Tichá radost

Poselství říjen 2006

Poselství říjen 2006

zpět

Poselství z 28. října 2006

 

Meditace:

 

 Jdeme společně do ticha. Zavíráme své oči a pozorujeme svůj dech, než se uklidní. Odebíráme se zcela dovnitř do svého chrámu srdce. Klepeme a brána se otevírá. Vidíme úžasnou, jasně osvětlenou síň chrámu. Ve středu hoří oheň, světlo. Jdeme k němu a v duchu poklekáme. Ó Bože, přicházíme do Tvé zářící přítomnosti. Vidíme Tě jako jasně zářící světlo a říkáme: „Tvá vůle, Pane, má být mojí vůlí.“ A Pán odpovídá: „Pojďte ke Mně! Naplním vás Svým světlem života, světlem lásky!“

 

Mé děti, tím, že nyní vstoupíte do Mého světla, vezmu vás s sebou a přenesu vás v duchu tam, kde planou ohně. (Indonésie). Mé děti, slyšeli nebo viděli jste ve svých médiích, že v jedné zemi Země šlehají ohně do výše domů a spaluje lesy a pole. Vytváříme kolem těchto plamenů kruh. Podívejte se do plamenů a zažijete také inferno. Vidíte v plamenech čtyři své bratry, kteří chtěli pomoci svým bližním a kteří se už nemohli zachránit před ohněm. Symbolizují všechny vaše bratry a sestry,

kteří ztratili svůj život v ohni.

Mé děti, když plameny obklíčily vaše bližní, vzal jsem jim ze Svého milosrdenství vědomí. Netrpěli, neboť Se smiluji nad všemi, kteří ztratí svůj život při pomoci svým bližním. Všichni jsou světlem, zářícím světlem.

 

Nyní v modlitbě požehnejte živlu ohně: “Nebeský Otče, ve Tvém jménu žehnáme ohni a všech duchům ohně, kteří se nyní jako mocnosti obracejí proti nám, protože už nežijeme se stvořením, nýbrž proti němu.

 

V Tvém jménu žehnáme všem lidem, kteří museli utéct a vše ztratili. Necháváme k nim proudit lásku a milosrdenství a Ty, ó Otče, vlož Svoji sílu do naší modlitby, aby byli posíleni ve své nouzi a nesli svůj osud statečně.”

 

Mé děti, vezmu vás nyní na druhý konec světa, tam, kde se lidé topí nebo prchají před vodními masami, kde vyhlíží na svých střechách pomoc. Také ti potřebují vaši sílu lásky, kterou posiluji.

 

V duchu putujete se Mnou po vodách. Vidíte stoupající proudy, jak voda zaplavuje širé oblasti. Topí se domy, topí se vše, co tam lidé, Mé děti, potřebují k životu. Modlete se, Mé děti, modlete se!

 

Posíláme nekonečnou lásku a milosrdenství. Žehnáme všem zoufalým a zachránci se blíží. Žehnáme zvířatům, které plavou ve vodě a bojují o svůj život. Proud našich modliteb řídí pomocníky také k nim.

 

Žehnáme intenzivně živlu vody, roztahujeme své ruce, jako bychom chtěli proudy vody na uklidnění pohladit. Žehnáme vodě v mracích a s nimi také vodním duchům, kteří v hněvu běsní, protože se člověk postavil proti přírodě. Svým požehnáním trochu vyrovnáváme to, co lidstvo na sebe naložilo jako vinu.

 

Pán nás pozvedává a my vidíme celý rozměr, co se děje s matkou Zemí. Pán žehná a také my roztahujeme své ruce a žehnáme z moci svého synovství božství planetě Zemi.

 

Pán říká: „Mé děti, tímto způsobem můžete udělat velmi mnoho pro světlo a proměnu vaší Země. Tato meditace je příklad, jak se můžete se Mnou spojovat a společně budeme šířit po Zemi světlo.

 

Nyní si zase uvědomte své lidské tělo, nechejte však svá srdce široce otevřená pro Mé poselství k vám!“

 

 

Projevení z lásky

 

Z blízka i dálky, Mí milovaní synové a dcery, jste sem pospíchali, abyste naslouchali Mému slovu, přijali ho do svého srdce a tam ho uchovali.

 

Já, váš nebeský Otec, se raduji, že jste následovali Mé volání, neboť čas od času je dobré být v kruhu stejně smýšlejících bratrů a sester, pomodlit se s nimi, zazpívat si a také vysvětli to či ono téma.

 

Byl jsem u všech vašich rozhovorů, naslouchal jsem vám, díval se do vašich srdcí a především jsem viděl jedno: vaši touhu po lásce, vaši touhu po duchovnu, které vás povede dál. Neboť nakonec je to vaše touha, která vás nechá sáhnout po té či oné knize a není nic, co by vás mohlo vést na scestí, jestliže je vaše láska u Boha, vašeho Otce.

 

Tato láska znamená, že jste vložili svoji ruku do Mé a proto putujete po své cestě jistě. I kdyby snad pod ní bylo mnoho viklajících se mostů, slouží vašemu poznání. Jestliže spočíváte v lásce, může se tento most sebevíc houpat v bouři, nepřivede vás k pádu, v každém případě vás může hodit do Mé náruče. A Já vás zachytím a ponesu vás jako Svoji velmi milovanou ovečku na jistou stezku s pevnou půdou pod nohami.

 

Pod tímto aspektem můžete vidět všechno vědění, které je sepsáno v knihách nebo ještě bude sepsáno, ale také mnohé učení, které nosíte ve své paměti, nebo o němž jste slyšeli nebo které jste si prohloubili. Láska ke Mně vás povede stále znovu do Mé náruče.

 

Mí synové a dcery, volal jsem vás jako Své posly světla. Doba je vážná. Jak vážná, to jeden či druhý z vás zaslechl, když slyšel nebo četl zprávy o ekologických katastrofách. Po Zemi jde změna klimatu a sice tak mocně – tak vám bylo sděleno –, že řeky vysychají, hladina moře stoupá a zaplavuje širou zem, která je dnes ještě obydlena mnoha vašimi bratry a sestrami.

 

Tento scénář se už nedá zvrátit. Ale máte si proto dělat starosti, bát se? Ne! Mí synové a dcery, nyní se připravujete, abyste v těchto časech byli skálou ve vlnobití pro své bratry a sestry.

 

Před nějakou dobou jsme vám ve Svém projevujícím slovu toho už tolik sdělil. Jestliže jste nyní těžkými poměry zocelováni pro svůj úkol, tak zachovejte odvahu a klidnou mysl a nevrávorejte, protože si myslíte, že Já, váš Otec, jsem vás opustil. Bdím nad vámi a nestane se vám nic, co není k vašemu dobru a povede vás tam, kde jste ve věčném domově slíbili být skálou ve vlnobití pro své bratry a sestry.

 

Povstanu také proti těm vašim bratrům a sestrám, kteří zastupují temnotu. Zažijete přitom nevraživosti, ale Já vám říkám, proti síle lásky, kterou pak budete vyzařovat, bude každý útok potlačen už v zárodku. Jen několik obětavých duší jde na širé, velké Zemi odvážně také cestou po Golgatě, kterou jsem vám také popsal.

 

Jen vaše lidské tělo může zemřít, ale syn, dcera vyjde z osobní Golgaty vítězně.

 

A díky tomuto vítězství, které pak – tak jako Mé vítězství – bude vítězstvím lásky, k nim vzhlédnou milióny vašich bratrů a sester a řeknou: „Skutečně, ti následovali našeho Pána. A když šli do smrti, proč by pak také Ježíš Kristus neměl jít na smrt. Možná jsme ale oklamáni a podváděni jinými naukami, které popírají smrt Pána. Neučili nás snad v našem dětství, že Bůh sám se oddal smrti na kříži?“

 

Mnozí si vzpomenou a Já vám prorokuji dnešním slovem, že vítězství nad stíny postupuje rychleji, než si dokážete představit; neboť smrtí oněch mučedníků se otevírá nebe. Vy, Mí poslové světla, kteří jste také trpěli a tolik toho snesli, uvidíte otevřené nebe a Mě na obláčku. Můj duchovní příchod pak bude blízko. Nic vás už nebude moci polekat, co musí přejít po Zemi, protože je zaseta setba, kterou nyní zbývá sklidit.

 

Plody musí být sklizeny, ale jak jsem vám řekl v jednom projevení: „Dám vám do rukou nové semeno.“ Před nějakou dobou jsem vám už jednou vložil do vašich rukou semeno lásky a vy jste ho rozseli.

 

I když už není možné zastavit změnu klimatu, nenechám žádné Své dítě napospas. Když se dítě pro Mě otevře, povedu ho jistě hladem a nouzí. Aby se otevřelo, jde nyní Můj Duch po Zemi a volá každé jedno dítě. Klepu na bránu každého srdce. Poněvadž Mě mnoho Mých dětí ještě neslyší, jste vyzváni vy, Mí poslové světla, abyste nesli poselství do světa. Otec hovoří se svými dětmi a Je tím, kdo nás vším provádí, až k Jeho „Budiž“ nové nebe a nová Země. To vám říkám k vašemu dlouhému rozhovoru o temnotě a jaké kuje pikle.

 

Mí synové a dcery, doba ticha začíná. Než zavítáte ke Mně do ticha a poputujete do svého Vnitřního chrámu, musí být z vašeho bytí vymeten svět. Ohlédněte se, rok se chýlí ke konci! Jaký byl v minulosti? Uskutečnili jste to, co jste si na začátku roku předsevzali, nebo jste stále znovu podléhali boji se světem?

 

Nebuďte smutní, ale chopte se Mé nabízené ruky a nechejte Mě prohnat se vámi ve vichřici a vymést vše, co vám brání na cestě do vašeho Vnitřního chrámu ke Mně! Snažte se tento Vnitřní chrám ještě vyzdobit mnoha svíčkami vaší lásky, které zapálí vaše myšlenky míru, požehnání, lásky a zdraví vyslané do tohoto světa, i s vašimi činy lásky, které ozdobí zdi jako nádherné malby! Poznejte Mě v každém bratru, v každé sestře, kteří vás potkávají v průběhu dne!

 

Jestliže máte potíže kvůli svým bratrům a sestrám, spatřete Mě v hlubině, jak za vším stojím, neboť potíže vás zocelí a učiní vás mocnými nástroji Mé lásky! Neboť skrze vás chci v době nouze zvěstovat Radostné poselství. Náš Bůh a Otec je s námi a provede nás vší nouzí. Jestliže ale budete sami plní starosti a strachu, jak pak chcete být bouří ve vlnobití? Opakuji: Proto spatřujte i ve všech bratrech a sestrách, kteří vám chystají potíže, Mě, Který se na vás skrze ně dobrotivě usmívám a říkám: „Mé dítě, přijmi na sebe svůj kříž a následuj Mě, neboť tento kříž tě zocelí!“

 

Většina Mých synů a dcer jde ještě slepě po této Zemi. Nevidí anděly, kteří je provázejí, kteří je v Mém pověření ochraňují. Nevidí přírodní bytosti, které snaživě pracují, abyste, jako v tomto roce, svezli domů bohatou úrodu ovoce a zeleniny. Nevidí, jak se Země ve svém mateřském duchu stará o své děti, kterými jste v lidském rouchu vy, a necítí bolest, když lidé bez povšimnutí zacházejí se všemi těmi dary přírody. Chci vám otevřít oči.

 

Jestliže Mě v sobě slyšíte mluvit, učinili jste velký krok ke Mně, vašemu nebeskému Otci, a Já mohu otevřít vaše oči pro svět kolem vás. Kdybych vám však všem daroval jasnozřivost před jasným sluchem, zůstali byste viset na jasnozřivosti a už Mě nehledali ve svém srdci. Příliš mnoho by se toho na vás vyvalilo: všechny bytosti, které pak spatříte, a duše, které vás obklopují. To znamená nebezpečí, neboť nejdříve byste měli usilovat o nebeskou říši v sobě, o Mě, vašeho Otce, a vše ostatní vám bude k tomu darováno. Málo je těch, kteří si dar jasnozřivosti přineslo už do tohoto života, protože v předchozí inkarnaci ve svém srdci dospěli ke Mně.

 

Vy však, jejichž oči jsou ještě zavřené pro svět duchů a vše duchovní, toužíte po spojení se Mnou, svým Otcem, v hluboké, vroucné oddanosti a pak Mě v sobě uslyšíte mluvit. Musíte si jen povzdechnout s myšlenkou: „Ach Otče!“, když zrovna kráčíte těžkou situací, tak vám ihned odpovím: „Mé dítě, Já Jsem přece u Tebe!“ Je něco krásnějšího, Mí synové a dcery, než být spojen se Mnou? Pak vás mohu vést k jednotlivým úkolům; také k úkolu pomáhat duším, které bloudí po této Zemi nebo se ještě nacházejí ve sférách blízkých Zemi, protože se nemohou odloučit.

 

V nadcházejících dnech si připomenete ty, kteří opustili Zemi. Ponořte se do modlitby! Ve svém Vnitřním chrámu, spočívajíce u Mě, se obraťte ke všem těm duším, které zde ještě bloudí a vyšlete do jejich srdcí lásku, mír a požehnání a myšlenky: „Obraťte se a uvidíte nápomocné anděly, kteří vás chtějí vést do světla. Země už nemá být vaším domovem, je pro vás temná a bezobsažná. Za vámi je světlo. Otočte se! Vciťte se do svých vnitřních oblastí a ucítíte touhu vašeho nebeského Otce!“

 

Takové nebo podobné nechť jsou vaše myšlenky v modlitbě a budete moci pomáhat mnohým, kteří zde ještě bloudí v temnotě. Mnoho vašich bratrů a sester se obrátí za světlem; neboť tento tichý čas je také časem milosti, v němž se otevírá nebe, aby přijalo všechny ty, kteří se k nebi obrátí. V modlitbě doprovázíte své bratry a sestry na cestu světla, která vede do Mého srdce.

 

Má touha po každém dítěti se dotýká vašich srdcí a vašimi srdci proudí tato touha pak k těm duším, za něž se modlíte. Ještě jednou vám připomínám ohlédnutí. Nechť se každý z vás v následujících týdnech zcela a naprosto oddá volání Mé lásky a řekne: „Ano, Otče, tady jsem!“ Jsem připraven ve zbývajícím čase tohoto roku ještě naplnit, co jsem slíbil a co se mi z toho či onoho důvodu nepodařilo, dosud nepodařilo; neboť rok v prostoru a času není ještě u konce. Poněvadž Jsem Bůh věčnosti, počítá se konečný výsledek.

 

Poněvadž jste ale zajati v prostoru a času, stále znovu v prostoru a času zkoušejte a znovu se snažte následovat své pověření – být zde na Zemi světlem. V nadcházejících dnech velmi silně pocítíte blízkost nebe, pocítíte Mé buzení a také budete vnímat Mé prosebné volání: „Nech svět za sebou, Mé dítě! Podívej, budu řídit vše za tebe, když Mi vše světské vložíš do Mých rukou.

 

Žehnám vám a také vám, duše, které jste přítomné. Žehnám vám všem, Mé děti. Žehnám Svému stvoření. Skrze tento nástroj se nyní odmlčím, ale Mé slovo je ještě mezi vámi.

 

 

Projevení z moudrosti

 

Mí milovaní bratři a sestry, Já, Ježíš Kristus, váš bratr, ztělesněná láska v Otci, k vám promlouvám.

 

Jsem život ve vás. Neexistuje jiný pramen života a tím Jsem jediným duchem v každém atomu Mého stvoření, v každém minerálu, každé rostlině, každém zvířeti, v každém člověku, v každé duši, v každém andělu v čistě duchovních nebesích.

 

Tato láska ve vás je současně vaším služebníkem a vaším Bohem, a tato láska má jen jediné přání, co možná nejrychleji přitáhnout každého zase na Mé srdce, takže budeme spolu ve věčném, nebeském domově.

 

Tato láska by ráda byla kormidelníkem na lodi vašeho života a bude jím, když tohoto kormidelníka požádáte přijít na palubu. Dám vám k tomu obraz: V okamžiku, kdy jste jako duše vstoupili na tuto Zem, opustili jste jistý přístav. A jste tedy na moři a směřujete ke svému cíli. Při této plavbě vás očekávají mnohá nebezpečenství, které nemůžete znát, které ale znám Já, protože mám přehled. Vím, jaké bouře se honí. Znám mělčiny a znám skaliska a Jsem jediný, kdo má přehled nad cestou se vším, co představuje.

 

Vy vidíte vždy jen okamžik a snažíte se brát svůj život dost často podle svých představ. V takových chvílích se cítíte jako kapitán na lodi svého života. Ale kapitán nezná nebezpečí. Kormidelník ví o všech věcech a kdo požádá kormidelníka přijít na palubu, nemusí se už starat nebo se strachovat. Předpokladem pro tuto prosbu je důvěra, důvěra ve Mně, Který vás miluji.

 

Jak často řekne jeden či druhý větu: „Rád bych se naučil důvěru.“ Mí milovaní bratři a sestry, důvěru se člověk nemůže naučit jako nějaké řemeslo nebo techniku. Člověk se v tom sice může cvičit – a k tomu ještě hned přijdu –, ale člověk se nemůže důvěru naučit.

 

Jak se ale důvěra vytvoří? Důvěra je důsledek vašeho života, který se Mnou vedete. Důvěra vyplyne téměř automaticky, když přistoupíte k tomu, že budete více a více uskutečňovat zákony lásky, přičemž – což jsem už tak často zmiňoval – stačí vaše upřímná snaha.

 

Otázka by tedy neměla znít: Jak se naučím důvěru, ale jak se naučím milovat. Často jsme mluvili o tom, že víra je sice předpoklad, že jí ale musí následovat a bude následovat láska. Nyní vezměte oba tyto pojmy. Víra a láska a vyložme si následující věc společně. Kdybyste ve Mně nevěřili, nebyli byste tady. Milujete Mě, Mí přátelé? Také nyní se dívám do vašich srdcí a vidím váš plamen lásky, u jednoho trochu menší, u jiného trochu větší, ale u všech je živen touhou, která ve vás spočívá.

 

Položím třetí otázku: „Myslíte si, že Jsem všemohoucnost?“ A znovu vidím, jak z vašich srdcí stoupá odpověď: „Ano, Ty máš všechnu moc.“ A nyní, Mí přátelé, shrňte tyto tři odpovědi! Co z toho vyplývá? Nevyplývá automaticky ze skutečnosti, že ve Mně věříte, že Já Jsem láska a mám všechnu moc, odpověď, že je možné se této lásce slepě svěřit?

 

Dám vám příklad: Máte přítele, o němž víte, že je vynikající horský vůdce a že vás miluje. A nabídne vám, abyste s ním podnikli horskou túru, při níž se půjde po těžkých cestách. Posloucháte ho, vidíte jeho lásku k vám, vidíte jeho dovednosti. Řekli byste s tímto povědomím: „Nevěřím ti, že mě povedeš na tomto putování bez újmy“? Kdo by řekl něco takového, musel by pochybovat o své důvěře v lásku a schopnosti svého horského vůdce. Vím, že Mě milujete a vím, že se o tuto důvěru snažíte a nepřejete si nic toužebněji, než bezstarostně jít po Mém boku životem, přenechat v jistotě loď svého života Mě, svému kormidelníkovi: „Nyní je vše dobré.“

 

Hovořil jsem rovněž o tom, že není možné naučit se důvěru, ale existuje několik pomůcek, jak po krůčcích dospět k pevnější důvěře: Jděte do ticha, jděte tak hluboko, jak je to pro vás možné, do svého nitra, a nechejte ze svého srdce ke Mně proudit vaši lásku a pociťte jednotu a bezpečí, v níž už neexistuje strach, obavy! Uchopte tento pocit a pokuste se ho srovnat se slovy nebo obrazy. Můžete si k tomu také, jestliže se vám to více líbí, složit malou melodii, něco, co vám pomůže vzpomenout si později na tento pocit absolutního bezpečí.

 

Často jste už používali větu: „Otče s Tebou!“ To je jen příklad, neboť toto „Otče s Tebou!“ vám ihned připomene, že nejste sami a ihned se posílí myšlenky nesení a starosti a strach ustoupí. Učte se malé úkoly a pociťte, jak jistě jdete po vratké zemi. A s každým úkolem, který zvládnete, ve vás poroste jistota: Láska mě nese. Požádal jsem kormidelníka přijít na palubu a On přišel. Jistě vede Moji loď tímto životem. Klidně ať přijdou bouře, mělčiny a skaliska, cokoliv. Jsem kapitán na své lodi, neboť mám svobodnou vůli, ale svoji loď jsem předal kormidelníkovi a vím, že mě vede jistě k cíli.

 

Mí přátelé, nechejte Mě být tímto kormidelníkem. Dal jsem vám tento obraz, tak jako jsem vám dal jiné obrazy. Jestli nyní říkám: „Podejte Mi svoji ruku!“ nebo „Řekněte Mi ano“ nebo „Oddejte se lásce!“ nebo „Nechejte Mě být vaším kormidelníkem!“, vše vychází z toho, že ze Své všemohoucnosti pomáhám Svým dětem, aby se vrátily na Mé srdce.

 

Žehnám vám; neboť vás miluji!

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Mí milovaní, cítíte, že jste neseni Mojí láskou-milosrdenstvím? Já, váš nebeský Otec, vás držím ve Své náruči a společně se Mnou překonáváte všechna skaliska, která se vám na vašem putování staví do cesty. Znám všechna nebezpečí a vím, kde na vás číhá pokušení. Ale jestliže ke Mně přijdete, když se ponoříte do moře lásky, tak budu u vás, abych vás podporoval.

 

Celé stvoření, které můžete vnímat, je založeno jen na lásce. Vše, co je kolem vás, je proniknuto Mojí láskou. A vše, co vás potkává na vašem putování, vám chce přichystat poznání, abyste se znovu mohli stát láskou. Jestliže se ponoříte do moře lásky, zjistíte, že vás odnášejí jemné vlny. Jsou to vlny Mé lásky-milosrdenství.

 

Svěřte se těmto vlnám; neboť Má láska-milosrdenství se kolem vás rozprostře jako ochranný šat! Obaleni do něj můžete utěšeni pokračovat ve své cestě po Zemi, můžete utěšeni přijít ke Mně a Já vás budu učit lásku. Ve vašem nitru plane světlo a toto světlo rozjasňuje vaši cestu, kterou jste nechali za sebou v temnotě hmoty. Tak mějte ke Mně důvěru a přicházejte stále znovu ke Mně do ticha, abych vás mohl vést, abych vás mohl nést a abyste se tak cítili neseni, při všem, co se stane.

 

Mé ruce jsou rozprostřené nad vámi a celým stvořením a nechávám k vám proudit bohatou lásku-milosrdenství a do celého stvoření.

 

Miluji vás! 

zpět