Tichá radost

Poselství - listopad 2011

Poselství - listopad 2011

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

26. listopadu 2011 v Norimberku

 

Příprava na narození Krista v nás

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Nyní nastalo ticho ve vašem prostoru a ticho ať nyní vstoupí do vašeho srdce. Nechte píseň vaší touhy po Mně doznívat v sobě! Rozumějte, že Ježíš Kristus, váš Bůh a Otec, jako i váš Bratr, stojím vedle vás, jemně se vás dotýkám rukou, abych vás vedl do hlubších vrstev vaší duše.

 

Ciťte Mou blízkost a zhluboka vdechujte Mé Svaté světlo! Všechno, co vámi hýbe, tíží vás, vydechněte a přiviňte se zcela těsně ke Mně! Jsem vám úplně blízko! Pojď na Mé srdce, Já, tvůj Spasitel, tě držím ve Své náruči! Miluji tě! Pojď, pusť se, nechej všechno za sebou a buď nyní zcela v přítomnosti! Má láska tě objímá, zabaluje tě. Jako zářivě bílý šat tě obklopuje Má láska.

 

Jasné, zářící světlo vstupuje do tvého nitra a zaplavuje tě, tvého člověka, od lebky až po chodidla. Ve všech žílách, ve všech cévách, ve všech orgánech se šíří Mé léčící světlo, obaluje a zalévá každou jednu buňku. Teplo se v tobě rozšiřuje. Vciť se nyní do svého srdce! Slyšíš ho bít: „Otče! Otče! Ty jsi tu. Dobře, že tu jsi, neboť po Tobě toužím.“ Jemně tě hladím Svou rukou po hlavě. Cítíš Mě. Cítíš Mou blízkost a dotknutí cítíš ve svém nitru.

 

Nebeské kmitání se v tobě šíří a vzpomínáš si, že tvůj skutečný domov není z této země. Poznáváš, že tvůj pravý domov je na Mém srdci. Jsi láska, Mé dítě, láska z Mé lásky a světlo z Mého světla! Šiř kolem sebe lásku a buď si plně vědomé svého úkolu na zemi! Když stojíš uprostřed lidského života a zapomnělo jsi, proč žiješ v pozemském, tak si vzpomeň: Jsi láska z Mé lásky a světlo a láska dávají, světlo se šíří i v tobě a skrze tebe tak často, jak ty chceš.

 

Vždy tehdy, když se odevzdáš lásce, když tvé srdce patří Mně a ty položíš svůj život do Mých rukou, tak tě mohu vést k této neustále se rozdávající lásce. Máš svobodu, Mé dítě, a vždy jsem tu pro tebe. Žádný krok nejdeš sám, neboť Má ruka je k tobě vždy natažená a Mé srdce je vždy otevřené, aby k tobě posílalo Mou lásku.

 

Ciť, Mé milované dítě, jak tě miluji a jemně se tě dotýkám! Ciť radost, která vystupuje z tvé duše, že Mi je tak blízko! Opět ti šeptám do srdce: „Vždy jsem ti tak blízko, Mé dítě, a Má nebeská radost spočívá v tobě a chce se i ve vnějšku ukázat. Radost nebes, která se rozdává v lásce, obsáhla tvou duši a ta se těsně přitiskla na Mé srdce. Mír sestupuje do tvého srdce a mír do srdcí všech, se kterými putuješ, mír je ale i v těch, na které myslíš.

 

Proud míru vystupuje dále nad tuto místnost. Vždy tam, kam směřujete své modlitby nebo kde na Mě myslíte, se proud míru spojuje s vašimi sourozenci, kteří Mi také slouží a odevzdávají se Mi. Obklopuje tuto zemi a šíří se na ní světlo. Mír vstupuje do srdcí vašich sourozenců, i do těch, kteří ještě stojí proti sobě navzájem v boji. Sesílejte mír do srdcí všude tam, kde je ještě nepokoj!

 

Mé svaté Vánoce, Mé narození na zemi, které každý rok slavíte, je před vámi. Připravujete se v takzvaném tichém čase [adventu]. Posílejte mír do každé země ke všem lidem a nechte s ním také proudit lásku! A bude mír a mír je! Jste na cestě z Mého pověření. Jako poslové světla jste šli na tuto zemi, abyste Mi sloužili v lásce.  jsem láska a Má láska ve vás chce přes vás proudit a tak bude mnoho oblastí Mého stvoření naplněno Mým světlem. A tam, kde je ještě tma a chlad, ať již v pozemských nebo duchovních oblastech, má přijít Mé teplo, Mé světlo a Můj mír, především tam, kde mnozí touží po lásce a míru.

 

Tak se děje Má Svatá vůle, když i vy se položíte do Mé vůle.  vám pak mohu přinášet nádherné dary milosti. Mohu do vašich srdcí vložit největší dar, dar Mé věčné lásky, Mé narození ve vás, skrze vaše odevzdání se Mně. Půjdete se Mnou za ruku kroky, kterými vás pak povedu, kroky, které vás nechají dozrávat v lásce. Neřekl jsem: „Staňte se dokonalými, jako jsem  dokonalý?“ Viďte i své sourozence ve světle dokonalosti a stavte je do Mého světla! Tam kde to ještě nedokážete, Mě proste, ať to udělám Já! Já jsem život,  jsem láska a  dokáži všechno.

 

Tak vás chci vést dále, dotknout se vašich srdcí Svým projevujícím se Slovem a vložit do nich prosbu: „ jsem i v tobě, Mé dítě! Toužím po tobě, pojď do vroucího spojení se Mnou a nech se ode Mě vést!“

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Advent, čas přípravy na Můj příchod? Ano, Mí synové a dcery,  se chci znovu ve vás narodit. Co to znamená? Znamená to, že , váš Nebeský Otec, bych chtěl přes vás působit ve všech oblastech vašeho života, neboť skutečně, příliš málo pracovníků je na Mé vinici a  potřebuji každého jednoho z vás! Jste to vy, Mí synové a dcery, kteří máte na této zemi šířit světlo, vy a všichni ostatní, kteří si to kdysi ve věčném domově předsevzali.

 

Že vaše cesta není jednoduchá, jsem vám nezamlčel. Každý z vás viděl svůj budoucí život a řekl k tomu ano, neboť nejvyšší dar, který jsem vám předal, byla svobodná vůle. Na základě této svobodné vůle jste se rozhodli pro život zde a nyní.

 

Ať to je nyní přechodná osamělost – Mé dítě, ano, myslím tebe a jemně tě hladím po hlavě, protože jsi tak smutné; ať je to těžké partnerství – Má dcero, ty jsi se pro to rozhodla, chtěla jsi na tomto úkolu vyrůst. Láska je most mezi lidmi; ať to je ve velmi živé rodině nebo v tichu poklidné cesty, to je stejné, vy všichni jste se svobodně rozhodli vzít na sebe tento život.

 

Řekli jste také ano k mnohému utrpení, k mnohé bolesti. A v duchovní říši vypadal život na zemi z nebeského pohledu úplně jinak, neboť vy, jako Mí synové a dcery, jste tento život viděli jako Mé dokonalé děti, a z této dokonalosti jste Mi řekli: „Ach Otče, když se díváme na Tvůj život, který jsi jako Ježíš musel na zemi vést s tím nekonečným utrpením, mukami až ke kříži, co si tu chceme stěžovat? Otče, těšíme se na pozemský život, abychom spolunesli i trochu utrpení, aby toho jiní Mí sourozenci na zemi nemuseli nést tolik!“

 

Co jsem vám odpověděl? Upozornil jsem vás na to, že je velký rozdíl mezi tím, co vidíte jako synové a dcery, a tím, co nyní zažíváte jako lidé. Opakuji, co jsem vám již řekl: Nesete jen jednu nepatrnou štěpinu na svých ramenou. Chcete ji odložit nebo přijmout? Vždy máte svobodu. Svoboda ale platí pro ducha, pro duši, člověk se podřizuje duši a duchu. Kdyby tomu tak nebylo, nebyly by téměř žádné úkoly světla splněny, neboť život na zemi uprostřed temnoty není jednoduchý. Buďte ale šťastní – a vy to děláte – že Mi můžete být blízko a že můžete se vším, co vás trápí, přijít ke Mně.

 

Položíte si svou těžkou hlavu do Mého klína, večer, když jdete spát, a ráno se probudíte se Mnou. Myslíte na to? Chyťte se Mé ruky a  vám chci pomoci zvládat váš všední den a plnit tím váš úkol světla!

 

Jsou to čtyři týdny, ve kterých se můžete připravovat na každoroční oslavu Mého narození na zemi. Tyto čtyři týdny, Moji milovaní, podléhají v prvním týdnu Mému Božskému pořádku, v druhém týdnu Mé Božské vůli, ve třetím týdnu Mé Božské moudrosti a ve čtvrtém týdnu Mé Božské vážnosti. Pak se můžete radovat a s velkou radostí slavit Vánoce, když jste tento čas prošli se Mnou za ruku s čerstvou odvahou a dobrou vůlí.

 

Nejde jen o vnější pořádek, i když to vnější odráží to vnitřní, ale i obráceně vnitřní odráží vnější, přesto je vnitřní pořádek to důležitější. Jeden příklad, abyste Mi rozuměli: Jedno lidské dítě vás prosí o pomoc. Ve vašem bytě se musí ještě provést domácí úklid, prádlo se musí vyžehlit a ještě mnoho dalšího. Co je nyní důležitější, pomoci nebo zpracovávat vnější pořádek ve vašem okolí? Až jednou budete stát přede Mnou, nezeptám se: „Byl jsi vždycky pořádný, uklízel jsi vždycky a mnoho dalšího?“ Ne! Zeptám se vás:

Mé dítě, kolik lásky jsi kolem sebe šířil?“

 

Jenom to je důležité, proto to patří k vnitřnímu pořádku. Vaším úkolem je pomáhat lidem ve vašem okolí. I když nastanou veliké těžkosti, může se skrze vaše požehnání, skrze vaši vnitřní lásku mnoho obrátit k dobrému. Žádná myšlenka plná světla se neztratí, a mnoho světelných myšlenek mění vaše bližní. Ale ne, protože vy je chcete změnit, nýbrž protože je milujete!

 

Milovat lidi, kteří vám jsou dobrým přítelem, je jednoduché, ale milovat lidi, kteří vám dělají těžkosti, to je cesta, kterou jsem žil před vámi. K vnitřnímu pořádku patří, že se snažíte a vždy bratra/sestru, na kterém/které sami můžete vyrůst, obalujete do lásky. Jen ti z vašich sourozenců, na kterých se můžete něco naučit, jsou pro vás vzácní. Vaši přátelé jsou vám postaveni po bok, aby vám pomáhali, stáli při vás, ale vaše učební úkoly najdete u těch, se kterými máte velké nebo největší těžkosti.

 

Když tedy budete v prvním týdnu propracovávat vnitřní pořádek, tak byste večer mohli přemýšlet o průběhu dne. Proste Mne, a  vám ukáži leckteré řešení vašeho problému, jak ho můžete s láskou přetvořit! Láska je ta nejmocnější síla a moc v universu, neboť láska jsem Já, a láska mění a proměňuje. Láska je tvořivá síla.

 

Druhý týden, Moji milovaní přátelé, byste mohli věnovat Božské vůli. Řekl jsem Božské vůli, ne vaší vůli! Všimněte si Mého humoru! Kde všude tedy ještě chcete prosadit svou vůli? Proč vás rozčilují bližní, kteří chtějí prosadit svou vůli? Když svou vlastní vůli vložíte do té Mé, tak zcela jistě budete měnit své bližní, neboť budou zcela překvapení, že ze dne na den už nepanuje vaše vůle, nýbrž že např. láskyplně řeknete: „Když myslíš, že je tohle dobré, tak to udělej, však ono to bude správně!“ Mé kmitání slov vyjadřuje, že tato věta je vyslovena v absolutní lásce a ne ve hněvu [nyní vysloveno tvrdě a hlasitě]: „Když myslíš, že to je správné atd.!“ Rozumíte tomu rozdílu a vnímáte i Můj úsměv.

 

Tak byste mohli svou vlastní vůli, kterou každý z vás ještě má, poznat, usmát se nad ní a utéct se do Mé náruče: „Otče, děkuji, poznal jsem to! Pomoz Ty mi přitom, abych dále vkládal svou vlastní vůli do Tvé Božské vůle a i skrze to poznával, co mi je na této zemi postaveno jako úkol k naučení!“

 

Přesto byste neměli jít do času přípravy na Vánoce s vážností, které chybí radost. [Trochu vzpurně řečeno:] „Protože nás Otec o to prosil, chci to zkusit!“ – Tam není cítit žádná radost. [Radostně, srdečně řečeno:] „Otče, pro Tebe! Otče, s Tebou!“ Cítíte nyní radost v Mém hlase?

 

A s touto radostí jděte pak i do třetího adventního týdne. Je toho ještě hodně na práci, skrze vaši přípravu jste se ale dostali do svého nitra a začínáte vidět Mýma očima. I když toho chcete před svátky hodně vyřídit, tak potkáváte nejen více lidí, nýbrž potkáváte své bratry a sestry na jejich cestě a žehnáte jim, ne, protože jsem řekl: „Žehnejte!“, nýbrž žehnáte, protože to proudí z vašich srdcí, z vaší lásky.

 

Vidíte bolest na něčím utrápeném obličeji a proudí z vás paprsek lásky, který ho obalí: „Otče, pomoz mu na jeho cestě, aby již nebyl tak smutný a plný zármutku!“ – „Ó Otče, žehnej dětem, které plné radosti ze života hlučí okolo! Žehnej jejich cestě po zemi!“ To byly nyní jen dva příklady, které vám mají ukázat, jak pak půjdete vaším dnem.

 

Soused, který se rozčiluje nad sněhem, který není uklizený, nebo nad listím, které se neshrabalo, se náhle ukáže v úplně jiném světle. Není to zlost z listí nebo sněhu, nýbrž je to jeho nespokojenost sám se sebou, a vy to poznáte. A i když k vám přistoupil s příkrými slovy, neodpovíte mu okamžitě stejným tónem, nýbrž zůstanete klidní, a v duchu mu pošlete mír do jeho srdce a požehnáte mu. Opět jsem vám dal příklad, pro naučení.

 

Čerpáte pak z Mé moudrosti. Díváte se hlouběji, nezůstáváte jen na povrchu, nýbrž poznáváte své bližní v jejich vnitřním bytí, a víte o výkřiku o pomoc, který vaši bližní ze sebe němě vydávají. To znamená čerpat z Mé moudrosti.

 

Ve čtvrtém týdnu se obrátíte k vážnosti. Zjevil jsem vám, že Božská vážnost je spojená s radostí, nedají se oddělit. Vážnost obsahuje čin. Co jste se naučili v pořádku, vůli a moudrosti, nyní jistými kroky převedete v čin. Změnili jste se. Nejen člověk se změnil, nýbrž i duše mohla odevzdat mnoho ze svého balastu a nyní jste žádáni v činu. Nevidíte nyní už svou malou oblast kolem sebe, nýbrž se obracíte k jednotě.

 

Vše je jedno. Obracíte se např. ke stvoření: ke kamenům u vašich nohou, k rostlinám, ptákům, kteří přicházejí k vašemu krmítku, a díváte se hlouběji a poznáváte velké souvislosti. Když máte ve svých srdcích mír a tento mír vysíláte do světa, tak tento mír obkrouží zemi a dotkne se mírem nespočetně mnoha vašich sourozenců. Ještě si to nedokážete představit, je to ale tak, Mí synové a dcery! Všechno a všichni jsou spolu navzájem spojeni. A to je to, co rozumím pod pojmem 'čin', to, že pochopíte, že všechno, co děláte, má své účinky na veškerý okolní svět, na zemi, i nad ní na planetu, na duchovní říše.

 

Nedokážete si představit, co skutečně znamená slovo 'jednota', můžete do toho ale po krocích vrůstat, tím, že si této jednoty budete stále více a více vědomi! V jednotě se Mnou jste šli k inkarnaci na zem. V jednotě se vším bytím – opakuji – v jednotě se vším bytím opustíte zemi, když nadále ponecháte svou ruku v té Mé. Budete stále hlouběji otevírat vědomí jednoty, a každá myšlenka, ano každé slovo, a tím více čin uvidíte pod pojmem jednota a poznáte vzájemné ovlivňování.

 

Když jste např. rozzlobení, tak se tato zlost spojí se vším, kde se na zemi ukazuje moc, neboť zlost je chtít nad druhým získat moc. Ten druhý nejednal tak, jak jste očekávali, proto jste rozzlobení. Uvažte, že se tím spojíte se všemi mocnými na zemi a nepřímo se také děláte vinnými na všech válečných konfliktech. Posilujete tedy všechny destruktivní síly, místo abyste následovali Mou cestu, Mou cestu pokory, lásky a služby bližnímu.

 

V tomto čtvrtém týdnu byste mohli přemýšlet o těchto souvislostech. Nebuďte ale smutní, proto jsem vás před začátkem Svého Slova o vážnosti upozornil na to, že vážnost je vždy spojená s radostí. [Řečeno útěšně:] V nebesích jste dokonalí, na zemi musíte ještě trochu o dokonalost bojovat.  vám při tom pomůžu.

 

Ciťte Mou lásku, jak vás přitahuji na Své srdce a v této lásce byste pak mohli slavit Vánoce. Vánoce, o kterých se ve vás nově duchovně narodím.

 

Žehnám vám. Žehnám ale i vám, duše, které jste přítomné, a žehnám vám, kteří Mé Slovo čtete.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Ano, Moji milovaní, jste Mnou nekonečně milováni a spustili jste se do oceánu lásky, který najdete jen ve Mně. Když jste ponoření, cítíte kmitání lásky a milosrdenství. Cítíte jemné vlny, které vás nesou a přenášejí se na vás, ta jemná kmitání, která se léčící šíří ve vašem celém bytí, které se léčící šíří ve vašem duchu, ve vaší duši a vašem těle, ano, které nakazí vše, co je ve vás.

 

Ono kmitání lásky proměňují i vaši bolesti, váš smutek, těžké myšlenky, zlobu a vztek a mnoho dalších myšlenkových útvarů ve vás. Ano, pomáhají vám, aby Mé světlo vše ve vás zesvětlilo. Je to Mé světlo míru, které vám nyní dávám. Je to Mé světlo pro vás, abyste v sobě našli mír.

 

Čím více v sobě tento mír cítíte, skrze tuto vnitřní práci, o kterou jsem vás dnes prosil, tím více cítíte jednotu se vším bytím. Poznáte, že jste dech Mé lásky, a tak se i znovu ke Mně vrátíte. Z lásky jste se zrodili a k lásce se opět vrátíte. S každou myšlenkou plnou světla vynášíte tento vnitřní mír, který vám dávám, do stvoření.

 

Tak je tento čas adventu darem nejen pro vás, nýbrž je to dar, který předáváte dále stvoření a tak se může vše dostat do proudění. Ona řeka, která přivádí vše v proudění, je proud Mé lásky. Jím se nechte nést, neboť on ústí do Mého srdce. Pak budete opět zpátky u Mě, navrácení domů, a budete opět láska, a Já, Já vás přijmu s otevřenou náručí: „Vítej doma, Má dcero, Můj synu!“, vám řeknu a obejmu vás ve Své náruči, abyste opět spočívali v Mém srdci.

 

zpět