Tichá radost

Poselství - říjen 2011

Poselství - říjen 2011

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

29. října 2011 v Norimberku

 

Všech svatých, všech duší

 

Božské projevení z lásky

 

Má radost je s vámi všemi, neboť , váš Nebeský Otec, jsem s každým jedním z vás procházel vašimi dny a týdny a viděl vaši snahu, jak jste se snažili přijít blíže k Mému srdci. Říkám vám, udělali jste velký krok vstříc Mé lásce. To platí pro každého z vás, i když si ten nebo onen mezi vámi myslí: „Ach Otče, já jsem se spíše pohnul dozadu než dopředu.“ Na to odpovídám: „Ne, Mé dítě,  vidím hlouběji a dívám se na tvé zápasení, a to se počítá, i když ještě není korunováno úspěchem.“

 

Cesta po zemi není žádnou lehkou cestou. Čím více chcete sloužit světlu, tím je tato cesta těžší. Do cesty vám kameny kladou ti, kteří ještě bojují proti Mně. Kdo ale vloží svou ruku do Mé, toho vedu přes překážky nebo dokonce kolem nich.

 

Podívejte, tak jako na podzim vichr smetá listí ze stromů, tak i ve vás vane Můj vítr lásky. Toto vanutí znamená, že všechno, co ještě leží nebo leželo ukryté ve vašich hlubinách, je vrženo na povrch, a i s tímto musíte bojovat, neboť to, co ještě spočívá v hlubinách vašeho bytí z předešlých inkarnací, se musí dostat na povrch, a často vám i toto způsobuje ještě velké těžkosti.

 

Tyto slabosti, které ve vás leží, vidí ti, kteří jsou proti Mně, a mohou přesně u těchto slabostí začít. Ještě jednou ale říkám: „Když plni důvěry vždy znovu vložíte svou ruku do té Mé, pak budete skrze Mé učení lásky: učení vysílání požehnání, míru, lásky a zdraví jako světla, proměněni, a skrze to jste se již i proměnili.“

 

V rozhovoru jste se dnes dostali k tomu, že nemáte být smutní, když vždy znovu spadnete do stejné jámy. Dívejte se na svou cestu i s trochu humorem, neboť jste již jednou oblečení v lidském šatu, a ne jako andělé na zemi! Sice je tento anděl uvnitř vás, jasně zářící, stvořený ze Mě, ale lidský šat a roucha duše – různé inkarnace – se položily kolem tohoto andělského bytí.

 

, jako Ježíš, jsem položil tyto šaty kolem Mého Ducha, což znamená duši. I  jsem dobrovolně přijal slabosti a chyby, jinak bych se byl nemohl inkarnovat na zem. Neměl bych tíhu země. To platí pro vás všechny. Vaše slabosti způsobují, že můžete chodit pevnými kroky po zemi.

 

Když budete opět zápasit se svými těžkostmi, tak na to myslete! Dávám vám to jen jako pomoc, abyste neklesali na mysli, když se vždy znovu objeví ty samé těžkosti. Změnili jste se, směrem k plnému světla jen skrze vysílání lásky, požehnání, míru a zdraví. Neboť všechny tyto myšlenky krouží kolem země, spojují se se všemi myšlenkami stejného druhu, a tím posíleny se vrací zpátky k vám. Tyto myšlenky vás formují a tak se stávají z vašich myšlenek slova, a ze slov se stávají činy.

 

Myšlenky jsou počátek proměny vašeho člověka nebo – jinak vyjádřeno – vašeho ega. Když se, tak jako dosud, snažíte o myšlenky plné světla, pak skrze tyto myšlenky přeměňujete své bytí, neboť tyto myšlenky se ve vás upevňují, a když je vyslovíte slovy, tak sotva můžete přeskočit od těchto myšlenek plných světla k negativnímu.

 

Bude vám připadat stále těžší vidět svět kolem vás negativně, neboť proměna způsobuje, že stále více pozorujete svět kolem sebe očima vašeho vnitřního ducha. I to všechno negativní, co se na zemi děje, poznáváte postupně jako proměnu, která je nutná, aby mohl na zemi přijít mír mezi národy, aby se lidé navzájem milovali, jedno jakého jsou náboženství, rasy a ke kterému národu patří.

 

Zároveň jste skrze požehnání spojeni s Mým Duchem, který přes vás proudí, a dále je požehnání také mostem k vnitřnímu andělu ve vás. Duchovní síla získává na síle a i myšlenky zdraví – vyslané do světa – působí.

 

V nadcházející době můžete zjistit skrze mnohé pokusy, že vás vítr a počasí poslouchají. Zkuste to! Žehnejte bouři, která se přes vás žene, že sotva můžete udržet deštník, a bouře se zmírní! Žehnejte dešti a mezi mraky si prorazí cestu k zemi paprsek slunce a zahřeje vás!

 

Když ve vašich zeměpisných šířkách napadne sníh na zemi, tak se dívejte na ty v slunci se třpytící krystaly. Se silou je světlo odráženo – na vás, Mí synové a dcery, – vám pro radost a také jako příklad toho, že sníh zrcadlí světlo. Tak také spadnou všechny vaše myšlenky zpátky na vás, ty dobré, konstruktivní jako světlo, stejně jako destruktivní – jako temnota.

 

Jste vybaveni tvořivými silami, neboť jste Mí synové a dcery, a  jsem do vás vložil sílu se Mnou tvořit a vytvářet na věky. Tato síla je ukryta ve vás, kteří nyní v lidském šatě putujete po zemi, a jste pořád stejně schopni působit plni světla s těmito tvořivými silami, ale i v negativním, a tím posilovat temné síly. Dal jsem vám svobodu. Kdy tedy vložíte svou ruku do té Mé a již ji ode Mě neodtáhnete?

 

Kdy si budete ještě více vědomí Mé všudypřítomnosti? Opatrně se pak rozpustí kolem vás položené stíny a vy poznáte, stojíce v Mém světle, jak je svět kolem vás utvořený, kde je potřeba vašeho působení, zda ve stvoření, u zvířat nebo ve vašich bližních.

 

Nebudete pak již omezeni jen na sebe a na své rozšířené Já, co vždy znamená vaši rodinu, nýbrž vyrostete nad sebe dál, do duchovního bytí, které je prozářené vaším vnitřním duchem, který je jedno s Mým Duchem. Budete se pak dívat hlouběji, ať už se to bude týkat událostí které nyní jdou po zemi nebo jiných dění. Podíváte se za boje o svobodu v arabských zemích a uvidíte Mé působení. Všude pak rozpoznáte Mého Ducha, který jde po zemi – ne půjde, nýbrž jde – a protože váš duch je jedno s tím Mým, tak váš vnitřní duch zrovna putuje po zemi.

 

Vždy znovu jsem vám zjevoval, že v noci, když se vaše tělo uloží k odpočinku, se vaše duše osvobodí a spěchá tam, kde ve spojení se všemi posly světla této země působí společně se Mnou, dokud „nenastane Nové nebe a Nová země“. Nezůstávejte viset ve svých lidských těžkostech! Když na vás doléhají takovéto myšlenky, tak se přeci přiviňte ke Mně a vysílejte požehnání a lásku! Myšlenky plné světla rozpustí temné myšlenky.

 

Nyní přichází čas, kdy se příroda odebírá k odpočinku. I člověk by měl přijít od vnějších aktivit do ticha a vždy znovu pobývat se svými myšlenkami u Mě. Vím, že všichni jste žádaní, buďto v rodině nebo v zaměstnání, nebo v obojím, a přesto vám říkám: „Ve spojení se Mnou pro vás bude všechno, co vás potkává za těžkosti, mnohem snadněji zvládnutelné.“

 

Jděte do ticha! Zamyslete se jednou, co by bylo, kdybyste měli např. za týden nastoupit cestu na věčnost! Co by bylo to nejdůležitější, co byste nyní ještě na zemi udělali? Za jeden týden už nemůžete cestovat kolem světa, abyste utišili svou touhu po dálkách. Vnímejte Můj úsměv! Jen to nejdůležitější – opakuji – můžete udělat za jeden týden. Kdo chce, pro toho toto může být úkol, aby poznal, co je skutečně důležité ve vašem životě. Jak byste za týden stáli přede Mnou? Zeptejte se sebe! Jestli jste poznali, co je skutečně důležité, tak si vezměte toto poznání sebou do svého všedního dne a žijte podle toho!

 

Mnoho toho, co vámi ještě hýbe, je nedůležité, vykrystalizujte to důležité! Kdo chce, může večer zapálit svíčku a přemýšlet o dni s ohledem na to opravdu důležité. Zeptejte se sebe: „Kolik lásky jsem v tomto dni daroval? Kolik míru jsem kolem sebe šířil? Obalil jsem své bližní, které jsem přes den potkal, do světla lásky, nebo jsem se kolem nich jako vždycky pospíchal?“

 

Jedna jediná myšlenka požehnání a všichni lidé kolem vás přijmou tuto jiskru světla ve svém srdci, a jak rychle je taková myšlenka pomyšlena! A pak nezapomínejte také na duchovní říše! Nesčíslné jiskry světla se dotknou duší, když k nim pošlete následující myšlenky: „Otče, Tvé požehnání ať září i v duchovní říši, posílám svou lásku ke všem duším, především do těch, které jsou ještě nejvíce vzdálené od Tvého srdce!“ Tak nebo podobně může znít vaše modlitba!

 

Ani ne jednu minutu trvala vaše modlitba a víte, kolik světla jste darovali? Až se jednou odvrátíte od země a učiníte krok na věčnost, tak uvidíte toto světlo, zářivý svit vaší nepodmíněné lásky, která dopadne zpátky na vás. Všechny ty jiskry světla, které jste poslali do duchovní říše, budou jako okvětní lístky ležet u vašich nohou a nespočetně vašich sourozenců vás bude zdravit v choru díků, protože jste alespoň jednou za den poslali světlo lásky i do říše duší.

 

Skrze tyto myšlenky budete ještě mnohem silněji proměňováni, než jak si to dovedete představit, neboť tyto myšlenky otevírají vaše duchovní smysly. Vidíte do hloubky vašich sourozenců a dokážete jim lépe poradit, lépe jim pomoci nebo také jen dát najevo vaše soucítění, soucítění, skrze které je váš bratr, vaše sestra duchovně objata a toto objetí mu/jí dá útěchu, skrze kterou bude moci svobodněji pokračovat ve své cestě po zemi a také se obrátí ke světlu.

 

Kolem kolika lidí denně proletíte? Dívejte se do jejich obličeje! Podívejte se do jejich očí a v tichosti jim požehnejte! Budete pak ale také žádaní, neboť láska, která se přes vás šíří, se dotkne vašich bližních a oni přijdou k vám, aby se vás zeptali na radu a prosili vás o to nebo ono, a vy nebudete jednat z člověka, nýbrž Já budu jednat skrze vás.

 

Říkám vám, moji milovaní: „Tak se Mnou budete proměňovat tuto zemi v zemi Novou, přes kterou může sestoupit nebe. Jste Moji pomocníci na zemi.“ Jak často jsem vám již tato slova kladl do srdce? Zůstaňte tedy na své vykročené cestě a buďte Mé světlo uprostřed temnoty! A tato temnota ustoupí, ano, již ustoupila.

 

Když nyní myslíte na své milé, kteří vás předešli, tak vám k tomu říkám, že nejsou daleko od vás, nýbrž vždy, když chtějí, jsou u vás. Vědí, jak se vám daří. I oni se snaží vám ze sfér na oné straně pomoci, podporovat vás, a jejich radost je veliká, když vidí, že putujete vstříc světlu.

 

Když se duše – sourozenci, kteří vás potkali na zemi v lidském šatě, jsou ještě spíše přiklonění k temné straně, tak se modlete především za ně! Vždy vám vložím to cítění do srdce. I ti, které jste kdysi znali, kteří se vám třeba vysmáli kvůli vaší víře, kvůli vaší lásce ke Mně, i oni budou proměněni, když uvidí, s jakými myšlenkami se jich ze země dotýkáte. Ať již se nacházejí na jakékoli úrovni, vaše myšlenky dostihnou ty, ke kterým je posíláte, a tyto myšlenky proměňují i je, pomáhají duším – sourozencům odvrátit se od temnoty, vstříc světlu. Tak vám půjdou i oni vstříc, když opustíte sféru na oné straně.

 

Mezi pozemskou a duchovní sférou je možná čilá výměna, tato výměna má ale být v absolutní svobodě! To znamená, že rozhodně odmítáte smutné myšlenky nad duší, která opustila zemi, jako např. že již nemůžete být spolu a nemůžete jí nic vyprávět. Vyprávět jí můžete všechno, ano, ani to ale nepotřebujete, protože vás stejně doprovází a ví, jak se vám daří. Také máte uvolnit své milé a nevázat je na sebe, neboť z lásky máte dbát svobody!

 

Kolik matek, prarodičů provází své děti, svá vnoučata jejich životem a pomáhají jim ze sfér na oné straně, neboť i tato pomoc jim přispívá k dobrému, směrem k plnému světla. Co na zemi možná tu a tam nebylo dobré, promění se. Např. výchova byla v dřívější době velmi přísná, a tak leckterý starší z vás by mohl vyprávět o přísné výchově a i o bolesti, kterou jako dítě zažíval.

 

Odpusťte všechno, co bylo, neboť ti, kteří byli vaši rodiče nebo prarodiče, vás ze sfér na oné straně již nesčíslněkrát prosili o odpuštění za pohlavek nebo horší tresty. I vy byste mohli odpustit! Pak kmitá mezi sférami láska a tato láska vám pomáhá splnit váš úkol. A tato láska to je také, která pomáhá duším odkládat jejich slabosti, aby se zářící jako pravý syn, pravá dcera ke Mně vrátili.

 

Tak byste si mohli v nadcházejícím čase, kdy pamatujete na své milé ve sférách na oné straně, všímat tohoto úhlu pohledu! Odešli, ale přesto jsou vždy znovu uprostřed mezi vámi. Nacházejí se ve vyšším kmitání, proto je nemůžete vidět. Přesto ale každá myšlenka, kterou jim věnujete, je zastihne.

 

Mí poslové světla, váš úkol na zemi není vždycky lehký. Když procházíte nějakým těžkým úsekem, někdy nevidíte žádné světlo na konci tunelu, pak myslete na Mou cestu, kterou jsem šel jako Ježíš po zemi! Musel jsem se, stejně jako vy, probojovávat, abych splnil Svůj úkol. Božský úkol ležel ve Mně, byl jsem ale člověk, jako jste vy lidé, s lidskými myšlenkami, pocity, a vždy znovu jsem se musel probojovávat k Božskému bytí ve Mně. Tak se musíte i vy probojovávat k vašemu božskému bytí ve vás, k synovi, k dceři, kterým/kterou jste.

 

Dávám vám veškerou sílu. Potřebujete jen natáhnout své ruce ke Mně: „Otče, pomoz!“, a Já vás zahrnu Svými dary. Tím si můžete být jistí, i když člověk ne vždycky pozná, že nad ním vylévám Svůj roh hojnosti. Někdy to nedokáže poznat, protože se příliš pohybuje v tom lidském.

 

Mé Slovo je vážné, ale přesto plné lásky. Ještě jednou se vracím k začátku toho projevení. Změnili jste se zde směrem k tomu, abyste byli plní světla, v čase od vašeho posledního setkání v této místnosti až do dneška. A tak, jako jste se proměnili, budete se ještě dále proměňovat a budete stále zářivěji a stále více plni světla putovat po zemi a působit jako poslové světla na zemi a v oblastech na oné straně.

 

Žehnám vám, každému jednomu z vás! Beru vás na Své Otcovské Srdce a objímám vás ve Své náruči. Má milosrdná láska je s vámi!

 

Žehnám ale i vás všechny, kteří Mé Slovo čtete a snažíte se převádět v čin!

 

Amen.

 

 

Božská léčící meditace

 

Zhluboka se nyní nadechujeme a vydechujeme. Vše, co nás tíží, vydechujeme ven. Vdechujeme mír a vydechujeme vše nepokojné. Vdechujeme zdraví a všechno, co je v nás nemocné, vydechujeme. Nyní se zcela oddáváme proudění dechu a obracíme se k našemu vnitřnímu LéčiteliJežíši Kristu.

 

Moji milovaní, Ježíš, vás vedu do krátké léčící meditace. Váš člověk zde sedí na židli, vaše duše je ale volná, je spojená s člověkem pružným poutem. Tak vás vyzývám, vy duše: „Pojďte se Mnou!“

 

Jdeme ven do ticha večera. Rozevírám kolem vás, Mé malé stádečko, Své ruce a putujeme na návrší. Kolem sebe vidíte přírodu. Ze stromů padá listí a šustí u vašich nohou při vašich krocích a díky větru, který vás ovívá.

 

Zátěže, které, Mé duše – děti, nesete, mají vliv na vašeho člověka, kterého momentálně obýváte. Tak dochází k rozličným neduhům, které člověk nese, aby se jeho duše postupně osvobodila a pravé dítě Boží, syn, dcera, prorazilo. Ciťte Mou hřejivou lásku jako plášť, který je kolem vás! Jdete po zemi a vidíte nyní v začínající temnotě probleskovat první hvězdu, slunce nekonečně daleko. Ano, Mé stvoření je nekonečné. Není žádná hranice. Tak jako je nekonečné Mé stvoření, je nekonečná i Má láska k Mým dětem.

 

Vybrali jste si pozemský šat, který nyní nese leckteré zatížení, ano musí je nést.  ale, skutečný Lékař a Léčitel, uzdravuji vaše duše a tím i neduhy člověka, kterého obýváte. Pojďte, posadíme se do měkkého mechu! Přisedněte úplně blízko ke Mně a ciťte tlukot srdce Mé lásky: „Mé dítě, miluji tě!“ Klidně a uvolněně tluče srdce v člověku a  do něj sesílám Svou Božskou sílu, Svou lásku, Své zdraví.

 

Krev proudí celým vaším tělem. Má láska teče do každého orgánu a zpátky k srdci. Má láska proniká mozkem člověka, kterého obýváte, Mé děti – duše, a odebírá od vás všechny myšlenky, které vám dělají život na zemi těžký. Má láska teče krevním oběhem do týlu, ramen, paží a rukou. Pociťujte tepání lásky ve vašich dlaních: „Miluji vás!“

 

Má láska teče dále přes játra, slinivku, trávicí orgány, a s hlubokým nádechem – nadechnutím a vydechnutím – plní Má láska také plíce. Odtud proudí Má síla dále ke slezině, do ledvin, měchýře a pohlavních orgánů. Má láska proudí přes nohy až do špiček nohou. V klenbě nohou opět cítíte tep Mé lásky: „Miluji tě, Mé dítě!“

 

Odtud proudí Má síla do centra vědomí pořádku ve vás. Dotýká se všechno, co nekmitá v Božském pořádku, naplňuje láskou, aby se vše obrátilo k Božskému pořádku.

 

Síla stoupá vzhůru k centru vědomí Božské vůle. Ať se neustále děje Má Božská vůle skrze vás, skrze vás lidi, ale i skrze vás, vy duše! Přimkněte se ještě blíže ke Mně! Ještě více hvězd se rozzáří na obloze. Jsou to pro vás symboly sluncí, jako které vnitřně jasně záříte jakožto Můj syn, Má dcera. Tak nechť se děje Má Božská vůle!

 

Dále stoupá Má síla vzhůru k centru vědomí Božské moudrosti. Polož, ó člověče, své lidské myšlení Mně k nohám a čerpej z pramene Božské moudrosti! Podívej, je pro tebe otevřený a chce tě neustále obdarovávat, abys poznával v celém stvoření působení Mé moudrosti a cítil ho jako duše.

 

Proud Mé síly stoupá vzhůru do Božského centra vážnosti. Ano, vážná je doba, kterou nyní lidstvo prochází, tak i každý jeden z vás. Vy děti – duše jste se do této vážné doby inkarnovaly, abyste jako syn, jako dcera, byly světlem v této vážné době. Vážnost ale neznamená žal, ó ne! Vážnost je spojena s radostí, neboť ve vážnosti leží síla k činu a naplňuje vás radost konat na zemi to, co jste si předsevzali, a jdete v hluboké vážnosti, přesto s velkou radostí, krok za krokem vstříc naplnění vašeho úkolu.

 

Má síla stoupá dále vzhůru k centru vědomí Božské trpělivosti. Ó ano, ty lidské dítě, trpělivost není jednoduchá, uč se jí, tím, že se díváš na Mě, na Mě, který jsem i Přítel po tvém boku! Podívej, jak jsem šel po Své cestě po zemi! Také jsem dělal krok za krokem a byl také trpělivý se Svým člověkem. Nebuď tedy ty, duše, netrpělivá, nýbrž dávej člověku, kterého obýváš, přes životní sílu lásku, kterou vnitřně jsi, a trpělivost člověka se bude rozmnožovat. Bude na sebe brát trpělivě všechno, co ho vede k úkolu až k jeho dokončení.

 

Má síla proudí dále vzhůru k centru Mé Božské lásky ve vás. Odtud láska září ještě jednou skrze vaše celé tělo až k nohám a zpátky přes celou páteř a přes hlavu dále ven. Ty duše – dítě, z lásky jsem tě povolal do života jako Mého syna, jako Mou dceru, a z lásky jsi šlo na zem a inkarnovalo se do lidského šatu. Mysli vždy na to, že z lásky chceš vyplnit všechno, z nejhlubší nejvroucnější lásky ke Mně, tím ale také z lásky ke všemu stvořenému, neboť ve všem jsem Já!

 

Tak proudí Má síla do Božského centra milosrdenství, a to zaplavuje tělo jako zdraví z Mého milosrdenství. Klidně se nadechujte a vydechujte, a nechte zdraví ještě jednou proudit s oběhem krve celým vaším tělem a krátce prodlete tam, kde máte své potíže!

 

Nyní se vraťte se svým vědomím opět zpátky k vaší duši! Ještě pevněji se přitiskněte ke Mně a  ještě vroucněji ovinu Svůj plášť kolem vás! Má láska vámi tepe, Mé milosrdenství vás obaluje, vás, Mí synové a dcery v šatě duše. Žehnám vám! Nyní se vraťte zpátky do svého lidského oděvu!

 

zpět