Tichá radost

Poselství - prosinec 2012

Poselství - prosinec 2012

zpět

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

15. prosince 2012 v Norimberku

 

Vánoční slavnost

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Já, archanděl Rafael, jsem vstoupil do vašeho středu, abych i letos opět slavil příchod našeho Pána a Spasitele a přiblížil vám, jaký zázrak se stal, a v každém okamžiku, každý den, se znovu děje, když vy, mí milovaní bratři a sestry, se velmi vroucně spojujete s Pánem, otevíráte Mu svá srdce a vítáte Ho, ať již jste kdekoli, zde v kroužku nebo i mimo něj. V lásce jsme všichni spojeni a jsme jedno s naším Pánem a Spasitelem, Ježíšem Kristem, naším Bohem a Otcem.

 

My andělé vám toto přibližujeme a chtěli bychom to dělat i častěji. Když jste připraveni vložit svou ruku do ruky našeho Nebeského Otce, v pokoře se Mu zcela odevzdat, pak budete přijímat, co vám chci od Něj zvěstovat.

 

Ano, jsme všichni jedno v Něm a my andělé jsme uprostřed mezi vámi a působíme z Jeho pověření. Ochraňujeme vás a vedeme vás. Jsme jedno s Ním a také s vámi, není žádné oddělení. Tak naslouchejte také slovům v sobě, která On může každému vložit do srdce, když jste tišší, svobodní a otevření v pokoře! Jeho svatá vůle je také naše vůle, abychom Ho společně vzývali, velebili, oslavovali a ctili nyní a navěky.

 

Radost je v nebi, radost být u Něho, radost působit pro Něho a moci s Bohem, naším Otcem, slavit. Tak vás zveme rovněž toto dělat. Jsme u vás, myslete na to vždy znovu, obzvláště nyní v předvánočním čase, a obzvláště pak, když jste na cestě ve všedním dni. Krátce se jednou zastavte a ciťte lásku našeho Nebeského Otce, která vás obklopuje a vždy je u vás!

 

Budete pak cítit také naši blízkost. Žehnáme vám v Jeho jméně. Skláním se před Ním, naším Pánem a Bohem, a prosím Ho nyní o Jeho projevující se Slovo.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

, Otec Pra, jsem se Svými nebeskými zástupy uprostřed mezi vámi, s Mocí, silou a vznešeností, které zářím do vašich srdcí, neboť všechno, co svým bližním posíláte za myšlenky plné světla nebo dáváte skrze láskyplné činy, je plné síly, moci a oslavujete tím Mě, svého Pána a Boha, v každém z vašich bratrů a sester.

 

Skutečně, říkám vám, jste Mé věrné stádo, proto má dnes být den radosti. Nebeská radost ať vstoupí do vašich srdcí a ukáže vám světlo, kterým jste! Podívejte se do svého nitra, Mí synové, Mé dcery, a poznáte zářící světlo anděla, který jde po zemi a pro Mě působí!

 

Od minulé doby, kdy jsem vám dal Své Slovo: „Je jen jeden Bůh a viďte ve všech lidech své sourozence, jedno k jakému náleží náboženství nebo národu“, vaše nitro rozkvetlo, jako nádherná, bílá čemeřice [Christrose], která je symbolem proměny od chladného srdce k srdci naplněnému nebeskou láskou. Čemeřice přeci rozkvétá uprostřed zimy ve vašich zemských šířkách. Má radost je veliká, neboť jste uskutečnili, o co jsem vás prosil. Změnili jste své myšlenky a skutečně jste se snažili v cizincích, kteří jsou ve vaší zemi, vidět své bratry a sestry.

 

A nejen vaše myšlenky se změnily, nýbrž i váš vnitřní postoj. Jak víte, myšlenky mají velkou moc, mění vaší podstatu, ale i myšlenky vašich bližních. Pochopili jste, že jste se všemi Mými dětmi spojeni poutem lásky, a tak tato láska přes vás obletěla zeměkouli a dotkla se všech srdcí připravených přijímat. Kdybyste mohli vidět světlo, které skrze to vzniklo, museli byste před ním zavřít své pozemské oči, tak jasně září. Proto je také Má radost a radost nebes s vámi.

 

Sešli jste se zde, abyste se připravili na Vánoční slavnost, vám ale říkám: Vánoce se již staly ve vás, skrze lásku, kterou jste vyslali, ale i tam, kde jste mohli, účinně spolupomoci, aby na této zemi bylo více světla. Stojíte obrazně viděno u Mých jesliček a Jezulátko, kterým jsem tehdy byl, se s vděčnýma očima dívá s úsměvem na vás všechny.

 

Betlém nastal ve vás, neboť každý z vás, tak jako , šel na zem, aby se narodil jako děťátko, a přes velké těžkosti jste všichni řekli „ano“ k tomuto životu na zemi. A co všechno jste měli k zvládnutí! Dívám se do vašich srdcí, , váš Nebeský Otec, vím o všem a každého jednoho z vás hladím jemně po hlavě pln nejvroucnější lásky a radosti, že jste Mě následovali ve stopách, které jsem vytvořil jako Ježíš.

 

Věrně zůstáváte na cestě a putujete se Mnou dále. Podáváte Mi vždy znovu nanovo svou ruku: „Otče, jen s Tebou chci jít! Cokoli přijde, Otče, jsem tvůj!“ Slyším vaše láskyplná slova, která se rozléhají v celém kosmu. Mé požehnání je s každým jedním z vás, skutečně s mocí a silou, a vy se v nádheře rozzařujete pro svoji věrnost na cestě, kterou jsem vám ukázal skrze Svůj život.

 

Mí milovaní synové a dcery, všechno, co zažíváte, ať vám je také nebeskými znameními! Např. přešel mráz přes vaše země a napadlo tolik sněhu, kolik jindy padá až mnohem později. Noci byly mrazivé a mrazivá jsou také ještě srdce mnohých Mých dětí. Vy ale záříte světlo do chladných srdcí, jak se líčí ve vánočním příběhu: Dáváte světlo lásky dále, a sice každý z vás, a mráz mizí, tmavé nebe se rozjasňuje, slunce proniká – tak jako v tomto okamžiku – skrze mraky, a to se bude v přicházející době dít také nadále. Světlo vítězí skrze Mě a skrze vás všechny, a tím myslím všechny Mé posly světla na celé zemi ve všech národech a náboženstvích. Světlo vítězí a beru Své děti domů! Je čas návratu domů, říkám ještě jednou a každý jeden z vás neustále rozdává své světlo.

 

Neboť dokonce, když částečně myslíte a jednáte lidsky, vyzařuje vaše duše světlo a člověk se opět probudí ke světlu a jedná podle přání duše a i člověk pak září vědomě světlo – Mé světlo – do tohoto světa. Neobávejte se nadcházející doby, nýbrž buďte plni radosti, neboť radost Vánoční noci – i vašeho narození na zemi – vás ponese v nadcházející době, v době, která sebou přináší leckterou změnu, změny, které nakonec vedou ke světlu!

 

Tak ještě jednou ciťte Mou žehnající ruku na své hlavě! Ciťte, jak vás objímám Svou láskou a říkám vám všem: „Nebe putuje po vašem boku po této zemi.“ Nebe není někde v dáli, nýbrž je uprostřed mezi vámi a v každém okamžiku vašeho bytí. Vždy znovu si na to vzpomeňte! Nemůžete ještě anděly kolem vás vidět a zdůrazňuji přitom „ještě“, ale cítíte je, tak jako cítíte také Mou blízkost, Mou všudypřítomnost, tak jako v tomto okamžiku.

 

O Svaté noci, když vaše tělo bude spát, bude vaše duše u Mě a společně budeme slavit nebeskou slavnost, slavnost Mého a vašeho narození na zemi. Když se pak ráno, další Vánoční sváteční den, probudíte, tak bude ve vás radost, neboť jste si vzali radost nebes sebou do lidského šatu.

 

Tak žehnám vás zde v této místnosti a Mé požehnání jde po celé zemi. Země spočívá v tomto okamžiku v Mých rukou, vaše planeta se vším bytím, neboť ve všem je Můj Duch a tlukot srdce Mé lásky prokmitává vaši zemi a všechno, co žije.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Zůstávejte dále v Mé svatosvaté lásce a spočívejte na Mém srdci, abych vás mohl prozářit Svými uzdravujícími silami. Stavidla lásky a milosrdenství jsou doširoka otevřená a kmitání lásky ve vás a v celém stvoření zesiluje, neboť skutečně, jsem se narodil v každém z vás a Svatá noc přečkala časy. Tak je i dnes ještě přítomností a zítra budoucností.

 

Ano, Svatá noc, ve které jsem se stal člověkem, přečkala časy a velká Vánoční noc se děje v každém okamžiku stvoření. Vždy tehdy, když jedno z Mých dětí otevře své srdce pro Mě, je Vánoční noc. Tak ono rozezní Gloria a prostorem a časem zní Mé Slovo: „Mír ať je s vámi, neboť je vám připravena velká radost, narodil se Spasitel!“.

 

Skloňte se před jesličkami, připojte se k jásotu andělů, podívejte se do žasnoucích očí pastýřů, do štěstí Svaté rodiny a do Mých očí, se kterými se jako Ježíšek na vás pln lásky dívám! Každého, kdo ke Mně pozvedne své srdce, se dotkne Mé světlo a Má láska, ano, nechte, ať vždy a vždy znovu padnete do tohoto svatosvatého daru milosti! Nenechte se také odradit vším tím, co se na zemi děje!

 

Když se podíváte na Můj život, tak ho viďte v jeho celistvosti: od vzniku, přes narození, Mé dětství, dospělost, dobu zázraků, Mé utrpení a smrt, Můj zápas s temnotou a obrácení Mé prvorozené Sadhany! Byly doby tehdy klidnější než dnes a to, s čím jsem byl ve Svém životě konfrontován? Bylo to jiné než dnes? Tak si vždy znovu vezměte příklad z toho, jak jsem zacházel se všemi těmi pokušeními, se všemi útoky a ponižováními, až k dání sám sebe!

 

Dával jsem lásku a milosrdenství, konal jsem zázraky, ano, Svého Otce jsem tváří v tvář Své smrti prosil: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co dělají!“ Orientujte se podle toho, jak jsem miloval a jak také ještě nyní miluji, neboť jsem stále všudypřítomný a zvu vás, abyste v jednotě se Mnou kmitali a šířili lásku a milosrdenství!

 

Jste zvaní, vždy a vždy znovu zavítat ke Mně, ve Mně hledat lásku, ve Mně dostat uzdravení a ve Mně všechno tmavé tohoto světa zcela a úplně milovat, ano prodchnout láskou, světlem a milosrdenstvím. Tak je skutečně každý tmavý mrak, každá šedá mlha prozářena Mým světlem a rozjasněna, pak uslyšíte radostné poselství této Vánoční noci a pochopíte, že tato noc je klíčem pro zdraví světa.

 

Ano, jsem vám tak blízko, Moji milovaní, tak blízko, jak si to vůbec nedokážete představit. Rozptylte pochyby v sobě a pojďte ke Mně a proste Mě, abych vás naplnil Svou láskou a působil skrze vás! Vánoce jsou ve vás a vždy tehdy, když se pro Mě otevřete, se děje tato Vánoční noc nanovo ve vás.

 

Tak buďte ještě jednou bohatě požehnáni a v Proudu Mého žehnání se otevírají nebesa! Zlatá záře světla se začíná třpytit a stává se stále silnější a silnější. Mí andělé proudí v mohutných zástupech dolů na zem a z jejich pozounů a z jejich hrdel zaznívá Gloria, zaznívá chvála a nekonečná radost se rozlévá na zemi, spolu s nebeským mírem, láskou a milosrdenstvím.

 

Buďte požehnáni, požehnáni a ještě jednou požehnáni, vy, Mé milované děti, které tak nesmírně miluji!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Vy všichni nesete světlo ve svých rukou, jen jednoduchou svíčku, a přesto je symbolem vašeho vnitřního světla. Jako dárek pro vás chci tuto svíčku požehnat. Ale nejen tuto svíčku, nýbrž i ty svíčky, které se nacházejí zde v místnosti a které chcete tomu nebo onomu přinést, mají být ode Mě požehnané.

 

Když vám někdy bude těžko u srdce, když byste měli mít smutnou hodinu, bude vás trápit nemoc nebo něco jiného, pak vezměte tuto svíčku, rozsviťte její světlo a posvěcení bude proudit přes světlo znovu do vás! Je to Mé světlo, které jsem vložil do svíčky, a , Otec Pra, vás utěšuji a hladím vás znovu pln lásky jemně po hlavě a posíleni budete na své pozemské cestě putovat dále.

 

Tak žehnám a posvěcuji nyní tyto svíčky a říkám:

 

Tak ať se stane!“

 

Amen.

zpět