Tichá radost

Poselství - září 2004

Poselství - září 2004

zpět

25. září 2004

 

Meditace: 

 

Zaměřujeme se na prapůvodni pramen, na světlo a lásku Boží. Pozorujte svůj dech! Nechejte odejít všechny myšlenky! Naslouchejte a zaposlouchejte se do nitra a dýchejte!

 

Éterická síla, kterou vdechujeme, proudí do naší hlavy a proudí až k našim nohám. Při výdechu uvolňujeme svoji hlavu a uvolnění probíhá jako vlna celým tělem až k nohám.

 

Náš dech si nyní hledá cestu nohami do Země. Je to dech života za matku Zemi. Směřujeme své vědomí k našemu temeni a nasloucháme kosmu. Jsme spojeni s nebem i Zemí.

 

Nyní vkládáme své vědomí do 3. oka, centra lásky mezi obočím. Naše srdce se v nitru usmívají na duši a ta se stává měkkou a schopnou přijímat. Náš Pán, Ježíš Kristus, je uprostřed mezi námi:

 

 

Mí synové a dcery, chyťte se Mě za ruce! Všechny vás chytnu a vezmu s sebou na jeden ostrov, který prodělal těžké události! Mnoho utrpení musela matka Země snést a lidé a přírodní duchové jsou zoufalí. Dám vám příklad, jak můžete duchovně pomáhat.

 

Víte o záplavách, které smetly domy, trpící lidi, neboť jste dostali zprávy o neštěstí ze svých médií.

 

Nyní se nacházíme uprostřed bahna na tomto ostrově. Vidíme zoufalé lidi, hladové, žíznivé. Mé děti, jste každý sluncem a tak řekněte: „Jsem slunce, světlo ze světla našeho Otce a zářím světlo lásky tam, kde je ho potřeba.“

 

Když se podíváte do svého večerního slunce, uvidíte ho relativně malé, ale paprsky objímají půl zeměkoule. Tak si máte také vy představovat své slunce, z vás vycházející světlo. Je jako světelná cesta vzhůru k vyšším sférám. Toto světlo mohou vidět zoufale bloudící duše, a vy na ně zavoláte: „Podívejte, je to cesta lásky, na kterou můžete vstoupit, čeká na vás spousta andělů, kteří by vám rádi pomohli dál.

 

Cítíte duše, jak se vás chytají za ruce? Nyní jsou v šoku, nevědí, zda jsou ještě při životu nebo zda už opustili tělo. Mí milovaní, vidíte nyní duše a objímáte je svýma světelnýma rukama, hovoříte s nimi a ukazujete jim cestu světla. Zvedáte je na své vnitřní paprsky a cítíte teplo, lásku, která z vás vychází. Také z masových hrobů nyní pospíchají duše k vašemu světlu a také jim pomáháte.

 

Nyní se rozhlédněte, Mí synové a dcery, jsou kolem vás ještě jiné bytosti, pokryté špínou a nekonečně smutné. Jsou to přírodní duchové, kteří ztratili svůj domov, své stromy, keře, mnoho zvířat, čisté vodní prameny, všemu sloužili a pomáhali lidem tím, že nechávali také zrát nádherné plody.

 

Váš soucit, vaše láska prosí o duchovní pomocníky a hned se vznáší nádherně velké, zářící postavy, jsou to nadřazení duchovní bytosti, které se starají o přírodní duchy. Jsou to nádherné bytosti, v šatech, které jsou jemné jako pavučina a září ve všech barvách duhy, ale také ještě v mnoha dalších odstínech. Plni lásky se skláníme k trpícím přírodním duchům, obalujeme je do jejich duchovních rukou a neseme je rychlostí myšlenek na jednu planetu, kde si odpočinou, odkud se později vrátí na Zem, aby znovu přijali svoji službu.

 

Mé milované děti, jste nyní uprostřed ostrova a spojujete se ve velké slunce a záříte do zpustošené země, žehnáte ji v Mém jménu. Čistíte a žehnáte svým svatým světlem znečištěná vodstva. Vaše světlo je posvěcené, protože každá služba pro stvoření je posvěcená. Pociťte toto úžasné slunce, kterým jste spojeni a nechejte paprsky ze sebe najít svoji cestu tam, kde jsou nejvíce zapotřebí!

 

Vkládáte požehnání, mír a světlo do všeho života nejen do této země, ale také do hlubin moře. Skláníte se před vším životem.

 

Nyní, Mé děti, vás beru znovu za ruce a vznášíte se se Mnou nahoru do nebe, díváte se dolů na Zem a ještě jednou posíláte spojený paprsek světla.

 

Tímto způsobem vás povedu – pokud budete chtít – na všechna místa, kde budete moci odvrátit nouzi. Neboť odvracet nouzi je jeden z vašich úkolů.

 

Ježíš nás objímá a rychle se vracíme na své místo zde. Jsme plni vděčnosti a lásky: „Díky, Otče, jsme v tvém Duchu, jsi v nás a my jsme v Tobě.“

 

Amen

 

 

Projevení z lásky

 

Je podzim a nastala doba sklizně. Já, Ježíš Kristus, váš bratr a přítel vás prosím, abyste se nyní ohlédli za rokem. Co jste zaseli? Jaká je vaše sklizeň? Měnili jste se ve světlo?

 

Pak se dále podívejte zpátky na váš život, neboť také v obecnějším smyslu je podzim. Podzim pro každého, leda že by byl ještě mladý, jako ty Má milovaná dceruško.

 

Každý z vás učinil v uplynulém roce zkušenost, že také u něj nastal podzim, podzim ne podle věku, ale podzim ve vašem duchovním vývoji. Podívejte se do svého koše! Je v něm spousta zralých plodů, nebo jste sklízeli špatné plody? Když si toho nyní všimnete, vyndejte je ze svého koše, podívejte se na sebe a nahraďte je novým semenem, semenem lásky, pochopení, semenem míru mezi Mými dětmi. Také toto semeno vzejde a ještě vám přinese plody, když ne v tomto světě, pak v příštím.

 

Mí přátelé, Mé slovo k vám je vážné, ačkoliv v něm kmitá také Má radost, neboť vím, jak se všichni snažíte sloužit Mně, stvoření i svým bližním. Sama snaha stačí – jak už jsem vám řekl. Ale nespokojte se snadno s myšlenkou: „Ó Pane, skutečně jsem se snažil a nezvládnu to.“

 

V druhé části věty „nezvládnu to“ jste znovu zaseli semeno, které vám přinese zkažené plody, neboť není nic, Mí přátelé, co by pro vás se Mnou bylo nezvládnutelné.

 

Je zcela jedno, co vás v životě potká, vše bylo vaší setbou a nyní sklizeň nastává, ale nikdy není příliš pozdě zasít nová semínka a nahradit nepovedenou sklizeň novým semenem. Vše sice potřebuje svůj čas, ale v současnosti působí zesíleně také Má milost a tím dospějete ke sklizni nově vysetého semene mnohem rychleji.

 

Jsem přítel na vaší straně. Zcela zvlášť tuto větu ještě jednou zdůrazňuji.

 

Také ty, Má dceruško, máš přijmout tuto větu do svého srdce: „Já, Ježíš, jsem tvůj přítel.“ Pokládám kolem tebe s láskou Svoji ruku a žehnám ti. Neboj se, jsem vždy při tobě a silní andělé tě provází! Podívej, když sklouzne tvůj pohled přechodně do světa, v němž žijí duše, které ve své temnotě nevědí, kam se mají obrátit, pak se, Má dceruško, nemusíš bát.

 

Tak jako žijí vedle tebe sousedé, jako máš své kamarády ve škole nebo kamarádky, právě tak tomu je také v duchovním světě; není velký rozdíl mezi zde a tam. Jsou to také lidé, ale nyní už ne v lidském rouchu, v těle, tak jak ho máš také ty, ale jsou tam ve své duši. Vyzařuješ světlo, Mé milované dítě, a toto světlo tyto duše vidí a protože je kolem nich taková tma, přicházejí ke světlu. Poněvadž kolem tebe stojí silní andělé a Já, Ježíš, jsem stále při tobě a v tobě, je toto světlo zvlášť jasné záře a září do nejčernější hlubiny.

 

Šedé bytosti, které vidíš, jsou duše, které jsou velmi smutné, neboj se, Má malá! Toto oslnění druhého světa přejde. Později, až dospěješ, až na své cestě po Zemi už získáš mnoho zkušeností, pak se v tobě probudí přání sloužit na Zemi světlu, tzn. pomáhat Mi, aby Mé děti zase dospěly domů ke svému nebeskému Otci, Kterým Já jsem. Pokládám s požehnáním Svoji ruku na tvoji hlavu, Má dceruško. Tvá máma ti pomůže, když nebudeš něčemu rozumět.

 

Mí přátelé, nyní se vracím k vám. Sešli jste se zde, protože bylo a je potřebou srdce společně se modlit, popovídat si, ale také abyste načerpali novou sílu pro vaši další cestu po Zemi, neboť s Mým slovem do vás vproudí Mé paprsky milosti.

 

Nyní půjdeme ještě o krok hlouběji. Také pro tuto Zemi je nyní doba sklizně; tzn. že tato planeta, viděno v přeneseném smyslu, přešla do podzimu. Když vstoupí do zimy, pak se obnoví Mojí silou, Mým světlem a pak bude tato Země novou Zemí a nebe nad ní novým nebem.

 

Když se podíváte do světového dění, jste zděšeni obrazy, které způsobily přírodní síly. Také ve vaší zemi byly už těžké záplavy a také ve vaší zemi způsobily orkánovité bouře vážné škody. Živly se kvůli setbě Mých lidských dětí staly „silami“.

 

Podívejte, oheň, voda, vzduch a země jsou vázány na pozemskou oblast. Všechny přírodní bytosti, které jsou přiřazeny jednotlivým prvkům, byly u Mého stvořitelského slova „Staniž se“ radostně připravené sloužit ve velké lásce a pokoře zde na Zemi.

 

Byly doby, kdy lidé dokázali vnímat přírodní bytosti, ale dnes je už jen málo jasnovidců, kteří je vidí a radost přírodních duchů sloužit vám, se proměnila v hluboký smutek.

 

Tak se z živlů staly „síly“, které nyní na podzim Země odhazují jako sklizeň vše, co do nich člověk zasel.

 

Země, kterou jsem stvořil jako zázračnou planetu, nese utrpení lidských pokolení, všechny ty války, nekonečné utrpení, které lidé způsobili druhým. Toto utrpení proniklo až k sopkám a vaše Země je neklidná a na bezpočtu míst hrozí velice mocné erupce. Nastává sklizeň!

 

Voda, do níž jsem Svým vdechnutím „Staniž se“ vložil život, je často už mrtvá nebo nese bolestivý náklad. Když vypařováním voda stoupá a vytvářejí se mraky, tak to není jen proces, který vám je všeobecně znám, ale také za ním stojí duchovní význam.

 

Voda nestoupá vzhůru čistá a jasná, v její páře je vryté všechno to, co vodu znečistilo. Nedívejte se na to teď pod úhlem chemických pojmů, ale dívejte se na to duchovně! Voda nese informace; informace znečištěných, zčásti umírajících vod stoupají a vytvářejí mocné mraky, které nejsou vyvolávány jen kolísáním klimatu. Podívejte se hlouběji a poznáte také zde duchovní proces, voda se chce očistit, neboť také zde nastává sklizeň! Když jsou širé pláně pod vodou, sklizeň začala.

 

Právě tak je to také se vzduchem, který se zhušťuje v hurikány a tornáda a smetává vše, co člověk postavil nebo zastavěl, jako např. sídliště, silnice atd., kde dříve stávaly lesy.

 

Mí přátelé, jste poslové světla, poznali jste v této inkarnaci, že jste světlem na Zemi. Když vaše ohlédnutí za tímto rokem nedopadne pozitivně, je nyní nejvyšší čas, abyste se poznali jako Mí synové a Mé dcery a také jako takoví jednali. Proto Mé vážné slovo.

 

Země je planeta návratu domů a zůstane jí. Když uvidíte utrpení, které bylo vyvoláno přírodními silami, tak to jednoduše nepřecházejte třeba myšlenkou: „Je jen štěstí, že u nás to není tak zlé.“

 

Říkám vám, také v Evropě budou síly růst tak, že také zde všechny Mé lidské děti zažijí svoji sklizeň. Vaším úkolem je být světlem v „tady“ a „teď“! Každý den začínejte s požehnáním pro veškerý život a ve spojení se Mnou pak jděte dnem – tak často jsem to už říkal – a stále znovu vysílejte své myšlenky požehnání, lásky, míru, světla, aby bylo světlo a sklizeň nedopadla pro Mé děti tak tvrdě.

 

Mí milovaní synové a dcery zde v kroužku, ale také všude, kde čtete Mé slovo nebo ve svém nitru vnímáte: Konejte společně! Buďte si stále vědomi, že jste spojeni s bezpočtem dalších poslů světla a rozšiřujte přejasně zářící světlo! I když této době vládne vážnost, působte přesto radostně světle, s požehnáním a v lásce-milosrdenství.

 

Beru teď každého na Své otcovské srdce a zapaluji ve vás oheň lásky v jasně zářící plamen. Vy, kteří jste v uplynulých dnech byli na společném školení, jste tento plamen už cítili a přesto, také ve vás ho chci ještě jednou silně rozdmýchat. Nechejte tento duchovní plamen, ať se zmocní vašeho těla, ale rozhoduje vaše svobodná vůle, jako u všeho!

 

Působte nyní v době sklizně jako Mí synové a dcery, proto jsem vám požehnal, proto vám žehnám ještě jednou! Můj mír je s vámi, Má láska, Mé světlo nechť proudí skrze vás do tohoto světa

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

Já Jsem a Já Jsem jediný, Který v pravdě může říct: Já Jsem, neboť Já jsem stvořitel a vše je ze Mě, vše je ve Mně a není nic, co není stvořeno z Mé lásky. Já jsem Otec všech Mých dětí a poněvadž jsem láska, jsou všechny Mé děti z lásky a sice bez výjimky.

 

Ve vašem světě jsou u moci síly, které toto jednoduché poselství, které je Mým zákonem, přetáčejí. Jsou činné od prvopočátku pádu a nepřestaly svádět Mé děti. Pokoušejí se lidem vysvětlit, že lidé sami, každý jeden, jsou součástí Mého božského Já Jsem. Přitom postupují – jak už jsem častěji vysvětloval – velmi šikovně a mnoho Mých dětí vejde do rafinovaně položených pastí.

 

Je mnoho možností popsat, že jste součást Mé božské lásky a mnohá vysvětlení jsou tak navlas přesná pravdě, že nejsou poznána nebo ne hned. Co by bylo špatné na tom říct: „Jsi část Boha, jsi božský.“ Někdy je to jen jazyk, který prozradí úmysl svůdce.

 

Kdo se poznává jako Mé dítě, nikdy neřekne Já Jsem. Tím že otevře své srdce, řekne: „Jsem dítě Svého Otce, jsem dítě lásky, radosti, života, pravdy, světla a ještě mnohem více,“ tak jako jste to vyjádřili ve vyznání lásky ke Mně. (Zpívali jsem k poctě Otce novou, inspirovanou píseň. Text najdete na konci tohoto opisu.) Používat „Já Jsem“ v této formě svědčí o hluboké moudrosti a pokoře.

 

Protistrana, která se označuje jako mistři nebo vzestoupivší mistři, učí, že si musíš vzpomenout jen na to, že ty sám jsi Já Jsem, že si jen musíš uvědomit, že jsi část božské všemohoucnosti, přitom jsi sám božský a v této všemohoucnosti a z této plné moci schopen uspořádávat a tvořit svůj život.

 

Když se do toho vcítíte, uvědomíte si rozdíl. Na jedné straně dítě, které se v hluboké důvěře obrací ke svému božskému Otci, a na druhé straně člověk, kterému je řečeno: Musíš si jen vzpomenout a uvědomit si své Já Jsem.

 

Mé milované děti, jsou dvě cesty, které nemohou být rozdílnější. Cesta, která vede na Mé srdce, je cestou upřímné snahy a žité lásky. Vaše duše se nestane světlejší poznáním Já Jsem, ale tím, že duše bude zkoumat sebe samotnou, že se rozhodne a vstoupí v sobě na cestu do domova se silou Mé lásky. Tato síla, která pak stane každému dítěti po boku, je sice také Já Jsem, ale je částí Mé lásky a uvolní touhu, znovu se sám stát bezpodmínečnou a nezištnou láskou.

 

Na cestě tam se bude rozšiřovat vaše poznání. Budete si skutečně uvědomovat síly, které ještě ve vás leží ladem. Ale budete poznávat, že to nejsou vaše síly, ale Mé, a budete tyto síly používat k dobru celého stvoření ve vědomí, že jste Můj syn, Má dcera.

 

Pak také poznáte, že už nemusíte prosit o to, aby k vám proudila tato síla. Jednou jsem vám řekl: „Kdo slouží zákonu, tomu slouží zákon.“ Zákon je Má láska a Má síla ve vás, která se rovná Mé lásce, čeká jen na to, že bude moci zesíleně proudit. Nemusíte tedy o tuto sílu prosit a přesto správně pochopím vaši prosbu, neboť vám budu na vaši cestě dávat mnoho pomoci a možností, abyste prozkoumali své nitro, projasnili, co je ještě temné, takže se Má síla lásky bude více a více projevovat.

 

Toto, Mé děti, je skutečná cesta na Mé otcovské srdce. Pro každé dítě je tato cesta otevřená a pomoc poproudí tomu, kdo se pro tuto cestu rozhodne. Miluji vás!

 

Amen

 

 

Vnitřní slovo prostřednictvím dalších nástrojů

 

Doba ve vnějším světě je dalece pokročilá, přesto bych vám, kteří jste pro Mě otevřeli svá srdce, ještě rád poděkoval.

 

Mnoho darů vám bylo podáno, nyní záleží na každém, aby je rozdával dále. Myslete na slovo z bible: Nepřetržitě se modlete, tzn. ve všem, co činíte, to dělejte v lásce, v „tady“ a „teď“, k dobru bližního a stvoření. Tím vám bude darován smysl stále trvající modlitby.

 

Ještě jednou: Jste požehnáni a Já vám děkuji.

 

Amen

 

 

Já, váš Otec, k vám tedy promlouvám ještě jednou: Mé děti, jste Mí synové a Mé dcery. Jste z Mého Já Jsem, jste světlo, láska. Vklouznete do pozemského roucha jen na omezenou dobu. Toto pozemské roucho je cenné. Chraňte ho a buďte vděční za tento dar!

 

Avšak vy nejste toto pozemské roucho. Vaše skutečné bytí leží v hlubině tohoto pozemského roucha. Jste v tomto pozemském rouchu světlem, jste v tomto pozemském rouchu láskou. Vše v Mém stvoření jsem vytvaroval z lásky, vše, co vidíte, je Má láska.

 

Když se pozemský den nachýlí a vy pozvednete své oči k nebi, uvidíte také ve tmě světlo Mé lásky. Když vystoupí noc, uvidíte bezpočet světel Mé lásky. Tak jdete také vy jako světla Mé lásky po této Zemi. Všude, kde budete žehnat, temnota ustoupí.

 

Mé děti, Mí synové, Mé dcery, to znamená: Vaše požehnání přinese útěchu, vaše požehnání přinese naději a vaším požehnáním mohou Mé děti znovu dostat odvahu, mohou čerpat naději a mohou důvěřovat.

 

Tak buďte také vy Mnou požehnáni. Jste požehnáni, abyste dále předávali Mé požehnání do tohoto světa. Mí synové, Mé dcery, Já, váš milující Otec, vám děkuji, že také vy předáváte na Mé milované Zemi Mé požehnání. Já, váš Otec, Já, Nejvyšší, vám děkuji za vaši pomoc. Přijměte do svého srdce, že Já, Nejvyšší, vám žehnám a děkuji vám.

 

Mé milované děti, miluji vás od věčnosti k věčnosti.

 

Amen

 

 

Naše píseň lásky k našemu nebeskému Otci

 

Protože jsem dítě lásky

 

Jsem dítě radosti, a radost skrze Mě září.

Nic nemá mé srdce rmoutit, neboť Ty jsi podstatný.

V Tobě, tam najdu vše a nebudu trpět nouzí,

ty povedeš celý můj život jistě pravým směrem.

Nekonečně velký je můj prospěch,

protože jsem dítě radosti.

 

Jsem dítě života a říkám Ti „ano“,

cítím hluboko v sobě Svatý plamen lásky.

Rozdmýchal jsi ve mně tak úžasně život,

takže s úžasem vidím mnohem více, než jsem si myslel.

Nekonečně velký je můj prospěch,

protože jsem dítě života.

 

Jsem dítě svobody, neboť také Ty jsi svoboda,

nic nepoutá moji snahu, protože nedělám nic jiného,

než co také jsi ve svobodě učil a žil,

že co Tě následuje v lásce, směřuje k vnitřnímu nebi.

Nekonečně velký je můj prospěch,

protože jsem dítě svobody.

 

Jsem dítě světla, plný krásy a plný síly;

tak jsi stvořil celý život Svým leskem.

Zář Tvého světla má být také mojí září

a obaluje tak Tvé stvoření do světla a lásky.

Nekonečně velký je můj prospěch,

protože jsem dítě světla.

 

Jsem dítě lásky, protože jsi můj Otec.

Z této velké lásky je vše, co tady je.

Do této otcovské lásky se celý pokládám

se vším, co mám. Můj Otče, jsem Tvůj.

Nekonečně velký je můj prospěch,

protože jsem dítě lásky.

 

zpět