Tichá radost

Poselství - prosinec 2013

Poselství - prosinec 2013

zpět

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Je přáním našeho Pána, Ježíše Krista, abych Ho já, archanděl Rafael, u vás i letos ohlásil. Jeho, který se zde na zemi před dlouhou dobou narodil a jehož oslavu budete brzy slavit, slavnost míru a světla, slavnost stání se Boha člověkem.

 

Já, Rafael, jsem s nebeskými zástupy, které také letos s vámi opět společně chtějí slavit, vstoupil do vašeho středu. Jsme u vás ne jen nyní, nýbrž vás doprovázíme na vaší životní cestě, abychom vám byli světlem a oporou. Ve jménu našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista, který mě sem poslal, abych vám zvěstoval radostnou zprávu: „On, náš Otec, je opravdu zde přítomen!“ Otevřete svá srdce v pokoře před Ním! I my před ním poklekáme, skláníme se v nejvroucnější lásce před Ním a chceme nyní naslouchat Jeho Svatým slovům a uchovávat je ve svých srdcích, abychom šťastni jako Jeho děti, kterými jsme, s Ním dále putovali a byli tu pro Něj.

 

V radosti jste také vy vykročili na tuto pozemskou cestu. Viděli jste temnotu na této planetě a chtěli jste být světlem. Pomáháme vám být světlem a láskou a vysílat mír, který nesete ve svých srdcích. My vám pomáháme a jsme stále přítomní. Ještě jednou se skláním před Tebou, Bože a Otče, a ustupuji zpátky.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

, váš Přítel a Bratr, ale také váš Nebeský Otec, jsem uprostřed mezi vámi. Má radost je s vámi všemi, protože každý mezi vámi se snaží posilovat mír ve světě, tím že v sobě vyvinul mír. Ale také láska, kterou kolem sebe šíříte, září ven do tohoto světa, který ještě, „ještě“ říkám, je bez lásky.

 

Inspiroval jsem vás, abyste si dnes přečetli oba vánoční příběhy, které jste slyšeli. Jsou to skutečné události, které vás podnítí k zamyšlení. Jednak světský svátek – který se letos přece stal trochu rozjímavější, protože Mé děti cítí, že na ně přicházejí vážnější časy – a přesto právě o těchto vánočních svátcích toho chtějí ještě co možná nejvíce koupit, aby se navzájem obdarovaly.

 

Přemýšlejí Mé děti o pravých Vánocích, když na Štědrý večer rozsvěcují svíčky na vánočním stromečku? Některé ano! Vy, Moji milovaní, a ti mnozí poslové světla na celé zemi ve všech společenstvích, víte, že se Můj příchod blíží. Světlo světa, kterým jsem, září již nyní na zem. , váš Nebeský Otec, jsem roztáhl Své paže a světlo se dotýká o této slavnosti Vánoc všech Mých dětí, jedno v jakém se nacházejí náboženství, neboť jsem Jeden Bůh.

 

Proto také druhý vánoční příběh: Voják pomáhá dítěti překonat ostnatý drát, aby se mohl dostat ke svým rodičům a k sestře. Kdyby ho byli odhalili, tak by se musel bát o svůj život nebo by dostal velmi dlouhý trest vězení, a přesto pomohl, že malé děvčátko mohlo překonat plot mezi východem a západem, aby mohlo slavit Vánoce se svými rodiči a sestrou. Podobné věci se dějí při mnoha válkách na této zemi. Skrze to, že jste v sobě vyvinuli mír, vyzařujete tento mír do daleka a tak leckterý voják přijme ve svém nitru záření míru a zmocní se ho touha, touha po míru na zemi: Je dost válek, dost vzájemných bojů!

 

Vánoce – Mé narození na zemi – jsou svátky míru a světlo míru se podává od kostela ke kostelu a obletuje celou zemi. Je to jen vnější znamení, ale světlo míru ve vás a ve všech Mých dětech jsem rozdmýchal skrze Svou vykupitelskou jiskru, kterou jsem jako světlo vložil do každé duše. Přesto mezitím přešlo přes 2000 let a u mnoha Mých dětí se ze světla stal nepatrně malý plamínek, který sotva ozáří nitro, především u těch, kteří jsou ještě proti Mně.

 

Proto znovu směřuji o těchto Vánocích prosbu na vás zde v kroužku, ale i na vás všechny, kteří Mé poselství čtete: „Zahrnujte obzvláště všechny vládnoucí do svých modliteb míru, aby se světlo nestávalo ještě menší a už jen sotva doutnalo, nýbrž plamen vzplanul a probudil přání uzavřít mír. Počátky již začaly. Dva státníci, kteří spolu byli znepřátelení, ze zemí Amerika a Kuba, si navzájem podali ruku.

 

To způsobil Můj syn světla [Mandela], který se nyní ke Mně navrátil domů. Ale nejen Můj syn byl poslem míru, nýbrž vy všichni jste poslové míru. Nechte Má slova v sobě dále znít! Strhněte všechny ploty, ploty, které jste možná ještě ve svém nitru vybudovali, ať již na pracovišti, mezi vašimi sousedy nebo nějakými jinými lidmi, možná také proti cizincům ve vaší zemi, kteří jsou vaši bratři a sestry!

 

Otevřete svá srdce pro mír a pro lásku, neboť všichni jsou Mé velmi milované děti a všechny chci dovést domů na Své Otcovské Srdce! Kdybyste jen mohli změřit, jak velká je Má touha po každém jednom! Skutečně, sestupuji do těch nejhlubších propastí, abych zachránil Svou ovečku, která z hlubiny nemůže vystoupat, a pomohl jí dostat se opět nahoru z propasti, nahoru ke světlu Mé lásky. Někdy ale stojím v této propasti, hladím jemně Svou ztracenou ovečku po hlavě, ale ona ode Mě ustupuje dozadu. I když v této propasti není žádné místo, odvrací se plná strachu ode Mě. Máte svobodnou vůli, tak i tato ovečka má svobodnou vůli. Jak ji mohu zachránit, když ona nechce?

 

Skrze vás, Mí milovaní synové a dcery, skrze vaši lásku, kterou šíříte, září světlo lásky do srdcí všech těch, kteří přede Mnou ještě utíkají. A oni se zastaví, zůstanou stát, ještě se za Mnou neotočí, strach je příliš velký, protože se dívají zpátky na svou cestu, která sahá až k události pádu. Ale skrze vaši lásku se v nich probudila touha. Už jen to, že Mé dítě dále neutíká, nýbrž zůstalo stát, je prvním znamením obrácení.

 

Padne přede Mnou na kolena a řekne: „Otče, já přece již nemůžu všechno předchozí napravit.“ A odpovím, jak jsem kdysi odpověděl Své Sadhaně: „Ale ano, Mé dítě, můžeš, protože jsem po tvém boku, i když je tvá cesta ještě těžká, ale ty po ní nejdeš samo, tě doprovázím, neboť jsem Přítel po boku každého jednoho dítěte. Ne jako Pán a Bůh, který jsem, nýbrž jako Přítel podávám Svému dítěti ruku a říkám: „Pojď, společně překonáme hlubiny a ty se vrátíš domů.“

 

A tak vychází o těchto Vánocích další volání do tohoto světa ke všem Mým dětem, které se ode Mě ještě odvrátily: „Již nemůžete dále utíkat, neboť jste narazily na své hranice!“ Od teď je čas obrácení a vy, kteří Mé Slovo slyšíte nebo čtete, nesete toto poselství jako radostnou událost v sobě. Hranice je dosažena, je čas otočení pro všechny Mé děti, které Mě kdysi opustily a šly do hlubiny.

 

Neměřím vaším časem, nýbrž Můj čas je věčnost, a přesto, Moji milovaní, všimnete si v mnoha oblastech, že Mé děti začínají měnit své smýšlení. Začínají opět respektovat přírodu a zvířata, stávají se vnímaví vůči jakémukoli utrpení v tomto světě, změna myšlení začíná u všech Mých dětí. Tato změna myšlení vede nakonec k tomu, co jsem před 2000 lety ohlásil skrze Svůj příchod: „Mír na zemi a lidem zalíbení!“, tak mluvili andělé, když jsem jako malý chlapeček ležel v jeslích.

 

Nyní je na řadě uskutečnění Mého slova. Trvalo to 2000 let, ale u obrácení to již nebude tak dlouho trvat, neboť i čas se mění. Mnohé se změní! Nebojte se ale, nýbrž se přiviňte, tak jako doposud, ke Mně, a jděte s radostnou myslí po svých cestách, spojeni se Mnou, vyzařující světlo jako Moji poslové nebes, inkarnovaní na zemi!

 

Dávám vám Své vánoční požehnání a žehnám také všechny svíce, které tu v místnosti jsou a které vezmete sebou domů. Vždy tehdy, když jste někdy smutní nebo unavení z těžkostí vašeho všedního dne, tak byste mohli zapálit svíčku a vzpomenout si na Mou moc a sílu, která je s vámi ve vašem životě. A ve světle svíčky uvidíte Mé světlo a ucítíte, jak vám něžně pokládám Svou ruku kolem ramen a říkám: „Pojď, Mé dítě, i když teď vypadá tvá cesta těžká a musíš s lecčím zápasit, viď přesto v sobě světlo a ciť, jak blízko ti jsem!“

 

Tak žehnám svíčky, budou při jejich zapálení vyzařovat mimořádnou sílu a žehnám vás a všechny Své děti Svým Svatým vánočním požehnáním.

 

O Svaté noci, když vaše těla spí, odvedu vaše duše. Pak budeme slavit společně Vánoční noc uprostřed louky s nesčetnými a přenádhernými květy, které vydávají vůni, která je jen v ráji – ještě ne ve vlasti, ještě ne doma – ale přesto ve sféře světla. Tam jste všichni se Mnou shromáždění, všichni Mí poslové světla této země. Pro svůj úkol být světlem na zemi obdržíte novou sílu a novou moc.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Mír ať je s tebou, Mé dítě! Zdravím tě z věčného domova a světlý paprsek Mé lásky nyní naplňuje tvé srdce. Ciť radost této noci, radost Mého narození a ciť, že jsem se také v tobě narodil! Ano, ubytoval jsem se v komůrce tvého srdce. Můj oheň lásky tam hoří a tato láska se chce vydávat v tobě a v celém stvoření. Ano, nechte, abyste se ponořili do této lásky, neboť je vaším pravým domovem, Má Božská Láska, Má Otcovská Láska, je váš domov v Mém Otcovském Srdci, nechte, ať se ponoříte a potopíte se do zdraví, které vám dávám!

 

Vložte do tohoto zdraví všechny své starosti, všechnu svou zátěž, všechno to, co vámi hýbe, své strachy, svá přání, svou radost, ano, sami sebe tam položte a ciťte, jak jste neseni Mou láskou! Ciťte jemné kmitání, které vámi pulsuje! Podívejte se na světlo lásky, které se kolem vás něžně motá a slyšte tlukot srdce Mé lásky, který k vám s každým bouchnutím volá: „Mé dítě, miluji tě! Mír ať je s tebou, mír ať je v celém stvoření!“

 

Podívejte se svých duchovním zrakem na tento obraz míru v oné Svaté noci! Podívejte se nyní s pastýři na světlo a vydejte se s nimi na cestu! Mí andělé vás vedou. Slyšíte Gloria, které zvěstují, a žasnete s pastýři, protože Mě vidí! Podívejte se na dítě, kterým jsem , a podívejte se na světlo v Mých očích, před kterým chcete roztát, tak nesmírně milováni se cítíte! A je to tato láska, která dodává sílu a moc odolat tmě a získat život.

 

Podívejte se na Mou rodinu, podívejte se na Marii a Josefa, jak se odevzdávají! Jejich celá láska a péče je věnována Mně, Nebeskému dítěti. Tato svatá rodina žije v jednotě se Mnou, respektuje přírodu, zvířata, což vám chtějí symbolizovat vůl a osel v chlévě a také sláma v jeslích. Hluboký mír odtamtud vychází a láska a milosrdenství prochází prostorem a časem, aby uzdravovaly všechno, co uzdravení potřebuje.

 

Také ve vás, Moji milovaní, chci dokončit Své dílo lásky, které vám přináší zdraví a požehnání. Proto se Mi odevzdejte a služte Mi, svému Otci a Bratru, Ježíši Kristu, svému Spasiteli, který vás miluje tak, že si to nedokážete představit!

 

Slyšíte jásavé písně andělů, jsou to nádherné melodie, které vás okouzlují. Záře světel nabývá na jasu a kráse. Ano, nechte se pojmout kouzlem této Svaté noci! Vnímejte, jak se nebe otevírá a jak nejprve jesličky a pak celá země se ponořují do nebeského světla! Slyšte zvon míru, kterým nyní vyzvánějí andělé, slyšte jeho čarovný zvuk! Slyšte mír v každém odbití zvonu a nechte jím naplnit své srdce! Nebeský mír, božská láska, otcovské milosrdenství a Mé božské zdraví do vás proudí. Ano, vezměte toto všechno sebou do svého života, den za dnem a noc za nocí a buďte si jistí, že je na čase se vrátit domů a jste vyzýváni tento čas spoluutvářet.

 

Tak nyní předstupuji před Každého z vás, cítíte lem Mého šatu. Mé ruce jsou roztažené nad každým Jedním z vás. V Mých očích je pohled, který vás nechává roztát a viďte, jak z Mých rukou proudí ještě jednou Mé hojné vánoční požehnání k vám a do celého stvoření! Jste Mé děti, které nade všechno miluji, a Mé hojné požehnání má být Můj vánoční dárek pro vás.

 

Amen.

zpět