Tichá radost

Poselství - květen 2016

Poselství - květen 2016

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

28. května 2016 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, zastavily jste se nyní ve středu svého srdce a nasloucháte Mému projevujícímu se Slovu. Nyní každý v sobě cítí, jak se vás dotýká Má láska. Jste volní a lehcí a živě se vydáváte do dáli. Putujete se Mnou po zelené louce. Tu a tam vidíte květy, květiny a stromy. Nasloucháte zpěvu ptáků a v dáli slyšíte šplouchání pramene.

 

Krok za krokem jdete pomalu a vědomě a v srdci jste se Mnou hluboce spojeni. S každým krokem září Má láska přes vás, přes vaše nohy k matce zemi. Moře světla se šíří pod vámi. Nespočetné paprsky světla pronikají zemí. Každé stéblo trávy, které bylo stlačeno při vašem kroku, se okamžitě opět narovnává, posilněno Mým světlem, Mou láskou.

 

Tak putujete se Mnou. Kolem vás je mnoho sourozenců, v duchu je vidíte před sebou, kteří vás ve vašem životě provázejí. Vše je ve vás světlé a světlost se šíří dále. Je to světlo Mého slunce lásky, které všechno obaluje a všechno léčí, zemi a i celý kosmos. Nespočetně poslů světla se k vám připojilo. Tak začíná nové záření, které proniká všechnu temnotu. Vidíte již jen světlo a v nejhlubším světle vidíte Mě, svého Boha a Otce, svého Bratra, svého Spasitele.

 

Putujete se Mnou, ne jen nyní, nýbrž často i během vašich činností, v noci a kdykoli jste se Mnou spojeni. Jsem po vašem boku a žehnám každý z vašich kroků, ano, vedu je, když se Mi odevzdáte a řeknete: „Otče, tak jak Ty chceš, Ty mě veď!“ Mějte důvěru v Mé vedení a Mou lásku! znám vaši cestu, která vás často vede i přes kameny. Ale naplněni Mou láskou putujete lehce a tisknete se těsně ke Mně. Ano, někdy zápasíte se sebou. Ale Mé světlo je silnější a Má láska vás vysvobozuje od temnoty, která vás pak obklopuje.

 

Podívejte se do Mého světla a dívejte se u všeho, co se vám přihodí, na Mě, neboť nic se neděje, co vás nemůže přivést blíž ke Mně! Nakonec je všechno vaše cesta do světla a slouží vám k tomu, abyste se poznali, rostli v lásce a zráli, k lásce, jak jsem vám ji předžil. sám jsem řekl na kříži: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co dělají!“

 

Vaše myšlení a konání má být osvobozené od jakéhokoli souzení, od každého posuzování. Když se to přesto stane, nesuďte ani sami sebe, nýbrž přijďte s tím ke Mně a proste Mě, abych to proměnil v lásku. Nechám k vám proudit lásku a vaše srdce je pak bohatě naplněné láskou, abyste mohli s radostným srdcem putovat dále.

 

Putujete ruku v ruce, Já ve vašem středu, a procházíme dále přes pole, louky a lesy, přes kopce, přes horu a údolí na zemi, a vy pobydete tam, kam jsem vás dovedl. Tam roztáhněte společně se Mnou své ruce, své paže a nechte Mé světlo, Mou lásku a Můj mír proudit ke všemu, co vám přijde na mysl! Ano, můžete jít k vašim sourozencům, pozdravit je, sklonit se před tím božským v nich, obejmout je a říct: „Mír ať je s tebou, můj bratře, má sestro!“

 

Cokoli vás také dostihne za zprávy, posílejte Můj mír do toho dění! Pokládejte všechno do Mé lásky a je to ode Mě požehnané! Myslete na Mé Slovo: „Dělejte dobré těm, kteří vás nenávidějí, a modlete se za ty, kteří vás pronásledují!“ Směřujte své myšlenky také k těm z Mých dětí, kteří Mě v Duchu vnímají a trpí leckterými potížemi, kvůli omezování skrze své bližní. „Mír ať je s Tebou!“ Myslete na Mé Slovo a přijímejte Mou posilující, léčící sílu, kdekoli jste, sílu života, sílu Mé uzdravující Božské lásky, kterou vylévám do vašich srdcí okamžik za okamžikem.

 

Tak se stáváte silní v lásce, v odpuštění a nacházíte cestu ke stále hlubšímu odevzdání se Mně, a vám mohu pomoci a vést vás. Ať se Mé Slovo dotkne vašich srdcí a Mé světlo svítí na vaší cestě! Mé milované děti, jste všechny spolu navzájem spojené a s každou myšlenkou lásky, s každým požehnáním a láskyplným pozdravením nebo díkem se posilujete. Jste tu pro sebe navzájem. Tak se dívejte na Mě, na lásku, která se stala člověkem, a na Mou cestu po této zemi, po které jsem šel!“

 

Myslete vždy na to, že jsem vám opět otevřel nebe skrze Svou smrt spasitele! Vstal jsem z mrtvých a poslal vám Svého Ducha a posílám ho i dnes, Ducha pravdy, Ducha lásky, Ducha, který jsem ve vás a který vás vede k novému životu ve Mně a ze Mě.

 

Proto se radujte, Moji milovaní, a přijímejte, co vám dávám, přírodu, stvoření, každou rostlinu, každou květinu, která těší vaše srdce, a každé volání ptáčka! Zpívá vám pro radost a zve vás, abyste v lásce a díku Mi sloužili. Tak pobývejte dále ve svých srdcích, když dále vedu Mé Slovo skrze další nástroje.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové, Mé milované dcery, nebe je temné, hřmí, přichází bouřka. Všechno dění na zemi je současně symbolem pro Mé lidské děti. Musí ale vždycky nejdříve být bouřka, aby byl mír mezi Mými dětmi?

 

Můj nebeský mír ještě nedostihl Mé děti. Stojí proti sobě ve válce a bojují spolu. Vždy jde o moc. I ve vaší zemi jde nakonec o boj mocného proti těm, kteří mu podléhají. Proč, když jsem byl na zemi, jsem zdravil Své učedníky slovy: „Můj mír ať je s vámi?“ Ve všech náboženstvích je mír zdůrazňován, přesto je boj a spory i mezi náboženstvími.

 

Jaký je rozdíl mezi lidským dítětem, které šlo před tisícem let po zemi a vámi nyní? Jen málo se změnilo. Láska sice vstoupila do srdcí Mých dětí, které Mě chtějí následovat, a přesto jsou i mezi nimi třídní rozdíly.

 

Ve vaší zemi, tak se domníváte, nemusí již nikdo trpět hlady. Je zachycen sociálními místy, dostane jídlo a může zahnat svou žízeň a je ošacen. Přesto mu něco chybí! Je to stejnost všech Mých dětí. Má on menší cenu, než ten, kdo vlastní jmění a je bohatý?

 

miluji všechny Své děti stejně a nedívám se na to, co na zemi vykonávají, dívám se na to, co ukazuje láska. Všechno, co odlišuje např. vlastníka velkých pozemků, který vlastní vícero domů, od toho, který nemá vůbec nic, je často dobrota srdce. Bohatý se musí ponejvíce starat o své jmění. I když i ten bohatý chce skrze svůj majetek vykonat mnoho dobrého, neboť většinou šel na zem s přáním stát se bohatý, aby mohl pomoci mnoha svým bližním. Ale mezi přáním a skutkem je velký rozdíl.

 

Proč? Ten, který nic nevlastní, rozumí z vlastní zkušenosti svým bližním a jeho vroucí modlitba proniká ke Mně, když se dívá na ty Mé děti, které proti sobě vedou válku. Snažně Mě prosí: „Otče, smiluj se nad nimi!“ Neříká: „Smiluj se nade Mnou!“ Vidí utrpení jiných. Jeho myšlenky jsou plné síly a může skrze to mnoho duchovně ovlivnit, jen to neví.

 

Následující vám dnes chci obzvláště položit na srdce. Vaše myšlenky jsou plné síly a moci a usilují o uskutečnění. Když jste se svými myšlenkami ve zde a nyní, ani ne v minulosti, ani ne v budoucnosti, tak vás zastihnou myšlenky vašich bližních, kteří unavení a vysílení putují na své cestě po zemi, a vy jim můžete skrze své myšlenky modlitby pomoci.

 

Když se ráno probudíte – mluvili jste o tom – tak se může stát, že vaše myšlenky jsou ovlivněné od těch, kteří kolem vás duchovně žijí, a vaše myšlenky jdou nejdříve do světa. Když ale hned při probuzení přijdete ke Mně, děkujete mi za noc, a prosíte Mě o požehnání pro dnešní den, především pro všechny ty, kteří vás potkávají, tak se otvírá vaše pozemské bytí pro světlo a více pro Mou všudypřítomnost a anděle, kteří vás provázejí. Když tímto způsobem začnete svůj den, tak je tento den také v průběhu ode Mě požehnaný. Budete se stále znovu ve svých myšlenkách vracet ke Mně a vysílat, posíleni Mou silou, lásku a mír do světa.

 

Jste Moji pomocníci na zemi a můžete dostihnout všechny ty, kteří stejně jako vy jdou po zemi, protože to je ta stejná rovina kmitání, kmitání života na zemi. V okamžiku, kdy necháte proudit ven myšlenky míru a lásky, dostihnete např. ty, kteří museli v nejvyšší nouzi uprchnout.

 

Leckdo mezi vámi viděl malého chlapce, který byl bez rodičů na útěku, jak o něm zpravovala média. Není ale jen jedno dítě, které úplně opuštěné utíká před válkou. Jistě, všechny Mé děti jsou svým strážným andělem provázeny a ochraňovány. Přijde ale vždycky na to, co sebou duše dítěte na zem přinesla. Pokud v předcházející inkarnaci uskutečňovala lásku, pak mohou andělé pomoci. Pokud ale po lásce šlapala, tak jde dítě samo a opuštěné po své cestě.

 

A pak můžete vy pomoci! Skrze vaše myšlenky lásky a míru, které posíláte tam, kde je obojí nejnutněji potřeba, se ono dítě probudí a touha po míru je vzbuzena. Zároveň se myšlenky lásky a míru dotknou dospělých uprchlíků a vezmou tohoto chlapce za ruku a řeknou: „Pojď, budeme tě chránit a pomůžeme ti!“ To jsem vám vylíčil jako příklad, abyste poznali, jak vaše myšlenky působí s mocí a silou.

 

zesiluji vaše myšlenky lásky a míru a Mí andělé vedou toto světlo dále. A tak nakonec na zemi bude růst láska a mír mezi národy až si všichni lidé podají ruce, jedno jaké jsou národnosti, k jakému patří náboženství, jedno jestli jsou chudí nebo bohatí, poznají ve svých srdcích, že jsou všichni děti jednoho Boha, kterého uctívají pod nejrůznějšími jmény.

 

Tak se probudí láska a mír mezi všemi Mými dětmi a ve vzdálené budoucnosti uvidí všechny cestu světla, na které se vrací Mé děti domů do věčnosti. Země pomine, světlo lásky a míru je na věky s Mými dětmi a radost nebe bude také k radosti Mých domů se vracejících synů a dcer. Pád je ukončen, všichni se vracejí domů.

 

Ještě jednou vám kladu na srdce, Moji milovaní synové a dcery: Kdyby byl nebyl pád, myslíte si, že byste všichni na věky blažen spočívali na Mém srdci? Kdo si může vážit světla, kdo nepoznal temnotu? Přemýšlejte o tom! Nebudete soudit a posuzovat ty, kteří ještě putují temnotou. Budete jim svými myšlenkami dávat světlo, úplně jedno, co si na sebe naložili při nejrůznějších přečinech na majetku nebo na svých bližních. Nesuďte a neodsuzujte, nýbrž buďte Mé světlo a spojíte se s Mou milostí, která nakonec i vám pomáhá vrátit se opět domů! Mé požehnání a Má láska jsou stále s vámi, ale i se všemi Mými dětmi!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Tak jsem Já, láska a milosrdenství, ve vašich srdcích a prosím, abyste se, tak jako nyní, vždy znovu otevírali pro Mě, abych mohl prosvětlit vaše nitro a mohl se z vašeho nitra vydávat ven do celého stvoření. Mluvil jsem o síle myšlenek, Moji milovaní. Jak vaše myšlenky lásky a milosrdenství působí, i když to nevidíte, i když to ne vždy vnímáte, tak působí ony myšlenky nekonečně mocným způsobem.

 

A tyto myšlenky se spojují se všemi myšlenkami lásky a milosrdenství a tak proudí láska a milosrdenství jako vodopád na tuto zemi a dostihují všechny, kteří po lásce a milosrdenství touží. A dostihují ty, kteří i pro vás procházejí hlubinami temnoty.

 

Mnoho těch sourozenců se již na své cestě obrátilo. Mohli se otočit, protože se jich dotkla láska, milosrdenství, a tímto způsobem se naučili otevřít své srdce pro Mě. Jsou na cestě obrácení a mnozí jsou také již činní pro Mě jako poslové světla. Tak opakuji ještě jednou: Nesuďte a neposuzujte! Snažte se dívat očima lásky na své sourozence, kteří se vás nejvíce dotýkají, kteří ve vás zapříčiňují hněv, kteří dostávají vaše srdce do kmitání, která již nejsou zakotvena v lásce! Podívejte se na ně detailně! Není to tak, že svého nitra snažně prosí: „Můj bratře, má sestro, poznej mou nouzi! Tak mi přece pomoz!“

 

Tak se modlete za tyto z vašich sourozenců, modlete se z celého srdce a proste Mě, abych tyto sourozence uzdravil. Co si myslíte, co se stane? Já, který jsem Otec smilování, se smiluji nad všemi Mými dětmi a skutečně, jedno po druhém najde najde cestu zpátky ke Mně. Vzpomeňte si na to, co jsem jednou řekl, že nechám 99 svých spravedlivých, abych šel za jedním ztraceným synem, abych ho osvobodil z houští, z trnů temnoty.

 

Nejste bezmocný člověk, který je citlivý ve všem, jak se vám to někdy zdá. Zdůrazňuji: Jak se vám to někdy zdá, neboť Má láska a Mé milosrdenství sjednocují moc, moc a sílu, a vy jste z Mé lásky, vy jste z Mého milosrdenství! Tak vás chci stále znovu povzbuzovat a prosit vás vždy znovu a klást vám na srdce, abyste pro Mě se světlem působili.

 

Každá myšlenka, jak jsem vám řekl, se k vám opět vrátí. Vrátí se zpátky ale ne jen jako myšlenka, která byla vyslána, nýbrž každá myšlenka plná světla se k vám vrátí se vší silou světla, s Mou silou, kterou jsem Já, váš Otec a Bratr Ježíš Kristus, a který vás také léčí a osvobozuje od toho všeho, co ve vaší duši je ještě k vysvobození, od všeho toho, co jste si do tohoto života přinesli jako zátěž. Takže to nakonec leží ve vašich rukou, že nejste jen požehnání pro své sourozence, nýbrž jste požehnáním i pro sebe sami. S každou myšlenkou lásky a milosrdenství se proměňuje ne jen stvoření, nýbrž i vy jste proměňováni. Tak působím Já, který jsem váš Otec a Spasitel, ze Své celé plnosti milostí pro vás a pro stvoření a dávám vám Svou lásku, Svůj mír a Své milosrdenství. Rozdávejte to všechno, co ode Mě dostáváte, dále a svět se bude stávat stále více plný světla!

 

Není to tak, Moji milovaní, že temné mraky, dunění hromů na začátku Mého projevujících se Slov zmizely? Není to tak, že se vyčistil vzduch, že se opět radují ptáci? Tak se radujte i vy, že jste Mě našli! Děkujte Mi, Moji milovaní, a slavte Mě, svého Otce, který vás ze Své plnosti milostí obdarovávám! Uprostřed mezi vámi nyní stojím a každému z vás září Má tvář. Zvedám Své ruce, ano nad každou z vašich hlav jsou roztažené Mé ruce a Mé požehnání k vám mocně proudí.

 

Proudí k vám v tak bohaté míře, že ho vůbec nedokážete pojmout. A tak se vydává přes vás do celého stvoření a Mí andělé ho nesou tam, kde je nejvíce potřeba. Moji milovaní, jsem váš Otec a miluji vás se vším, čím vás mohu milovat. Miluji vás s celou Svou Otcovskou, s celou Svou Mateřskou Láskou.

 

Tak jste obaleni do Mé lásky a jasněji než ta nejzářivější hvězda svítí nyní každý z vás v temnotě.

 

Amen.

zpět