Tichá radost

Poselství - leden 2005

Poselství - leden 2005

zpět

Poselství Kroužku Lásky a Světla, 29. ledna 2005

 

(v návaznosti na naše společné modlitby:)

 

Projevení z moudrosti

 

Mí milovaní synové a dcery, sešli jste se v dobrovolném kroužku, abyste se modlili za svět. A poněvadž vaše modlitby vystupují z hlubiny vašeho srdce, jsou mocné a plné síly a dostávají se také do hlubin Mého srdce. Žádná taková modlitba nezůstane nevyslyšena, i když ne vždy současně cítíte důsledky.

 

Pro lepší pochopení vám chci ještě jednou ukázat obraz a prohloubit to, co jsem už řekl před pár dny na vaše větším setkání (v Leonberg-Warmbronnu, 21.–23. 1. 2005).

 

Představte si váš svět jako kouli, jako ji někdy vidíte na obrazech: Země vznášející se v kosmu. Ale nevidíte mraky, moře a země, ale vidíte zcela různá světla, plochy, větší a menší černé díry. Na Zemi je toto vše porůznu rozdělené, přičemž černé díry představují snahy temnoty nasát do sebe energii. Šedé plochy představují všechny ty, kteří si nedělají starosti se svým životem, a bezpočet světel svědčí o těch, v jejichž srdcích zaplála láska k jejich bližním a ke Mně.

 

Na jedné straně se černé díry stále snaží o rozšíření svého teritoria: naproti tomu stojí na druhé straně bezpočet poslů světla, kteří rovněž září do šedých ploch. Nade vším Jsem Já a se Mnou bezpočet andělských bytostí, kteří vám stojí po boku.

 

Víte, že respektuji svobodnou vůli každého tvora, že tedy nezasáhnu, když se ten či onen rozhodne, že se proviní proti zákona lásky. Nemohu a tedy neomezím tímto způsobem snahy temnoty. Je jen jedna možnost, jak zesíleně vnést světlo do zón, které jsou ještě šedé: Totiž tím, že světla, která již hoří, se budou zvětšovat a zvětšovat a budou dále vyzařovat své světlo.

 

A nyní popřemýšlejte: Nepodporuji mocnosti temnoty, ale podporuji každou sebemenší snahu dítěte, které chce žít lásku a které je tu pro druhé. Co se stane tehdy, jestliže takové dítě, taková jiskra, se se Mnou spojí v modlitbě a pošle člověku, situaci, zvířatům, rostlinám nebo matce Zemi ze svého srdce světlo? Znáte odpověď. Čekám jen na to, že se něco takového stane a se Mnou všichni andělé, neboť v tom okamžiku se oddá ten, kdo se modlí, do zákona lásky. Použije tento zákon a zákon začne působit a jeho světla bude zářit do ještě šedých ploch mnohem více, než by dosud malý bod světla dokázal.

 

Ale uvažte, že musím čekat na to, zda to světlo udělá. Ale když to udělá, proudí síla a vznešenost z nebes a posiluje toto snažení. Možná nyní lépe chápete, když jsem vám řekl: Neproste a nebuďte žebráky, ale vzpomeňte si na tvůrčí síly lásky v sobě. Jestliže budete vyzařovat své světlo, Mé světlo se tisíckrát přidá! Neprosvětlí jen šedé plochy, ale promění také ještě černé díry, až se také stanou světlem. Buďte požehnáni, Mí synové a dcery.

 

Amen

 

 

Mé milované děti, nejste jen božské děti, ale jako Mí synové a dcery také světelní spolutvůrci. Povedu vás nyní do meditace, abyste rozšířili své vědomí. Utište se, zcela se utište!

 

Jsem uprostřed vašeho kroužku jako božské světlo, které nyní vidíte v nitru svýma duchovníma očima. Mé děti, chyťte se duchově za ruce, takže kolem Mě vytvoříte kruh. Můj Duch vás nyní vede. Jste světlem z Mého světla, silou z Mé síly, láskou z Mé lásky. Jste se svými vědomím v jednotě se mnou tvořivě činní.

 

Vaši duchovní pomocníci vstupují do tohoto kroužku. Můžete cítit jejich ruce, uchopte je a tento kruh se zvětšuje. Vaše lidské roucho nechejte nyní v této místnosti. Vaše duše se dívá na světlo, kterým Já Jsem a vy se vznášíte vzhůru do atmosféry. Myslíte na své světelné bratry a sestry na Zemi a všichni, kdo se na tomto světě modlí, přicházejí, vidí světlo a vy je pouštíte do svého kruhu, který se zvětšuje a zvětšuje. Také mnoho andělů se připojuje k vašemu kruhu.

 

Nyní poznáváte, že planeta Země leží ve vašem kruhu. Zářím ze středu Země, prozařuji a protínám žárem vaši matku Zemi. Centrum vědomí lásky se otevírá mezi vaším obočím. Vaše srdce se otevírá, takže vaše světlo září kosmickým srdcem na Zem. Také z vašich rukou proudí léčivé paprsky až do středu Země.

 

Jste nyní jako zářící hvězda, jejíž možné paprsky lásky proudí do matky Země. Pociťte, jak silné jsou ve vás tvůrčí síly, jak tento světelný řetěz obepíná celou zeměkouli a jak toto světlo zní! Naslouchejte zvuku sfér! Andělé vedle vás začínají zpěv lásky pro matku Zemi a vy se přidáváte. Světlo obsahuje zvuk, lásku, sílu, požehnání. Vše je obsaženo.

 

A vaše vědomí říká: Činíme to, abychom utěšili Zemi, ale také, abychom jí ulehčili cestu vzestoupení. Posíláme Zemi nekonečně mnoho paprsků lásky. Spatřete světelné stopy! Nyní se podívejte lépe! Ze Země se uvolňují jednotlivá malá světla. Jsou to světla duší, která jsou přitahována velkým světlem. Mnoho zbloudilých duší, které ještě nenašly cestu, se obrací za světlem. Podívejte, jsou to tisíce malých světel! Žehnáte jim ve jménu Ježíše, spasitele. Andělé pomocníci jim podávají ruce a vedou je na cestu světla, která vede domů do otcovského domu.

 

V dálavách kosmu zazáří jasně jedna hvězda a stále se k vám přibližuje. Je zářivě jasná jako slunce. Nebojte se! Já Jsem váš matka-otec-bůh. Uvolněte všichni ruce a důvěřujte Mi! Pojďte ke Mně a shlukněte se kolem Mě! Roztahuji Své ruce, žehnám vám až do vašeho nejhlubšího nitra a pokládám jemně a pln lásky-milosrdenství Svoji ruku na vaše temeno.

 

Mé děti, rozšířit vědomí s Mojí pomocí vám dává netušené síly. Pociťte je, utvořte ze svých rukou nádobku a Já tuto nádobku naplním láskou, která nikdy nemůže skončit. Vaše důvěra je velká, cítím to!

 

Provázím vás nyní zase zpátky. Mé velké světlo lásky vás všechny objímá, je to jemné vznášení na Zem a do vašeho lidského šatu. Oblečte si ho zase, má být čestným rouchem, neboť v něm plníte své nebeské pověření.

 

Cítíte své nohy. Dávají matce Zemi ještě jedno pozdravení. Cítíte své temeno? Síla milosrdenství je zde, ve vás, mezi vámi, z vás.

 

Mé děti, nyní zůstaňte dále ponořeni do nitra. Odmlčím se nyní skrze tento nástroj a zůstávám u vás.

 

 

Projevení z moudrosti

 

Já, Ježíš Kristus, váš Otec, ale také božský bratr, vstupuji do vašeho středu. Pozvedávám Své ruce, žehnám každému z vás a nechávám proudit Svoji lásku a Svoji radost do vašeho srdce.

 

Mí milovaní bratři a sestry, chci zaměřit váš vnitřní pohled na radost, která je energií ve všem, co je stvořeno z lásky a je tvořeno z lásky a co se děje z lásky.

 

Mějte odvahu, abyste v sobě stále znovu tuto radost hledali a nacházeli a nechali ji stát se stálým průvodcem. Neboť pak bude skutečným motorem všeho tvůrčího konání. Tak je tomu v nebesích, tak to má být také mezi vámi na Zemi.

 

Radost prochází všemi nebesy. Je bezpočet příležitostí zažít radost: Ať už při cestě vývojovými rovinami, ať už při tvoření malé rostliny nebo při tvoření duchovní hvězdy, ať už při pozorování nebeské přírody, poklidného soužití zvířat nebo když se sejdete a projevíte svoji radost v chóru jásotu a radosti.

 

Podmíněno pádem se mění vědomí těch, kteří pád započali a podíleli se na něm. Vaše vědomí se stále více a více omezovalo a tím také schopnost cítit čirou radost. A přesto potřebuje každý tvor podnět, aby něco vytvořil, i tehdy, když to nevzniká v zákonu lásky. Tak byla radost nebes nahrazena jinou „radostí“, která si toto slovo nezaslouží, která byla a je zamýšlena jen k tomu, aby uspokojila vnější smysly; a to také ještě často na účet druhého.

 

Podle vědomí má radost a projev, který jí dáváte, jinou kvalitu. Když si představíte stupnici, tak na nejvyšším místě stojí radost nebes, o níž mluvím a kterou bych vám chtěl přiblížit, a na nejnižším místě stojí egoistická zábava.

 

Vědomí čisté, duchovní bytosti je tak nepředstavitelně velké, že ho ani není možné popsat, ani - kdyby to bylo možné – ho nemůžete pochopit. Toto vědomí je nejvyšší inteligence, je to vědomí a moudrost a ví proto o všech věcech. Zde na Zemi nelze takové vědomí odkrýt. Ten, kdo jde cestu lásky, však krok za krokem rozšiřuje své vědomí s každým úkolem, který mu život klade a který řeší společně se Mnou – často aniž by to věděl. Vrůstá tímto způsobem do vědění, které pochází z moudrosti.

 

Kdo nechci jít cestou sebepoznání a lásky, ten se příliš často pokouší proniknout do tajemství stvoření jinou cestou, tajemství mu ale bez lásky zůstanou ukryta. Lidská inteligence a ať už to je sebebystřejší intelekt, bude moci seškrábnout vždy jen povrch života. Bude hrdý, že udělal nový objev, bude se nechávat vyznamenávat, ale neví, jak daleko je ještě od pravého poznání.

 

Já Jsem vše, Já jsem nekonečnost jak ve velkém tak v malém. Vy, Mí přátelé na Zemi, žijete na přelomu makrokosmu a mikrokosmu a obě oblasti jsou nekonečné. Tato představa překračuje váš rozum a když se podíváte do dálav vesmíru, začíná jeden či druhý vágně tušit, co ještě leží nepoznané v širých dálkách. Leží tam nekonečnost, nepochopitelná a přitom se pohybujete při tomto pozorování stále ještě ve hmotném prostoru. Jak by tedy někdy mohl lidský duch pochopit dálky jiných oblastí, nemluvě o nekonečnosti nebes!

 

Nyní zaměřte svůj pohled ne do dálek makrokosmu, ale do hlubin mikrokosmu. Vaše přístroje jste stále komplikovanější, jejich obsluha stále náročnější, to, co dokážou poznat v hloubce, stále rozsáhlejší. A přesto se pohybujete na povrchu nekonečnosti mikrokosmu. I když projdete další vrstvou a ještě jednou a stovkou a tisíci – nikdy nedojdete k zásadním poznatkům, protože rozum nezvládne pochopit nekonečnost mikrokosmu.

 

Kdo nechá své vědomí růst správným způsobem, ten kráčí cestou lásky. Ne s cílem dosáhnout vědění a moudrosti. Vědění a moudrost se dostaví jako důsledek, jestliže se, Můj bratře, Má dcero, rozhodneš pro cestu lásky. Ukazatel na stupnici tvého vědomí se pak posune zase o kousek výš a ty pocítíš: Je tu něco, kvůli čemu se vyplatí pracovat.

 

Není to uspokojení tvého rozumu, které přináší skutečnou a vnitřní radost. Toto je „radost“, kterou poskytuje hmota, ale není to radost, kterou neseš jako touhu ve svém srdci. Tvé srdce zná tuto radost a když řekneš „ano“ velké lásce boží, když Mi podáš svoji ruku a už se Mé ruky nepustíš, budu krok za krokem měnit kvalitu tvé radosti; a ty budeš nacházet více a více potěšení sklízet duchovní plody a ne uznání, které ti může nabídnout svět.

 

Na této cestě je třeba se mnohému naučit. Ano, je třeba se tak dlouho učit, dokud ještě ukazatel na stupnici vašeho vědomí nedosáhne nejvyšší pozice. Je dobré, když si tu a tam vzpomenete na to, že váš lidský vývoj je spojený s úkoly učení, které vám klade život. Co je život? V první řadě jsou to lidé, s nimiž jste spolu a sice ne náhodou. Neboť každý z vás žije v prostředí a s lidmi, kteří se k němu hodí, které potřebuje, kteří mu jsou přivedeni, aby mohly být zvládnuty další kroky učení, na které přišel čas.

 

Pozorujme krátce lásku mezi mužem a ženou. Co se v partnerství nebo manželství děje, pochopíte nejspíše tak, jestliže budete pozorovat veškeré dění z úhlu pohledu, že si oba předsevzali něco se stále učit. Každý přesně to, co potřebuje. Tímto způsobem duše zraje.

 

Pozadí, že jsou tito dva lidé svedeni dohromady, je většině neznámé. Uvidí se, zamilují se do sebe, aniž by věděli, co je čeká. Kdyby jim bylo známo, že takzvaný osud pro ně přichystal další kroky učení, pokusilo by se jich mnoho tomuto procesu vyhnout, což se jim samozřejmě nemůže podařit.

 

Co tedy táhne dva lidi dohromady, aby spolu rostli v tomto společenství? Přemýšlejte: Chodíte nejraději tam a jste nejraději tam, kde je prostředí, které odpovídá vašim potřebám, kde se cítíte dobře, kdo dostanete něco, co vám dělá dobře, kde dostanete něco sami pro sebe, aniž byste to věděli nebo chtěli. Do té míry v sobě nese láska sebelásku, alespoň na této rovině vědomí. Ale právě tato přitažlivost k člověku, který se vám jeví zajímavý, je tím, co vás vede do situací, které vás nechávají učit se.

 

Jestliže uznáte tyto úkoly k učení, jestliže se jich chopíte, jestliže je zvládnete, pak se ukazatel na stupnici vašeho vědomí posune zase o jeden stupínek nahoru. A to, co vás možná přitahovalo na nižší rovině, se začne zjemňovat. Radosti, jejichž naplnění jste hledali u druhého a které byly lidské povahy, se promění. Ztratí svůj často nevědomý egoistický charakter, až nakonec dosáhnou stavu nezištnosti, která už jen slouží a dává.

 

Zda se vám to podaří na této Zemi, záleží na vás. Ale cesta je vyznačená a lze po ní jít.

 

Toto, Mí přátelé, byl jen příklad na ukázku, jak se vaše zájmy mohou změnit, když to budete chtít, takže se nakonec promění radost – od radosti, kterou poskytuje svět jako zábavu, k vnitřní radosti, která se uskutečňuje v dávající lásce. Pak teprve začíná skutečný život. Když půjdete touto cestou a učiníte tyto kroky, při ohlédnutí poznáte, že život předtím skýtal jen zdánlivé radosti, ve skutečnosti byl ale fádní. Neboť radosti, které chystá cesta ruku v ruce se Mnou, jsou nebeskými radostmi, protože přibližují k Mému srdci tebe a tebe a tebe.

 

A pak, Můj bratře, Má sestro, začne tvůj skutečný život. Uvidíš Mě s otevřenou náručí před sebou, budeš kráčet cestou, pociťovat radost a plný radosti budeš spěchat ke Mně. A já ti půjdu na tvé cestě mnoho, mnoho kroků vstříc.

 

Přeji vám všem, aby se vnitřní radost stala průvodcem na vaší cestě a žehnám vám, abych vám ulehčil vaše rozhodnutí pro tento krok.

 

Amen

 

 

Projevující slovo prostřednictvím dalších nástrojů

 

Mí milovaní synové a dcery, skutečně, dívám se nyní do vašich srdcí a vidím, jak září radostí. Jsem se Svým světlem u vás a ukazuji vám Svým světlem skutečnou cestu. Já Jsem světlo a vy jste ze Mě, ze světla.

 

Dal jsem vám s sebou na vaši cestu po Zemi mnoho schopností a talentu. A víte, že vás vaše schopnosti a talent vedly na vaší životní cestě kousek po kousku dál. Také jste si všimli, že se ve všem, co děláte, můžete navzájem doplňovat a pomáhat si.

 

Vložil jsem do vašeho nitra mocné tvůrčí síly. Můžete s těmito silami tvořit ve hmotě a můžete s těmito silami tvořit v duchovnu. Můžete s těmito silami tvořit v temnotě a můžete s těmito silami tvořit ve světle. Toto rozhodnutí nečiním Já, ale toto rozhodnutí činí každý sám.

 

Cesta, kterou vás vedu, je cesta, že poznáte, že máte používat své tvůrčí síly pro světlo. Neboť světlo změní vše, co je jím dotčeno. Znáte to ze světla vašeho slunce. Světlo Slunce září k planetě Zemi a tím je teprve Země hodnotná pro život, proto dostává teplo Slunce. A každý z vás na vlastní kůži pocítil pozitivní působení slunečního světla.

 

Když to celé budete nyní pozorovat z duchovna, mění také láska-světlo, které vyšlete ve spojení se Mnou, vše, čeho se dotkne. Víte to např. při léčení. Tím, že jste pevně spojeni se Mnou, může Mé léčivé světlo u toho, pro něhož se modlíte za vyléčení, způsobit zlepšení nebo vyléčení jeho stavu. Vidíte, božské světlo se dotýká a božské světlo mění. A tak je to se vším, pro co necháte zářit božské světlo ze spojení se Mnou ze svého srdce. Vše, co je dotčeno, se změní, a sice v pozitivním smyslu. Neboť je to posazeno do jiného stavu kmitání.

 

Co toto kmitání způsobí tam, kde se vyskytne, nemůžete vždy hned poznat. Někdy to také zůstane pro vaše oči a pro vaše smysly navždy ukryto. Ale jestliže Mi důvěřujete, když se se Mnou spojíte a když vše vložíte do Mé vůle, pak můžete být utěšeni a jisti, že tvůrčí síly, které takto používáte, způsobují světlo. Můžete si být jisti, že jsou požehnáním pro bratry a sestry, pro veškerý život, pro matku Zemi a také pro všechny duše.

 

Rád bych vám dodal odvahu, abyste si uvědomili své tvůrčí síly a stále znovu si je uvědomovali, abyste spojeni se Mnou dovedli dílo lásky do konce. Pomáhám vám při tom, neboť vás vedu Svým světlem, které k vám nechávám proudit z Mého srdce.

 

Žehnám vám a Má ruka spočívá na vašem temeni a Má léčivá láska proudí do každého z vás. S vámi žehnám všem vašim bratrům a sestrám a celému stvoření.

 

Amen

 

 

Mé milované děti, vložil jsem do vašich srdcí radost, a vaši andělé stojí vedle vás a radují se s vámi. Nechejte radost ve svých srdcích stále více růst a vyzařovat do světa, aby se světlo stále zvětšovalo. Žehnám vám, miluji vás.

 

Amen

 

 

Mí milovaní, často – před časy a před mnoha vašimi lidskými generacemi – bylo v duchu uvedeno a připravováno, co se ve hmotě projevuje ve vaší době. Skutečně, vše, ať viditelné nebo neviditelné, je zapojeno do Mého otcovského plánu a vůle, do Mého svatého zákona lásky vedení všech padlých zpátky.

 

S přesností, kterou si žádné Mé dítě nedokáže představit, probíhá vše, co kolem sebe vidíte. Jedno navazuje na druhé a nic nezůstává ponecháno vaší takzvané náhodě nebo nahodilosti, stejně jako když tvůrce hodinového strojku nenechává ani kolečko a jeho funkci náhodě.

 

Tak pomyslete na kosmické hodiny, o nichž jsem už častěji hovořil. Zaujímejte v nich Mí milovaní stále více místo, které jste si sami kdysi v kosmickém díle vedení domů vybrali! Buďte milujícími, kteří jsou stejně jako maják v temnotě vašim bratrům a sestrám, lidem jakož i duším, orientací, útěchou a pomocí, aby poznali stezku světla, která pro ně znamená spásu!

 

Já, láska, vás provázím. Já, láska, Jsem mocné světlo a síla ve vás, která vás vedla časy a prostory až sem a která vás bez výjimky všechny povede zpátky do vašeho věčného, skutečného domova. Neboť, Mí synové a dcery, Mé děti, Já vás miluji. Buďte požehnáni.

 

Amen

 

 

Modlitba: Jak úžasný jsi, ať už nás potkáváš jako náš nebeský Otec nebo před nás předstupuješ jako náš božský bratr. Skutečně, vysvětluješ nám, že jsi láska, že také my jsme láska a že je Tvým přáním a vůlí přivést zpátky vše na Tvé srdce. Pomoci a pomoci k nám proudí, a dík za díkem proudí z našeho srdce k Tobě, ó věčný, svatý, milovaný.

 

Amen

 

 

Poznámka:

 

Na mém stole se hromadí scénáře zániku, jako už tak často v uplynulých letech. Ale my víme: Den a hodinu zná jen Bůh sám a On je nejčistší láska a ne hněv!

 

Měli bychom se k našemu nebeskému Otci obrátit z lásky a ne ze strachu, neboť pak Ho, který je láskou, nepoznáme. Vzdálenost od Boha – pekelný stav – nám není uložen soudem božím, ale my sami utíkáme před láskou boží, v níž se zrcadlíme a jdeme tam, kde nacházíme stejně smýšlející duše.

 

Ze Své lásky-milosrdenství nám v současné době daroval prostřednictvím Anity Wolf projevení, která nás, Jeho syny a dcery, zasvěcují do lásky-milosrdenství – do míry, jak jsme schopni Jeho lásku-milosrdenství pochopit. Slovo „zasvětit“ jsem zvolila vědomě, neboť to je zasvěcení! Právě v ohledu na Jeho Slovo ve 3. díle „Soud jako akt milosrdenství Božího“.

 

Poněvadž zaměřujeme svůj pohled v této době na Velikonoce, bylo by dobré, kdybychom se na radostný svátek spasení a vítězství naladili projeveními:

 

Čtyři milníky z života Ježíše (3 svazky)

 

1. Narození

2. Getsemane/Golgota

3. Soud jako akt milosrdenství Božího

 

neboť také my zvítězíme s Jeho silou a z Jeho síly nad vším temným a pomůžeme to proměnit ve světlo.

 

Také apokalypsa Jana je výborně odkryta v jedné knize A.W. Z toho vyplývá, že – stejně jako také u Jakoba Lorbera – nesmí být čteno mrtvé písmo, ale za slovem pána je třeba najít odpovídající význam. Největší část apokalypsy už podle toho po Zemi přešla. Název této knihy zní Kniha milosti.

 

Projevení lze (zdarma, dobrovolný dar) získat na adrese: (prosím objednávat písemně. díky)

 

Anita-Freundeskreis e.V.

Jürgen Herrmann

Hohenfriedberger Str. 52

70499 Stuttgart

Tel. 0711 8873707

 

 

Opis písma „Probuzeni nevěsty duše“, který mi byl poslán, ukazuje, jaká tvůrčí moc a síla je vložena do našich rukou, když bereme jako poslové světla své pověření vážně:

 

 

Velkolepost Ježíše v atomovém věku

 

... Potom měl jeden z komunistických funkcionářů jednoho velkého zemědělského kolchozu na kraji Černobylu – je to věřící křesťan .. a pravidelně se tajně schází s jinými při četbě bible a modlitbách – ráno v den katastrofy náhlé silné vnuknutí, požehnat lidem a všemu okolo něj ve jménu Ježíše.

 

Šel tedy toho rána znovu domů, jeho žena byla těhotná a on přišel k ní do kuchyně a řekl: „Ty dneska tak záříš radostí!“, „Ach“, řekl, „žehnám tobě i tvému dítěti ve jménu Ježíše.“ O trochu později řekl, že poté šel do obrovských kravínů a požehnal tam všem kravám (2000), které měl na starost. Pak šel zahradou a všemu žehnal ve jménu Ježíše. Také šel ven na pole a tam žehnal všemu ve jménu Ježíše. Celé dopoledne se zabýval tímto žehnáním. „O tři dny později pak přijela černá limuzína. Seděli v ní muži z vedení z města, pod které tento kolchoz spadá. Vystoupí a pokládají mojí ženě takový komický přístroj na břicho a diví se, že přístroj nic neukazuje. Chodí pak s tímto přístrojem všude kolem – do kravína, zahrad a vše zkoumají. Ano, stala se tragédie v Černobylu a nyní se pátralo po radioaktivitě a všude se divili, že na našem kolchozu není možné najít ani trochu radioaktivity. Byli jsme velká výjimka. Později pak přišli funkcionáři a nakoupili u nás mnoho zemědělských produktů.“

 

Samozřejmě se komunističtí správci kolchozu z města ptali našeho ukrajinského bratra na nepřítomnost záření: „Jak je možné, že tvůj kolchoz je tady jediný kolchoz bez záření?“ A on jim pak řekl: „Má to něco společného s bohem mé ženy (?), který také ještě dnes dělá zázraky.“ (konec citátu)

 

 

Milí bratři a setry, tato událost vás má povzbudit, abychom cokoliv, co nás náš nebeský Otec učípřeměnili v čin, totiž abychom se duchovně spojili se všemi posly světla Země ve všech oblastech – připomínám: Ten je křesťan, kdo žije lásku! – a ve jménu Ježíše nebo ve vnitřním spojení s Ním, naším nebeským Otcem, s každým krokem žehnali Zemi, všem lidem, kteří nás potkávají, a stvoření, které nám bylo darováno z božské lásky a dále posílali radost, lásku, světlo a léčení do světa, neboť jen tak naplňujeme své duchovní pověření.

 

Ještě jedna otázka k přemýšlení: Dejme tomu, že by došlo by k velké katastrofě po celé Zemi, kde by byl náš nebeský Pán? Zářil by radostí a zdravil by Své „nevěsty duše“ nebo by byl u ztracených? – Nenapadne nás tady příběh o „ztraceném synovi“?

 

Jsme poslové světla! Pospíchali bychom jako první do nebes, protože jsme ano „ach“ udělali toho tolik dobrého? Nebo půjdeme s naším Pánem ke ztraceným, abychom všechny Jeho děti, i to poslední, pomohli přivést s sebou domů?

 

Srdečně vás všechny zdravím a přeji Vám na Vaší cestě do Vašeho srdce zářící světlo našeho nebeského Otce, které ukazuje cestu. Tam čeká otec v touze po Svém dítěti, které kdysi slíbilo, že bude na Zemi světlem, aby s Jeho silou a láskou naplnilo to, že nechá jako neustále tekoucí studna proudit do tohoto světa lásku, mír, světlo, požehnání a léčení.

zpět