poslové světla na zemi, abyste podali pomoc Mým dětem, jak mají jednat s mocnostmi v lásce. Jak Jsem vám již mnohokrát zjevil, nosí všechny Mé děti v sobě tvořivé síly. Když už se onen nebo jiný živel nedá zastavit, tak ještě přesto může být mnohé odvráceno Mými dětmi, když se Mé děti obrátí a promění se v lásku.

 

Abyste sloužili jako vzor, jste nyní na zemi, Mí věrní. Vzorem máte být všude, kde jste, kam jdete a kde stojíte, ať už ve vaší rodině, na vašem pracovišti, ve městě nebo na vesnici. Když půjdete napřed s dobrým příkladem, nebudete ubližovat žádnému komárovi, zlostně zahánět mouchy, budete modlitbou děkovat stvoření při každém jídle, které si berete, které vám dala země, pak najdete mnohé následovníky.

 

Víte, že jste spojeni se vším a všemi, že nic neexistuje osamoceně. Jakákoli akce vyvolává reakci. Proto se nyní již nemáte schovávat – jak Jsem jednou řekl, v tiché komůrce – nýbrž se modlit otevřeně, i když se vám budou smát. Na jednom příkladu vám vysvětlím, jak asi se máte jednat: Když si do ruky vezmete jablko, např. na pracovišti a se smíchem řeknete: „Děkuji, že mi příroda dala toto nádherné jabko, nepřijde vám, že toto jabko vypadá krásně?“ Díky tomu, že to řeknete s úsměvem, vezmou to vaši kolegové a kolegyně jako žert. Přesto tento žert zůstane vězet v srdcích vašich kolegů, protože pro vás má váš dík stromu nebo přírodě nebo zemi vnitřní vážnost.

 

Rozumějte, co vám tím chci říct! Vesele a uvolněně můžete přeměňovat lásku v činy, všude, kde se nacházíte. Protože tato láska proudí z vašeho nejhlubšího nitra, protože jste se Mnou, vaším Otcem nejvroucněji spojeni, tak vaše okolí tuto lásku vnímá. Učí se na vašem chování, na vašem příkladu, jak se může žít s přírodou a ne proti ní.

 

Vidíte, jak se stahuje bouřka. Černé mraky se hrozivě kupí na obloze, blesky šlehají na zem. Jste v práci a s úsměvem mraky oslovíte: „Vy útvary z vody, proč se tak nadouváte a jste vůbec tak černé? Nad vámi svítí slunce, myslíte si, že se vás bojím? V tichu požehnáte tuto sbalenou sílu, která k vám přichází s hlukem bouře a zabráníte svým požehnáním, aby bouřková fronta způsobila příliš velké nebo vůbec nějaké škody.

 

I zde zachytili vaši kolegové, kolegyně jen část vašeho rozhovoru, kterému se zrovna tak s vámi budou smát. Mohou to být samozřejmě i jiná slova, která vás zrovna napadnou. Schválně říkám „napadnou“, protože  vám pomohu. Ale ten hluboký vnitřní průběh, požehnání mocnostem vaši kolegové neuslyší; přesto ho vnímají, protože to je pro vás vnitřní, vážná potřeba, žehnat mocnostem a tím mírnit nebo rušit jejich následky.

 

Díky jednání s přírodou – jednání, ke kterému jsem vám nyní dal dva příklady, kterých je ale nekonečně mnoho, se vaši bližní naučí opět žít se stvořením a ne proti němu. Předpokladem tedy je, aby se každý z vás poctivě snažil, se stvořením žít. Ale každé mluvení je k ničemu, pokud to není žito z vašeho nejhlubšího vnitřního srdce, ze srdce plného lásky. Tímto příkladem, který dáváte, Moji synové, Mé dcery, mohou být Mé děti ještě uchráněny od mnoha pohrom.

 

Ukáži vám další příklady: Vidíte přehrady, u kterých hrozí, že se prolomí, v oné zemi, za kterou jste se dnes modlili. Požehnal někdo z vás toto množství vody? Pomysleli jste na to, obalovat vůdce v jiné zemi, jejichž národ hladoví a žízní, žehnat jim a vkládat jim do srdcí milosrdenství, aby se slitovali nad jim svěřeným obyvatelstvem?

 

S velkým úděsem jste se dívali na obrázky ve vašich médiích, ale to potřebné zamyšlení, se kterým můžete do toho dění zasáhnout, se často vynechá, neboť obě oblasti hrůzy jsou přece tak daleko od sebe. Jste sice ochotní pomáhat dary, aby se lidem v obou zemích opět vedlo lépe. Ale ta nejdůležitější práce je vaše duchovní, neboť proto jste na zemi.

 

V nadcházející době vás potřebuji, a sice každého, nikdo není vyloučen. Jestli jste mladí nebo staří, nehraje žádnou roli, neboť jste navždy mladí v Duchu. A můžete Mi pomáhat na všech úrovních.

 

Mluvím nyní k vám, duše, především k vám, Moji bratři a sestry, kteří jste z vlastní vůle předčasně ukončili život na zemi. Slyšeli jste Mé Slovo. Co všechno jste mohli ještě pomocí tvořivých sil, které jsem vám vložil do rukou, na zemi ovlivnit? Vidíte těch mnoho možností. Jsem ale láska a milosrdenství a stojím před vámi a říkám vám: „Neobracejte se již k zemi s pocity viny vůči těm, které jste opustili a kterým jste v srdci způsobili bolest, ale otočte se a chytněte zachraňující ruce andělů, kteří vás provázeli i při vašem posledním kroku na zemi, aby vás přijali – rozumějte tomu hlubokému smyslu – ale vy jste je nemohli vidět, protože jste se okamžitě opět přiklonili k nyní pro vás temné zemi.

 

Nyní jste ve sférách na oné straně, i tam je mnoho úkolů, které na vás čekají, například být strážným andělem jinému mladému člověku, který se souží temnými myšlenkami. Není toto zázračný úkol z vašich zkušeností, sloužit tomuto mladému člověku a upozorňovat ho na krásy země, ukazovat mu skrze inspiraci, kolik je ještě na zemi úkolů k vyřešení. Vidíte, že Mé milosrdenství překrývá váš krok pláštěm a vy můžete, pnoucí se ke světlu, k Mému Otcovskému srdci sloužit, tím že sloužíte jiným svým sourozencům.

 

Matkám, které truchlí za své děti, říkám: „Nebuďte již smutné, i vaše děti spočívají na Mém srdci. A vaše cesta po zemi je pro vás mnohem důležitější, než stále znovu se dívat do světa duší a toužit po vašem dítěti. Je to sice přirozené, neboť mateřské srdce vždy touží po dítěti, je ale rozdíl, vložit Mi toto dítě do Mých rukou, do Mé dobrotivé Otcovské náruče a tím ho propustit, než toto dítě k sobě poutat skrze bolest, utrpení, neustálým myšlením na ně, skrze výčitky sami sobě, skrze výčitky tomu dítěti.“

 

Vizte tedy, matky a otcové, než jste vstoupili na zemi, věděli jste, co vás čeká, a chtěli jste pomáhat jiným lidem a ne se jen točit v kruhu kolem svého smutku a tím kolem svého ega. Je tolik lidí, kterým můžete pomoci, kteří jsou možná v podobné situaci, jako vaše děti, které jsou nyní v Mé říši.

 

Nepotřebujete osobně znát ty, kteří hledají pomoc; posílejte své modlitby k těm, kteří se rozhodli opustit zem. Modlete se za ně, posílejte jim lásku, žehnejte je v Mém jménu a takto leckteré dítě tak můžete zachránit z propasti, duchovně mu podat ruku a jít s ním z propasti do krás země. Neboť přes všechno to utrpení, které je na této zemi, je zde přeci vždy nový východ slunce, slunce, které obaluje každé z Mých dětí do Mé lásky, ozařuje je a chce je zahřát v jejich srdcích.

 

Po každé noci následuje den, po každém údolí nové výšiny hory s krásným výhledem do dálky. Dejte Mi své slzy, svou bolest, všechen váš žal! Rád vezmu na Sebe vše, co Mi dobrovolně předáte, abyste mohli působit na zemi jako světlo; neboť  potřebuji ještě nespočetně mnoho pracovníků na Své vinici, pro každého je brána doširoka otevřená.

 

Pro každého ale existuje doba, kdy se tato brána pomalu zavírá. Mějte dobře na paměti tuto větu z Mé moudrosti. Svou milost vám dávám v přebohaté míře, i vy, Mí poslové světla, přijímáte Mé milosti všude na zemi, i vy, kteří ještě nejste probuzení! Pamatujte ale na to, že tento proud milostí vyschne, jako vyschne každý pramen, ze kterého se nečerpá! Teče a teče a teče a rozdává se, když z něj ale nikdo nečerpá, zmenšuje se přítok této vody – to vám potvrdí každý studnař – a pramen vyschne.

 

To je zákon, který platí pro tuto zemi. Třikrát vás naléhavě volám, a po třetím volání mlčím, neboť musím nechat Mému dítěti svobodnou vůli. Probuďte se tedy, říkám i ze Své lásky a myslete na to, jaké síly jsem do vás vložil, když jsem řekl, chci stvořit člověka, Mně podobného.

 

Žehnám vám, Mí věrní, žehnám vám, duše, které jste zde přítomné, žehnám vás, vy spící, a volám ještě jednou: „Probuďte se!“ Žehnám Mé stvoření. 

zpět