Tichá radost

Poselství - říjen 2007

Poselství - říjen 2007

zpět

Poselství z 27. října 2007

 

Meditace:

 

 Vdechujeme světlo a život a vydechujeme je. Nadechujeme se zhluboka a pomalu vydechujeme a během dýchání přesouváme své vědomí do chodidel a kořeny vrůstají do země. Matko Země, zdravíme tě. Chceme být v tobě pevně zakořeněni jako silný starý strom.

 

Moji milovaní synové a dcery, Já, váš Spasitel, vás vedu do meditace. Prosím vás, abyste si uchovali tento pocit být stromem. Ovívám vás jako jemný vítr. Vítr, ve kterém padá podzimní listí. Pociťte tento vítr, jak vanu do vašeho nitra a jak necháváte opadat své listy. Vanu silněji, pokud ve vás vidím nánosy. Tento vítr vás může osvobodit, když to dovolíte.

 

Můj vítr vás zcela zahrnuje a fouká nyní silněji, abyste se mohli odpoutat od všeho, co vás přespříliš zaměstnává ve vnějším světě.

 

Vciťte se nyní do vašeho kmenu – vašeho těla – a pociťujte, jak hýbu kmenem a jak se listy – všechny přebytečné myšlenky – uvolňují. Nechte se to dít a pusťte vše, tak jako stromy v přírodě nechávají opadat své listí!

 

A nyní vás zalévá silný podzimní déšť, Mé děti. Voda odplavuje nánosy, které se větrem uvolnily. Déšť se zjemňuje a zavlažuje vaše nitro. Čistí vaše krevní řečiště, žíly, tepny a čistí srdeční komory a teče do lymfatických drah. Všechno, co není zdravé, odtéká. Vaše tělo nechce nic zadržovat, nýbrž chce být volné, čisté a zdravé.

 

Pociťujte Mou vodu života, jak omývá zvenku na kůži i uvnitř v těle. Má voda života protéká skrze vaše kořeny do země. Cítíte se osvobození a zdraví.

 

Nyní zaměřte své vnímání do vašeho srdce! Tam jsem JÁ, zářící, hřejivý oheň. Pokud vás stále ještě něco sužuje, tak to vložte nyní do Mého spásného ohně a JÁ to proměním v sílu, moc, světlo a lásku. S Mým požehnáním jste nyní plní síly a posíleni. Udržujte své tělo zdravé tím, že se se Mnou budete při dýchání spojovat a budete nechávat proudit skrze sebe Mou božskou moc!

 

Nyní jste čistí, provanutí Mým větrem lásky, umytí Mou vodou, prozářeni Mým ohněm. Cítíte se volní a lehcí, ano skoro beztížní. Moji andělé stojí po vašem boku. Já, nekonečná láska, procházím vašimi řadami a kladu ruce na vaše hlavy. Pociťte, jak se vás dotýkám, že vás objímám. Já Jsem váš bratr, Já Jsem váš přítel, Já Jsem váš Otec, a Já vám žehnám.

 

Vy, Moji milí, jste nyní otevřeni pro Mé další slovo, které vám vkládám skrze Své nástroje do srdce.

 

 

Projevení z vážnosti

 

Ve svatém lesku Mého světla bez jakéhokoli stínu, jsem Já, váš Otec, ve vašem středu, a mnoho vašich bratrů a sester je Mým doprovodem. Ciťte se obaleni a v bezpečí! Ciťte se povzneseni a neseni tímto jasem! A tato záře, Moji milovaní, je také vaše; neboť vše, co je mé, mají i Mí synové a dcery, které tak nesmírně miluji.

 

Přeji si, abych i Já mohl být vaším nade vše milovaným, Který je ve vašem cítění a myšlení na prvním místě. Dovolte mi tedy zaměřit vaši pozornost na jeden aspekt, který je vašemu lidskému vnímání lásky velmi dobře známý! Vciťte se do onoho okamžiku, kdy vás poprvé potkala láska k nějakému jinému člověku! Mluvím zde o lásce mezi mužem a ženou.

 

Jaký to byl pocit? Nebylo to tak, že vaše cítění a myšlení, vaše celá snaha a touha byly zcela podřízené a vydané tomuto citu lásky? Nebylo to tak, že vaše touha, všechno vaše toužení, ano celé vaše vědomí bylo nasměrováno pouze a jenom na onoho milovaného člověka? Odloučení od něho znamenalo bolest a bytí spolu ale nejvyšší, nejsladší blaženost? Byli jste připraveni vzít na sebe všechno, žádná cesta nebyla moc daleká, žádné břemeno moc těžké, žádná doba moc dlouhá a žádná cena moc drahá. Byli jste připraveni čehokoliv se zříci, byli jste připraveni dát vše, nést vše, snášet vše; neboť vše ve vás bylo zaměřeno na tohoto člověka.

 

Možná je tento člověk dnes vaším partnerem, možná se ale také věci vydaly po jiných cestách. Víte, jakou z těchto cest se často láska mezi Mými dětmi vydává. Až příliš často člověk klopýtne, když se nakonec jedná o to poznat a proměnit to, jaký úkol mu je skrze lásku dán a jaké lekci ve vztahu k vašemu bližnímu se má naučit. Ale podstata lásky, i když se jedná o lásku zaměřenou na sebe, obsahující sebe a tím pádem pomíjející, zná jen jeden cíl: zrát a růst směrem domů, ke světlu, k tomu, abych Já, váš Otec, mohl jednou všechno padlé opět sevřít ve své náruči; neboť na Mém otcovském srdci se završují všechny cesty.

 

A tak vás prosím, Své syny a dcery, zamyslete se jednou nad svou láskou ke Mně, vašemu Bohu a Stvořiteli, vašemu Otci a Spasiteli! Udělejte to ve vašem pozvednutém vědomí. Dobře víte, že moc lásky je praesencí a podstatou všeho bytí, že tvoří věčně plynoucí proud ze Mě, prapramene, směrem ke všemu stvoření, že je dechem a světlem, které prozařuje všechno stvoření.

 

Přesto, Moji milovaní, cítíte tuto lásku také v sobě? Dokážete v sobě cítit žár, žár Mé lásky, která nezná jiný cíl, žádnou jinou touhu a přání, než nekonečně toužit po Mně, po Otci, než se se Mnou, Božstvím, spojit?

 

Mým přáním a vůlí je, stát se pro každého z vás vaším srdci nejmilejším. Zaměřujte se stále více na Mě, přicházejte ke Mně! Všechno Mi přinášejte! Odevzdávejte se Mi! Mluvte se Mnou a žijte podle mých pokynů, kterých jsem vám již dal takové množství!

 

Budu s vámi mluvit, budu vám odpovídat, uzdravovat vás, povedu vás, osuším vaše slzy, budu se s vámi radovat. Obdaruji a obšťastním vás na každém kroku. A pak se pro vás bude stávat všechno, co vás potká, stále více projevením Mé moudrostí a přítomnosti.

 

Nevěnujte již pozornost a nevšímejte si již těch mnoha nepodstatných vnějších věcí, které vás ještě příliš často odlákávají; neboť náležejí pomíjivosti. Naopak se obraťte k tichu ve vaší Vnitřní svatyni a tam vám nechám pocítit plamen Mé lásky.

 

Skutečně, když to jedno z Mých dětí umožní, aby se moc Mé lásky rozvíjela v jeho nitru, tak již nebudou existovat žádné překážky a žádné hranice; neboť budou zrušeny skrze lásku a všechen chlad, všechna temnota musí tomuto žáru lásky ustoupit a skrze něj budou přeměněni.

 

V skutku, kdo našel cestu k této lásce, oproti které je vaše lidská láska jen velmi slabý odlesk a pro kterou také všechny jazyky tohoto světa nemají pojmenování, ten už nemůže jinak, než vstoupit svým celým bytím do pokorné služby lásky Mně a tím Mému stvoření. Poznal, že to nejvyšší štěstí lásky je pouze v pravé, čisté službě. Existuje, Moji milovaní synové a dcery, ještě nějaký jiný zážitek hodnější usilování a více oblažující než nechat působit žár Mé lásky skrze vás a ve vás a pro Mé stvoření?

 

Kdo mi dal své ano, ten usiluje o to, abych se Já, Otec, stal středem a stěžejním bodem v jeho životě. Kdo mi dal své ano, ten bere na sebe třísku a nese se mnou kříž pro vykoupení a návrat domů Mých dětí. A i když tato tříska je jen nepatrně malá část, kterou se podílíte na velkém světovém kříži, je přesto potřeba síly a stálosti, kterou vám může dát pouze láska ke Mně.

 

Proto si važte dnů, Moji milovaní; neboť každý z vašich dnů vás chce a může přivést o kousek dál k vašemu cíli! Pamatujte na vašeho Otce, do jehož lesku lásky jste zahaleni, v jehož síle a milosti stojíte a který vám všechno umožní!

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

Moji milovaní synové a dcery, mluvil jsem k vám před nějakým časem ze Své věčné moudrosti a pravdy, že nejvyšší formou lásky je oddanost, a opakuji to, neboť by se měla stát nejen důležitým ale i rozhodujícím aspektem ve vašem životě: Nejvyšší a největší formou lásky je oddanost. Oddanost komu? Mně, Který jsem Stvořitel, všemohoucnost, nekonečnost, pokora, milosrdenství, láska.

 

Když bych se vás zeptal, Moji milovaní, co si spojujete s vaší představou Boha, vašeho věčného Otce, tak byste vyjmenovali mnoho vlastností, které mi připisujete a které jste v průběhu vašeho života poznali.

 

Všechny tyto vlastnosti se dají shrnout v jednom slově: Já Jsem. Toto slovo nese v sobě tajemství a zjevuje se tomu, kdo Mě miluje. Vy, jakožto Moji synové a dcery, nesete Mou lásku v sobě a tak připojte k tomuto JÁ Jsem ještě jedno slovo. Nechám vám chvíli čas. Znáte toto slovo? Vidím již v mnohých srdcích, že se objevuje odpověď a ta je: „Jsem Tvůj.“

 

Duše již dlouho ví o našem vztahu, a proto posílá tak často do člověka impulzy lásky, touhy, přání bezpečí. Ale i váš člověk se musí naučit vidět se jako syna, jako dceru, který nebo která se zrodila ze srdce Otce a který je tak navždy můj/má v nejhlubším a nejvroucnějším spojení.

 

Pokud to je vaše přání, usilovat o tuto oddanost, o které jsem mluvil ve Své vážnosti a skrze Svou vážnost, tak vyslovte ve svém nitru vaše ano. Tím jste vytyčili cíl, který vás bude přitahovat jako magnet. Od tohoto momentu vašeho ano půjdeme společně cestou, která vede zpět na Mé otcovské srdce.

 

Můžete již radostně dát toto ano oddanosti? Nebo ještě ve vás vznikají pochybnosti, obavy, myšlenky plné starostí, jak by se tato oddanost ke Mně projevila ve vašem životě? Vciťte se ještě jednou do svého nitra a nechte v sobě rozprostřít pocit, že vaším ano uzavíráte svazek s všemohoucí a milosrdnou láskou, která pro vás nemá nic jiného na mysli, než jít s vámi po vašich cestách, které vedou zpátky ke Mně.

 

Toto ano, tato oddanost, toto Jsem Tvůj postaví váš život vzhůru nohama. Už nebude existovat žádný problém, který by se nedal vyřešit. Již nebudou existovat žádné situace, na které bychom se nepodívali společně a ve kterých bych vám neukázal a nepřipravil cesty, které vedou k řešení. Důvěra se dostaví do vašeho života; důvěra, kterou jste dosud ještě neznali. A s tím je spojená jistota, která vám doposud také ještě byla cizí, neboť půjdete za ruku s lodivodem vašeho života.

 

Kde zůstanou vaše trápení, starosti, trápení, vaše svévole a mnoho dalšího? Podívejte se do Mých rukou a spatřete, co jsem pro vás všechno připravil! Spatřete zemi radosti, na kterou společně vstoupíme a po které společně půjdeme! Člověk, který tuto oddanost ke Mně uskuteční, bude – jednoduše řečeno – radostné Boží dítě. Není toto také přáním vašeho člověka, bezstarostně jít tímto životem, s vědomím toho, že se vám nic vážného nemůže stát, protože jste vložili svou ruku do Mé?

 

A pokud proti vám povane silný protivítr, tak budete vědět, že vás dělá silnými, že musí být, abyste se stali tím, co jste: Zářící, silní synové a dcery, kteří se zrodili z lásky; a kteří se právě začínají opět stávat láskou, až se to stane součástí vašeho vědomí, které vás ponese skrze všechny dny a všechny noci, aniž byste se na to vždycky museli nejdříve upamatovávat. Vědomí, které ví: „Jsem Tvůj!“

 

Amen

 

 

Projevení z lásky

 

Ze své lásky mluvím k vám Já, Ježíš, a navazuji na předešlé projevení. Vidím vás ve vašem lidství a vím, že jste skoro všichni již dávno dali své ano, že vaše celé nitro, vaše celá touha je u Mě, a přesto se ptáte: „Otče, proč v sobě necítím tento plamen, přece tě tolik miluji? Co stojí ještě mezi Tebou a mnou? Pomoz mi to poznat!“

 

Večery se nyní prodlužují, stmívá se dříve a máte trochu více času jít do ticha, zapálit svíčku a spojit se se Mnou ve vroucí lásce tak, jak ji teď pociťujete. A když mi potom položíte tu otázku: „ Co stojí mezi Tebou a mnou, Můj nade vše milovaný Otče?“, tak vám pak ukáži události předcházejícího dne, minulého týdne a najednou poznáte, že vám ještě chyběla láska. Chybí vám ještě na lásce vůči vašemu bližnímu.

 

Jeden příklad: Kolega projde kolem vás bez povšimnutí, nepozdraví vás. Zahalíte ho do Mého požehnání? Nebo si lidsky pomyslíte: „Ty troubo, tys dneska musel vstávat špatnou nohou!“ - Slyšíte Můj humor!

 

Milovat Mě znamená tedy, milovat také vašeho bližního a vždy se znovu ptát: „Kdy jsem dovolil, že mi chybělo na lásce? Kdy jsem na útok odpověděl protiútokem namísto pokorného úsměvu a žehnající myšlenky?“ V průběhu dne je velmi mnoho příležitostí, na kterých poznáte, že můžete jen tehdy růst v lásce ke Mně, když jste láska, alespoň se vždycky znovu a znovu snažíte jí být.

 

Když se spojeni se mnou ve světle svíčky budete dívat zpět, tak se stane, že z vašeho podvědomí začnou vystupovat obrazy. Další příklad by vám měl být pomocí porozumět: Přišli jste z vesnické školy na gymnázium a poprvé jste stáli před mapou a nevěděli jste, co má znamenat ta změť čar, bodů apod., načež na vás učitel zařval: „Ty jsi tak hloupý, že bys patřil aby tě vystřelili na měsíc, ale na to je škoda té dělové koule.“

 

Tomuto učiteli jste stále ještě neodpustili; neboť tato událost ve vašem dětství vás ovlivnila a všechny lidi, kteří se onomu učiteli podobali, jste podvědomě odmítali – nemilovali.

 

Proč? Tento zážitek, při kterém byl hluboce zasažen a raněn váš pocit vlastní ceny, jste pohřbili do svého podvědomí a tam působí na všechny podobné události. I když už jste si už dávno vybudovali zdravý pocit sebejistoty, tak se opětovně vynořují skryté agrese.

 

Na základě tohoto příběhu vám nyní vysvětluji, jak byste s tímto příkladem měli nakládat, abyste ho proměnili v lásku:

 

Vyvoláte si v paměti tento obraz: Toho tehdejšího učitele, spolužáky, kteří vypukli v smích. A nyní se obrátíte na Mě a řeknete: „Ježíši, Můj milovaný, odpouštím tomuto učiteli a všem spolužákům. Všechny lidi, které jsem s tímto učitelem ztotožnil a zranil, prosím, aby mi odpustili. Mocí Tvé lásky, která mnou proudí, halím všechny vroucně do lásky a žehnám jim.“ Nyní si obrazně představte, jak Mi kladete tento zážitek do Mých rukou. Já jej mažu z vašeho podvědomí. Jste volní. Ten negativní zážitek se proměnil v lásku a nestojí již mezi vámi a Mnou.

 

Existují ještě mnohem horší zážitky, které jste možná zažili se svými rodiči, prarodiči nebo jinými bližními a které vám přinesly velkou bolest. I zde můžete pouze společně se Mnou všechno to, co vás postihlo, vyzdvihnout z podvědomí do vědomí a položit to tím právě vysvětleným způsobem do Mého vysvobozujícího světla. Pokud je ve vašem životě člověk, kterého nemilujete, tak nemilujete také Mě, neboť Já Jsem i ve vašem bližním a jsem vám skrze něj zrcadlem.

 

Zkuste, Moji milovaní synové a dcery, se Mnou tímto způsobem na sobě pracovat, čistit vaše nitro od všeho, co leží v minulosti, prodchnout to láskou a tím Mi obětovat v ohni lásky. Skrze tuto práci na sobě společně se Mnou, se s každým vyřešeným případem, i kdyby byl jakkoli nepatrný – je důležitý, když vám vytanul v paměti – přiblížíte o krok k Mé lásce.

 

Vzpomeňte na Můj život jako Ježíše! Kdy jsem byl dokonalá láska? Byl jsem člověk jako vy. A jak jsem se zlobil nad lichváři, obchodníky v domě Mého Otce, vyhnal je bičem z chrámu - „ve svatém hněvu“. [Pán říká poslední s úsměvem.] Z toho vidíte, že i Já jsem se musel o lásku snažit. Teprve tehdy, když jsem dokázal milovat dokonce i ty, kteří mě přibili na kříž, jsem se stal opět láskou boží, byl jsem opět Tím, jako Kdo jsem vyšel.

 

A přesto se ještě na krátký okamžik rozprostřel tmavý závoj nad Mým bytím; neboť nemohl jsem zemřít na kříži jako Bůh, nýbrž jako člověk se vší tou bolestí, utrpením. Když jsem se podíval do dáli, viděl jsem utrpení všech Mých dětí, utrpení stvoření, zvířat. I to jsem nesl na kříži a nesu ještě stále. Musel jsem bolest snést jako člověk, a proto Moje hořké zvolání: „Můj Bože, Můj Bože, proč jsi Mě opustil?“

 

I ve vašem životě pro vás nastane chvíle, kdy budete láska a pouze už jen láska, se mnou nejvroucněji spojeni, budete sloužit stvoření a svým bližním, Mně zcela odevzdaní, a přesto se budete cítit sami a opuštění. A i vy řeknete: „Můj bože, Můj bože, proč jsi mě opustil?“ Ale tehdy, Moji věrní a milovaní, se nebe raduje; neboť Boží dítě se navrací domu do svatyně. Nebojte se tohoto okamžiku, neboť je to opravdu jen krátký moment ve vašem životě!

 

Ty boje ale, o kterých jste mluvili, jsou boje s láskou! Již není pak žádná přímá cesta, když jste se stali láskou, když milujete právě ty, kteří vám kladou všechny ty těžkosti do cesty. Dobře jste si všimli, že vás tyto těžkosti dělají jen silnějšími a vaše láska se tím přibližuje lásce božské.

 

Utěšuji vás vždycky znovu, když vidíte, že zápasíte s člověkem. Moji milovaní, dokud půjdete po Zemi, budete zápasit s člověkem, a přesto vám říkám: „Když je zažehnut plamen lásky ke Mně ve vašich srdcích, když jsem vám tak blízko, že vám to vyráží slzy do očí, tak jste vyrostlí v lásce a díváte se na svět jinýma očima.“

 

Nevidíte již zlosyny, kteří osnují války, nevidíte již vrahy a zločince, krátce, všechno lidské konání, které teď ještě odsuzujete, již nevidíte. Nerozumějte tomu špatně. Nevidíte to již svýma duchovníma očima. Člověk vidí všechno velmi dobře, ale protože duch syna nebo dcery září nad člověkem, tak vidíte jen své sourozence, kteří jsou v nouzi a nutně potřebují vaše modlitby, vaše požehnání a vaši lásku. To znamená vidět a přesto milovat, jak jsem vás to učil. A to je také zrušení všech překážek, které ještě stojí mezi Mnou a vámi.

 

Není to vždycky pro člověka snadné, neustále jednat láskyplně i vůči stvoření. Je to vrůstání do lásky a to jde jen krok za krokem. Když usilujete o lásku ve vašem každodenním životě, tak také ustupují do pozadí vaše slabosti, neboť láska tyto slabosti přezáří a protože se skrze lásku zmenšují, ano dokonce mizí, promění se ve vaši sílu.

 

Já Jsem vaše moc, vaše síla, vaše zdraví a Můj anděl jde před vámi a připravuje vám vaše cesty, abyste našli cestu k této planoucí lásce, jak si to všichni tak moc přejete.

 

Vím, že již nelpíte na pozemských statcích. Ten nebo onen s tím ještě musí bojovat. Ale jste vděční za to, co vám dávám, buďte ale také připravení dělit se s jinými; a pokud se snad stane, že přijdete o majetek a peníze, tak budete mít důvěru ve Mě a budete umět nechat se Mnou vést. To vím, protože se dívám do vašich srdcí.

 

U těch několika málo, kteří by ještě na tom měli pracovat, se to může stát. Celé stvoření je vaše. Obdarovávám vás ze Své hojnosti Mými dary zdraví, požehnání, lásky a také vnitřního míru, který vám můžu dát jen já. A toto světlo máte nyní v této době, kdy je světla málo, vysílat ještě ve větší míře do světa a také tím budete blíž Mé lásce, plameni ve vašem srdci.

 

Tak jděte do nastávají doby a přemýšlejte o tom, co ještě stojí mezi vámi a Mnou! Má radost je s vámi. Má láska vás bere vroucně na Mé srdce, tam můžete spočívat, když zkoumáte své nejniternější nitro, abych vám mohl pomoci.

 

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Tak jsem Já, milosrdná láska vždy u vás a provázím vás na vašich cestách. Jsem s vámi při všech těch úkolech, které musíte řešit. Stojím nyní před každým jedním z vás a Svýma dobrotivýma očima se dívám na tebe, Má dcero, na tebe, Můj synu, a vy poznáváte, co je pro vás důležité, poznáváte, že Má láska je klíč k vaší další životní cestě.

 

A toto je Má prosba na vás pro nadcházející čas: Až vyjdete do světa, opět obrátíte svůj pohled ke všemu světskému a bude na vás proudit plno informací. Váš člověk vás potká se svými typicky lidskými vlastnostmi. Nenechte se vyvést z míry, Moji milovaní, nýbrž si uchovejte na zřeteli Mou lásku.

 

Uložte si oddanost ke Mně ve svém srdci, uložte si pokoru a milosrdenství ve svém srdci a neste lásku a mír všude tam, kam jdete. Pak budete vyzbrojeni, abyste odolali všem těm pokušením, a s pokušeními, se kterými budete stále znovu a znovu konfrontováni, se střetávali v lásce.

 

Tak se těšte na vaši cestu se Mnou, vaším Otcem a Bratrem, Ježíšem Kristem. Spočívejte na Mém srdci a vložte svou ruku do Mé; neboť tehdy jdete za ruku s lodivodem; tehdy jste Moji. Buďte požehnání a také vaše další cesta, všechny cesty, všechno, co děláte, je požehnané, a Má láska-milosrdenství k vám ještě jednou proudí v převeliké míře z Mé hojnosti milostí. Běžte a neste mír, lásku a milosrdenství do světa, aby se stával stále světlejší!

 

Amen

 

 

Modlitba:

 

 Milovaný nebeský OTČE, opět jsi nás dnes bohatě obdaroval. Naše srdce jsou naplněna a až hluboko do našich duší proudilo Tvé světlo, Tvá slova. Děkujeme Ti za to a chceme jít ve vděčné lásce následujícími dny společně s Tebou.

 

Amen

 

zpět