Tichá radost

Poselství - leden 2007

Poselství - leden 2007

zpět

Začínáme nový rok s naším nebeským Otcem

 

(1. a 2. ledna 2007 v Siegsdorfu)

 

Projevení skrze bratra

 

Skutečně, JSEM uprostřed mezi vámi a dotkl jsem se každého jednoho z vás. Má radost je s vámi.

 

Můžete Mně pořád důvěřovat; protože v každém z vás je Moje světlo a Mé milosrdenství. Každému jsem dal svou sílu. Vy, Moje děti, máte být v přicházejícím čase opravdovým světlem. Takto jsem vás dnes poučil, aby jste mohli čerpat z Mé hojnosti  správnou mírou.

 

Budu u vás a budu vás ochraňovat. Moje milosrdenství vás bude stále doprovázet. V takové míře, jakou hoří světlo ve vašem srdci, budete žádaní, aby jste ho šířili kolem vás. Přece vám říkám: „Poslouchejte přesně vaše srdce, a potom jednejte! Naslouchejte vašemu srdci, vašim pocitům a budete jednat ze Mne.!“

 

Velké se bude dít. Bude to velké v duchu. Neočekávejte pořád velké vnější zázraky, protože zázraky v duchu jsou mnohem větší! Když myslíte na Mně, jsou vaše duše prozářeny světlem a tak plné velké síly, že je temnota nemůže přemoci. Temnota vám nemůže uškodit, nemůže se přiblížit k nikomu, když na Mě myslíte a Mě následujete.

 

Světlo bude všude vytvářet léčení. Nejdřív v duchovním světě, a pokud je to z Mé vůle i ve světě reálném. „Věřte, věřte, věřte!“, to vám říkám neustále.

 

Vy jste Mé děti, jste Mé stvoření, a smíte jít za ruku se Mnou, s vašim OTCEM. Má láska vás nikdy nenechá samotné. V pravý čas vám podám to správné. Nemyslete na to, jak by to mohlo být, nýbrž myslete: „S pomocí mého OTCE na nebesích bude a je všechno dobré.“

 

Hleďte, JSEM čistá láska, a čistá láska vyzařuje mnoho světla. A když myslíte na lásku a skrze ní jednáte, jednáte ze Mně, protože JÁ JSEM láska. Jenom skrze lásku mi můžete být blízko. Ale pýcha, strach a hněv vás často drží daleko od Mé lásky, ano izolují vás, a JÁ vám říkám ještě jednou: „Přicházejte pořád za mnou s vašimi pocity, s vašimi myšlenkami!“

 

Spojujte se se Mnou a nepřipouštějte nic jiného k vašemu srdci! Neboť, když je ve vašich srdcích láska, prominutí, soucit a odpuštění, potom jste se Mnou spojení a nemůže se vám nic stát. Jednom tehdy, když opustíte Mé teritorium a jednáte z vlastní vůle, skrze vaše myšlenky, skrze váš intelekt, musím pustit vaši ruku , Mé děti.

 

Přijdete-li, ale ke Mně, tak vám můžu JÁ , váš OTEC ukázat, co bude poskytnuto tomu, kdo má ke Mně důvěru. Potom vás mohu naplnit, potom vás mohu ochraňovat, vést a opatrovat.

 

Pochopte Mé SLOVO! Toto vám dávám pro tento rok. Ať vejde plnou silou do vašich srdcí Mé nebeské požehnání lásky. JSEM pořád s vámi a kolem vás, když Mě voláte. Tak buďte požehnáni.

 

Amen.

 

 

Otec mluví skrze více bližních:

 

Mé milované dcery, Mí milovaní synové, jste skuteční poslové světla v tomto novém roce, neboť každá vaše modlitba, všechny vaše žehnající myšlenky jsou světlem, které rozsvěcujete v tomto tmavém světě.

 

A nyní, Mé děti, představte si toto: Všude tam, kam vysíláte modlitbu, vzplane světlo a vaši andělé zesílí toto světlo v překrásný, velký plamen a bude světleji a světleji a bude naděje a bude mír.

 

Mé děti, miluji vás a potřebuji vás, jako posly světla na této tmavé planetě.

 

Amen.

 

 

JÁ Jsem, který jsem, od věčnosti k věčnosti, váš OTEC a váš nadevše milující BůH. Mé milované děti, dnes jste mluvili o důvěře. Vskutku, znáte přirovnání, když jsem šel kdysi po Zemi a říkal: „Kdyby jste měli důvěru jako hořčičné semeno“. A každý z vás ví, co je tím míněno. Já váš OTEC jsem do vás vložil důvěru, v dokonalosti, v které jsem vás stvořil. Některé Mé děti se ptají:“Jak přijdu k této důvěře?“

 

Vy jste už oslovili to a ono, a JÁ vám říkám: Když jste se Mnou v souznění, budete cítit ve svém nitru důvěru, pociťovat a budovat ji.“ Já, váš OTEC, vám podávám ruku a prosím vás, uchopte tuto ruku!

 

Mluvte se Mnou ve vašem nitru a nepřetrhněte toto spojení, nýbrž pěstujte ho a podporujte! Jsem váš OTEC, podávám vám svou ruku a prosím vás, uchopte ji! A JÁ JSEM ve vás odpovědí. Dejte teto důvěře prostor a pocítíte, kam vás vedu! Neboť JÁ jsem tichý hlas ve vás, tichý hlas vašeho srdce, který je současně hlasem Mého srdce, neboť naše srdce jsou navzájem spojena láskou.

 

Vezměte si toto pro nadcházející dobu a budete cítit, jak láska a komunikace podporuje důvěru a jak Mně vnímáte víc a víc!

 

Amen.

 

 

Měj, můj bratře, jenom velkou důvěru ve Mně, neboť JÁ jsem skutečně ten, kdo tě volá. Znám tvé srdce a znám tvou velkou lásku ke Mně, a proto jsem pořád u tebe. Proto již neměj strach a odlož své pochybnosti! Dokonce tě miluji, a často se tě dotýkám velice silně. Dokonce často kladu Mé ruce na tvá ramena. Můj laskavý pozdrav lásky pro tento rok buď s tebou! A poselství důvěry bylo také pro tebe. Jen stále naslouchej svému vnitřnímu hlasu, můj dobrý příteli a bratře! Poslouchej, miluji tě, jenom důvěřuj! Jsem s tebou a u tebe.

 

Amen.

 

 

Mé milované děti, víte, říkal jsem vám již častěji, že je důležité dávat pozor na to, kam směřujete vaši pozornost, když prosíte o znamení. Buďte na pozoru, aby jste vždy zaměřovali zcela vaši pozornost na Mně. Zůstaňte zcela u mě, a když jste se ode Mně skrze svět a vašeho člověka vzdálili, přijďte hned zase zpět na Mé srdce! Tak vás můžu vést a řídit a můžete si být jistí, že poselství je skutečně ode Mně.

 

Jak mi můžete důvěřovat? Budete to cítit ve vašem srdci, když přijmete Moji lásku. Buďte si pořád jistí, že jsem kolem vás a u vás v každý čas.

 

Amen.

 

 

Mé milované děti, daroval jsem vám toto překrásné společenství, aby jste si byli oporou a sílou, aby jste jeden druhého nesli, když potřebujete pomoc.

 

Před vámi je významný rok, jakožto jeden významný rok je za vámi. Věnuji vám svou milost, využijte ji! Žehnám vám.

 

Amen

 

 

  1. Můj synu, cítím oheň, neměj žádný strach! Nech to hořet, nech to svítit! Všude! Žehnám ti.

 

                                                                                                                       Amen

 

 

Projevení z lásky

 

Jste živé společenství, zde živoucí z Mého ducha a JÁ, váš nebeský Otec se z vás těším. Začínáte nový rok. Pro vás je to určité časové období a někteří z vás se ptali:“Ó Otče, co všechno nám tento rok donese?“ Říkám vám, co vám to může přinést, Mí synové, Mé dcery.

 

Ať se ve světě děje cokoliv, nedotkne se to vašeho nitra zděšením a hrůzou, pokud jako teď, odpočíváte na Mém srdci a z  tohoto místa působíte, jako Mí poslové světla, jak jsem právě popsal.

 

Ať je jakákoliv tma , všude na Zemi se nachází Mí synové, Mé dcery - a vy všichni jste s nimi jednoho DUCHA, Mého DUCHA - , který zapálí světlo a nakonec donese této Zemi lásku a mír.

 

Dříve než se může přelít moře, šumí, burácí a navrší se k vysokým vlnám, aby vyplavilo z krajiny všechno, co nepatří k vodě.

 

Viďte, ale v tomto příkladu, také symbol. Co člověk všechno hází do vln, je to v přeneseném smyslu život ze Mne? Jste vyslaní, aby jste donesli vašim bližním poselství. Nepřidávejte životu ze Mě všechnu tu nečistotu, jak se ještě teď děje: Více peněz, víc zábavy, pořád víc a víc, všechny ty věci, které sežerou rez a moly, a které si nemůžou vzít Mé děti sebou. A na konci stojí před hromadou střepů a JÁ, LÁSKA, stojím naproti nim a ptám se: „Mé dítě, kolik lásky jsi věnoval na Zemi?“

 

Kdysi jste stáli přede Mnou a dali jste svatý slib, těm , kteří k vám přijdou, dát do srdce Mé napomenutí: Sbírejte poklady, které vás doprovodí do věčnosti, a ne nadále pozemské hračky!“

 

Vaše rozhovory byli o tom, že jsem do vás vložil Moji sílu, vy jste ale nerozhodní, kdy a kde a jak máte tuto sílu nasadit. TY, Můj bratře jsi správně odpověděl: „Kdy, kde, a jak, to JÁ vložím do vašeho srdce.“

 

Jste připravení, Mí synové a dcery, přijímat Mé SLOVO a říct vašim bližním, co vám vkládám do srdce? Nebo se ještě obáváte možných následků, že se vám například vysmějí? Znám vaši odpověď: neboť se dívám do vašeho srdce:“OTČE, jak vím, že jsou to Tvá SLOVA a ne má?“

 

Říkám vám, vy všichni Mě milujete, jeden trošku víc, druhý trošku míň. V tomto roce vám věnuji milost nad milosti, takže láska ve vašich srdcích vyroste v plamen, který bude hořet přes všechny sféry až do domova. Když jste připravení, tuto lásku přijmout a nechat ve vás působit, pak už nejsou žádné pochybnosti : „OTČE jsi to TY, nebo jsou to moje myšlenky?“ Neboť ten, koho se dotknu Mým SLOVEM, se rozechvěje Moji silou, mocí a nádherou, kterou JÁ, váš OTEC, do vás vyzařuji a sice tak silně, jak to právě můžete ještě snést.

 

Kdo je připraven, přijímat Mé milosrdenství, ten vyjde jistými kroky jako Můj vyslanec a vykoná to, co JSEM vykonal JÁ, podle Mého slibu, který JSEM dal Svým učeníkům. A vy jste Mí učedníci, Mé učednice v současné době.

 

Je to nový čas, který teď nastává, a vy všichni pociťujete závan Mého DUCHA; neboť se dotýkám každého z vás ve vašem nitru láskyplnou, ale také silnou mocí. Tiše se vás ptám:“ Jak dlouho ještě budeš otálet a váhat Mé dítě?“

 

Večer pokročil. Vy jste v rozhovorech, které jsem vedl, již mnoho odpověděli, proto vám nyní žehnám, každému jednomu z vás, také tomuto roku, tomuto časovému úseku na Zemi. Kdo z vás Mně věnuje svou nepodmíněnou oddanost a obnoví své Ano v pozemském šatu, ten bude naplněn Mým požehnáním, Moji sílou a bude se rozvíjet v lásce a v moudrosti. Moudrost mlčí, kde má mlčet, a mluví, když prostřednictvím vás chci v lásce promlouvat.

 

Tak jděte novou dobou, každý podnikne první kroky ve svém srdci - docela sám za sebe-, do této nové doby. JÁ po vás toužím, toužím také po všech Mých dětech. Ať se Mnou také procítíte také tuto touhu a potom se rozhodnete, kolik prostoru ještě propůjčíte světu.

 

Amen.

 

 

Projevení z lásky

/2. leden 07/

 

 

Já, váš nebeský OTEC, posvěcuji tuto hodinu Mým požehnáním. Rád bych přes vás, kteří, Mně v sobě vnímáte promlouval, a Mé SLOVO proudí vámi, Mé děti. A sice každým, kdo ve svém nitru ví, že skrze něj bych mluvit mohl.

 

Mí milovaní synové a dcery, je nejvyšší doba a jen ten, kdo se oddá Mému SLOVU, bude naplněný Mou nezaměnitelnou silou, ten Mně rozpozná od tisíce jiných hlasů, když se protistrana vyzbrojí k jejímu nejsilnějšímu útoku. A ona je přítomná.

 

Mé svaté JÁ Jsem proudí vámi, a vy uvidíte, že každý, kdo Mé SLOVO přijímá, přijímá Mě, a tedy svým dílem přispívá, že máme projevení mých poslů světla tady v kroužku. Zdůrazňuji, že „jeden“ pochází ze slova „jednota“.

 

Na konci beru také - skrze tento nástroj zde - všechny na Mé srdce a daruji vám milosrdenství plné zakončení tohoto dne. Tak se staň, Mí milovaní synové a dcery podle vaši svobodné vůle, kterou JÁ respektuji.

 

 

 

SLOVO skrze jiný nástroj

 

Mé milované děti, Mí synové a dcery, svolal JSEM vás sem, každý to pocítil hluboko ve svém srdci a následoval Mé volání. A, JÁ váš OTEC, beru každého jednoho za ruku a vedu ho. Mějte důvěru ke Mně! Dokázali jste mi vaší láskou, že Mě chcete následovat.

 

Dejte své pochybnosti o sobě stranou, a nechte světlo, které je ve vás, vystupovat do popředí stále silněji a silněji! Jste světlo z Mého světla. Jste Mé stvoření, které vyšlo ze Mně a ze Mně je vytvořené, aby rozšiřovalo Mé světlo a oznamovalo Mé SLOVO.

 

Ještě jednou volám:“Svěřte Mně své nitro a přijďte ke Mně se vším, co se ve vás ještě bouří! Podejte Mně to a Má láska vás naplní v takovém rozsahu, který jste nikdy nepoznali. Neboť ze vším, co jste Mi podali a budete podávat, se stávate volnější a volnější a stále víc lásky může protékat ze Mně do vás.. Sloužit v lásce na Zemi je velká část vašeho úkolu: neboť proto jste šli na Zem. A v této lásce stojíte, když plníte svůj úkol a Má láska působí skrze vás.

 

Amen.

 

 

Ano, Mí Milovaní, JSEM mezi vámi. A pokud jste teď docela hluboko ve svém srdci spojení se Mnou, víte také, že JSEM vašim středem.

 

Vezměte Mně sebou do všedního dne! Nechtěl bych být vašim středem jen tady v kroužku, nýbrž v každém okamžiku vašeho bytí: neboť pak můžete naplnit svůj úkol. Pak můžete splnit váš slib, tak jak jste Mi ho kdysi dali, sloužit Mně v lásce.

 

Potom projdou vašimi rty SLOVA, která se dotknou každého, s kterým promluvíte, hluboko v jeho nitru. Vašimi očima září má vlídná láska všem, kteří vás spatří. A vašima rukama proudí Mé bohaté žehnání, léčivý a milosrdný proud Mé lásky ke všem a všemu, které nebo co žehnáte. Má léčivá síla protéká vámi a může proudit dál ven ke všemu bytí.

 

Chci vám dnes žehnat Mým milosrdenstvím, aby se vaše srdce mohlo otevřít široko Mé lásce. Aby má láska letěla, skutečně jako vichřice přes vaše duše a mohla z vašich duší vyvát všechno, co působí rušivě na vaši cestě ke Mně. Polož mi všechno na oltář lásky, abych tomu mohl žehnat a proměnit to v lásku.

 

Tento rok má být rokem lásky a milosrdenství, které vám věnuji. Lásku a milosrdenství, které necháte z vás proudit, ke každé protisíle, která se teď chystá k útoku.

 

Neobávejte se, když ji potkáte: neboť když jste v srdci spojení se Mnou, budete Mnou chráněni! A váš strážný anděl vás doprovází.

 

Žehnám vám.

 

Amen.

 

 

Projevení skrze jiný nástroj

 

Milované děti, ještě dřív než by jste čekali, JÁ JSEM vás poznal a viděl. Tak jsem směroval vaše osudy zde na této pozemské cestě.

 

Když se tady scházíte, aby jste se ke Mně modlili a poslouchali Mé SLOVO, tak si můžete být jisti, že jsem vám úplně nablízku. Často vyslovuje váš bratr nebo sestra to, co jste také ve vás slyšeli. Myslíte si potom snad: „O, milý OTČE, toto SLOVOby také pěkně prošlo mými rty.“ Na tom můžete poznat, že JSEM u každého z vás v kroužku, že Mé působení na vás je silné.

 

Kéž by jste nabývali pořád více důvěry ke Mně: neboť nyní přišel čas a doba, když se postaví stín před světlo. A jenom Mé nebeské světlo je schopné ho přemoci. Strach vás nesmí porazit, nýbrž důvěra a láska důvěra a láska ke Mně musí jasně zářit.

 

Vyzbrojte se pokorou, láskou, ano-oddaností a JÁ vás naplním Moji sílou! Bojujte za své bratry a sestry, stůjte za nimi! Nevrážejte do nich, když ještě nejdou cestou, kdy jsou ještě zatížení mnohými poklesky! Jen když jdete s láskou a skláníte se v pokoře, mohou poznat lásku. Přece, když selžete a necháte se zanítit zlostí a hněvem, tak padnou s vámi.

 

 

Vaše světlo musí zářit dobrovolně a z upřímného srdce.

 

Milé děti, Má síla musí skrze vás zářit. Podle prazákona musí vysvobození proběhnout skrze vás. A tak jsem vás volal a neustále vás poučoval a vedl. Podržím vás a neustoupím od vás. A když vás utiskuje temnota, tak jen přijďte za Mnou.

 

Jděte do vašeho srdce a lásky a pevně se spojte se Mnou a věřte Mému SLOVU, které JSEM vám řekl! Skutečně, může se proti vám postavit samotné kníže temnoty, ale nepřemůže vás.

 

Nesešli jste se zbytečně v těchto dnech. Otevřel jsem nebesa milosrdným světlem, takže můžete, a také smíte přijímat světlo a sílu milosrdenství. Vaše duše se mohou spojovat se SVATÝM DUCHEM ve vás mnohem častěji: neboť v tomto čase je božské síly potřeba.

 

Nepochybujte, když uvidíte, co se na této Zemi bude dít ještě v tomto roce! Důvěřujte Mně: neboť zůstanu věčně vítězem! Nic nezlomí tento svět, ani nemyslete na to, kam to až všechno může vést! Přijděte se vším hned ke Mně, a položte to na Mé srdce!

 

Věřte, všude stojím a JSEM: Ano také ještě z největší temnoty udělám největší světlo. Tak buďte nyní požehnání, Mé nesmírně milované děti, které jste přišli Mému srdci tak blízko. Ó, JÁ, jako OTEC se z vás moc těším . Jak bych také mohl jenom jedno jediné dítě nemilovat! Ó, jak můžete pochybovat o Mé lásce? Už nemějte strach: neboť Má radost je s vámi.

 

Tak buďte požehnáni vašim OTCEM!

 

Amen.

 

 

SLOVO skrze další nástroj

 

Protože tě miluji, Mé dítě, tak jak miluješ ty Mně, věnoval jsem ti mnoho milosti. Směl jsi Mně už tak často vidět, ano také Mé anděly. Tak tě nyní prosím “Působ pro Mě! Dovedu ti ještě mnoho Mých dětí, kterým můžeš pomoci v Mém jménu.“

 

Žehnám ti Mou OTCOVSKOU LÁSKOU, Má dcero, žehnám ti.

 

Amen.

 

 

SLOVO skrze další nástroj

 

Vskutku, Mé děti, říkám vám: „Velký poklad leží skryt pod nevzhlednou přikrývkou.“ A vy ho můžete vyzdvihnout, společně se Mnou a Mou sílou lásky, aby ho všichni viděli a aby se jím směli obohatit, aby zářil nad vším a nad všemi.A vy jste pomocníky k vyzvednutí tohoto pokladu.

 

Tak buďte radostné mysli, a oddejte se Mé lásce k vám, kterou vám věnuji, nyní a neustále!

 

Amen.

 

 

SLOVO skrze další nástroj

 

Řekl jsem vám již skrze vašeho bratra: „Velké a mohutné se ještě bude dít, a vy to zažijete. “Tak se už nezaměřujte na světské věci, nýbrž se řiďte plně a docela Neboť JÁ, mé děti bych chtěl, aby jste byli připravení, posílení a plní důvěry.

 

Amen.

 

 

 

SLOVO skrze další nástroj

 

Moje ovečky znají Můj hlas a následuji Mně jako DOBRÉHO PASTÝŘE. Tak, Mé děti vyslechli Moje volání, které vás dovedlo na toto místo. A JÁ vám slibuji, že vás budu v tomto roce stále sdružovat. JÁ JSEM s vámi a zůstanu u vás, u každého jednoho z vás. Stále Mně budete vnímat ve svém srdci.

 

Tak jdete klidně v tomto roce, neboť jste Mnou vedení, chránění a požehnáni ode Mně, vašeho milujícího OTCE, jste požehnáni.

 

Amen.

 

 

SLOVO skrze další nástroj.

 

Přijďte ke Mně, Mé milované děti. Na Mém OTCOVSKÉM SRDCI je mnoho místa pro vaše starosti a nesnáze.

 

Amen.

 

 

Projevení z lásky

/slovo závěrem/

 

Mí milovaní synové a dcery, na svatou noc JSEM vás zavedl na jedno místo, které leží mezi nebesy a Zemí. A přesto jste tam doma, neboť, kde jsem JÁ, je váš domov.

 

Meditativně vás vedu opět na toto místo. Ponecháváte zde váš tělesný plášť, lehce a volně se vaše duše vznáší vzhůru. A ona Mně vidí, ve vší Mé nádheře a neděsí se, neboť Mně zná, tak jako ovce znají svého pastýře.

 

Ve zlomku sekundy - teď - JSEM na pahorku. Přiblížím se k vám dolů a prosím vás učinit totéž.. Přijďte úplně těsně, do Mé blízkosti! Vidíte kolem vás rozkvétat čemeřice? Jejich květy jsou sněhově bílé, zrcadlí svatou čistotu nebes. Také vaše vnitřní bytí je právě tak čisté, a září takovým světlem, jaké si ani neumíte představit.

 

Sestoupili jste na jeviště „svět“, aby jste tam hráli to, co jste si jako vaši roli předsevzali, s bravurou od začátku do konce.

 

Nyní existují někteří, kteří stojí s vámi na jevišti „svět“. Myslím teď vaše politiky. Troufají si moc daleko dopředu, a to Mí milovaní, je také pro vás přirovnáním: Kdo se tlačí dopředu, ten by se mohl zřítit do jámy. Tam ho zachytím.

 

Nejeden váš politik už do této jámy spadl, přesto vy však se snažíte dennodenně o pravou pokoru. A JÁ váš nebeský OTEC vás na to jemně upozorňuji, když se někdy ve svém zanícení přiblížíte blízko příkopu.

 

Avšak ta hra „svět“ zná také konec, pro každého jednotlivce. Nevíte, kdy padne opona. Řekne mi pak jeden nebo druhý: „OTČE, proč už teď? Přece jsem ještě vůbec nedohrál svou roli. Jsem pokorný, nechal jsem vystoupit jiné,“ takové dítě hladím jemně po hlavě a říkám: „Mé milované, zameškal jsi své nasazení, ale podívej existuje nová hra. „

 

Vezměte si toto přirovnání do vašeho nitra, a pozorujte vašeho člověka, jakou roli právě hraje. Je připraven předat hru do rukou duše, každý sám za sebe, přes kterou bych mohl působit JÁ váš nebeský OTEC? Držíte se víc ve středu jeviště, aby jste šli nenápadně vaši cestou, ačkoliv by jste měli vystoupit? Nebo jste vůbec na jeho nejzazším kraji ?

 

Nyní, Mí milovaní, je to jemné napomenutí na začátku úseku v čase a prostoru. Vidím do vašeho nitra, znám vaši lásku a vaše touhy. Vím o vašem strachu, vím o vašich starostech. Hleďte i když JSEM vševědoucí a vím, co se bude dít, přesto má každá duše možnost volby, jinak by neexistovala svobodná vůle.

 

Vím moc dobře, jak trpěla moje matka, když mně viděla jít tou těžkou cestou. Přece každé mateřské srdce, které se strachuje o své dítě, beru do náruče, držím ho pevně a říkám: Mé milované dítě, zdali jsou cesty, kterými se děti dali těžké nebo nesprávné: Nejsou žádné nesprávné cesty, přece jsou pouze cesty poznání.

 

Jak krátká, Mí milovaní je pozemská cesta? Podívejte se zpátky, když jste byli děti - jak rychle uběhl čas. Ještě pár okamžiků i pro vás spadne opona, pro každého jednoho v jeho čase. Blaze tomu, kdo Mně dal všechny své smutky, svůj strach, starost, svůj kříž a současně přijal a uskutečnil svoje duchovní úkoly.

 

Mám zalíbení ve vás, mladí lidé, kteří jste oddaní v lásce jeden druhému a dávám vám s sebou na cestu, že není vždy lehké putovat spolu na Zemi. Jsou pořád těžkosti, ale  těmito těžkosti rostete a dozráváte ke světlu, kterým chcete pro být pro Mě na Zemi. A také ještě mnoho jiného zažijete, což je ve vaši svobodné vůli, i když o tom vím, nemluvím o tom.

 

Je kouzelné, když vidím dva lidi, kteří si přede Mnou dali své ano, kteří jdou společně svou cestu ke Mně a jsou připravení splnit to, co si předsevzali. Na takových manželstvích spočívá Mé požehnání. Mí milovaní, také tady je pořád mnoho údolí, kterými je nutno projít. Když se ale ve Mně držíte při sobě, budete si navzájem oporou, pak je každé údolí rychle zdolané a uvidíte, že vás toto údolí posune o velký krok ke Mně, vašemu OTCI.

 

Mé slunce vás naplní na putování vstříc výšinám a jásajíc kráčíte velkými kroky spěchajíc k Mému srdci - současně berouc sebou všechny, kteří stojí na kraji cesty.

 

Také vám, Mí milovaní, kteří ještě nerozhodně stojíte před vaši cestou, kam ta vás zavede a jaký bude nyní váš úkol - sloužit Mně jako posel světla na Zemi, říkám: „Důležitá je jedině láska ke Mně, kterou nosíte ve vašem srdci.“ Znám vaše touhy, vím o všech myšlenkách, které se Mě týkají, které proudí ven jako požehnání, a které jsou světlem v tomto tmavém světe.

 

Někdy je mezi vašimi pozemskými a duchovními úkoly provázek. Najít správnou střední cestu se podaří jenom když se vyčleníte ze světa nejvroucnější láskou ke Mně, zejména když hrozí vzdálení se od lásky.

 

Tak, jak milujete vy Mně, tak milujte všechny, kteří jsou kolem vás. Milujete je všechny stejně? Poznám vaše myšlenky:“OTČE, to je ale těžké.“ Když se nacházíte v Mé všudypřítomnosti, žijete zde a teď, tak vás prozařuje Má láska a jste vedení krok za krokem k té lásce, která miluje všechny stejně, tak jako JÁ miluji stejně všechny svoje děti.

 

Nedívejte se pořád jen na vaše slabosti, a nepovažujte se stále za děti. Jistě Mně teší, když tu a tam spícháte do Mé náruče jako děcko. A JÁ vás beru, jako dítě na Mé srdce. Avšak vy jste také synové a dcery nebes. Jako takoví stojíte v lásce a úctě přede Mnou, a svatá vážnost vámi proudí, aby jste splnili to, co jste mi na nebesích slíbili.

 

Někteří z vás slouží v hluboké lásce všem těm, kteří jsou kolem nich. Od rána do pozdní noci se starají o ty své, žehnají v tichosti a putují jejich pozemskou cestou plní pokory.

 

„Pojď, Mé milované, přijď docela blízko ke Mně, ty matko mnoha lidských srdcí. Žehnám ti a kříž zasvěcení svítí na tvém čele. Putuješ v Mém světle, vnitřně jsi se Mnou spojená v sloužící lásce a jsi pro mnohé příkladem.

 

Říkám vám: Když potkáte člověka, který v pokoře a obětavosti, v tiché zdrženlivosti slouží jiným, tak vězte, že je to anděl, který jde zde po Zemi. A to má být pro vás všechny příklad, že také vy máte sloužit v obětavosti plné lásky všem vašim bližním, tak jak jsem sloužil JÁ vám a ještě stále sloužím.

 

Nyní dost vážných slov, oslovil jsem vás všechny. Jistě jste to postřehli. Nebesa jsou kolem vás váš domov. Opustili jste je, aby jste sloužili tady na Zemi, jenom na krátký okamžik, a přesto se čas zdá tak dlouhý. Projevil jsem vám, že vše co je v nebesích, najde shodu na Zemi, avšak transformované dolů v silné míře. Stejně tak jako na Zemi existují rodiny s dětmi, nacházejí se na  nebesích duchovní rodiny, duálové páry, s jejich dětmi. Když vstupujete na Zem a naplňujete váš úkol, pak často sestupuje váš duálový pár na vaši stranu, aby vás provázel zbývajícím životem, ochraňoval vás a vedl, pokud není také zrovna na Zemi, což se stává zřídka.

 

Teď v tomto okamžiku k vám přistupují vaše duchovní děti. Pociťujete proud jejich lásky ve vašem srdci a oni vám pokládají do vašeho klínu pomněnky, trhané v nebeských zahradách.

 

Nezapomeňte na váš domov! Nezapomeňte na vaše pravé bytí! Jste andělé oblečení v lidském šatu. Nyní pohleďte na vaše nebeské děti různého věku, a žehnejte jim! “Jenom krátký okamžik“, mohli by jste říci:“a jsem opět u vás.“

 

Nebeská vůně vane z čemeřic. Je to vůně, namíchaná jako z růží a fialek, a rozkvetlé hlavičky, v kterých se ukazují tyčinky, k vám vyzařují světlou žluť lásky, lásku nebeské přírody. I tuto lásku si můžete vzít sebou na Zem a žehnajíc jít po rolích.

 

Ještě jednou zvedám Mé ruce, zahrnuji vás srdečně, včetně lásky vašich milých na nebesích a na Zemi, žehnám vám a cestě, která leží před vámi. Neste smysl Mých slov ve vašich srdcích, uchovejte je tam a naplňujte je, kde je jejich naplnění ještě potřeba.

 

Amen, mí milovaní, Amen.

 

 

Řekl jsem andělovi,

který stál na bráně,

na bráně roku:

 

„Dej mně světlo,

abych mohl jít

jistýma nohami

vstříc nejistotě,

 

A on odpověděl:

„Jdi jen do temnoty

a polož Tvou ruku

do ruky Boží!

 

Je to lepší než světlo

a jistější

než známa cesta“

 

/čínsky křesťan/

 

 

 

 27. ledna 2007

 

Modlitba:

 

Můj milovaný Otče, Ježíši Kriste, ano, můžeme jen mlčet a být pohnuti, kvůli Tvé přítomnosti zde uprostřed mezi námi. Smíme pociťovat Tvoji lásku a Tvoji sílu tak blízko a to naplňuje naše srdce vekou vděčností.

 

Chceme Ti ukázat svoji vděčnost tím, že zcela doširoka otevřeme svá srdce, abychom Ti mohli být nablízku a mohli se Ti ještě více přiblížit. Otče, to je celá naše touha, být Ti blízko, abys mohl být s námi.

 

Tak jsme nyní připraveni naslouchat Tvému slovu a oddáváme se Ti v meditaci a zcela se utišujeme a noříme se do Tvé lásky. Díky, milovaný Otče.

 

Amen

 

 

Meditace: Venku napadl sníh, sníh, tak tichý, že ho nemůžeme slyšet. Sníh nám říká: „Otevřete své uši srdce a zavřete své oči srdce! Vejděte a pociťte, co sníh venku způsobuje!“

 

Po orkánu posledního týdne nám byl přírodou opět darován. Sníh, který vše přikryje. Vše je bílé, kam člověk nesměřuje svůj krok. Vydáváme se duchovně do přírody a těšíme se na sníh, na bílou plochu před námi.

 

Slunce září a hladí chladný sníh a sníh ukazuje své krystaly. Leskne se a třpytí ve všech barvách a odráží barevnou nádheru stvoření našeho nebeského Otce.

 

Vše slouží, také barvy, které proudí do našich srdcí. Podívejte, když rozkmitáte jen jednu barvu, není to touha po mnohem, mnohem více barvách? Představte si, jak barvy probuzené sluncem ve sněhových krystalech potěší vaše srdce! Jděte do nitra! Cítíte, jak jsou vaše srdce a vaše fyzické tělo prosvětleny?

 

Představte si, že tyto barvy září všemi buňkami vašeho těla. Jak byste pak nemohli zářit? To je dílo boží, Bůh tvoří v každé sekundě. Musíme se jen otevřít a být připraveni dívat se, co nám daruje.

 

Tak jako nám třpytivý sníh daruje úžasné barvy, tak nám dává sníh také ochlazení; ochlazení dnů, v nichž tvoříme ve světském zápalu. Dává nám ticho a klid a vše zjemňuje.

 

Když se podíváme hlouběji do živlu vody, který se nám ukazuje jako sníh, poznáme, jak nám vkládá do duše ve své úžasné prostosti klid, protože zakrývá vše, co bylo neklidné. Je to jako by se stal velký zázrak po orkánu. Rozbouřený svět smí jít spát, smí si na okamžik odpočinout.

 

Neměly by to udělat také naše myšlenky? Utišit se, utišit se, mlčet a naslouchat našima ušima srdce. Je něco krásnějšího?

 

Tak bereme to, čím nás Pán tam venku obdaroval, hluboko s sebou do svého srdce, sníh v jeho čistotě a jeho třpytivém lesku. Otevíráme doširoka svá srdce, abychom mohli slyšet slovo Pána.

 

 

 

Projevení z lásky

 

Já, Otec Pra, Jsem uprostřed mezi vámi, přišel Jsem ke každému a pozdravil ho; neboť jste sem přišli na Mé volání. Nelekli jste se cesty a nedali se ničím zdržet.

 

Podívejte, Mí synové a dcery, až v pozdější době vyjdete jako Mé nástroje a bude burácet a sněžit nebo bude bouřka a déšť bude bubnovat na Zemi a hrozit, že vše zatopí, zůstanete pak sedět ve své teplé světnici a zacpete své duchovní uši místo toho, abyste pomohli svým bratrům a sestrám, kteří se dostali do nesnází?

 

Jestliže budete Mými nástroji, nebudete se bát ničeho. Já Jsem vaše ochrana a záštita, andělé vás obklopují a vy půjdete a pomůžete svým sousedům, jejichž domy budou zaplavené, protože leží v níže položených oblastech. Půjdete, abyste darovali pomoc všude tam, kde jí bude potřeba. Zoufalé lidi budete utěšovat, nemocné budete léčit. Budete vyzařovat naději a důvěru; neboť budete vědět, že Země se proměňuje a brzy přijdu Já v moci a vznešenosti, abych vedl Své děti do říše lásky, míru.

 

Tento časový úsek „rok“ nechť vám slouží k tomu, abyste se upevnili, nejen v lásce ke Mně – kterou v sobě všichni nesete –, ale také v lásce ke stvoření a k bližním, nehledě na to, jak se vůči vám chovají. Nespočívejte příliš dlouho u zrcadel, která vám jsou nastavena! Není už mnoho času, abyste odstranili své chyby a slabosti. Když budete stále znovu myslet na své slabosti, tak je posílíte.

 

 

Potřebuji syny a dcery, kteří nekonečně milují.

 

 

Když vrostete do této lásky, budou vaše chyby, vaše slabosti poraženy, aniž byste si toho všimlineboť láska je nejsilnější moc vesmíru; láska je tvůrčí síla. Když působíte v lásce, vytvoříte z Mé hojnosti nového člověka a s klidem pochováte starého Adama, kterým ještě nyní jste.

 

Mí milovaní synové a dcery, i když se ve vás vynořuje tolik skličujících otázek a vy s prosíkem ke Mně vzhlížíte a říkáte: „Otče, co nás to všechno potká?“, tak odpovídám: „Neboj se, Mé dítě; neboť Já a ty, My jsme jedno, jednoho Ducha v lásce a z této lásky vykonáš všechno to, co jsem vykonal Já, když jsem šel po Zemi jako Ježíš.

 

Nyní je čas Mého ducha a Můj Duch je s každým z vás jednota. Můj Duch září nad vámi, nad vaším vnitřním Duchem. Vkládám do vás tolik síly z Mé milosti, aby se každý strach přeměnil v radost, v radost, která pramení z vaší vnitřní bytostí, syna, dcery; neboť Já Jsem Duch radosti.

 

Nejsem to Já, kdo posílá Mým lidským dětem neštěstí. Ne! Chci je uchránit před vším tím neštěstím a k tomu jste na Zemi vy jako Mí poslové světa, abyste ještě zmírnili to, co bylo zaseto jako setba, co nyní stojí před vámi všemi jako sklizeň.

 

V nebeských světech jste spolutvořili a spoluvytvářeli z radosti. Kolik slavností jsme spolu slavili, ach, kdybyste si na to mohli vzpomenout; ale to nemůže v lidském rouchu být, jinak by se vaše srdce rozskočilo touhou. Ale tušení v sobě nesete a proto po Mně tolik toužíte.

 

Tvůrčí síla, s níž jste tvořili ve věčném domově, v nebesích, leží ve vás také ještě nyní. Co jsem Svým dětem daroval, to jim znovu nevezmu. Ale síly jsou zasuté a čekají na to, že budou ve vás znovu probuzené a vy s nimi budete pracovat k dobru přírody a vašich spolubratrů a spolusester na Zemi.

 

Často pociťujete hluboký smutek. Důvodem toho je, že do vás září Má touha po každém jednom dítěte. Vnitřní syn, vnitřní dcera pociťují tuto touhu a nejraději by se vydali do světa, aby všemi zatřásli, aby všem ostatním Mým dětem přinesli poselství: „Otec vás miluje a touží po vás, po každém jednom!“

 

Ale tak, jak respektuji svobodnou vůli, budete to dělat stejně. Ke každému z vás přivedu nyní prostřednictvím Svých andělských poslů lidské děti, jimž můžete pomoci. Čím více vrostete do lásky, která nezná rozdíly, tím větší bude kruh, jimž budete moci pomoct.

 

Ve spojení s mnoha jinými společenstvími všech náboženství budete působit jako světlo. A světlo zvítězí také skrze vás, sice s Mojí silou, ale skrze vás. Slyšte Mé slovo a nechejte ho ve svém nitru doznít!

 

I když si nyní půjdete ještě za svojí každodenní prací a uplyne nějaký čas, u jednoho méně, u jiného více, než budete plně žádáni, tak se přesto máte připravovat, abyste dokázali přijímat stále více Mé lásky.

 

Tak vám dám úkol, jak můžete stupňovat příjem světla a síly ze Mě:

 

Přijdete v meditaci ke Mně, spojíte se se Mnou, budete se Mnou hovořit. Má láska do vás vkmitá. Pak se můžete postavit do tiché komůrky, roztáhnout své paže a vysílat Moji lásku, Mé požehnání, Můj mír, Mé světlo a Mé zdraví mocně do tohoto světa, aniž byste na cokoliv mysleli.

 

Když podle své svobodné vůle splníte tento úkol, všimnete si, že Má síla vámi den za dnem pulzuje stále silněji, každá buňka vašeho těla vibruje a zaměřuje se na Mého ducha lásky. Když budete vysílat do světa zdraví, bude zdraví proudit také skrze vás a vyléčí pak také vás z nemocí, jestliže půjdete věrni Mým stopám po své osobní Golgatě.

 

Osobní Golgata nemusí být vždy jen bolestí nebo nemocí, může se nacházet právě tak na vašem pracovišti, pokud máte potíže s kolegy nebo kolegyněmi. Do té doby se naučíte: „Jestliže máš, Mé dítě, potíže, podívej se nejdříve na sebe!“ Tento zákon zůstane stále platným. Ale poněvadž máte vyrůst z tohoto zákona do lásky, bude tento zákon nahrazen vyšším zákonem – zákonem lásky.

 

Zcela jedno, jak s vámi budou zacházet, budete láskou. Budete žehnat každému kolegovi, každé kolegyni. Budete vyzařovat mír. Nebude kolem vás hned láska a mír, neboť ty Mé děti, které jdou ještě nejhlubší temnotou, se budou bránit, budou vám zabraňovat tím, že budou do srdcí vaši spolubratrů a spolusester vkládat ještě více sporu a hádek. Neklesejte pak na mysli, ale zůstaňte na započaté cestě po Golgatě! Milujte a žehnejte! To stejné platí pro vaši osobní oblast, pro vaše rodiny, nebo když jsou potíže kdekoliv jinde.

 

Každý z vás má své boje zde na Zemi; neboť máte být do dáli viditelným světlem v hluboce temném světě. Toto světlo chtějí vší silou zhasit a proto vám bude zabraňováno, kde to jen bude možné. Jestliže se však opřete pevně o Mě, přivinete se na Mé srdce a řeknete: „Otče! Když proti mně nastoupí celé vojsko: Jsou to přece bratři a sestry, které jsem chtěl přivést domů. Jestliže budu slabý, Otče, daruj Mi Svoji sílu!“

 

Jemně vás pak pohladím po vaší hlavě a řeknu: „Můj milovaný synu, Má milovaná dcero, podívej, je to dobré, když pospícháš na Mé srdce, když se vineš pevně ke Mně, Jsme přece jednoho Ducha a z této jednoty dostaneš veškerou sílu, abys ani o nejmenší krok neustoupil, ale kráčel kupředu s otevřenou náručí a bral s sebou všechny ty, kteří vám nalevo a napravo na kraji cesty chtějí bránit v záření.“

 

Skutečně, říkám vám, je nová doba, která nyní pro vás, Mé posly světla, nastává, doba váhání, doba otálení je pryč. Svaté volání k vám zaznívá:

 

Působte v Mém Duchu a z Mého Ducha – nyní!“

 

Slibuji vám, že bude stále více hodin, kdy se budete setkávat se stejně smýšlejícími, hodin, v nichž budete úzce spojeni s domovem; neboť kde Jsem Já, je věčnost, je přece váš domov.

 

Pojďte ke Mně, Mí milovaní synové a dcery, Má náruč je otevřená a Já vás v ní všechny obejmu! Na vašich čelech září kříž posvěcení – také u tebe, Má milovaná dcera, která jsi pospíchala na toto místo z takové dálky. Jste Mí nositelé kříže a každý z vás nese ve svých rukou meč lásky.

 

Nyní jste zcela blízko u Mě a cítíte, jak vás Má láska objímá, dodává vám odvahu pro tento nový úsek v čase a prostoru, jak k vám proudí Má síla a posiluje člověka, který je tu a tam ještě ustrašený. Chápu to, také jsem přece v noci na hoře Olivetské trpěl strachem ze smrti. Nesete jen malou třísku světového kříže.

 

Nejste také samotným světlem na této Zemi. Je mnoho ještě neprobuzených poslů světla kolem vás a tak mnozí, kdo vám ještě stojí v cestě jako překážka, jsou ve skutečnosti váš bratr, vaše sestra ze světla. Vaše láska to odkryje.

 

Nyní spočíváte na Mém otcovském srdci a díváte se na prostor a čas a pak se podíváte do věčnosti a trochu si vzpomenete na váš domov. Pocítíte závan věčnosti a uvidíte krátkost pozemského života, který se vám někdy jeví tak dlouhý. Důvěra ve vás poroste; neboť si vzpomenete na svoji moc a sílu, které v sobě nesete jako Mí synové a dcery nebe. Vzpomenete si, že jste v nitru do dálky zářícím světlem, vybavení Mým dědictvím.

 

Před tímto synem, před touto dcerou se sklání váš člověk. Jak malý je přece, jak úzký ve svém myšlení, ve všech svých možnostech a přesto jsem byl i Já člověkem, tedy lidství není jen omezením ve fyzickém těle, ale je to vysoký úkol, který každý z vás vyřeší s radostí v srdci.

 

Nyní Můj slib: Čím více a vroucněji se přiblížíte svému vnitřnímu bytí, tím více duchovních darů vám budu moci darovat. Mé dary jsou ve vás, dar léčení, dar jasnozřivosti, dar řeči v „Já Jsem“, rozhovoru mezi Otcem dítětem a ještě mnohem více, vše leží ve vás.

 

Obdarovávám každé dítě stejně, tak, jako také každé dítě stejně miluji. Před nějakou dobou jsem vám už řekl: Když cherubín nebo serafín projde kolem děťátka právě povýšeného na dítě boží, tak se před ním ukloní. Úkoly jsou tak různé, ale každé dítě je postaveno přede Mnou na stejnou úroveň jako jiné dítě.

 

Tato harmonie nebe nechť je také mezi vámi, tak, jak ji nyní pociťujete, když milujete, je mír, je harmonie, je kolem vás světlo, i když se vám jeví temné. Promění se tak, jako se nakonec promění na světlo vše, na věčné bytí, až se poslední dítě, Má Sadhana, vrátí domů.

 

Každému z vás pokládám nyní Svoji ruku na jeho hlavu, stojíte ještě zcela blízko u Mě. Každému žehnám Svojí lásku a Svým milosrdenstvím, které má být vaším podnětem podporovat vaše spolubratry a spolusestry a stvoření. Láska a milosrdenství do vás proudí a probouzejí Mé vlastnosti, které ve vás také spočívají.

 

Žehnám Ti, Mé dítě a žehnám vám všem, duše, které jste zde přítomné. Mé děti v duševním rouchu, byly jste sem vedeny, abyste se rozhodly obrátit se Zemi zády a jít domů do věčného světla. Vaši andělé, kteří vám stojí po boku, vás provázejí, pomáhají vám a ukazují vám úkoly, na nichž vyrostete a rozvinete se zase v lásku, kterou v sobě nesete také v nitru.

 

Žehnám tomuto období v prostoru a času, každý jeden za sebe se může a smí rozhodnout, zda Mě bude následovat na cestě „Golgata“. Toto je záležitost srdce.

 

Žehnám Mému stvoření a vkládám do vás tolik z Mé moci, síly, mocnosti a síly, z Mé milostivé hojnosti, jak jste připraveni nést.

 

Mé slovo je ještě mezi vás, odmlčím se nyní skrze tento nástroj.

 

Amen

 

 

Projevující slovo skrze jednoho bratra

 

Má milovaná dcero, která tento kroužek na Zemi už roky vedeš, s Mojí silou a láskou žehnaje stojím za tebou a děkuji ti. Já, tvůj nebeský Otec, ti děkuji, že Mi daruješ své srdce a svoji lásku, že neseš Mé slovo do tohoto světa, k Mým, ke hledajícím, k zoufalým, k Mým nástrojům a poslům světla. Skutečně, tímto úkolem, který už dlouhou dobu vnímáš, byli zavoláni mnozí, mnohem více, než si dokážeš představit.

 

Volám do tohoto světa: „Mí nositelé slova a poslové světla, kde je vaše „ano“ ke Mně? Já, váš Otec, vás volám; neboť vás potřebuji pro čas, který přijde; neboť jak cítíte a slyšíte, tato doba se proměňuje.“

 

Mnohé lze zmírnit tím, že pozvednete své srdce ke Mně. Připomínám vám ve vaší nejhlubší duši vaše „ano“ ke Mně, vy, kteří jste se vydali na cestu, abyste byli na Zemi světlem pro Mé syny a dcery.

 

Buším znovu na vaše srdce a volám vás: „Mé milované děti, potřebuji vás pro tuto novou dobu, pro proměnu Země a pro lidi, které bych k vám rád přivedl.“

 

Děti světla, jak jste slyšeli, přichází doba činu. Mnozí jsou již dlouho na cestě. Pozvedněte své srdce a nezabývejte se už maličkostmi! Aby láskou mohl být zmírněn zákon setby a sklizně. Abyste mohli pomoci Mým lidským dětem. Mé srdce touží po každé duši. Mé otcovské srdce by se rádo dotklo každé duše hluboko v nejhlubším nitru a Já vás prosím, pomozte Mi přivést Mé děti zpátky.

 

Má láska září do tohoto světa a je potřeba několika, kteří budou kráčet napřed pro čas, která přichází, pro čas, který je a bude vážný. Držte se pohromadě a jděte symbolicky ruku v ruce! Podporujte se jako Mé činorodé děti! Vy, kteří Mě následujete, jste svědectvím Mé lásky, kterou jsem jako Ježíš na této planetě žil před vámi.

 

Jste světlem z Mého světla a toto světlo komunikuje s Mým světlem. Vaše buňky jsou světlem a komunikují spolu se světlem. Když se zaměříte na světlo, pocítíte, jak se ve vás rozjasní. Skutečně, je to Mé světlo, světlo Mé lásky k Mému stvoření, ke každému Mému dítěti.

 

I když jsou vaše úkoly různé, volal jsem vás, každé dítě na své místo, k jeho úkolu, se kterým souhlasil. Prosím vás znovu o vaše „ano“. Berte ale toto „ano“ velmi vážně, abych vás mohl vést, aby spojení otec-matka-bůh a dítě bylo ještě vroucnější a intenzivnější. Rád bych vás přitáhl na Mé otcovské srdce, abyste se cítili bezpečně.

 

Pozvedám Své ruce nad vaši hlavu a Má nekonečná síla do vás proudí. Vezměte tuto sílu a rozdejte ji svému bližnímu; nebo on je tím, kdo ji potřebuje, komu je zapotřebí! Čím více se otevřete, tím víc k vám může proudit, tím více světla přijde na tuto temnou Zemi, tím rychleji se rozjasní planeta, tím více radosti a vděčnosti budete pociťovat před vznešeností Pána. Skutečně, vezměte si tento obraz do nadcházející doby:

 

Radost ze vznešenosti Pána

 

Amen

 

 

Projevující slovo skrze jednoho bratra

 

Mé milované děti, víte, že Jsem uprostřed mezi vámi, ale přijali a pojali jste Mě také ve svém nitru? Já, který Jsem váš Otec, který bych byl rád také vaším bratrem, mohu skrze vás působit, jen jestli Mě přijmete a pojmete.

 

Rád bych byl kormidelníkem na lodi vašeho života. Povedu vaši loď všemi bouřemi, nocí, všemi útesy, když Mi budete věřit. Neboť máte na svoji loď života přijmout ještě mnoho svých bratrů a sester, kteří plavou v moři světa, ano, bloudí. Máte je s Mojí pomocí posbírat, máte být světlem, které přitáhne vaše bratry a sestry a zachrání je.

 

Proto rozšiřte své srdce pro Moji lásku a zcela a plně Mi důvěřujte! Jen když mezi námi nebude už nic stát, budete mít sílu pomáhat svým bratrům a sestrám a oni potřebují vaši pomoc.

 

Dali jste své „ano“. Obnovte své „ano“! Buďte odvážní a kráčejte se Mnou vpřed; neboť nejsem jen kormidelníkem, jsem také skalou v bouři! Tuto sílu bych rád přenesl na vás, abyste měli sílu posbírat všechny ty bratry a sestry, kteří na vás čekají.

 

Jsem vždy u vás, nikdy nejste opuštění. I když je často třeba zdolat velmi těžkou cestu, jste a zůstanete v bezpečí v Mé lásce a budete ji – v páru s dobrotou a milosrdenstvím – vyzařovat do světa a ten bude světlejší a světlejší.

 

S Mojí silou může být mnohé prozářeno. Neste se Mnou lásku ke všem svým bratrům a sestrám, k Matce Zemi, k přírodním říším, k živlům, k bytostem živlů, ke všemu bytí, ano, k celému Mému stvoření! Jste spolustvořitelé nové Země.

 

Mé milované děti, jděte se Mnou do dalšího večera, Mé požehnání je a zůstane mezi vámi. 

zpět