Tichá radost

Poselství - říjen 2013

Poselství - říjen 2013

zpět

 

Modlitba:

 

Milovaný Nebeský Otče, v malém kroužku jsme se dnes sešli, abychom z Tvých Svatých rukou přijali Tvou přítomnost, Tvou Božskou lásku, Tvé léčící světlo, Tvůj Nebeský mír. Ano, my všichni Tě ze srdce milujeme, Otče, neboť moudré, láskyplné a chránící je Tvé vedení na všech našich cestách. Ze srdce Ti děkuji, Otče, že do dneška se dokončil sešit z Ruhpoldingu a že jsi tak láskyplně vedl malování a psaní a také že jsi umožnil odposlouchání kazet. Nebylo to lehké, ale s Tvojí pomocí se to podařilo a za to Ti chci zvláště poděkovat.

 

Milovaný Otče, svět je v neklidu, tu zemětřesení, tam záplavy, tam bouře. Milovaný Otče, dávej nám Svůj mír, abychom ho mohli vyzařovat i na elementy a elementní bytosti. Díky tomu by lidé, když se má země očistit nebo přetvořit, mohli mít čas dostat se do bezpečí, aby nebylo tolik obětí.

 

Lidé jsou přece na zemi, aby se staly Tvými dětmi, a k tomu některé potřebují docela dost času. Tento čas mají mít a proto Tě prosím, abys ochraňoval jejich život, aby měli čas, Otče, se včas dostat do bezpečí. A já Tě prosím, Ježíši Kriste, milovaný Spasiteli, o Tvé zdraví pro mnoho zraněných ve válkách na této zemi, zrovna v Sýrii, v Palestině/Izraeli, v Egyptě, v Afghánistánu a v Iráku. Stále znovu tam na sebe narážejí fronty a bojuje se kvůli rozdílným názorům a kvůli nejrůznějším náboženským náhledům.

 

Dokonce děti jsou fanatizovány. A nejen to, jsou pokládány miny, a tyto malé chudinky stoupnou při hraní na minu a ztratí jednu nebo obě nohy, nebo ruku. Otče, pošli Své zdraví těmto mnoha dětem a i dospělým, kteří v těchto válkách a nepokojích byli zraněni. Eventuálně ještě navíc museli utéci ze své vlasti. Nechceme také zapomenout na mnoho obětí přírodních katastrof a nehod.

 

Prosíme Tě o Tvé zdraví a Tvé požehnání také pro ty mnohé duše, které se nemohou odpojit od země, jsou připoutané k zemi a zmatené. Prosíme Tě o Tvé Božské světlo, které jim umožní vzhlédnout, aby ses Ty mohl dotknout jejich srdcí, aby se mohli povznést vzhůru k Tobě. Všechny duše, které jsou přítomné zde v místnosti, žehnám v Tvém Svatém jméně, Otče, a skláním se před Bohem v nich, a raduji se, že jsi jich sebou přivedl tolik, kteří jsou tu a mohou naslouchat Tvému Slovu.

 

Milovaný Otče, mohla bych se dále nekonečně dlouho modlit, Ty víš, že na této zemi je tolik naléhavých záležitostí, nechci tu ale dělat žádnou sólo akci a předávat dále slovo modlitby. Děkuji, Otče, za všechno, co pro nás děláš. Skláníme se v hluboké pokoře, úctě, radosti a lásce před Tebou, tiskneme se všichni na Tvé Svaté srdce a radujeme se, že jsi v našem středu. Chvála, sláva, čest a díky Tobě na věky! Děj se Tvá vůle, nyní a neustále!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z vážnosti

 

Modlitba: Milovaný Nebeský Otče, Ježíši Kriste, můj Pane a Spasiteli, naše srdce jsou doširoka otevřená, naše srdce leží jako ranní rosou pokrytá louka před Tebou, a Tvé duchovní slunce ať nyní přijde nad nás a pronikne, zcela hluboko, až na dno naší duše, uzdravující, osvěžující, svaté, oživující, radostné! Otče, přijď zcela do nás, naplň každou buňku našeho těla, naší duše, nech nás být jedno s Tvým Svatým Duchem!

 

 

Milované děti, Mí synové a dcery, mír ať je s vámi! Mír ať je s těmi, kterým jste nakloněni v lásce! Mír ať je také se všemi, na které se ještě díváte skepticky, ať už proto, protože jsou jiní ve své povaze, svém původu nebo náboženství, nebo proto, že jsou třeba postižení!

 

Milované děti, je to v Mé Božské vůli, že byste se mohly naučit otevřít pokorně a láskyplně své srdce všem těm, kteří pro vás jsou podle vašeho pocitu nějakým způsobem hroziví, nepříjemní a cizí. Právě když budete skrze ně cítit, že jste ve své zemi nebo ve své vlasti utlačováni a přetíženi cizím vlivem, tak se obraťte na Mě a všechny obavy se promění v lásku.  jsem přece ve vás, tak co se bojíte, Mé děti? – Přistupujte k nim tedy beze strachu, pokorně a skromně, i k těm, kteří mají postižení! K nim a k „cizincům“ přistupujte s otevřeným srdcem a zkuste vycítit a poznat, co potřebují, jestli to je úsměv, požehnání – to byste měli v každém případě na ně vylévat v lásce – nebo jestli potřebují materiální pomoc, oporu nebo vedení.

 

Mé děti, záleží to na vás, jestli tento svět, jak teď je, se promění a bude moci opět nově vzniknout z lásky vašeho srdce ke Mně a k vašim bližním. Pak sestoupí ráj na tuto zemi, ráj, který jsem pro vás kdysi zamýšlel. Ano, Mé děti, radost, kterou jste dnes již zmínili, pozvedá vaši duši do stavu, ve kterém pak lehčeji můžete přistupovat ke svým sourozencům. Radost a láska ke Mně, kterou pak skrze vás zesíleně posílám vašim sourozencům, jsou lékem na všechnu nouzi a všechno utrpení v tomto světě, lékem na všechny nemoci, postižení, lékem proti nenávisti vůči cizincům a lékem proti náboženským válkám. Mé milované děti, lékem je láska ve vašich srdcích, požehnání, mír a radost ze Mě.

 

Má nebesa sestupují na vás, když Mě voláte. Má nebesa sestupují dolů a prozařují světlem lásky lidi, zvířata, rostliny a všechno, co je otrávené, zničené a zdánlivě ponechané smrti. Vy víte, děti, že u Mě neexistuje žádná smrt, všechno žije věčně v duchu. I když se může něco ve viditelné materii na zemi měnit nebo zanikat, v duchu však zůstává jemná hmota, často je uzdravena a vrací se třeba opět zpátky na zem v nových formách.

 

Tak vám kladu na srdce, abyste se osvobodili ve svém nitru, otevřeli se pro všechno, co pro vás je doposud – rozumějte Mému humoru – „ne ještě úplně idylické“ a je podezřelé, co vás ještě plaší a co vám nahání strach, protože to je pro vás cizí.

 

Milované děti,  jsem ve vás,  jsem ve vašich srdcích,  jsem ve vašich myšlenkách a citech. Zcela se Mi odevzdejte, zcela se do Mě ponořte, a zažijete zázrak, jak všechno cizí se stane přítelem, jak všechno, čeho se obáváte, se stane důvěrným, jak všechno, co jako člověk chcete od sebe odstrčit, se promění v lásku! Nastane vzájemné přitahování, jak si ho nyní ještě nedokážete představit, přitahování, které vás sdruží s naprosto cizími lidmi v lásce, jedno, jakého jsou původu, jaké mají postižení nebo nemoc.

 

Vzpomeňte si na to, milované děti, jak jsem  jako Ježíš Kristus šel po zemi a jak Mě vyloučení, ve skrýších schovaní malomocní, prosili o pomoc. Byl jsem varován, abych tam nechodil: „Ne, Ježíši, to nemůžeš udělat, nakazíš se!“ Ano, Mí učedníci se báli o Mé zdraví. I oni měli jen malou víru, nebyli ještě úplně naplněni Mým Duchem, když jsem ještě byl na zemi. A přes toto všechno jsem šel k těmto malomocným a jejich víra jim pomohla a oni se mohli veřejně ukázat a velký úžas zachvátil zástup.

 

Když postupně zvládnete vyprošovat ode Mě tuto lásku a proměňovat ji v čin, pak bude na zemi mír. To nejde ze dne na den, jsou to vývojové kroky, ale  vám pomohu, když v sobě ochotně tuto lásku budete živit a budete Mě stále znovu o to prosit. Posiluji vás a vy budete moci skrze Mě lásku zvětšovat a zdokonalovat.

 

Nic vám pak už nebude moci skutečně uškodit. Láska mezi lidmi, ke zvířatům a k rostlinám může rozkvést a celé lidstvo se stane jedním navzájem se milujícím národem, tak jak jsem to pro něj na počátku zamýšlel. – Temnota musí ustoupit, Mé milované děti, když vysíláte tolik světla, lásky a důvěry do všeho bytí. Pak se stává tato planeta stále světlejší, čistší, jasnější a krásnější. Mír a radost se sklánějí dolů. Váš život se stává lehčí, můžete každému důvěřovat a pak se zrodí nová země skrze lásku ve vašich srdcích.

 

Tak vám žehnám, Mé děti, a nechávám proudy za proudy, milostivé proudy této svaté lásky se nyní snést do vašich srdcí, aby láska rostla a všechno se uzdravilo, co je zraněné, nemocné a oddělené ode Mě. Mír, láska, světlo, radost a zdraví ať se dostane všem na této planetě!

 

Žehnám vás, milované malé stádo, a všechny, kteří Slovo čtete a slyšíte. Žehnám vás z plnosti Mé Otcovské Lásky, Mé uzdravující síly, Mé milosrdné lásky a Mé Nebeské radosti. Jděte v míru a následujte Mé šlépěje, následujte Mě, děti, dejte Mi své „ANO“, a budete žít v radosti!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, tak jak se nyní na podzim stromy lehce kolébají ve větru a přitom ztrácejí své listy, tak byste se mohli i vy položit do Mého větru lásky a mohli nechat Mnou odvát pryč všechno staré! Následuje doba klidu, ticha, usebrání. V tomto čase chci nad Svými dětmi vylít dary a dary milosti, aby každý jeden mezi vámi zde v místnosti, ale i všude na zemi, mohl přijmout Mé světlo, mohl cítit tok Mé milosti a mohl postupně odhodit starou nenávist, národa proti národu, náboženství proti náboženství, tak jako stromy nechávají nyní na podzim spadnout své staré listí.

 

Po zemi půjde nové jaro, ne už v příštím roce, ale postupně. Tvoří se listy lásky, míru, a především také poznání: „Jsme přeci všichni děti jednoho Boha, jedno, v jakém náboženství MuJedinému, vzdáváme úctu.“ Ale než může jaro přijít, je zima, mrazivá zima, což v přeneseném smyslu znamená, že boje ještě přibudou a že vaše modlitba za mír je důležitější než kdy jindy a zároveň také vysílání lásky a zdraví do srdcí všech vašich sourozenců, kteří jsou ještě plní nenávisti. Láska je silnější než nenávist, láska přeměňuje nenávist a proměňuje ztvrdlá srdce Mých dětí.

 

Když tedy symbol zimy poznáte v různých národech, které nyní stojí proti sobě v boji, pak nemyslete příliš na své záležitosti. Je dobré, když myslíte na duše, které opustily zemi, a když se za ně modlíte a procházíte hřbitovem, abyste případně položili květiny, ne jen vnější květiny tohoto světa, nýbrž květiny lásky, odpuštění a tím míru. Je také dobré, když se v adventní době opět připravíte na Můj příchod do vás, ale ve svém nitru víte zcela přesně, co myslím, když vám řeknu: „Dejte světské stranou!“

 

Tak jak jste zde shromážděni, ale i v četných jiných společenstvích, i v kostelích, je nyní vaším úkolem vnášet do světa světlo. Čím častěji odkloníte své myšlenky od tohoto světa a nasměrujete je k duchovnu, tím silněji mohu Svou sílu, moc a nádheru vkládat do vašich myšlenek. Pak se láska a mír bude rozvíjet nejen ve vás a ve vašem malém okruhu, nýbrž bude zářit ven v širokých kruzích, dotkne se jiných kruhů lásky a míru a doroste do takové mohutnosti, která vytvoří nové jaro na zemi.

 

V nadcházející době si vždy znovu představujte, jak stromy, které venku v přírodě odhodily své listy, jsou nyní zdobeny listy, listy, které symbolizují mír a skrze které svítí světlo lásky. Je to pro vás pomůcka, tak jako se při meditaci ponořujete do toho nebo onoho dění, tak může také nyní takovýto holý strom pomoci koncentrovaně nasměrovat vaše myšlenky na lásku a mír. Skutečně,  vstanu z mrtvých uprostřed Svého zástupu dětí a všichni na celé zemi Mě poznají jako jediného Boha. Mnozí ještě prchnou, protože v sobě ještě nerozvinuli lásku a mír, ale vy budete za nimi pospíchat, obejmete je a řeknete: „Bratře, sestro, mír nebes je s tebou a světlo lásky jediného Boha chce i tebe obalit.“

 

Nyní jsem vás krátce zavedl do budoucnosti plné naděje, neboť skutečně, udělám všechno nově, nové nebe a novou zemi a budu procházet mezi Svými. A kdo jsou ti Mí? Ne jen ti, kteří poslouchají Můj Nebeský zákon, nýbrž Mé jsou všechny Mé děti a  usiluji společně s vámi o každé jedno.

 

V Mém dnešním projevení skrze vaši sestru jsem vysvětlil, jak byste se měli chovat k cizím. Vkládám do vás, a nad tím byste se mohli pousmát, trochu „kouzelné moci“. Neuhodil Mojžíš do skály a vytekla z ní voda, nerozdělil moře?  jsem spravedlivý Bůh a rozděluji Své dary spravedlivě. Tak může každý jeden z vás provést to, co provedl Mojžíš. V dnešní době již ale není potřeba rozdělovat moře nebo nalézt pramen vody. V dnešní době je důležité, aby na zemi nastal mír a do srdcí všech Mých dětí vstoupila láska. A nyní se můžete usmát: Máte „kouzelnou hůlku“ v ruce, je to duchovní moc, kterou jsem vložil do každého, a tato síla se spojuje se všemi stejně smýšlejícími, tedy se všemi vašimi bližními, kteří si toužebněji nepřejí nic jiného než mír na zemi, ne jen mezi lidmi, nýbrž také se stvořením a po tom, že konečně zvítězí láska nad nenávistí.

 

Díváte se do novin nebo na zprávy a čtete o bojích, o válečných střetech, tak myslete na ten holý strom, který má přece obdržet listy lásky a míru, aby mohlo nastat jaro na zemi. A nyní si představte národy jako tento strom života a zvláště národy, které ještě stojí proti sobě v boji, a jak jsou vámi, kteří jste naplněni Mou mocí, silou a nádherou, sycené láskou a mírem. Temnota se ještě snaží získat moc nad duhou, která symbolizuje Mé světlo. To se jí ale nepodaří, tak mocná je vaše láska i vůči nim a to ji oslabuje. A podívejte, tento holý strom života těchto spolu bojujících národů ukazuje jemné lístečky, do kterých se sklání bílé světlo slunce, jako na tom překrásně namalovaném obrazu Mé milované dcery.

 

Toto slunce obaluje nejen každé jedno dítě, dává nejen vám a všem, kteří usilují o lásku a mír, tuto sílu, moc a nádheru, nýbrž dává také nový život tomuto holému stromu života, stromu všech Mých lidských dětí na zemi. A rodí se stále více dětí, které skrze tuto sílu, kterou vysíláte, již ve sférách na oné straně byly dotknuté, dříve než se odebraly do mateřského lůna. Jsou to ti, kteří přijdou po vás a skrze které bude ještě více proudit moc, síla a Má Božská nádhera.

 

A země se mění, proměňuje se směrem k ráji, jak jsem ho položil Adamovi a Evě do rukou. Poznání dobra a zla je prožito a protrpěno a tato doba se chýlí ke konci.  pak stvořím novou zemi a nové nebe v takové kráse, ja

ko kdysi byl ráj.

Tak jděte ven, Moji milovaní, do svého všedního dne, a myslete na symbol holého stromu a na to, jak moc si tento duchovní strom přeje, aby mohl rozvinout listy míru a lásky, skrze vás a skrze všechny ty, kteří vysílají lásku, mír a zdraví jako světlo do světa!

 

Mé požehnání proudí do vás a chce se také přes vás rozlévat.

 

A nyní ještě malá zpráva jednomu z vašich bratrů, který Mě o to prosil: „Můj synu, viděno lidsky jsi již velmi letitý a  rozumím tvé touze, čti ale Mé Slovo, které jsem dnes dal! Nechceš až do posledního nadechnutí dále pečovat o to, aby přes tebe proudila láska, mír, požehnání a zdraví?“ Ciť v tomto okamžiku, ve kterém čteš Mé řádky nebo je dostáváš zprostředkované, že tě jemně a pln lásky beru do Své náruče a říkám ti: „Pojď, jdi svou svou cestu do konce!“ Se Mnou za ruku jdeš krok za krokem. Buď statečný a když se pak skloní opona přes lidský život, tak Mě uvidíš a podíváš se zpátky a řekneš: „Ano, Otče, až do posledního okamžiku jsem se snažil lásku, mír, požehnání a zdraví šířit kolem sebe a také je přes sebe nechávat daleko proudit!“

 

Nepřipouštěj žádné temné myšlenky, nýbrž ciť, jak blízko ti jsem, Můj milovaný synu! Žehnajíc pokládám Svou ruku na tvou hlavu a i nyní, kdy vůbec nevíš, že k tobě mluvím, cítíš Můj dotek a budeš pak šťastný, až budeš číst Mé řádky k tobě.

 

Tak vás všechny ještě jednou žehnám, Moji milovaní, vás, ale také všechny Mé děti na této zemi, i ve sférách, obzvlášť vás, vy duše, které jste zde přítomné! Obraťte se ke světlu, ale nejděte vstříc jen světlu, nýbrž se dívejte doprava a doleva a vezměte sebou mnoho svých sourozenců, kteří ještě stojí stranou! I v oblastech na oné straně můžete ještě dohnat to, co jste tu a tam na zemi propásli. Mé požehnání je tedy také s vámi ve všech sférách, vy Mé milované děti!

 

Amen.

 

 

Děkovná modlitba: Milovaný Otče, velmi bohatě jsi nás obdaroval Svou láskou, ano bohaté proudy Tvého požehnání, Tvého světla a Tvého míru jsi vložil do našich srdcí a do našich rukou, abychom je mohli předávat dále našim sourozencům, kteří jsou v nouzi a bídě, v zoufalství nebo nevědí o Tvé nádheře, a mohli dávat Tvé dary dále.

 

Děkujeme Ti, že Tě můžeme nazývat „Otče“, že Tě můžeme znát, milovat Tě. Děkujeme Ti ze srdce. Pomáhej nám, dávej nám sílu a schopnost vydržet a odvahu přistupovat tak, jak jsi nám to projevil, ke všem, kteří jsou pro nás ještě cizí nebo kterých se možná dokonce bojíme, abychom všechny zahrnuli do naší lásky, našeho požehnání, do našeho zdraví z Tebe!

 

Milovaný Otče, ochraňuj nás na všech našich cestách, na naší cestě domů, stále drž Svou ruku nad námi, žehnající, milující a uzdravující, jak to potřebujeme! Uzdravuj naše duše a duše našich sourozenců skrze Svou Božskou lásku a milost! Důvěřujeme Ti, Otče, důvěřujeme Tvé nádherné lásce, která nás tak bohatě obdarovala a která nás dělá šťastnými, když spočíváme na Tvém srdci.

 

Milovaný Otče, je v nás radost z Tvé blízkosti, z Tvého světla a z Tvé vítězné, silné nádhery, kterou chceme následovat v překonání našeho nízkého člověka, v překonání světa, tím, že se staneme láskou, tím, že se naše duše a naše srdcí očistí skrze Tvou lásku, že jednou se budeme moci blaženě vrátit domů do od Tebe slíbené vlasti, až tuto zemi opět opustíme jako člověk.

 

Milovaný Otče, prosím Tě o Tvé požehnání a Tvé zdraví pro všechny zde, a o dobrou cestu domů, o Tvé požehnání a Tvé zdraví pro všechny, za které jsme se modlili, pro duše, které jsou tady, a pro všechny, kteří Slovo čtou a slyší. Otče, buď se všemi v Tvé lásce a v Tvém míru, Tvém zdraví a požehnání! Díky, Otče, za Tvá Slova a za Tvou lásku!

 

Sláva Tobě! Aleluja! Ježíš Kristus je Vítěz!

zpět