Tichá radost

Poselství - prosinec 2003

Poselství - prosinec 2003

zpět

20. prosince 2003

 

Nejmilejší Ježíši, sladké Jezulátko, přicházíme nyní k Tobě, provázeni našimi anděly vstupujeme do skromného chléva. Jsou mezi námi zvířata. Maria a Josef jsou před námi a my vidíme v jesličkách děťátko.

 

Ježíš se na nás dívá bdícíma očima. Ó, zázračný nádherný Bože, naše srdce se zeširoka otevírají a sklání se před Tebou. Láska proudí z našich srdcí a obaluje Tě, Ježíši, neboť víme, kdo jsi. Vidíme, jak z Tebe září Duch. Vidíme v Tobě Boha.

 

Nyní, před námi v jesličkách, jsi zcela něžná láska pro nás lidi, cítíme Tvoji lásku, jak zahřívá chlév a v lesku ho rozzařuje. Vidíme, jak se rozzařuje světlo, které nás obklopuje a stojíme a poklekáme ve Tvém světle, ó Ježíši, před Tebou.

 

Milovaný, nemůžeme to ve svém lidství změřit, že jsi přišel na Zemi, a nemůžeme změřit, co jsi na Zemi protrpěl. Ale můžeme Ti dát svoji lásku, která roste a stále se prohlubuje.

 

Anděle začínají nádherný chvalozpěv a my zpíváme s nimi: Nebeský, zázračný, sladký Ježíši, chvalořečíme Ti a vzýváme Tě. Zaznívá v nás znovu zpěv andělů, jasně zvonivý, něžný a podivuhodný.

 

Zpěv ukazuje, co se stalo, a my jsme svědci. Maria kolébá dítě ve své náruči, na svém klíně, a Josef pokládá Marii svoji ruku na rameno. Ježíš se dívá nahoru do očí Svých rodičů. Je to obraz bezpečí, nekonečné lásky, který se vtiskuje hluboko do našeho srdce.

 

Světlo proniká chlévem a září do světa a se světlem se vznáší nad zem andělé a zvěstují velkou radost.

 

Skláníme se uctivě před Jezulátkem a ještě jednou se modlíme. Tiše opouštíme chlév, jeden za druhým a vidíme hvězdu. Hvězda je nyní uprostřed v nás a ukazuje nám, že my všichni jsme zapojeni do kosmického procesu zrození Boha jako člověka.

 

Amen

 

 

Sbor andělů jásá na počest Boha, našeho přesvatého Otce. Já jsem Rafael, anděl lásky, ochránce všech kroužků, které se scházejí v lásce k Bohu, našemu nebeskému Otci a prokazují Mu veškerou úctu.

 

Se mnou je uprostřed mezi vámi mnoho andělů z věčného domova. Zapomeňte, že se nacházíte v nějaké místnosti! Stěny hmoty padají, jste duchem a My jsme duchem a My všichni jsme spojeni v Něm, před nímž se v nejhlubší pokoře a uctivé lásce skláníme.

 

Z Jeho srdce vytryskl před 2000 let paprsek a dotkl se, ba pronikl touto planetou. Po tomto paprsku On, náš Bůh, ale také Otec, Který vše stvořil, z Něhož vše je, sestoupil na Zem a stal se lidským dítětem.

 

Ještě stále stojíme před tímto nezdůvodnitelným tajemstvím, že se do chlapečka mohl narodit Bůh. Otec pra kráčel touto cestou z lásky srdce ke Svým dětem, které Ho opustily.

 

Ale také vy, mí bratři a sestry, jakož i mnozí z čistě duchovního domova šli na Zem po stejné cestě, po tomto paprsku. Nyní se nacházíte v prostoru a času a někdy se vám zdá nebe tak vzdálené a přece jsme vám tak blízko. Spojeni s vašimi anděly strážnými vás provázíme a vidíme všechny vaše kroky, záříme k vám naši lásku, abyste byli v dobách slabosti posíleni.

 

Skutečně, nebe je uprostřed mezi vámi. My anděle se nyní odmlčíme se svým chvalozpěvem, skláníme svoji hlavu, abychom tak jako vy naslouchali slovu našeho věčně svatého Otce:

 

Mí synové a dcery, Vánoce, svátek Mého vtělení, jsou také svátkem vašeho vtělení, a Já jsem vám projevil, že každý z vás ode Mě přijal svaté posvěcení, než šel po paprsku z Mého srdce do hlubin.

 

Právě v poslední době jste Mnou byli osloveni v hluboké vážnosti jako Mí poslové světla, ale dnes Má být vaše srdce dotčeno Mojí radostí.

 

Pojďte, Mé milované děti, zcela ke Mně! Obklopují vás andělé a položili vám k nohám moře květin. Jsou to květy vašich světelných pocitů, vašich myšlenek požehnání, vyzařování lásky a míru.

 

Vím, že vaše cesta po Zemi není vždy snadná. Vím také o vašich vnitřních myšlenkách: „Otče, dělám toho ještě příliš málo.“ Mé milované děti, je dobře, když máte tyto myšlenky, neboť tím jste stále znovu pobízeni stahovat se ze světa hmoty a ještě více být světlem.

 

Nic se neděje náhodně (byla nám darována naše vánoční svíčka, nachází se ve velké skleněné nádobě) a tak jste, Mí synové a dcery, propustní, jako sklo zde na stole, pro Mé světlo, které ve vás jasně zahořelo.

 

Jste Mí pilní pracovníci na vinici a přesto je toho ještě tak nekonečně mnoho třeba udělat. Při modlitbě za mír jsem vám vložil do srdce impuls, vy ho cítíte. Kdy může skrze vás proudit Můj mír? Kdy může skrze vás proudit do světa Má láska? Jen tehdy, když vy sami jste až do svých nejhlubších vrstev pokojně a plní lásky naplněni a proniknuti. Poněvadž jako lidé ještě stále v sobě nesete skryté souzení a také skrytou nelásku, skloňte se pokorně před svojí modlitbou za mír, před svým intenzivním vysíláním lásky a poproste Mě o milost, abych zbavil vaše srdce těchto nerovností. To budiž malá připomínka, ale Má radost s vámi bude v dnešní den převažovat.

 

Tato Země je ohrožená, ale vy, Mí ze světla zrození, stojíte v úzké řadě s anděly nebe, kteří vám jsou postaveni po bok, a jste naplněni Mojí silou, pro níž jste se dobrovolně otevřeli. Tímto sjednoceným světlem lásky mohlo být již odvráceno něco, co spočívalo nad Zemí jako hrozící pohroma.

 

Mé posvěcení každoročně v prostoru a času obnovuji. Nejde zde o datum vašeho pozemského kalendáře. Podívejte se hlouběji, jde o duchovno, neboť když jsou vaše srdce otevřená pro Mé slovo, když se kolem Mě shluknete jako Mé děti, poproudí k vám skrze kdysi dané posvěcení Má síla, která vás posílí na cestě po této Zemi.

 

Vy všichni máte ještě své osobní starosti, to vím velmi dobře, ale říkám vám, že světlo ve vás nyní může být ještě více posíleno, protože jste se na toto záření připravili svojí službou na Zemi.

 

Tak se nyní podívejte na Mé srdce, které bylo kdysi probodnuto pro všechny Mé děti, jež ode Mě odešly. Podívejte se na toto planoucí srdce a pociťte, Mí milovaní, jak k vám z něho nyní proudí světlo. Nebojte se, když se vaše pozemské tělo zachvěje! Přijměte světlo jako dárek ode Mě z Mého srdce! Září vámi ještě víc, posiluje vás, abyste dále mohli vyzařovat světlo, lásku, mír a Mé požehnání v intenzitě, kterou pocítíte v tomto okamžiku poprvé.

 

Přijměte Můj dar, ciťte se obaleni do Mého planoucího srdce! Mí synové, Mé dcery, skutečně, je mezi vámi nebe, neboť spočíváte v Mém srdci. Vaše duchovní rodiny jsou zde přítomné. Podívejte se do hlubiny nebeského bytí a radujte se z vibrace, která se vás nyní dotýká. Vaše děti, které jste v nebesích zanechali, vás obklopují, pokládají vám do klína květiny, pociťte jejich dětskou lásku, jak vzhlíží k matce a otci z duchovního bytí. Hladíte tváře vašich malých a není potřeba žádných slov lásky, která nyní mezi vámi kmitá. Prostor a čas pro tento okamžik neexistují.

 

Také váš duál stojí vedle vás, zcela jedno, zda jeden či druhý duál jde rovněž po Zemi. V tomto posvátném okamžiku nebeského sjednocení ducha pociťujete oblažující blaho. V dualitě jste plamenem před Mým trůnem. Neexistuje oddělení mezi nebem a Zemí. Duch je jedno, Můj duch všech Mých dětí. Pociťte ve slovech nepopsatelné přesvaté kmitání prastvoření, kdy ještě nebylo pádu.

 

Nyní svýma duchovníma očima vzhlédněte a uvidíte, že ani na Zemi není oddělení, zcela hluboko to padá do vašeho člověka. Jsme všichni sjednocení, vy, Mé děti, a Já, váš Otec. Uchovejte si tento okamžik ve svém pocitu, neboť nyní půjdete dále svými cestami po Zemi, tu a tam se vynoří potíže, neboť čím silnější je ve vás světlo, a je nyní již velmi mocné, tím mocnější budou také útoky, Mí synové, Mé dcery.

 

Ale co se vám může stát, když zůstanete obaleni v Mé lásce, když kolem sebe pocítíte nebe, když vaše bytí bude tak čisté, že Mé světlo skrze vás bude tryskat v plné síle? Budete se pak dívat na potíže očima lásky, Mýma očima. A půjdete temnotou, hustou mlhou, a co jiného ještě vás může na této Zemi potkat, jistým krokem, obaleni do Mé lásky – jak stále znovu zpíváte – v bezpečí v nebi, které je kolem vás, provázeni všemi těmi, kteří vás z domova milují. Pozvednete svoji hlavu, váš krok bude lehký a jako ve snu poputujete temnotou a mlhou.

 

Nyní pohlédněte hlouběji a uvidíte, jak temnota ustupuje, jak se stává světlem a jak mlhou prosvítá slunce, Mé slunce, která skrze vás září. Mí milovaní synové a dcery, pokládám nyní Svoji ruku na hlavu a obnovuji posvěcení všem, kteří spočíváte zde v kroužku, ale také všem, kteří čtou Mé slovo a kteří ho v sobě cítí, protože tak jako vy jdou po Zemi jako poslové světla.

 

Dále září kříž na vašem čele, je to kříž, který jste vzali na svá ramena dobrovolně, abyste ho se Mnou nesli. Víte, že je to jen tříska. Mé dítě, přijmi Mé požehnání a buď uprostřed temnoty silným světlem, kterým jsi se stalo skrze Moji planoucí sílu srdce.

 

Ano, má být mír na Zemi skrze tebe, abych v moci a slávě mohl přijít Já, abych přivedl domů Své děti. Odmlčím se nyní skrze tento nástroj, jsem ale ve slově ještě mezi vámi.

 

Amen

 

 

Mí synové a dcery, znovu vás tak oslovuji, abych vám ještě jednou a stále znovu dával vědět, jste duchem z Mého ducha, vybavení Mojí láskou, Mým mírem, Mojí silou a Mým světlem a to v míře, která dalece přesahuje vaši lidskou představivost.

 

Jste duch a pod tímto aspektem vás prosím, abyste viděli také dění, které se odehrálo před 2000 let. Svět mluví o dítěti v jesličkách, jen několik málo zná dimenzi, kterou tento proces měl pro celé stvoření.

 

Mí věrní, pohlížíte hlouběji a poznáváte v dítěti Mě, lásku, ducha, Který se nenarodil jen v tomto dítěti, ale jehož síla lásky se rozproudila do každého Mého dítěte.

 

Přišel jsem na tento svět, abych učil lásku a abych přinesl lásku. Je tady čas, abych zastavil Své děti nejen věřit v tuto lásku, ale také žít s touto láskou, abyste se sami znovu krok za krokem stali touto láskou.

 

Jako člověk stojíte uprostřed boje a často je to těžké a dobré zásady jsou zapomenuty, neboť všední den se svými starostmi vás přemůže a vy jste odvedeni a vaše myšlenky se točí kolem mnoha věcí všedního dne. To jsou momenty, Mí synové a dcery, kdy si máte vzpomenout na to, kým jste, a na to, že jsem do vás vložil Svoji sílu lásky a tím máte v sobě útočiště, které nemůže být dobyto sílami protivníka, které je absolutně jisté a rovná se nedobytné pevnosti.

 

Dám vám obraz: Jestliže jste uprostřed boje a máte možnost stáhnout se do hradu, v němž jste chráněni, budete tuto možnost vnímat. V tomto hradu vládnou láska a mír, Můj zákon.

 

Kdokoliv zaklepe a poprosí o přijetí, ten je přijat a nic od protivníka se k němu už nikdy nebude moci dostat. Ale Mí věrní, víte, že pobyt v tomto hradě také vyžaduje dodržovat zákony lásky, které tam vládnou nebo se o to alespoň snažit. Mně stačí vaše vážná snaha a poproudí k vám mnoho sil, které vás posílí a ochrání.

 

Avšak tehdy, když ve svévoli opustíte ochranný hrad, budete ohroženi, možná k vám přijdou problémy a potíže, strach a nejistoty, takže už jen velmi těžce budete moci zhodnotit svoji vlastní situaci.

 

Velmi mnoho si jich v těchto momentech řekne: Nemůžu rozvinout důvěru k Bohu. Důvěra, Mí milí, je něco, co se vyvíjí samo od sebe, když se snažíte o lásku. Když Mě uznáte jako svého Otce, a když celým svým srdce v to budete věřit, že vás miluji, musíte věřit také tomu, že vás nenechám snášet nebo nepošlu něco, co pro vás není dobré. Já jako jediný znám cestu, kterou máte do dneška za sebou, a Já jako jediný znám cestu, která leží před vámi. Každému dítěti, které Mě poprosí, připravuji jeho cestu. Tato cesta se skládá z nezměrné pomoci, která celá slouží tomu, aby Mi přiblížila dítě.

 

Jestliže to je také Tvým přáním, Můj synu, Má dcero, nebudeš už nikdy hovořit o tom, že nemáš důvěru. Neboť budeš vědět, že Já, láska, tě tisknu na Své srdce způsobem, který ti neškodí, nebolí, který tě nezraňuje, který ti nebere nic, co Mi dobrovolně nedáš.

 

Vciť se do Svého pocitu ke Mně, nechej toto světlo vzplanout ke Mně, posluž si na síle, kterou jsem ti daroval a kterou ti nepřetržitě také v budoucnu budu dávat, a poznej Mě jako pramen veškerého života, jako lásku a nikdy už neřekneš: Chybí mi důvěra.

 

S tím, Mé milované dítě, co pak v tobě poroste, znovu dospěješ k míru, který ti je nyní ještě neznámý a budeš vyzařovat do světa radost, kterou do tebe vkládám. Lidé poznají světlo v tobě, budou k tobě přicházet a ty budeš svým životem dávat světectví o Mé lásce.

 

To je to, Mí synové a dcery, co tak často označuji jako práci se Mnou, je to vědomé „ano“, uznání síly ducha, která přišla před 2000 let v dítěti na svět. Žehnám vám. Miluji vás.

 

Amen

 

 

Mí milovaní synové a dcery, velká je Má láska ke všem Mým lidským dětem. Každý okamžik stvoření Se rozdávám ve Své lásce všem Svým dětem, a kdo chce, může se v každém okamžiku ponořit do moře lásky.

 

Otevřeli jste dnes své srdce zeširoka, abyste v sobě přijali Mé poselství lásky a míru. Tak mohlo Mé světlo proniknout hluboko do vás. Toto světlo vás naplnilo a váš plamen lásky ve vašich srdcích plane zářivým jasem.

 

Každý rok posílám Své anděly, aby přinesli lidem poselství, že nyní je správný okamžik, znovu si připomenout Mé vtělení. Mí andělé oslovují Mé lidské děti: „Přináším Ti světlo,“ volají na ně, ale ne všechny Mé děti dokáží porozumět slovům Mých andělů. Příliš jsou odvedeni světly, které hledají v době Vánoc ve vnějším světě, a světly, které ve vnějším světě září.

 

A tak Se raduji z každého Svého lidského dítěte, které slyší volání andělů a které pochopí toto poselství a které se sice těší ze světel ve vnějším světě, které ale přesně ví a poznává, že skutečné světlo lásky je možné najít jen v nitru.

 

Tak si uchovejte světlo, které jste dnes přijali, ve svých srdcích. Je to cenný dar, cenný dárek, s nímž dále smíte kráčet svým životem. Nechť vám stále připomíná to, že jste světlem z Mého světla. Nechť vám stále připomíná to, že jsem s vámi jedno, a jak můžete stále vcházet do této jednoty se Mnou.

 

Zázrak lásky se nestal jen před 2000 let. Zázrak lásky se děje v každém okamžiku, neboť v každém okamžiku slyší některé Mé lidské dítě Mé volání a ví pak, že ho miluji a že ho vedu.

 

Prosím vás, abyste tento dárek, který jsem vám dal, toto posvěcení, které jste dnes přijali, si nenechali jen pro sebe, ale neste tento dar do světa, do setkání s jinými lidmi, do setkání se zvířaty, s rostlinami a k matce Zemi.

 

Buďte planoucí láskou pro Mé stvoření, aby také ostatní lidské děti a ostatní bytosti skrze vás vzpomenuly na to, že jsem Otec lásky, který čeká jen na to, až se rozhoří plamen lásky v srdcích všech svých lidských dětí. Aby v každém okamžiku stvoření platilo: Temnota ustupuje, přichází zde na Zemi líbezně a skvostně z nebe světlo.

 

Mé požehnání je u vás. Položte svoji ruku do Mé ruky a nechejte se vést láskou, Mnou, dobou Vánoc a vždy! Neste lásku, mír, požehnání a světlo do stvoření, potřebuje to! Mé dítě, nikdy nezapomeň: „Obaluji Tě do lásky, kterou jsi ještě nikdy nepoznalo.“

 

Amen

 

 

Poznámka: Na Štědrý den ve 22.00 se ještě jednou spojíme, zapálíme eventuálně svoji meditační svíčku a sjednotíme se v modlitbě za mír s naším nebeským Otcem a Jeho anděly. Poprosíme pokorně o milost kmitat v čisté božské lásce bez myšlenek odsuzování. Tak budeme správným způsobem připraveni nechat kolem Země proudit mír a vkládat ho do každého lidského srdce. Zcela zvlášť pomyslíme v absolutní lásce na ty naše bratry, kteří jako boží bojovníci chtějí obětovat svůj život, aby podle svého názoru složili Bohu. Pak spojíme znovu své myšlenky a obalíme intenzivně Izrael a Palestinu včetně sousedících států do míru a lásky. To nechť je naše vánoční noc.

 

Mílí bratři a sestry, ze srdce vám přejeme požehnaný nový rok 2004. Děkujeme Vám za láskyplné dopisy a za vaši finanční pomoc. Požehnání našeho Pána Ježíše Krista je s námi všemi, jsme obaleni do Jeho lásky, Jeho světlo nám září na cestu po této Zemi a Jeho andělé nás provázejí.

Tak se duchovně držíme za ruce a snažíme se jako poslové světla sloužit Tomu, kterému patří veškerá naše láska. Nechť Jeho síla, Jeho láska, Jeho světlo a Jeho požehnání skrze nás proudí také v nadcházejícím roce, aby bylo na Zemi více světla a pro nás tak duchovně bohatě naplněná doba. 

zpět