Tichá radost

Poselství - září 2012

Poselství - září 2012

zpět

 Projevení v malém kroužku ze září 2012

 

 

Mé milované děti! Skrze tebe, Má dcero, chci také k vám směřovat Své Slovo. Připadá na vás velký úkol a každý z vás řekl k tomuto úkolu ano.

 

Čas uzrál, proto je téma pro vaše setkání jednota mezi všemi Mými dětmi na celé zemi, mezi všemi národy, mezi těmi, kteří Mě našli ve svém srdci, a i mezi těmi, kteří ještě vzdáleni ode Mě vedou svůj život na této materii a myslí si, že není nic, v co by mohli doufat a čemu mají věřit. To je člověk, který Mě ještě ve svém srdci nepocítil.

 

Nuže, Mé děti, je doba, ve které chci napnout velkou síť. Začíná to tam, kde znáte lidi z jiných národů, z jiných náboženství s úplně jiným způsobem života, než jak jste zvyklí. Tak k vám stále znovu přivádím sourozence z jiných zemí, z jiných kontinentů.

 

Ty, Má dcero, která nyní přijímáš Mé Slovo, jsi se již naučila mnoho sourozenců z jiných zemí poznávat, vážit si jich a milovat je. I oni došli k poznání, že působím všude a Svou ruku držím nad každým ze Svých dětí, neboť všechny miluji stejně.

 

Tak vám říkám, že láska, kterou těmto sourozencům dáte, působí dále v zemi, ze které přišli, a tam nachází spojení, které propojuje mnoho sourozenců navzájem, ať již v Číně, Pákistánu nebo v Rusku. Všude, kde bližním z jiných zemí uděláte místo ve svém srdci, působí vaše láska, která je i Má láska, a vydává se ve vašich bližních. Skrze to vzniká v těchto zemích síť a ta je skrze vaše požehnání, skrze vaši lásku ještě posílena, neboť vaši sourozenci, které znáte, jsou pojítkem. Vzniká mohutná rozvodná síť Mé lásky a Mé slunce lásky je generátor, který zapaluje nespočetná světla, která všechna svítí do tohoto světa.

 

Vidíte, jak mocný a nádherný je váš úkol, a chci celý svět napájet z této rozvodné sítě, především ty z Mých dětí, které ještě žijí v temnotě, které ještě nebyly pojmuty Mým proudem lásky. Když ve svých médiích vidíte zprávy z jiných zemí – ať to je ze Sýrie, Izraele, Íránu nebo Afriky – tak se spojte s touto sítí ve vaší zemi, a opět vznikne velká pevnost Mé síly a Mé lásky.

 

Tak chci celý svět zažehnout s tímto proudem lásky a vy budete více a více zažívat, co všechno tato láska dokáže. Jste část tohoto velkého díla, nejste malé lidičky, které si myslí, že nic nezmůžou, ne! Jste Mí poslové světla a přinašeči světla, Mí původci míru a Moji zprostředkovatelé. Buďte si tohoto velkého úkolu vědomí! Odložte všechno, co vás dělá slabými a bojácnými. Mé děti, působím skrze vás, jsem u vás a společně chceme udělat tento velký krok do jednoty.

 

Děkuji vám za vaši ochotu, chtít Mně a svým sourozencům sloužit. Dám vám k tomu Svou sílu a tato síla přemůže temnotu a Mé děti se budou na sebe navzájem dívat a budou vědět, že jsme všichni jedna rodina, rodina našeho Nebeského Otce, který nás nade všechno miluje a chce všechny vidět šťastné. Tak vás žehnám.

 

Amen.

zpět