Tichá radost

Poselství - únor 2017

Poselství - únor 2017

zpět

Z BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

Opravdu, Moji Milovaní, JSEM s vámi a i vy buďte nyní vědoměji u Mě, chcete-li. Odpočívejte na mém Srdci. Naslouchejte a uslyšíte v sobě Mé Slovo. Láska a Milosrdenství, které vám dávám a které se nyní a stále vlévají do celého Stvoření, vás naplňují a způsobují, že celé vaše tělo se jimi sytí. Všechno ve vás nyní kmitá v Mém uzdravujícím Milosrdenství - hluboko ve vaší duši a ve vašem lidství. Ano, opravdu jste Moje děti, stvořené Mnou. Jste tedy Láskou a spějete k Lásce.

 

Prožívejte i ve svém každodenním životě, že jste Láska, nejčistší a nejvřelejší Láska z Mé Lásky. Jste Moji a Já váš. Ano, uvědomte si, co to znamená být Mými, být z Mé Lásky. Tato Má Láska by ale neměla ustrnout jen ve vás, ale měla by být žita navenek. Představte si, co se stane, když nyní vykonáte každý krok na Zemi jako plný Lásky. Vaše myšlenky jsou pak sladěny s Mou Láskou, protože chcete dát Mé hojivé Světlo Zemi. Představte si, že pokud to takto uděláte každý den alespoň na pár okamžiků, vědomě, jaké změny to přinese. Všechen život na Zemi se pak více a více bude sytit Mou Láskou a postupně dojde k nekonečně krásné proměně světa.

 

Staňte se plnými Lásky - právě tím bude Země naplněna Láskou stále více. Ale nejen lidský svět, ale také veškerý ostatní život na Zemi. Ano, nechte se nakazit Mou Láskou a nechte její oheň ve vás stále víc a víc hořet! To se stane, když mi znovu a znovu řeknete své ANO. Vždy přijďte ke Mně, abyste Mi řekli všechno, abyste Mi dali všechno, co vámi hýbe. S důvěrou mi předejte vše, co vás ještě trápí při jednání s vašimi sourozenci, ve společnosti, v politice, co vás trápí jakožto Moje děti, jako moje syny, mé dcery, při pohledu do Stvoření.

 

To je jen příklad, mí milovaní, jak se mnou můžete vést dialog. Já, váš NEBESKÝ OTEC, toužím, abyste se Mnou mluvili, abyste se Mnou mluvili ve svém nitru. Pokud se ztišíte, uslyšíte Mě ve svém srdci. Odpovídám vám ze Své Lásky a ze Své Milosti a tyto Mé odpovědi by vás měly vést hlouběji a hlouběji do Lásky, abyste stále více a více vědomě chodili po této Zemi. A pak skrze vás, Mé děti, jako Mých nástrojů, jako Mých poslů Světla, bude a je celé Stvoření stále více naplněno Mou Láskou, takže celé Stvoření žije v Mé Lásce a Moje Světlo způsobuje, že Země svítí stále jasněji. Stále více a více mých dětí se tak probouzí, aby milovali, aby nechali Mou Lásku hořet uvnitř sebe.

 

Ano, Moji Milovaní, tak jsem i Já, který vás předcházím jako váš bratr JEŽÍŠ KRISTUS, sloužil v Lásce v těle na Zemi. Všichni Mě následujete a Já chodím s každým z vás touto Zemí. Můžete vložit svou ruku do Mé a Já vás povedu krok za krokem do Lásky. Cítíte, jak jsem vám teď jemně a láskyplně položil Své ruce do vašich rukou? Ano, otevřete mi ruce, aby se naše dlaně mohly dotknout a cítili jste teplý léčivý proud Mé Lásky! Chci vás osvobodit, připravit vás na vaše cesty v nadcházejícím čase, na vaše cesty plné Mé Lásky.

Moji milí, dál zůstávám s každou a s každým z vás a pokud chcete, dál se vás duchovně dotýkám, abyste mohli být i nadále naplněni Mou Láskou, když půjdete do všedních dnů.

 

 

Z BOŽÍ LÁSKY

 

Moji milovaní synové a dcery, Já, váš Bůh a OTEC, jsem vás vytvořil jako korunu Mého Stvoření, což neznamená, že jste dokonalí. Právě naopak, dokonalosti byste měli dosahovat v každodenním životě na Zemi. Jak víte, k tomu někdy dochází ve více inkarnacích. Podobné učební úkoly vyvstávají znovu a znovu, až jednoho dne řeknete: „OTČE je hotovo! Dokázal jsem do značné míry naplnit nejen tento životní cyklus, ale také to, co jsem si stanovil. “

 

A já vám říkám, jako svým synům a dcerám, že všichni jdete po cestě k dokonalosti. Dali jste mi ruku do dlaně. Někdy, když se ve vašem životě objeví těžké situace, a vy se odchýlíte od cesty, máte dojem, že jsem pustil vaši ruku. Tak to ale není. Nyní poslouchejte, co vám říkám: „Kdokoli vzal mou ruku, nikdy ho nepustím, nikdy!“

 

Cesta přes tuto Zemi není snadná, to ví každý z vás. Stále bojujete sami se sebou, ale také s bližním, který je pro vás zrcadlem. Zamyslete se také nad tím, co vámi pohne, když čtete zprávy nebo sledujete televizi! Senioři si pamatují, jak špatná byla válka a jak obtížné bylo opět vybudovat válkou rozbombardované město. A přesto se rozhlédněte kolem sebe, vše je zelené a kvetoucí. Většina mých dětí si našla práci, měla bezpečný příjem a byla šťastná, že žije v této zemi a ne v jiné. Zvláště pokud nyní sledujete zprávy a rozpoznáváte utrpení v tolika dalších zemích, uprchlické děti bez rodičů, plné strachu.

 

Je správné, že při takových zprávách dáváte veškerou svou Lásku v modlitbě těmto dětem a také dospělým, všem, kteří musí uprchnout; protože každá myšlenka Světla, Moji přátelé, je velkou pomocí. I vy, kdo jste kdysi museli uprchnout, i vám kdysi pomohla modlitba. V poválečném období bylo zřejmé, jak si lidé mají navzájem pomáhat. Nebyla to velká soudržnost znovu vybudovat zemi?

 

A co můžete udělat dnes? Můžete udělat hodně, nejen fyzickou prací. Právě nyní jsou vaše světlé myšlenky nanejvýš důležité. Vaše modlitba může být mnohým velikou pomocí. Modlete se za uprchlíky. Posílejte jim Světlo a Povzbuzení. Podporujte v modlitbě také ty, kteří pomáhají nezištně uprchlíkům.

 

Ptáte se Mě znovu a znovu: musí být toto utrpení? A já vám odpovídám: „Teprve potom bude na Zemi Mír, až Mé děti, bez ohledu na to, jak bolestné je to v Mém srdci, projdou veškerým utrpením a naučí se být spolu, pomáhat si navzájem a spolupracovat při obývání této Země.“ Kdy to bude? Nespoléhejte na svůj čas! Každá vaše modlitba z vaší strany pomáhá a přispívá k Míru na zemi. Tento Mír přijde! Mnozí z vás si postesknou: Ach, Otče, já ale právě nyní nezažívám úplný Mír na Zemi! Poslouchejte Mou odpověď: „Je to tak důležité, abyste to přímo prožili? Pokud jste se podíleli na tom, aby se Mír kolem vás mohl šířit, duchovně pomůžete těm, kteří se dále inkarnují na Zemi a budou pokračovat ve vaší práci.“

 

Říkám vám, že naprosto jistě přijde Den, kdy bude Mír na Zemi. Nejen Mír mezi lidmi, ale také Mír se Stvořením, zejména se zvířaty. Vaším úkolem je neustále vysílat toto Světlo Míru a nepochybovat o tom, že čas Míru přijde. Protože jakákoli pochybnost způsobí, že bude trvat trochu déle, než konečně nastane Mír. Takže nepochybujte, ale buďte si jistí: každá jasná myšlenka je požehnána Mnou, vaším NEBESKÝM OTECEM, ano - sílí a šíří se a zároveň se spojuje se všemi ostatními myšlenkami Míru. Můj mír pak postupně prosytí celou Zemi. Opět důrazně doporučuji, abyste nepochybovali. 

 

Vytvořil jsem tuto Zemi, abyste vy, Mé lidské děti, mohly zkoumat všechno svobodně - i temnotu, která ve vás nakonec probouzí ztracenou touhu po Světle. Toto Světlo, přátelé, nejenže obíhá kolem Země, ale proniká i dovnitř, do Ní, ohněm Mé Lásky právě skrze vás. Toto Světlo osvětluje Zemi, takže se postupně znovu stává planetou, jak jsem ji kdysi stvořil - planetou Světla. 

 

S nekonečnou trpělivostí se dívám na všechny své děti, které procházejí temnotou na Zemi. Dávám jim veškerou Svou Lásku a nakonec tato Láska povede všechny Domů a pak už nikdy nebude žádná tma, pouze nekonečné Světlo a nekonečná Láska. Ale Moje děti by toto Světlo neuznaly, kdyby nepoznaly opak. Vždy mějte na paměti, když se podíváte na válečné události na vaší Zemi, že to vše se děje pouze skrze Mé lidské děti! Nakonec však už nikdy nebude válka a zlo, protože se všechno rozsvítí a už nikdy pak nebude další svět obsahující temnotu. 

 

Moji milovaní synové a dcery, zima skončila a nyní přijde jaro. Až uvidíte první zelenou barvu na stromech, na živých plotech, uvidíte první sedmikrásky a jiné kvetoucí rostlinky, pamatujte, že toto Světlo, které způsobuje, že Země opět kvete, způsobuje, že i to, co je ještě v temnotě, také jednou navždy rozkvete a rozzáří se na věky. Pokud si užíváte květů a zeleně, nechte své myšlenky plynout a požehnat jimi celou silou svého srdce temnotu. A s každou jasnou myšlenkou se obrazně probudí duchovní sedmikráska nebo jiná duchovní květina. Všechno tmavé z pádu je pak prosvětleno. Nechte vždy pozemské jaro ať vás nasytí svou krásou a pak tuto krásu pošleté do všech temných koutů a ty se prosvětlí.

 

Žehnám vám, moji milovaní. Mé léčivé proudy chtějí skrze vás protékat do světa. Ale lze to pouze tehdy, chce-li to i vaše svobodná vůle. Chcete-li tedy, ať Mé Božské Světlo teče daleko do Stvoření, do celého Bytí. Ať skrze vás proudí Má nekonečně světlá Moc. Tato Síla není omezena a může prosycovat celou planetu - pokud tedy máte dost trpělivosti, aby vaše jasné myšlenky mohli obklopit celou velkou Zemi - ciťte můj humor.

 

Tedy buďte Mé děti Světla a putujte po této Zemi na cestě duchovního jara! Nechte požehnání proudit ke všemu, na co narazíte nebo k čemu vám přijde mysl, protože to není náhoda! Takže buďte Mojí Září Světla! Každý z vás ať si představí, že není jen lidskou bytostí, ale že svítí jasněji než slunce. Vybavil jsem své děti Světlem. Je pro vás těžké si to představit a přesto je to tak. Tak buďte Moje Světlo! Žehnám vám všem. Kdykoliv chcete, pokládám Své ruce na hlavu každého z vás a vy pak cítíte Moje zářivé Světlo, kterým léčíte svět, což je úkol, který jste si stanovili, když jste odešli z nebe. Žehnám vám, moji synové, mé dcery, jděte v klidu a buďte mým Světlem vždy a všude.

 

Amen - budiž tak.

 

 

zpět