Tichá radost

Poselství - červenec 2006

Poselství - červenec 2006

zpět

Poselství z 29. července 2006

 

Otcova odpověď z moudrosti na naše modlitby

 

Mé milované děti, modlili jste se dnes velmi za své bratry a sestry v duševních říších a skutečně, tyto modlitby jsou nutně zapotřebí; neboť tam zčásti vládnou chaotické stavy jako nouze, zima a temnota; stavy, které si nedokážete představit ve své největší fantazii.

 

Také v těchto oblastech žijí Mé milované děti, vaši bratři a sestry a potřebují pomoc. Vy všichni jste v době, kdy jste žili v duchovních světech, mj. převzali úkol pomáhat svým bratrům a sestrám v temnotě. To není snadný úkol, neboť každý pomocník je dotčen bolestí a smutkem a musí přesto respektovat svobodnou vůli a nesmí jednat proti svobodné vůli svého bratra nebo své sestry.

 

To znamená, mnoho andělů se velmi často nachází v blízkosti nešťastných, aniž by mohli zasáhnout. A duše je nevidí, protože jejich vědomí ještě nestačí, protože často nedokážou pochopit svůj stav a také jsou ještě zapleteni do násilí a do nenávisti svého dřívějšího života. Přesto také jim platí Mé slitování. A proto je bezpočet pomocníků připraveno těmto bratrům a sestrám v temnotě a zimě pomoci, jakmile se vyskytne třeba jen jediný náznak, že tuto pomoc přijímá nebo prosí o pomoc.

 

Jestliže se nyní za tyto duše modlíte, posíláte svojí lásku, která je stejná jako Moje láska, do těchto oblastí. Co způsobí? Bude k dispozici všem těm, v nichž už plane jiskra naděje, kteří tuší, že s jejich stavem není něco v pořádku a kteří – i když to ještě nevyslovují – prosí o pomoc. Vaše modlitby tedy přispějí k tomu, že možná otevřou své oči a budou moci poznat pomocníky, kteří vedle nich stáli, předtím pro ně neviditelní.

 

V tom okamžiku může dojít k první komunikaci. Duše jsou opatrně upozorněny na svůj stav, je jim vše vysvětleno, jejich otázky jsou zodpovězeny a kdo chce, chytne se za ruku svého duchovního vůdce a učiní první kroky do oblastí, které jsou méně chladné a temné.

 

Jestliže proběhne taková událost, tak se na tom podílely mj. také vaše modlitby a modlitby mnoha lidí, kteří vysílají do těchto oblastí své světlo a svoji lásku. Spolupracujete tedy v těchto okamžicích úzce s duchovními vůdci, kteří se neviditelně a nepoznaně zdržují v těchto světech.

 

Později, až jednou změníte sféru a možná také spatříte svoji úlohu v pomoci těmto nešťastným, pak to budou modlitby jiných lidí, které vám budou pomáhat navazovat kontakt nebo hovořit intenzivněji, hlouběji s dušemi, které už udělaly první kroky.

 

Aktivně tak svými modlitbami přispíváte, aby probíhal návrat domů všech Mých dětí. Buďte si vědomi důležitosti této úlohy a konejte ji – ať už ve společenství nebo i když jste sami – tak často, jak je to pro vás možné.

 

Amen

 

 

Meditace: Poslouchejte tlukot svého srdce, pozorujte dech a uklidněte se! Oprostěte se od všech myšlenek, které vás znepokojují! Když se vynoří obrazy, nechejte je projít a utište se a uklidněte se! Jestliže máme ještě předsudky, oprostíme se od nich. Naše duchovní nádoba se má vyprázdnit, zcela vyprázdnit, aby ji mohl naplnit náš nebeský Otec.

 

Mí milovaní synové a dcery, dnes je mezi vámi silná zář a Já Jsem vám zcela blízko. Nechejte vyvěrat pramen své lásky, lásky ke Mně, lásky ke všem lidem. Vaše duchovní bytí se plní láskou. Zesilte v lásce a vyzařujte ji jako hvězda, kterou je Slunce!

 

Vyzařujete nyní v celém kosmu do dálky jasně lásku. Ale nyní připojte k tomuto světlu lásky milosrdenství. Prostorem a časem vyzařuje vaše bytí lásku a milosrdenství.

 

Nyní pomyslete na utrpení v různých zemích vaší Země, o nichž jste hovořili a vysílejte do všech těchto oblastí lásku, milosrdenství, soucit, útěchu. Nyní pomyslete na všechny duše, které jsou kolem vás shromážděné, dejte jim svoji svobodu a zařte, aniž byste něco chtěli, tak jako září i Slunce, září rovnoměrně na spravedlivé i nespravedlivé – jak říkáte.

 

Modlili jste se za mír na Blízkém východě. Nyní pociťte, jak se ve vás šíří mír a také zde se začněte usmívat a jako hvězda přineste svým zářením mír, mír všem vojákům, mír všem politikům. Posiluji váš mír Svým mírem a vy cítíte, jak se mír šíří po Zemi, ve všech oblastech přírody, do stvoření a do všeho života. – – –

 

Tak krouží kolem této zeměkoule láska, milosrdenství a mír. Úžasný světelný věnec, zesílený také anděly kolem vás, obepíná tuto Zem.

 

Pomalu odebírám Svoji sílu. Jste se svým vědomím zpátky v této místnosti a zaměřujete se na Mé projevující slovo.

 

 

Projevení z lásky

 

Já, Bůh a Stvořitel nebeských dálek, všech sfér a všech Svých dětí, Jsem mezi vámi. Ale nestojím ve vašem kroužku ve Své moci a vznešenosti, ale jako Otec, jako Ježíš.

 

Roztahuji Své ruce a vy na nich vidíte rány, vidíte zářit rány na Mých nohách a z Mého srdce proudí mocný proud lásky-milosrdenství a obaluje každého z vás. Ale nejen vás, kteří jste se zde shromáždili, ale také vás, Mé děti, které jste přítomné v rouchu duše.

 

Jak velmi po vás toužím. Neroztáhl jsem před 2000 let na kříži Své ruce, abych vás přitáhl na Své srdce? Když jste změnili pozemskou rovinu a šli do záhrobních oblastí, stanul jsem před vámi, abych vás v lásce přijal. Ale zděšené svým předchozím životem jste utekli, daleko ode Mě, pryč z Mého srdce do nejhlubší temnoty.

 

Ale Já vás nenechám, jdu za vámi do propastí s trny a křovím; neboť Já Jsem dobrý pastýř, Který by rád přivedl Svoji ovečku domů, domů do věčných nebes. Poslouchejte, stojím před vámi s prosbou, neboť máte svoji svobodnou vůli: „Pojďte a chyťte se záchranných rukou andělů, kteří v zástupech procházejí kolem, aby vás vedli dál!“ Neohlížejte se za uplynulým a předešlým životem, za pochybeními a slabostmi! Je potřeba toho učinit tolik dobrého na všech sférách až před nebeskou bránu. Nejste připraveni nyní ze své zkušenosti jít pro světlo do hlubin a sloužit těm, kteří sem nenašli cestu, protože se bojí Mé lásky?

 

Díváte se na temné šaty, které nesete. Podívejte se hlouběji! V každém z vás je skryt anděl z nebes. Učinili jste své zkušenosti, nyní jde o to odebrat se a činem lásky proměnit vše temné, odložit to jako staré šaty, které už nepotřebujete, až přede Mnou znovu stane zářící bytost, kterou v nitru jste: Můj syn, Má dcera.

 

Neexistuje vina, která by byla tak velká, aby nebyla vyhlazena Mojí krví. Což neznamená, že budete očištění – jak se to často učí – Mojí krví. Připravil jsem vám cestu vzhůru z hlubin, ale první krok musíte udělat sami. Kdyby Mé utrpení a smrt z vás sejmulo veškerou vaši vinu, vzal bych vám současně svobodnou vůli. Ale touha po Mně se ve vás má probudit z absolutní svobody. Touha, kterou nyní cítíte, jak ze Mě proudí ke každému z vás. Z této svobody můžete učinit první krok a chopit se rukou andělů, kteří vás provázejí.

 

Jsou ještě zahalení, tak jako i jsem zakryt i Já ve vší Své síle, moci a vznešenosti, ve Své stvořitelské vládě a stojím před vámi jen jako Ježíš. Jako člověk Ježíš, Který šel po Zemi, abych vám byl jako bratr zcela blízko a otevřel vám znovu nebesa.

 

Nemusíte přede Mnou klečet; hořké slzy, které nyní proléváte, vás odpoutají z okovů hlubiny díky lítosti, kterou cítíte. Vstaňte! Vstaňte a pojďte! Buďte připraveni žít pro lásku a prostřednictvím této lásky znovu kráčet krok za krokem vstříc domovu.

 

Vidíte před sebou jen nekonečně dlouhé dálavy až k blaženosti. Ale s prvním krokem do lásky vámi poproudí Má nekonečná radost a daruje vám blaženost až na stupeň, na kterém se nyní nacházíte. S každým činem lásky budete více a více cítit radost a váš návrat domů už nebude nekonečně dlouhý a vzdálený. Šel Jsem cestu před vámi a na Golgatě jsem vám do srdce ponořil oporu – spasitelskou jiskru. Ta vám pomůže při vašem obratu.

 

Podívejte, obětoval jsem všechnu Svoji vznešenost, abych vám, Svým dětem, byl nablízku, tak blízko jako v tomto okamžiku. Pojďte domů! Nepoznán pro vás jsem byl vždy po vašem boku. Když jste byli stlačeni velkou vinou ve své vámi vytvořené, převeliké temnotě a zoufali jste si, natáhl jsem k vám Své ruce, připraven pomoci vám, přitáhnout vás na Své srdce, ale vy jste Mě nemohli vidět tak jako vás nemohli vidět andělé, které jsem stále nechal jít po vašem boku, vám na pomoc.

 

Sejmu vám nyní pásku z očí a vy se krátce ohlédnete. Vidíte spoustu andělů, kteří vás v tomto uplynulém životě i v předcházejících stále provázeli, kteří nikdy neustoupili z vaší strany, ani když jste v rouchu duše uprchli před Mojí láskou do hlubin? Nyní se podívejte na Mé srdce, také zde z vás snímám pásku. Neslyšíte snad s každým úderem „Miluji tě, Mé dítě“? A nyní pohledni na své srdce, Mé duševní dítě, nevidíš, jak tluče v Mém rytmu? Protože uvnitř jsi andělem nebe, nemůže vůbec jinak než odpovídat ve stejném taktu jako věta ve smyslu: „Miluji Tě, ó Můj Otče!“ Tak pojď, pojď na Mé srdce!

 

A ještě jednou říkám: „Neboj se, Mé dítě!“ Minulost nyní zakryji, vše, co bylo, už pro tebe není důležité, Mé dítě, neboť se počítá okamžik, kdy se rozhodneš udělat první krok v lásce ke Mně a působit pro lásku, kdekoliv jsi. Ještě jednou pozvedám Své ruce a žehnám vám. Ještě jednou říkám: Nemusíte přede Mnou klečet, zvedněte se a jděte do světla lásky, kterou Já Jsem a působte pro ni!“

 

Nyní k vám, Mí synové a dcery v pozemském šatu! Kráčeli jste po dlouhý čas cestou poznání, stále znovu jste se sebou bojovali a snažili se poznat své slabosti a proměnit je silou lásky, neboť láska zmůže vše. Můžeš o Mě, Můj synu nebo Má dcero, pochybovat, jestliže Mě miluješ? Může se něco nebo někdo vtlačit mezi tebe a Mě, když Mě nade vše miluješ? Ne! Já to nedopustím; neboť Otec a dítě jsou jedno! Jestliže Mé dítě vložilo svoji ruku do Mé, myslíte si opravdu, že ji pak pustím?

 

Dejme tomu, že se Mé dítě ode Mě odtrhne, tak je to jeho svobodná vůle; a přesto, láska, která nás oba jednou spojila, nechá dítě stále znovu pospíchat zpět na Mé srdce, až nastane okamžik, kdy láska Mého dítěte ke Mně bude tak veliká, že už od Mně nebude moci ustoupit ani o krok.

 

Podívejte, myslíte si, že vás útoky temných mocí strhávají z Mého srdce. Mohou to dělat? Mohou to skutečně dělat, když jsme oba, Otec a dítě, spojeni v lásce? Jsou dovoleny zkoušky. To musím ze spravedlnosti Mým dětem, které ještě jdou temnotou, dovolit, neboť láska Mého dítěte smí být zkoušena. Jestliže se pak dějí věci jako např. že už nemůžete běžet – nyní slyšte znovu Můj humor –, že vám je z různých důvodů téměř odejmut dech k životu, dusíte se tak možná v práci a stále ještě více jste zaměstnáváni svými nadřízenými, že máte sotva čas, abyste ke Mně v tichu přišli; když se vás dotknou nemoci, které z pohledu člověka mohou být vážné, budete pak mít strach? Nepoznáváte ve všech těchto věcech, že má být zabráněno jedinému, aby spojení lásky mezi Otcem a dítětem bylo ještě užší?

 

A nyní dobře poslouchejte: „Právě tehdy, když si zoufáte, protože se toho na vás tolik valí a vy přesto pospícháte na Mé srdce a řeknete jen: „Otče s Tebou!“, pak bude stuha lásky napnuta o to pevněji. Nadále Nás bude spojovat mocí a silou, z níž budete jednat jistě a klidně, takže by se kolem vás mohl zhroutit celý svět; vy budete stát jako skála v zuřivém příboji, jedno se Mnou.

 

Tam vás chci vést, Mí synové a Mé dcery, také proto tato svolení. Samozřejmě také – jak už jsem řekl – ze spravedlnosti. Ale na způsobu, jak kráčíte jednotlivými událostmi, zda ve spojení se Mnou nebo s pochyby a strachem, poznáte stav své duše, který se odráží v člověku.

 

Úkolů, které vám budou svěřeny jako Mým poslům světla, bude stále více a Já potřebuji skály v bouři. Ale stále budu respektovat vaši svobodnou vůli. Jen jedno vám dávám ještě s sebou na cestu. „Nikdo z vás není schopen trvale odolávat spojení lásky mezi Námi a zcela se ztratit ve světě. Neboť svazek, který je navázán mezi námi, vás stále znovu bude vést zpátky ke Mně. Nakonec poznáte, že svět se všemi svými svody vás nemůže učinit šťastnými. Budete pospíchat do Mé náruče a naplníte to, co jste Mi slíbili, a sice v absolutní svobodě.

 

Uvažte však, že Můj čas není váš lidský čas. Můj čas je věčnost a také váš čas pro vašeho vnitřního ducha je věčnost. Proč tedy hned nevykonat krok být skálou? I když bude bouře zuřit, jak se ji zachce. Jste láska z Mé lásky, žehnáte s Mojí silou a šíříte kolem sebe mír z Mého míra. Poslouchejte nyní opět humor: Proč naplnit pověření teprve v příští inkarnaci nebo snad ještě o pár životů později?

 

Mí milovaní synové, Mé milované dcery, díváte se na proroctví a myslíte si, že jednou vyslovím Své mocenské slovo a pak budou muset být všechny vytvořené příčin z okamžiku na okamžiku odčiněny. V tomto myšlení spočívá velká chyba, neboť zapomínáte na Moje milosrdenství a také nejste milosrdní, jestliže byste takto mysleli. Mají všechny Mé děti, které v sobě nyní ještě nesou tolik nenávisti, dále po tisíciletí bojovat v duchovních říších, protože by už nebyla možnost inkarnovat se na Zemi? Co bych to byl za Otce?

 

Přesto se děje toto: Mezi světlem a temnotou existuje od pádu přemocný rozbroj. Světlo ukazuje v rychlém sledu temnotě, co se stane, když se jedná proti lásce. Tím lze nabýt zkušenosti mnohem rychleji. Co trvalo dříve staletí, může vést k poznání v jediném životním úseku; jak můžete vidět na příkladu, o němž jste hovořili. (V mládí zabil muž svoji ženu, aby dostal životní pojistku. Ve vězení studoval teologii a stal se po svém propuštění knězem. Můj syn, který Mi slouží, ačkoliv se provinil proti pátému přikázání.)

 

Každý z vás může zjistit, že už při malých krocích směrem do světa bude možné téměř ihned pocítit následky. Ne, protože zasahuji, ale protože vaše Vyšší já člověka tlačí, aby získával jedno poznání za druhým, aby se v lásce konečně stal skálou v bouři.

 

Neoslovuji teď jen vás, neboť duchovně jsou přítomné všechny Mé děti, které sestoupily kdysi z nebes, aby zde na Zemi byly světlem a které se tu a tam zastínily, jako také vy. Nyní je čas, abyste poznali své světelné pověření, protože Má touha – jak jste ji mohli pocítit – po každém jednom dítěti je tak nekonečně velká, že se tato touha dotýká všech Mých poslů světla a tím vede k vnitřnímu impulzu, sloužit nyní světlu se vší silou. A tento vnitřní impulz je tím, co vás v rychlém sledu nechá naučit být světlem, vyzařovat lásku a naplnit vaše pověření.

 

Mé požehnání je s vámi, skrze tento nástroj se nyní odmlčím, Mé slovo je ale ještě mezi vámi.

 

 

Projevení z moudrosti

 

Mí milovaní bratři a sestry, Já, Ježíš Kristus, láska v Otci, Jsem v této posvěcené hodině mezi vámi a pozvedám Své slovo, aby zaznělo nejen zde, ale i v nekonečnu a mohl ho slyšet každý, kdo ho chce slyšet.

 

Přišlo k vám se Mnou bezpočet duší. Jednak aby poslouchaly Mé učení a jednak, protože zde nacházejí lidi, kteří vyzařují do světa lásku-světlo a světlo přitahuje. Přitahuje všechny ty, kteří hledají. A pokud je jejich srdce otevřené, najdou a půjdou krok za krokem kupředu na své cestě poznání.

 

Chci to, co jsem vám právě projevil, ještě trochu v některých aspektech prohloubit a budu k tomu používat přirovnání, tak jako jsem to dělal dříve, aby Mi lidé lépe rozuměli a také mohli snadněji sledovat Má slova.

 

Hovořili jste už tak často o smyslu svého pozemského života a Já jsem vám k tomu už mnoho řekl. Jednomu bodu se dnes chci obzvláště věnovat a srovnat každý pozemský život, ať už krátký nebo dlouhý, s putováním.

 

Každý z vás je poutník, který jde v tomto životě po Zemi a mnohé z přítomných duší – pokud se rozhodují inkarnovat se – budou ve svém budoucím životu rovněž poutníky. V čem tedy spočívá smysl vašeho putování? Spočívá v tom, co možná nejrychleji a bez úhony dorazit k cíli, aniž byste čelili problémům a potížím? Spočívá v tom uspořádat soutěž o prvenství?

 

Říkám vám: Smysl vašeho putování spočívá v tom, že poznáte, prohlédnete své okolí, získáte poznatky, ze kterých vyvodíte správné závěry a pak se rozhodnete. A na konci putování se každý sám sebe zeptá, jaké poznatky získal. Co viděl. Kde zavíral oči? Kde chtěl co nejrychleji projít, protože mu byla tato pasáž nepříjemná? Kdo se díval také doprava a doleva, viděl rostliny, zvířata, pomáhal tam, kde bylo zapotřebí pomoci a může v cíli podat podrobný popis svého putování, protože ho v sobě odkryl?

 

Na vašem putování jsou vám povoleny pomůcky, hůl, pokrývka hlavy, můstek, který vede přes dravý potok a mnohem více. Je vám v principu povoleno vše, ale kdybyste – protože si to chcete usnadnit – jeli ve vozidle, protože jste byli pozváni, sice zdánlivě dorazíte do cíle rychleji, ale až budete chtít sdělit, co jste na putování prožili, jaké dojmy pro vás byly důležité, zda jste poznali kraj, budete muset mlčet a poznat, že jste nezvládli úkol, který na tomto putování spočíval. A jednou se rozhodnete znovu jít na počáteční bod, abyste to napravili.

 

Není těžké v tomto podobenství spatřit obraz vašeho života. Je třeba, abyste se poznali, co možná do hloubky, alespoň ale byli připraveni poznávat, z tohoto poznání činili nutná rozhodnutí a realizovali je s Mojí pomocí, s pomocí lásky, která pobývá ve vašem nitru. Jistě jste tu a tam vystaveni pokušení projít některými těžšími pasážemi svého života rychle, aniž byste se důkladněji rozhlédli. A je dostatek takzvaných učitelů, kteří vás utvrdí v tom, že v tomto životě jde o vše možné, jen ne o to poznat se.

 

Já vám však říkám, jde jen a pouze o tom, abyste prostřednictvím poznání a rozhodnutí šli se Mnou a po Mém boku po cestě lásky. Máte mnoho duchovního vědění a proto je vám jasné, protože jste to už tak často slyšeli a četli, že Já, láska, Jsem ve vás, žiji ve vás a Jsem vám blíže než ruce a nohy.

 

Co je vám však, Mí přátelé, platné toto vědění, když ho neuskutečníte? Co je vám platné vědět, že je v baterce baterie, když lampu nerozsvítíte a neosvětlíte si cestu, která leží před vámi? Vědění vám není k ničemu. Vědění může být základem, jestliže se rozhodnete toto vědění používat. Co pro tebe znamená, Můj bratře, a pro tebe, Má dcero, že Já, láska, Jsem v tobě?

 

Také zde bych vám rád dal obraz. Většina z vás byla zamilovaná a může si na tuto dobu vzpomenout. Poznali jste člověka, srdce bušilo a možná jste se rozhodli jít spolu cestou života. Možná následovaly zásnuby, pak úmysl a příprava na svatbu a nakonec oddání. Pokuste se pocitově vžít do této doby.

 

Jděte, pokud to jde dobře, na tuto rovinu pocitu! Vypněte své myšlenky! Já Jsem váš ženich, Já Jsem váš partner, Já Jsem Ten, s Nímž se oženíte v čistě duchovní, nebeské podobě. Já Jsem láska. Jste schopni na Mě přenést pocity, které jste chovali nebo chováte pro člověka? Jaké to bylo v této době, když jste byli spolu s milovaným člověkem a plánovali svoji budoucnost? Nevyužívali jste každý okamžik, abyste se scházeli? Nehovořili jste o všem společně? Nepomáhali jste si? Nebyla vaše touha být v blízkosti druhého tak velká, abyste dávali lásku a přijímali lásku?

 

A nyní si představte, že stojím před vámi – a říkám vám: stojím skutečně před vámi – a podávám ti Svoji ruku, Můj bratře, Má sestro a říkám: „Nechej Mě stát se tvojí velkou láskou!“ Co uděláš? Jdi hluboko na rovinu svých pocitů! Můžeš říct: „Můj milovaný, Můj příteli, Můj spasiteli, Můj Bože, miluji Tě“? Jestliže ano, leží před námi úžasná, společná budoucnost, tak si to mnozí přejí navenek. V duchovnu se to stane skutečností, pokud si to přeješ a pak, Můj příteli, Má přítelkyně půjdeme zbytek tvého putování spolu a spolu projdeme cílem.

 

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Obdaroval jsem vás dnes bohatě Svojí láskou a radost prochází vašimi srdci. Před vašima duchovníma očima nechávám nyní vyvstat obraz:

 

Ve světlých výškách se utáboříte na horské louce. Úžasné květiny vás obklopují a vy se radujete z jejich vůně. Cvrlikot ptáků, který nemůže být krásnější, zvěstuje nové ráno. Usadili se mezi vámi andělé a přírodní bytosti. Hrají si a zpívají. Obklopuje vás světlo, jaké jste na Zemi ještě nikdy nezažili. Z dálky slyšíte bít zvon. Je to zvon míru.

 

Jsem uprostřed mezi vámi. Jasný šat, který zdaleka září víc než veškerý jas, s páskem, a v Mé hrudi vidíte tlouct Mé srdce lásky. Toto srdce tluče pro vás, Mí milovaní, a vy víte, že ho můžete slyšet tlouct také ve vaší hrudi, když jenom půjdete do ticha a spojíte se se Mnou. Na Mé hlavě září do dálky koruna milosrdenství, bohatě ji zdobí jediné jiskření, jediná zář. Z Mých ran proudí nekonečná láska.

 

Jdu ke každému z vás a pokládám na vás ruce, abych vám dal sílu, abych vás posílil pro vaše další pověření. Tak, jak Se vám nyní ukazuji, tak Mě jednou uvidíte v den, kdy všichni budeme kráčet vstříc dokonání, až dorazíš ke Mně domů, Má dcero, Můj synu. A v celém Svém milosrdenství tedy pak budu pro vás.

 

Ale nyní, Mí milovaní, vás prosím, ohlédněte se! Díváte se dolů na svoji matku Zemi a uvidíte temnotu, která na ní ještě visí, a mnoho z vás se lekne. Ale Já vám říkám: „Vložte svoji ruku do Mé a ještě jednou se podívejte!“ Vidíte nyní uprostřed této tmy světelné body, světelné skvrny, větší, menší, jasně zářící a Já říkám každému z vás: „Podívejte, Mé děti, to vaše pověření!“ Buďte světlem a láskou, aby se světelné body zvětšily, aby začaly jasněji zářit a uvidíte, že světlo na Zemi poroste a tma na Zemi se sníží!

 

Víte, že působíme společně, neboť nenechám nikoho z vás jít v tomto pověření samotného. Máte být těmi – vedle mnoha, mnoha jiných nástrojů, které jsem již poslal na Zem, kteří přiblíží vašim bratrům a sestrám lásku, skrze život se Mnou. Veškerou lásku, kterou ode Mě dostanete, proměníte tak, aby jí vaši bratři a sestry, kteří jsou kolem vás, dokázali poznat a pochopit.

 

Tak začíná jeden po druhém procitat a obracet se ke Mně. Tak se stane, že Země bude stále světlejší a že temné stíny budou pozvolna mizet. Tak skutečně sem zavítá mír a zvon míru – o kterém jsem právě hovořil – bude slyšet také na Zemi.

 

Celé pozemské stvoření se pozvedne, bude stále více produchovněno a zaujme místo, které jsem pro něj už určil. Pak ke Mně všichni dorazíte, celý zástup Mých spasených dětí. A vy jste pomohli, tak jako jste Mi to kdysi po pádu slíbili, přivést Moji oběť lásky společně se Mnou k dokonání. Nastane den milosrdenství.

 

Tak neklesejte na mysli, Mí milovaní synové a dcery, když půjdete po Zemi a uslyšíte všechny ty strašlivé zprávy nebo uvidíte strašlivé obrazy, s nimiž jste den za dnem konfrontováni, ale vyrosťte na nich a vyzkoušejte se na nich, jak pevný je už svazek lásky mezi vámi a Mnou, a obalujte vše, co vidíte, do Mého světla a do Mé lásky! Posílejte léčivé myšlenky a vkládejte vše do Mé vůle a budete vědět, že kráčíme spolu ruku v ruce kupředu, vstříc věčnému cíli.

 

Tak ještě jednou roztahuji Své ruce, abych vám všem požehnal. Vezměte mír, lásku a milosrdenství, které jste přijali, do svého dne, do svého života. Miluji vás. 

zpět