Tichá radost

Poselství - únor 2012

Poselství - únor 2012

zpět

 

 

Pane, milujeme Tě, Tebe, jenom Tebe, jenom Tebe“, jsme právě zpívali, otevřeli jsme svá srdce, abychom byli zcela blízko u Tebe a naslouchali Tvému Slovu.

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, v duchu jste roztáhli své ruce a spěchali na Mé srdce, ano někteří letěli, a  se usmívám, protože se z toho raduji. Neboť to skutečně je tak, že se raduji z každého Svého dítěte, které ke Mně přijde, ať již to je v krátké myšlence, v láskyplném obrácení se na Mě ve slově nebo citu: „OtčePaneJežíši!“  jsem tu, v každém okamžiku jsem u Svého dítěte, žádné dítě nenechám nikdy o samotě, respektuji ale svobodnou vůli Svých dětí.

 

Z Mého Otcovského Srdce k vám neustále proudí Má láska a Já vás obaluji do Svého milosrdenství, žehnám vašim cestám a provázím vás, kamkoli jdete, kdekoli se nacházíte. Tak ve svých srdcích nechte zaznívat volání Mé lásky: „Mé dítě, miluji tě, Mé dítě, miluji tě!“, tak to zaznívá zde i v duchovních světech, neboť Já se bez přestání vydávám.

 

Tak jste se zde sešli, abyste Mi byli blízko, slavili se Mnou a naslouchali Mému Slovu k vám. Zcela jemně se dotýkám vašich srdcí, utěšuji smutné, dávám sílu nemocným, vedu a směřuji bloudící a hledající a říkám: „Mé dítě, u Mě najdeš jistotu, Mé dítě, u Mě najdeš bezpečí. Pojď do svého srdce, tam najdeš Mě, tam tě učím, pokud to chceš, v lásce, která je na druhé straně od dobra a zla, která je, když nepodmíněně miluješ a jsi se Mnou v srdci spojený, nebo když jsi se vydal na cestu, abys Mě našel ve vlastním srdci, uchovával Mě ve vlastním srdci a byl Mi blízko nebo se Mi stále přibližoval.“

 

Nechte všechno ostatní ze sebe spadnout! Roztáhl jsem své ruce. Dejte Mi, Mé milované děti, ať již jste shromážděni zde v místnosti nebo Mé Slovo čtete, všechno to, co vás zaměstnává, co vás tíží a jednou se zhluboka nadechněte a vydechněte! Vdechněte Mou lásku a všechno ostatní dejte Mně, když vydechnete! Můj Duch lásky sestupuje hluboko do vás. Otevřel jsem svou náruč, Mé ruce spočívají na vaší hlavě a vy cítíte Mou ozařující lásku.

 

Nastalo ve vás ticho a leckdo v sobě cítí Můj lehký dech nebo Mé tiché Slovo. Cítí Mě, cítí kmitání Mé lásky, která pulsuje i v něm. I v tobě, Mé dítě, kmitá Má láska a proud pulsuje v tobě. Pokud chceš, tak otevři své ruce a nech lásku proudit ven do světa, ke všem tvým bratrům a sestrám, ale i ke stvoření kolem tebe!

 

Ano žehnejte svýma rukama, nechte žehnající sílu ze Mě téci přes vás! Žehnejte srdcem! Láskyplné, chápající, odpouštějící a míruplné myšlenky z tebe proudí. Tyto myšlenky jsou světlo, které rozšiřuje tvé nitro a nechává nahlédnout do Mé Svaté nekonečnosti. U Mě jsi v bezpečí, u Mě jsi doma. Miluji tě, Mé dítě, jsem tu vždy pro tebe. Nyní se vciť dovnitř sebe, nech se prokmitat proudem Mé lásky! Proudí do všech tvých orgánů, skrze celé tvé tělo, do nohou a přes chodidla k matce zemi.

 

Můj proud lásky se ti dává, i když toto místo opustíš, mysli na toto: Jsem v tobě a Má láska se rozdává! Není to krásné? Je to přece nádherná myšlenka, že ty, Mé dítě, jsi vždy ponořené do Mé lásky a že putuješ se Mnou ve světle Mé lásky.  jsem světlo a jsem u tebe, Mé dítě. V každém okamžiku jsi opatrované a ochraňované a Mé světlo ti ukazuje cestu. Pojď, zůstaň u Mě a důvěřuj Mi, neboť tě chci vést v tvém srdci! Můj hlas je ale jemný a tichý, a skrze hlučení světa, v hektičnosti, do které všechny Mé děti padají, některé více, některé méně, přeslechnete často Můj hlas.

 

Když ale vědomě zavítáte do svého nitra a i když by to bylo jen na pár okamžiků, pak vás mohu zastihnout: „Mé dítě, pojď do svého srdce, nech všechno ostatní teď být, mlč, zklidni se, neboť Já, tvůj Spasitel, tvůj Vnitřní Lékař a Léčitel tě chci uzdravit, chci tě zcelit, chci tě vést! Cestou je tvá láska ke Mně, a ty spočíváš na Mém Otcovském Srdci,  ti dávám to, co potřebuješ a co je pro tebe dobré, ale nejen pro tebe, nýbrž i pro Mé děti, které tě na cestě potkávají nebo ti přijdou na mysl.

 

Vkládám ti také Své Slovo do srdce. Chci s tebou mluvit od „já“ k „ty“ a chci s tebou sdílet tvůj život, jako Přítel být vždy po tvém boku, doprovázet tě, utěšovat tě a vést tě. Pojď, Mé dítě, podej Mi svou ruku, vlož ji do té Mé a pros Mě, kdykoli a jak často chceš, a  ti pomohu! Po krátké době budeš mnohému rozumět, protože jsi se naučil vidět očima svého srdce. Budeš pak vidět Mýma očima a skrze to poroste tvá láska stále více a více.

 

Tak se budeš ponořovat stále hlouběji a hlouběji do jednoty, do jednoty všeho bytí a budeš moci poznat: Nic není od sebe navzájem oddělené, všechno je jedno a ve všem jsem Já. Tak jako jsem v tobě, jsem i v tvých sourozencích, ve všech Svých dětech. Čekám ale, až Mě přijmou, až budou chtít jít po cestě se Mnou podle své svobodné vůle. Nic si nepřeji toužebněji, než aby se dítě z lásky ke Mně vrátilo zpět.

 

Proto jsem šel po zemi, abych vám předžil cestu lásky a ukázal vám ji. Tak to pro vás není přespříliš těžké Mě následovat. Také jsem vám opět otevřel nebe a přivedl vám blízko váš pravý domov, abych vás nakonec skrze Svou smrt na kříži přivedl opět domů.

 

Ano, stojíte na začátku doby přípravy na Mé utrpení a smrt a pak Mé zmrtvýchvstání. Nazýváte tuto dobu půst a vstupujete do ní v rozličných oblastech. Tak vás chci i zde doprovázet a kdo chce, může se v srdci zeptat: „Otče, co je Tvá vůle, na co mám nyní obzvlášť dávat pozor, abych Ti přišel blíž? Ukaž mi to!“ Věřte Mi, Mé děti,  jsem ve vašem srdci a znám každého jednoho z vás a mohu vám ukázat právě to, co je pro každého jednoho nápomocné a co mu pomáhá dále na cestě k sjednocení se Mnou a k jednotě se vším bytím.

 

 

Tak Mi položte všechno do rukou a nechte, ať se vás dále v srdci dotýkám skrze Své projevující se Slovo, když nyní budu mlčet skrze tento nástroj! Buďte požehnaní.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Jaro klepe na vaše dveře a s ním se prohání Můj vítr lásky vaším nitrem, aby smetl pryč staré listy, aby udělal místo novému životu, životu se Mnou, vaším Otcem.

 

Podívejte, jak jste se v debatě živě bavili o nejrůznějších tématech, a , váš Nebeský Otec, jsem se usmíval a nechával vás mluvit. Zjevil jsem vám, že na vás přijde Nová doba. Na tuto Novou dobu vás připravuji. Nechte tedy Můj vítr lásky ve vás vát a nechte, ať odnese pryč všechno staré, abyste se nově narodili ve světle Mé lásky!

 

V této době, ve které – jak jsem již řekl – vzpomínáte na Mé utrpení a smrt, má být především i vám, kteří nesete bolest, bolest duše nebo těla, přineseno uzdravení. Roztahuji své paže a vkládám Své Božské zdraví do vašich duší, ano i do vás, kteří jste přítomní v duchovním šatě. Vím, co vy, Mé lidské děti, nesete za těžké utrpení.

 

Žádná prosba nezůstala ode Mě nevyslyšená, a když je Mi ve vaší bolesti položena otázka: „Otče, řekni, jak dlouho musím ještě trpělivě nést všechno to, co je na mě naloženo?“, tak vás hladím po hlavě pln dobroty a nekonečné lásky a říkám: „Mé dítě, podívej, máš svou svobodnou vůli a sám jsi rozhodl, že chceš v této inkarnaci vyprat všechny fleky na svém duchovním šatě, to znamená utrpení těla, které duše obývá. Zároveň ale působí Má milost. Září do každého z vás a pomáhá vám nést to, co ještě musí být, pomáhá ale i při tom, aby se to neslo lehčeji.

 

Když vám to přijde obzvlášť těžké a je žádána vaše trpělivost, tak se podívejte na Mou cestu, kterou jsem i pro každého jednoho z vás šel přes Golgatu. Na konci této cesty je radost a vy můžete jásat, tak, jako jsem Já jásal v umírání: „Otče, je dokonáno!“ Položte všechnu svou bolest do Mého milosrdenství a kde to může být, zmírním vaše bolesti! Čím více věnujete své srdce Mně a vysíláte lásku do světa, tím rychleji vám může Má milost pomáhat, aby tato bolest skončila.

 

Podívejte, každou bolest Svých dětí nesu v podstatě . Položil jsem ji před dvěma tisíci lety na Svůj kříž, a odebírám vám váš kříž, jak to je možné, z vašich ramen. Po této době přípravy na Velikonoce budete jásat, Mí synové a dcery, protože z vás bude vzkříšený nový člověk.

 

Jste tedy ochotní jít trpělivě svou cestou se Mnou? Jste ochotní dopomoci svému duchovnímu šatu k božské čistotě? Jste tedy ochotní souhlasně přitakat své osobní cestě přes Golgatu? Pak se tato Velikonoční slavnost pro vás stane obzvláštní slavností lásky. Protože každého z vás oslovuji jako Svůj nástroj, říkám vám, že je na čase pro vaši proměnu směrem k poslu světla, který vyzařuje daleko do světa.

 

Tak jak jsem jako Ježíš šel po Své cestě v hluboké bolesti a v nesení všeho toho utrpení Mých dětí, kteří ode Mě odešli k hlubině, tak máte i vy radostně souhlasit a říci: „Otče, ano, beru na sebe a nesu po zemi třísku kříže. Co už je několik týdnů ve srovnání s lidským životem?“ O Svaté Velikonoční noci budeme všichni společně – tím myslím nyní nejen vás, nýbrž všechny, kteří Mé poselství čtou a chovají ve svých srdcích – slavit slavnost duchovního zmrtvýchvstání.

 

Co to znamená? Váš uvnitř přebývající duch převezme pak nadále vedení nad duší a člověkem. Duch ve vás zůstal vždy čistý, nezastínil se, ano ani nemohl, protože Mé děti byly Mnou stvořeny dokonalé.

 

Vy víte, že – jako ryzí duch – spočíváte všichni v Mém srdci, i když jdete po zemi. Co ale jde tedy po zemi? Co je člověk, který nese zastínění duše? Je to vědomí ryzího ducha, které on vyslal. Toto vědomí se manifestovalo a prožívá různé štace bytí člověkem. [Cesta k jednotě, 44. školení]

 

Když ale váš duch na Velikonoční ráno převezme vedení, protože jste se věrni Mé prosbě na to připravili, tak bude skrze vás proudit nová síla s takovou intenzitou, kterou nyní momentálně ještě nedokážete unést.

 

Potřebuji vás, Mí poslové světla! Země hoří, duchovně viděno, chce ze sebe shodit všechny nečistoty, což znamená, že všechno, co v národech kvasí, co předtím bylo schováno hluboko, bude vymrštěno vzhůru. To pozorujete všude již i nyní.

 

Podívejte, temnota nespí! Jsou to ty Mé děti, které se ještě nad Mým Slovem v temným rovinách bouří. Říkají, že to je jejich říše, a že oni panují zde na zemi a v přilehlých rovinách. Jsou stále ještě naplněni myšlenkou, že jsou silnější ve své moci než Já, který jsem je přeci stvořil. Nechápou, že život, který v nich pulsuje, je ze Mě a zůstal dokonalý. Tyto duchovní boje vedou ke střetům mezi národy na zemi.

 

Ale vy, a vy všichni, kteří jste vystoupili za světlo na zemi, stojíte nyní a v nadcházející době za vítězství světla na zemi a tím i rozpuštění temnoty.

 

Zjevil jsem vám, že jste porodní asistenti Nové země. Vyvolávám vám to zpět do paměti. Co jste si předsevzali pro tento život, není lehké. Říkám vám ale: Kdybyste mohli vidět nebeské zástupy, které vás doprovázejí a pomáhají vám, tak byste vždycky znovu nepadali zpátky do lidského a neříkali: „Ach Otče, co dokážu vykonat já nuzný človíček?“

 

Ne, poznali byste sílu a moc, ano i nádheru vašeho vnitřního ducha, ducha, který je doma v Mém srdci a přesto znamená život ve vás. Narovnali byste svá ramena, dívali byste se do světla, které je kolem vás, a říkali byste: „Ano, Otče, s Tebou společně a sjednoceni se všemi nebeskými zástupy to dokážeme, že mír půjde zemí, že národ nebude povstávat proti národu, aby s těmi nejstrašnějšími zbraněmi, které člověk vynalezl, vedl proti sobě navzájem válku.“

 

V jednotě s anděli všechno, co je nemocné, necháte na své planetě zemi opět uzdravit a produchovnět. Mí synové, Mé dcery, nedívejte se stále na slabého člověka, nýbrž na ducha, který byl stvořen ze Mě se silou, mocí, mocností a nádherou! Když stále znovu budete toto vědomí v člověku oslovovat a otevírat se pro to, především právě tehdy, když hrozí, že zapadnete do lidské a každodenní monotónnosti, pak pocítíte tuto sílu, moc a mocnost ze Mě a také nádheru, kterou jste jako Moji synové a dcery obdrželi jako dědictví.

 

V této postní době by mohl být váš pohled obrácený k nebi! Již nyní se také radujte ze služby, kterou pro Mě můžete na zemi vykonávat! Tak jako se brzy probudí jaro, tak se máte i vy probudit z hlubokého zimního spánku vašeho bytí člověkem a otevřít se pro paprsky Mého slunce lásky, které vás chce zcela a úplně pojmout, aby vás pozvedlo vzhůru do vašeho duchovního bytí, v jehož působení tuto službu na zemi konáte.

 

A je tak jednoduchá, Mé milované děti, neboť neznamená nic jiného, než co jsem vás vždycky učil: Neúnavně vysílejte požehnání ven do stvoření ke všemu, co žije, k lidem, k národům, k vládcům! Posílejte do nich mír a nechte přes sebe téci zdraví! Obalujte všechno a všechny do nebeské lásky. Pak budou vaše myšlenky naplněny takovou silou, kterou momentálně můžete jen tušit.

 

V této době příprav vás budu – když k tomu dáte své Ano – stále krok za krokem naplňovat Svým světlem a zvyšovat vaše kmitání, abyste toho dokázali více pojmout a pak s voláním: „Kristus vstal z mrtvých!“ se probudili k novému životu se Mnou v sobě, kterému jste dali prostor.

 

Žehnám vám, Mí synové, Mé dcery, zde na tomto místě a všude.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Můj Duch lásky a milosrdenství jde po zeměkouli a tak, jak se přivinuje k vám, je všechno obalováno do Mé milosrdné lásky. Neutuchající pramen proudí z Mého Otcovského Srdce do celého stvoření. A tento pramen není nic jiného než láska. Tak se nechte naplnit tímto pramenem, který vámi proudí, který vás vede po správné cestě, který vykupuje vaše duše, a putujte po Mém boku, neboť jsem zdraví světa a ve Mně naleznete v budoucnu svůj domov! Pro vás všechny otevírám Svou náruč a čekám na vás, Moji milovaní, že přijdete ke Mně, právě tehdy, až opět opustíte tuto místnost.

 

Ano, pojďte ke Mně a ponořte se do Mě a vydávejte Mé světlo a Mou lásku! Můžete ji nechat téci všude, neboť Má láska je všude potřeba. I vy potřebujete Mou lásku. Vciťte se do sebe a ucítíte tuto touhu v sobě po lásce, po milosrdenství, po blízkosti ke Mně, vašem Nebeském Otci! Jak tam ale chcete přijít? Nenechte se odvést leskem materie, leskem, který vám temnota namlouvá! Nenechte se svést hlasitým hlučením! Nenechte se odvést materiálním bohatstvím, nýbrž usilujte o to, abyste měli čisté srdce! A všechno to, co se ve vás děje, ve vašem srdci, ve vašich duších, všechno to, co se tam obrací k dobrému, se pak bude odehrávat i na celé zemi.

 

Tak jak září do vás, tak pak září i z vás ven. Tak jdete jako Mé nástroje po zemi a pomáháte skutečně rozpustit všechno temné. Jen nechte, ať se všechno děje v Mé vůli! Není žádný spěch. Jediné, o co vás prosím, je sloužit Mi a následovat Mě, tím že jste prostě jen láska.

 

Skutečně, říkám vám, Má Božská vůle s mocí Mé lásky bude řídit všechno k tomu nejlepšímu. Pak se na konci všech časů objevím opět na zemi, abych dokončil Své dílo a všechno vzal opět domů, Mé děti, zrovna tak jako materii. I v duchovních oblastech zavolám všechny domů.

 

Bude to obrovský proud, který jednou bude směřovat k nebi. A láska, která z onoho proudu vychází, osvobodí i ty poslední, kteří ještě zbyli, z pout temnoty. Tak budou skutečně všechny Mé děti jednou opět doma a všechno bude skrze Mé putování po zemi a Mou smrt na kříži přivedeno k dovršení.

 

O všechno je postaráno, Mí milovaní. Nemusíte bojovat, nemusíte zápasit, potřebujete se jen nasazovat za lásku, za světlo, za Mě! Jděte jako Moji věrní, jako Mé nástroje, jako Moji poslové světla dále po své cestě a nechte se právě nyní, v době, kterou nazýváte postní doba, ode Mě vést a také uzdravovat, uzdravovat od všeho toho, co je nadbytečné, co vám může být na vaší cestě ke Mně na překážku! Když se do sebe vcítíte, tak každý z vás pozná, jak Mi ještě lépe můžete sloužit, když to nebo ono odložíte stranou. Ale ani zde se nemá nic dít skrze nucení, Mí milovaní, neboť vás prosím a nepřikazuji vám, neboť vaše svobodná vůle je ten nejvyšší dar, který jsem vám dal. A tuto svobodnou vůli respektuji.

 

Tak se na to nebo ono také dívejte jako na oběť, jako oběť, kterou Mi přinášíte a která jasně září do oblastí temnoty. Oběti, které přinášíte z pokory, z milosrdenství, pomohou té nebo oné duši, aby se osvobodila z pout temnoty. A to se také projeví ve vás jako svoboda, uzdravení, jako jasnost pro vaši další cestu.

 

Tak buďte ještě jednou zcela silně prozářeni a obaleni v Mé Otcovské Lásce, ještě jednou vás tisknu zcela silně na Své srdce a vy slyšíte, jak Mé srdce bije: „Mé dítě, miluji tě!“ Ano, vezměte si tato slova „Mé dítě, miluji tě“ sebou do svého všedního dne, neboť jste skutečně milované děti! Svou celou lásku vám dávám a proto vás ještě jednou žehnám, ale žehnám nejen vás zde v kroužku, nýbrž žehnám všechny, kteří Mé Slovo čtou, a i ti jsou požehnaní, které Mé Slovo nezajímá.

 

Zrovna tak teče Mé požehnání do materie a do sfér. Ano, Mé požehnaní proudí prostorem a časem, tak se vše opět uzdraví.

 

zpět