Tichá radost

Poselství - prosinec 2011

Poselství - prosinec 2011

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

17. prosince 2011 v Norimberku

 

Vánoční slavnost

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Je ticho ve vašem prostoru. Já, archanděl Rafael, nositel Božské lásky, jsem s mnoha anděly a nebeskými zástupy vstoupil do vašeho středu, abych s vámi slavil příchod našeho Pána a SpasiteleJežíše Krista. Náš Nebeský Otec přišel na svět, aby nás všechny přivedl do nádhery nebes. Tak se radujte s námi a nechte nebeskou lásku, aby do vás vstoupila!

 

Roztáhli jsme své ruce, abychom vás láskyplně objali. Předstupujeme před našeho Nebeského Otce a skláníme se před Ním. Jemu ke cti jsme zpívali píseň: Svatý, svatý, svatý, ano, svatý je On, a před Jeho Svatostí se můžeme jen vždy znovu sklonit a s úžasem a plni hluboké úcty Mu sloužit. Přišli jsme sem v radosti, abychom s vámi tuto sváteční slavnost slavili.

 

Vánoce jsou za dveřmi a – jako každý rok – jako připomenutí, ale i z milosti a lásky našeho Svatosvatého Otce, přicházíme my, nebeské zástupy, obzvlášť blízko k vám. Jsme u vás ale vždy, i to máte vědět!

 

Nyní ale slavíme příchod našeho Pána! Mohutné proudy milostí tečou z Jeho otcovského srdce. Dotýkají se nás, dotýkají se vás a vy cítíte, jak z vás proudí ven a rozšiřují se. Jsou to nebeské dary.

 

Myslíte na své milé, i oni jsou zalíváni. Myslíte na sourozence, blízko i daleko, mír vstupuje do jejich srdcí. Nebesa se otevírají a zaplavující radost naplňuje nás všechny. Nechť je mír na zemi, mír také mezi zvířaty! Mír se šíří a naplňuje celé stvoření.

 

Ponořeni do tohoto nebeského míru se vydáváme na cestu k jesličkám. Skláníme se před dítětem, které se narodilo, aby vykoupilo všechny Své děti, které jsou od něho vzdálené. On sám, náš Pán a SpasitelBůh a Otec, přišel do tohoto světa, aby opět umožnil návrat všech dětí domů do věčného nebe. Jemu nyní vzdáváme úctu! Já nyní ustupuji ve slavnostní zbožnosti a skláním se před Ním.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Já, váš nebeský Otec, jsem uprostřed mezi vámi a nejen , nýbrž i Mé zástupy vás obklopují. Myslíte, že je pro nás málo místa? [S humorem, neboť prostor byl do posledního místečka obsazen.] Podívejte, My jsme vás všechny objali a požehnali vám, otevřeli vaše srdce, abyste v tuto slavnostní hodinu mohli přijmout plnost Mé milosti.

 

Skutečně, říkám vám: znovu procházím zemí, ale ne v lidském šatě, nýbrž duchovně, a dotýkám se všech Svých dětí, jedno v jakém náboženství se ke Mně modlí nebo Mě vzývají.

 

Miluji je všechny a stojím před každým jedním dítětem, s prosbou, jestli pro Mě chce otevřít své srdce.

 

Je to stále ještě příliš málo Mých dětí, které Mě, svého Boha, svého Otce, a zároveň Přítele v Ježíši, z celého srdce milují a vydaly se se Mnou za ruku na svou cestu do věčného domova.

 

Má radost z vás je veliká, Mí milovaní synové a dcery, neboť k vám mohu mluvit a mohu přes vás přinášet do světa světlo. Když jsem se před dvěma tisíci lety narodil jako malý chlapec, tak jsem sám přinesl světlo do světa. Nyní ale nepoznaný putuji duchovně po zemi a světlo, které chci ze Svého Otcovského Srdce dát každému Svému dítěti, může téci jen do dítěte, které pro Mě otevřelo své srdce. Aby bylo stále více dětí, které po Mně, svém Nebeském Otci, touží, jste na zemi vy, vy a všichni, kteří mi jako světlo slouží na této planetě.

 

Skrze vaše myšlenky lásky, míru, zdraví a požehnání můžete rozšiřovat na zemi tolik světla, že se pro Mě probudí i ty z Mých dětí, které se ještě od světelného jasu odvracejí. Dívají se do temnoty, ve které Mé lidské děti ještě proti sobě navzájem bojují, nejen ve válkách, národ proti národu, nýbrž i náboženství proti náboženství.

 

Mí přátelé, má křesťanství mocenskou převahu? [řečeno s žalem] Rozhlédněte se kolem a všimněte si, jak samo křesťanství je v sobě rozhádané! Každý si myslí, že vlastní pravdu. Pak mluvím přes nástroje, abych Své děti vyburcoval, vedl je k jednotě a učil je, že mají jeden druhého milovat, respektovat a ctít. A co se děje? I Mé nástroje posuzují a soudí ostatní nástroje.

 

O těchto Vánocích hlásám ještě jednou důrazně jednotu! Všechno a všichni jsou spolu navzájem velmi těsně spojeni. Žádné z Mých dětí nedokáže Mou pravdu postihnout. Kdyby jen jeden jediný z vás pochopil universum do jeho výšin, hlubin a šířek se všemi zákonitostmi, pak i tak by se přiblížil k Mé pravdě jen o jeden nepatrný malý krůček.

 

Proto kladu všem Svým dětem, především také vám, kteří Mé Slovo přijímáte, na srdce: Uzavřete mezi sebou přátelství, buďte šťastní, že přes vás mohu mluvit a mohu přes vás vylévat roh hojnosti Mých milostí každému dítěti do srdce! Podejte si duchovně všichni ruce! I vy příslušející k církvím se respektujte a ctěte navzájem a poznejte: Nikdo nevlastní Mou věčnou pravdu!

 

 jsem všudypřítomný! Nejsem k nalezení jen tu nebo tam! Tam, kde se ke Mně modlí, jsem uprostřed mezi Svými dětmi. Neučil jsem toto: „Kde se sejdou dva nebo tři v Mém jméně, tam jsem  uprostřed nich“? Řekl jsem: Dva nebo tři křesťani – nebo dva nebo tři nějakého jiného náboženského společenství? Ne!

 

 jsem Otec všech Svých dětí na všech úrovních,

jediný Otec, jediný Bůh.

 

Zástupy andělů Mě provázejí na cestě po zemi, aby všude tam, kde jste skrze své modlitby zapálili jiskru jednoty, přivedly tuto jiskru k planutí, ano rozdmýchaly k ohni lásky. Láska spojuje všechny bez výjimky!

 

Nadto, Mí milovaní synové a dcery, je jednota i ještě se vším bytím, s celým stvořením na všech rovinách. Nyní je čas, kdy Mi můžete rozumět, když mluvím o jednotě. Víte, že každá akce má za následek reakci. To vidíte ve velkém, jako např. u změny klimatu, ale i v malém. Neřekl jsem: „Kdo bojuje s mečem, bude také mečem zabit?“

 

Již před dvěma tisíci lety jsem se snažil učit Své učedníky jednotě. Nerozuměli Mi. Nyní mluvím po celém světě ke Svým učedníkům, ať již jsou v jakémkoli náboženství. Kdo chce s mečem vnutit ostatním své mínění, je skrze svůj nátlak, skrze boj, skrze moc, kterou vykonává, potlačen někým mocnějším.

 

Stále rychleji následuje na zadanou akci reakce, aby se Mé děti, po kterých tolik toužím, zařadily do zástupu těch, co touží po návratu domů. Má cesta je sice příkrá a úzká, přesto ale je každé dítě, které Mě ze srdce miluje, jedno k jakému patří náboženství, naplňováno tolik světlem a milostí, zdravím a Mým požehnáním, že se jeho cesta vyrovnává i skrze záření Mého pracentrálního světla, které volá k návratu domů.

 

Vy, Mé děti v kroužku, ale i vy nástroje venku ve světě, jste Mi otevřely své srdce a skutečně, říkám vám: „Narodil jsem se ve vás! Nejsem ale už slabý chlapec, Ježíš, nýbrž vás naplňuji mocí, silou a nádherou. To je Můj vánoční dar pro vás! Navraťte se s radostí nebes zpátky do svého všedního dne a sviťte tam dále! Všech lidí kolem vás se má toto světlo dotknout, aby začali hledat a našli Mě ve svém srdci.

 

Vánoce jsou ve vás, Mí synové a dcery, kteří skrze Mé poučení víte, že chlapec v jesličkách je láska Otce a Boha v nebi, která se stala člověkem. Ale i ve vás, kteří nenáležíte ke křesťanskému náboženství, jsem se narodil jako váš Otec, jako váš Bůh, ať už Mi dáte jakékoli jméno, a i ve vás se probudím v moc, sílu a nádheru, když Mě milujete.

 

Vaše láska ale nemá patřit jen Mně, nýbrž všem vašim bližním, ať již mají jakoukoli barvu pleti a ať již patří k jakémukoli náboženství. Láska nezná žádné hranice, září ještě dále a jasně zářící se dotýká stvoření, které jsem vám dal pro obživu a pro radost. Jak ale jednají Mé děti? Pozvedají meč proti stvoření, a stvoření to vrací zpět. Všimnete si toho ve všech částech země.

 

Slyšte, Mé děti, Mí synové, Mé dcery, temnota na světě je velká, a přesto dokáže světlo lásky tuto temnotu proniknout a rozjasnit! Skrze toto bude mnoho toho, co stojí před lidstvem, zmírněno. Uzavřete mezi sebou navzájem mír, dříve než vás temnota na této zemi donutí uzavřít mezi sebou mír, protože budete muset bojovat o přežití!

 

Vánoce jsou slavností míru, slavností lásky! Podejte si ruku v lásce a respektu k sobě navzájem – stačí, když to uděláte duchovně – a bolest, neštěstí, které hrozí, bude zmírněno.

 

Ne , váš Bůh a Pán, vám posílám nějaké tresty. Ještě nikdy jsem Své děti nepotrestal nebo netrestal. Mé děti nechápaly zákon příčiny a působení. Tento zákon je spojen se svobodnou vůlí, kterou jsem Svým dětem dal. Všechny Mé děti mohou svobodně tvořit a vytvářet až na věky.

 

Díla, která vycházejí z lásky, jsou Mým dětem pro radost. Dávají jim ještě více síly, aby mohly konat ještě větší díla lásky. Když ale díla vyšla z temných hlubin, bez jakékoli lásky, pak všechno utrpení vzdálení se daleko od Boha padne zpátky na ty, kteří své tvořivé síly použili proti lásce, kterou jsem . To je zákon příčiny a následku.

 

To ale také zároveň znamená – a to vám, Mí poslové světla, obzvlášť kladu na srdce – že vy skrze světlo, které šíříte, rozjasňujete temnotu. Děláte tedy akce, a reakcí je světlo. S vašimi myšlenkami míru přichází mír do světa. S vašimi myšlenkami lásky zapalujete ve svých bližních jiskru lásky v jejich srdcích nebo rozdmýcháváte plamen lásky k větší síle. Zažeháváte ale také lásku ke stvoření, ke zvířatům, které musejí pod lidmi tolik trpět.

 

Mé děti jsou nemocné, země je nemocná, zvířata jsou nemocná. Skrze zdraví, které se svou tvořivou silou vysíláte, se může mnoho Mých dětí opět uzdravit, když ne na těle, tak přece na duši. Ale i Má zvířata, která jsem vám stvořil pro radost – slyšte to dobře – se zotaví, i stvoření – které se nyní s velkou silou vzpíná, aby lidstvu přineslo jako reakci to, co lidstvo zaselo – se z části může ještě uzdravit a sklizeň již nebude tak velmi trpká.

 

 

Mé poselství je poselství radostné!

 

 

Vysetá setba nemusí být sklizena, když vy, Mí synové a dcery, vysíláte zdraví, stále znovu! Buďte si vědomi svých tvořivých sil! Neříkal jsem jako Ježíš: „Dokážete vykonat více, než co jsem vykonal já“? Rozumějte, že v každém z vás dřímají netušené síly.  je nemohu okamžitě probudit, protože byste je nedokázali unést, ale čím více otevíráte své srdce pro lásku, pro Mě, vašeho Pána a Boha, pro Mě, Ježíše, tím silněji působí Mé záření a tím více může být skrze vás svět proměňován do plnosti světla.

 

Vaše myšlenky jsou svobodné – jak to je v jedné písni. Vaše myšlenky obkružují celou zemi, ano, prolétávají dokonce všemi úrovněmi. Za myšlenkou následuje slovo. Slovo z lásky můžete dát jen ve svém okruhu svým bližním a zvířatům. Za slovem následuje čin, tam, kde je pomoci nejvíce potřeba. Myšlenka, slovo a čin patří k sobě. Myšlenky ale jsou ta nejsilnější moc, neboť ve věčném domově se myšlenky rovnají cítění, a to je tvořivá síla.

 

Skrze myšlenky může být na této zemi rozšířeno ještě tolik světla, že můžete bez obav pohlížet do své budoucnosti, za předpokladu, Mé milované děti, že si vezmete Mé projevující se Slovo k srdci!

 

Představte si, Mí přátelé, jak by to mohlo na zemi být: Náboženství si navzájem podají ruce, na to i národy uzavřou mír. Jednota je mezi všemi Mými dětmi a každý pomáhá tomu druhému tam, kde on pomoct potřebuje. Není také již nutné se ptát, protože ve svém nitru poznáte, jak můžete pomoct. Vaše slova nejsou lidská slova, nýbrž slova ducha, která se vašich bližních dotýkají v nejhlubším nitru.

 

Všechna vaše zvířata jsou vámi milována, již také neprchají, nýbrž vyhledávají vaši blízkost, i ta nejplašší zvířata. Mé království sestupuje na zem, království míru a lásky, Mé království, ve kterém leží lev vedle jehňátka, vlk vedle ovce a liška vedle kuřátka. Mezi zvířaty je mír, protože je mír mezi lidmi.

 

Nyní jste v krátkém okamžiku viděli ve svém nitru království míru a lásky. Andělé putují uprostřed mezi Mými lidskými dětmi. Nebe a země se spojují, a země je Novou zemí. Pryč je utrpění, pryč je jakýkoli boj mezi Mými lidskými dětmi.

 

Ty, ty a ty, vy všichni, a i vy venku, kteří čtete Mé Slovo, kteří je také předáváte dále, vy všichni jste spolutvůrci tohoto nového království, ve kterém , váš Pán a Bůh, mezi vámi procházím a vy stoupáte vzhůru krok za krokem do světlejších, jasnějších sfér k věčnému domovu, až se opět navrátíte, odkud jste kdysi vyšli, abyste prozkoumali i temné hlubiny.

 

Vánoce jsou ve vás všech. , váš Pán a Bůh, který jsem se ve vás narodil, chci ve vás nabývat na síle, abyste pak skutečně jako Mí synové a dcery šli jasně zářící po zemi. K tomu vám dávám Své požehnání, vám zde, ale i vám všem, vy Mí poslové světla blízko i v dáli. Dávám vám nejen Své požehnání, nýbrž, podle toho kolik dokážete přijmout, Svou božskou lásku a mír nebes! Neste oboje ven do svého okolí a dále po celé zeměkouli!

 

Amen.

 

 

Mí synové a dcery, ve svých rukou držíte svíčku, světlo ještě není zapálené. Já, váš Nebeský Otec, posvěcuji tyto svíčky. Pokládám na ně Svou ruku a i na ty, které vezmete svým sourozencům.

 

Slyšte: Když se unavíte na své pozemské cestě, jste znavení nejen z práce, nýbrž ze vší bolesti, kterou vidíte kolem sebe, když jste smutní, když tu a tam nesete bolesti a hledajíce pomoc se díváte se na Mě, pak vezměte do ruky tuto svíčku, zapalte světlo, a je to Mé světlo, které vás osvěcuje, utěšuje vás, dodává vám opět odvahu, posiluje vás a přináší vám každou pomoc, která je dobrá pro vaši duši.

 

Žehnám Svou silou všechny svíce zde v místnosti. Má ruka ale spočívá i na vaší hlavě. Jsem všemocný. Má ruka je velká. Žehnám vás, každého jednoho mezi vámi, ano kreslím vám na čelo znamení kříže. Vy všichni jste Mí nositelé kříže, vy a ti mnozí, kteří stejně jako vy Mi slouží na zemi. I oni nyní přijímají posvěcení Vánoc.

 

V tiché hodině o Štědrém večeru byste mohli tuto svíčku ještě jednou zapálit a sjednoceni – neboť jednota nezná žádný čas – vysílat lásku, mír, požehnání a zdraví do světa a dále nad tuto zemi, do všech oblastí stvoření.

 

V samotnou Svatou noc – když vaše těla spí – se vaše duše zvednou a se Mnou, Ježíšem, vaším Přítelem a Bratrem, a budou slavit duchovní Vánoce, duchovní Vánoce Mé síly a moci ve vás. Ještě více zesílíte v lásce, v míru, a Mé zdraví a Mé požehnání bude přes vás proudit, čím více budete schopni ho přijmout.

 

Vaše duše mají největší kapacitu a budou působit na vašeho člověka, podle toho kolik toho dokáže unést. Kříž na vašem čele září do dálky. Tak buďte a zůstávejte Mým světlem na zemi!

 

Amen.

zpět