Tichá radost

Poselství - prosinec 1998

Poselství - prosinec 1998

zpět

 

 Svátek vánoční

19. prosince 1998

 

Mé milované ovečky, Mé děti! Putujte se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM nyní do svých vnitřních oblastí. Ponořte se hluboce do svého bytí z věčnosti. Ve vás jasně září světlo. Je to světlo vašeho ducha, který je jedno s DUCHEM OTCE. Následujte toto světlo se svým vědomím.

 

Procházíme sférami, necháváme za sebou ty, co jsou blízko země. V nekonečné rychlosti, nezměřitelné, prolétáme také sférami nebes, které jsou blízko zemi. Avšak chceme ještě dále, dále, blíže k SRDCI OTCE. Neboť dnes je zvláštní den.

 

Nyní před sebou vidíte mocný chrám, který se tyčí do výše. Stojí už zcela blízko pravěčné růžové bráně, která vám jednou bude vstupem do nebes. Tento chrám skrývá Můj pramen milosrdenství. Rozhlédněte se, zaposlouchejte se do sebe, andělské chóry se radují a velebí jméno věčného PRAOTCE. Obklopují vás a společně putujete se Mnou do tohoto chrámu.

 

Uprostřed stojí jasný, obroubený pramen, andělé vám podávají nádobu a vy čerpáte z této studny. Duchovní nádoba ve vašich rukách obsahuje tajemství, neboť nikdy nebude prázdná. Čím více rozdáte, tím rychleji se znovu naplní až ke svému okraji.

 

Z těchto nebeských sfér pohlížíte na říše, které jsou ještě blízko zemi. Vidíte mnoho zoufalých, vašich bratrů a sester. Tápají v temnotě a nechtějí vidět světlo, protože nevěří tomu, že je světlo na oné straně smrti. Vy, Mí v nebi narození, putujete těmito sférami a podáváte oněm nádobu k osvěžujícímu doušku z Mého milosrdenství.

 

Nyní pohlédněte na svého bratra, svoji sestru, který nebo která se posilnil(a). Pojímá je vnitřní záření, říkáte požehnání a hle, vnitřní oči duší se otvírají a vidí natažené ruce andělů, které by je rádi provázeli výše. Putujete se Mnou dále k této zemi. Nyní obleťte zeměkouli! Kolik Mých milovaných dětí potřebuje doušek milosrdenství, aby se probudily z nouze a utrpení a uviděly záblesk naděje. Jděte do válečných oblastí. Přibližte se duchovně duším, které jsou zodpovědné za války, nabídněte své nádoby k napití. Ve vašem pociťování budete vědět, kdo tuto nádobu přijme a kdo ji odmítne. Když byla odmítnuta, Mé milované děti, pak se o to pokuste podruhé a potřetí, pak už ne.

 

Tak putujte od země k zemi. Pak se odeberte po tomto kroužku do svého města, rozhlédněte se kolem sebe. Jak mnoho Mých dětí ve vašem bezprostředním sousedství potřebuje tuto nádobu milosrdenství. JÁ jsem DOBRÝ PASTÝŘ, provázím Své stádo k rozkvetlým nivám, kde bych ho rád občerstvil, ale když Mé ovečky odběhnou, když se nechají pomýlit vlky, pak potřebuji vás, neboť vysoká síla světla nebe je odmítána, ale vaše zakrytá síla syna, dcery z nebes bude jedním či druhým přijata.

 

Tento příklad s nádobou vám slouží pro konkretizaci. Tato nádoba existuje v duchovnu, buďte si s tím jisti, a je naplněna - jak jsem řekl - Mým milujícím milosrdenstvím. Podejte ji svým sousedům, svým známým, všem lidem, u nichž ve svém nitru cítíte, že vás spolu ještě nespojuje nebeská láska. Podejte nádobu nemocným, opuštěným. Podejte ji také těm v duchu, kteří už o BOHU nechtějí nic slyšet.

 

Je vysoká doba, Mí milovaní, Můj příchod je blízko. Ačkoliv tato blízkost ještě bezprostředně nenastává. Den a hodinu ví jen OTEC. JÁ, který jsem Jeho láskou, jsem přetransformoval Své božství směrem dolů, abych k vám mohl hovořit, abyste mohli pojmout Moji sílu, aniž byste otřeseni klesli na kolena.

 

Buďte si vědomi toho, že právě v nadcházející době budou Mé děti potřebovat milosrdenství. Přes zemi přejdou ještě těžší bouře, stane se mnoho věcí. A když prostřednictvím médií pohlédnete do zděšených tváří svých bratrů a sester, pak myslete na nádobu milosrdenství a podejte ji ihned svým bratrům a sestrám - to se může stát během sekundy - a oni budou posíleni Mým světlem. Pocítí, že ve svém neštěstí, ve svém osudu nejsou sami. Pocítí vaši podporu a tím podporu BOHA.

 

To jsou, Mí milí, vánoce. Když se ve vás narodím, tak vámi poproudí Má láska a Mé milosrdenství a sice nejen tu a tam, když na to zrovna pomyslíte, ne, tento pramen vámi poproudí vší silou, neustále bude proudit. Tím budou také Mé děti pozvolna připravovány na Můj duchovní návrat.

 

Země se očišťuje. Co člověk zasel, přísluší nyní sklizni. Ale nebojte se, neboť vám přináším radostné poselství, že každou Svou ovečku nesu domů. Jste Mými pomocníky.

 

Sešli jste se zde, abyste pocítili Moji do vás zářící lásku a abyste se ve svých srdcích připravili na svatou vánoční noc. Neboť vězte, i když tato noc není totožná s okamžikem Mého narození, tak je přesto na celém světě slavena, je myšleno Mé narození, a všechny srdce, které se obrátí k vnitřním vánocům, jsou spolu spojeny a tvoří světelný paprsek, který obklopuje celou zemi a který v modlitbě stoupá k BOHU. Na tomto světelném paprsku sestupují také andělé a tak mnoho zázraků se děje v této Svaté noci, neboť modlitby mají silnou moc. Tak se můžete spojit a v této noci se modlit za mír. Spojte se v určitou dobu, kterou spolu můžete dohodnout a síla války bude otupena.(24. prosince v 22 hodin).

 

Mí přátele, zbraně se stanou radlicemi. Vždy na to myslete a nevkládejte svůj strach do válek. Když uvidíte zbraně, tak je spatřete ihned jako budoucí radlice, a když uvidíte vojáky, které tyto zbraně nosí, tak myslete na nádobu ve vaší ruce a nabídněte svému bratru osvěžující doušek milosrdenství, a milosrdenství pojme vojáka a jemu připadne těžké zvedat zbraň, aby s ní zabíjel.

 

Máte v sobě sílu, jak často jsem vyřkl už tuto větu - ale nyní doba dalece pokročila, vaše vědomí se změnilo, stali jste se světlejšími a jste také schopni přijmout více síly z Mé síly a dávat ji dále.

 

Ale to, Mí milovaní, také zavazuje. Vaše dny - jak se říká: nechť nejsou jako žvatlání - vaše dny nechť září pro vás a pro všechny vaše bratry a sestry. Nejen ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ÿzáří také pro vaši zemi, rostliny, zvířata a přírodní bytosti, aby tyto říše poznaly, že z člověka, které nad nimi stojí, nyní dítě boží, syn, dcera OTCE dospěl(a) ke svému úkolu a je připraveno naplnit ho.

 

Na Golgatě jsem pravil: "Dokonáno jest." Jeden či druhý mezi vámi ví, že toto Dokonáno jest potřebuje ještě Ukončeno jest. Tím Dokonáno jsem znovu otevřel nebeskou bránu. Podpořil jsem všechny Své děti v jejich duši, aby neklesly ještě hlouběji. Ale to Ukončeno jest leží v rukách Mého lidu dětí. Každý jeden z vás se jednou přidá k jásotu nebe: Ukončeno jest a JÁ jako OTEC nesu Svoji Sadhana růžovou branou.

 

Tyto vánoce v sobě nesou zvláštní vážnost, neboť zde v kroužku jste se Mi ve svém nitru srdce tak přiblížili, že každý stojí před sjednocením se Mnou. Víte to, co to znamená? Neodsunujte tuto myšlenku, protože si myslíte, že jste ještě nedokonalí. Zde na této zeměkouli není žádné z Mých dětí dokonalé. Jen vnitřní láska ke Mně vás vede k tomuto spojení. Duše a JÁ, ŽENICH jsou jedno. Proč? V hluboké lásce ke Mně vidíte také v očích všech svých bližních Mě, vidíte Mě i v očích zvířat, ve všem životě, který vás obklopuje, život ve stromech, v keřích. Pociťujete, jak je život jedno. Život je láska a láska jsem JÁ.

 

V této lásce ke Mně se rozplývá vše, co se vám jeví ještě jako nedokonalé. Jste v pozemském šatu a ten je z tohoto světa. Ale syn, dcera je z nebe, je v srdci OTCE. Duše odkládá roucho za rouchem. Čím více vzplane v lásce ke Mně, tím více miluje také veškerý život, stojí tím pak přede Mnou s olejem v lampě a JÁ ji podávám ruku.

 

Nepochybujte. Každý jde svoji individuální cestu se Mnou, ale v této svaté vánoční noci je každé dítě, které pozvedává své srdce ke Mně, znovu zahaleno do Mé milosti. Kolikrát jsem vám už o vánocích daroval tuto milost. Tato milost vás s každými vánocemi přiblížila Mému srdci, nechala ve vás stále více růst lásku ke Mně. Nyní řekněte ano a nepohlížejte zpět na lidské, řekněte ano, PANE, já přijdu, miluji TĚ!

 

Na cestě ke Mně nesete - tak jako zde symbol lampy s olejem je symbolem lásky - nádobu milosrdenství s Mým osvěžujícím douškem. Olej lampy, láska, už hoří ve vašich srdcích, a nyní se rozdejte v milosrdenství.

 

Žehnám vám, vám a všem, kteří čtou tato slova. Žehnám vám a zeměkouli, všem Svým dětem, žehnám všemu životu.

 

 

Amen

 

zpět